KATEGORIE [rozwiń]

Praca i biznes

Opakowanie Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej

38,00 zł 35,13 zł


Ranga i złożoność zmian występujących na rynku pracy wymaga systematycznego ich diagnozowania. Aby dokonać oceny tych zmian, należy zbadać ich zgodność z prawidłowościami rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzgledniając w szczególności aspekty społeczne. W opracowaniu podjęto to wyzwanie i dokonano analizy dylematów rynku pracy, wiążących się z podejmowaniem decyzji zarówno na szczeblu makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Książka dobrze wpisuje się w międzynarodową dyskusję teoretyków i praktyków rynku pracy dotyczącą jego przyszłego kształtu, adekwatnego do zmian demograficznych i społeczno-gospodarczych. Mamy nadzieję, że wnioski i rekomendacje zaprezentowane w publikacji pozwolą państwu skuteczniej interweniować na rynku pracy i efektywniej wykorzystywać publiczne środki.
Okładka książki Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji
nowość

64,90 zł 47,70 zł


Współczesne gospodarki w dużym stopniu opierają swoją działalność na przedsiębiorczości. Sam termin, doczekał się wielu definicji i rzeczywiście można powiedzieć, że przedsiębiorczość niejedno ma imię, bo jej przejawy mogą być różnorodne. Historyczne źródła wskazują, że termin ten początkowo był utożsamiany z ponoszeniem ryzyka i chociaż w dzisiejszych czasach ryzyko to ma trochę inny wymiar, to jednak cały czas ono występuje. Problematyka finansowania działalności innowacyjnej, jak również szeroko pojętej przedsiębiorczości stała się od pewnego czasu ważnym polem zainteresowania badaczy skupionych na procesach gospodarczych na całym świecie. Choć pojawiła się już pewna liczba publikacji na ten temat, to jednak trzeba podkreślić, że do chwili obecnej problem finansowania innowacji i wszystkich związanych z tym aspektów nie został jeszcze dostatecznie poznany. Podstawowym celem książki jest próba teoretycznej i empirycznej refleksji nad skomplikowaną problematyką przedsiębiorczości i finansowania innowacji we współczesnych organizacjach. Proces globalizacji sprzyja rozszerzaniu się międzynarodowych powiązań ekonomicznych i kooperacji międzynarodowej. Rozwijają się również wspólne przedsięwzięcia techniczne i badania naukowe. Wszystko to wymaga znajomości występujących prawidłowości, mechanizmów i tendencji przedsiębiorczo-innowacyjno-rozwojowych, przewartościowania kryteriów ocen, zasad działania stymulatorów oraz rozpoznania barier przedsiębiorczości i innowacyjności.
Okładka książki Rozwój regionalnych portów lotniczych w Polsce

45,00 zł 33,07 zł


Autorzy książki opisali najważniejsze fakty z rozwoju regionalnych portów lotniczych, traktując wzrost jako jeden z elementów dojrzewania systemu lotnictwa cywilnego w Polsce. Nie postrzegają oni jednak tego procesu jedynie w kontekście systemu transportowego. Przyjęta przez nich hipoteza badawcza zakłada, że rozwój lotnisk regionalnych wpływa na lokalne gospodarki, jak również można go uznać za znaczący czynnik określający regionalne bezpieczeństwo społeczne.
Okładka książki Zarządzanie zakupami 2

49,00 zł 39,42 zł


Prezentowany poradnik zakupowy jest adresowany do praktyków. Główną grupą docelową są osoby, które negocjują lub są na początkowym etapie negocjacji zakupów w swojej firmie. Wartościowe materiały powinni w nim znaleźć również menedżerowie zakupów oraz studenci. Liczymy, że poradnik stanie się inspiracją dla praktyków i świata akademickiego.
Okładka książki Ewolucja celów polityki gospodarczej Rola zmian otoczenia/br/

9,90 zł 7,28 zł


Ewolucja celów polityki gospodarczej Rola zmian otoczenia/br/
Okładka książki Kulturowe aspekty zarządzania projektami w..

50,00 zł 42,72 zł


Znaczenie podmiotów będących własnością i zarządzanych przez rodziny oraz ich rola w gospodarce pozostają bezsprzeczne. Jednak pomimo coraz lepszego poznania specyfiki działalności prowadzonej przez grupę podmiotów rodzinnych, a także uwarunkowań ją kształtujących, można nadal zidentyfikować obszary badawcze, które pozostawiają liczne pytania badawcze otwartymi. Do obszarów takich należy zarządzanie projektami przez przedsiębiorców rodzinnych. Znaczenie zarządzania projektami dla rozwoju podmiotów rodzinnych jest niezwykle ważkie. W obszarze teorii istnieje potrzeba badań, które pozwoliłyby na poznanie specyfiki zarządzania projektami oraz jej uwarunkowań, w tym aspektów kulturowych. W aspekcie praktycznym, w procesach zarządzania projektem uwaga kierownika oraz zespołu projektowego koncentruje się na identyfikacji, planowaniu, a następnie wdrożeniu określonych działań mających na celu osiągnięcie celu projektu. Wielokrotnie pomija się natomiast aspekty kulturowe oraz znaczenie, jakie mają one dla projektu, a przez to dla całego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy nie umieją identyfikować, przez co nie znają wartości oraz czynników kulturowych, które oddziałują na podejście do projektu, a w konsekwencji na sposób zarządzania danym przedsięwzięciem. Ponadto, nie posiadając wiedzy o kulturowych uwarunkowaniach realizacji projektu, przedsiębiorcy rodzinni, nie potrafią identyfikować ich mocnych oraz słabych stron, a także szans i zagrożeń, które z nich wynikają. W książce na podstawie studiów przypadku przedsiębiorstw rodzinnych wyjaśniono i opisano kulturowe uwarunkowania zarządzania projektami.
Opakowanie GMAT Official Guide 2021, Book + Online Question Bank
nowość

171,00 zł 145,35 zł


Study with confidence. All GMAT™ Official Prep products are the only prep resources containing real GMAT™ questions from past exams. It’s why we are official. Get comprehensive practice by studying with 1,172 questions across quantitative and verbal reasoning from past GMAT™ exams. Answer explanations are included so that you can study the reasoning behind the answers to help improve your understanding and performance. The questions in each section are organized by difficulty level: easy, medium and hard. Start at the beginning and work your way up to the harder questions as you build upon your knowledge. The GMAT™ Official Guide 2021 will allow you to: LEARN ABOUT THE GMAT™ EXAM – Gain an overview of the exam including the format, content and test-taking strategies. GAIN COMPREHENSIVE PRACTICE – Prepare with over 1,172 questions across Quantitative and Verbal Reasoning sections and online. Study Answer Explanations – Learn the methods behind the answers with detailed explanations. Build Upon Your Knowledge – Practice with questions organized from easiest to hardest. Plus! Practice online with the GMAT™ Official Guide Online Question Bank Practice online with the same questions from the book PLUS more than 150 additional online-exclusive questions—included with your purchase. Online practice will allow you to: New! Review with online flashcardsto master key concepts to prepare and test with confidence Practice with a total of 1,172 practice questions Create your own online practice sets Filter by fundamental skill and difficulty level Track your improvements with performance metrics Practice in exam mode to get ready for test day Study on the go with the mobile app! Access your data seamlessly between your devices and offline!
Opakowanie GMAT Official Guide Verbal Review 2021, Book + Online Question Bank
nowość

75,00 zł 65,59 zł


Get supplemental verbal practice in addition to the GMAT™ Official Guide 2021 Study with confidence. All GMAT™ Official Prep products are the only prep resources containing real GMAT™ questions from past exams. It’s why we are official. Need extra practice on the verbal section of the GMAT™ exam? GMAT™ Official Guide Verbal Review 2021 by the makers of the GMAT™ exam, willhelp you focus your studying with over340 practice questions. GMAT™ Official Guide Verbal Review 2021 allows you to: Practice with over 340 questions from past GMAT™ exams. Review of Reading Comprehension, Critical Reasoning, and Sentence Correction sections. Gain comprehensive overview of the GMAT™ exam, including format, structure and content. Plus! Continue your studying online with the GMAT™ Official Practice Online Question Bank Access the same questions online and focus your studying by: New! Review with online flashcards to master key concepts Creating your own practice sets Filter by fundamental skill and difficulty level Track your improvements with performance metrics Study in exam mode so that you are prepared for test day Study on the go with the mobile app! Optimize your study time with the GMAT™ Official Guide Verbal Review 2021, the only source of practice questions from past GMAT™ exams.
Opakowanie GMAT Official Guide Quantitative Review 2021, Book + Online Question Bank
nowość

75,00 zł 65,59 zł


Get supplemental quantitative practice in addition to the GMAT™ Official Guide 2021 Study with confidence. All GMAT™ Official Prep products are the only prep resources containing real GMAT™ questions from past exams. It’s why we are official. Need to concentrate on the quantitative portion of the GMAT™ exam? Then the GMAT™ Official Guide Quantitative Review 2021 is for you. This supplement to the GMAT™ Official Guide 2021 provides over 370 quantitative practice questions from past GMAT™ exams. You’ll also get access to the GMAT™ Online Question Bank, customizable study tools, and a new mobile app for practicing on the go – even when you’re not connected to the internet. Get extensive quantitative practice from the makers of the GMAT™ exam, including: Over 370 quantitative reasoning practice questions that are not included in the GMAT™ Official Guide 2021 Review of essential algebra, geometry, arithmetic, and word problems Detailed answer explanations that provide insight on how the test maker thinks about each question Questions organized in order of difficulty – easiest to hardest – to build upon your knowledge An overview of the GMAT™ exam to familiarize yourself with its content and format Plus! Continue your studying online with the GMAT™ Official Guide Online Question Bank Access the same questions online from the book to help focus your studying by: New! Review with online flashcards to master key concepts Creating your own practice sets Filter by fundamental skill and difficulty level Track your improvements with performance metrics Study in exam mode so that you are prepared for test day Review with online flashcards to master key concepts Study on the go with the mobile app!
Okładka książki Krytyczna teoria organizacji
nowość

74,90 zł 55,04 zł


Teoria i praktyka zarządzania nie zaczęła się w Polsce w 1989 roku, wraz z powstaniem szkół biznesu i programów MBA wzorowanych na uczelniach amerykańskich. Na gruncie polskim już w latach 60. i 70. XX wieku rozwijana była oryginalna koncepcja „dobrej roboty”, której najwybitniejszym przedstawicielem był prof. Tadeusz Kotarbiński. To wtedy w Polskiej Akademii Nauk odbywały się słynne seminaria poświęcone prakseologii. „Dyskusja ułatwia zbliżenie się do prawdy, dyskusja ustaje, jeżeli dozwolone jest głoszenie tezy, a zabronione głoszenie antytezy” – napisał wiele lat temu prof. Kotarbiński. Warto przemyśleć te słowa w czasach „alternatywnych faktów” i fake newsów. Już w nowych czasach do tych seminariów nawiązał prof. Andrzej K. Koźmiński, powołując do życia w 1996 roku Seminarium Krytycznej Teorii Organizacji (KTO), regularnie odbywające się do dzisiaj w Akademii Leona Koźmińskiego. Książka stanowi próbę podsumowania działalności tego seminarium w chwili, gdy kierowanie nim przejęła grupa „młodych zdolnych” akademików, ukształtowanych intelektualnie i zawodowo już po 1989 roku. Publikacja jest dziełem 22 autorów reprezentujących szerokie spektrum zainteresowań i zagadnień – i jak na dzieło o charakterze naukowym aż kipi od ciekawych pomysłów, refleksji i propozycji.
Okładka książki Sektor prywatny a sektor publiczny
nowość

59,00 zł 43,36 zł


Prezentowana monografia wieloautorska pt.: "Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne" przedstawia stanowisko 32 autorów z rożnych dyscyplin nauki badających wybrane aspekty relacji pomiędzy sektorem prywatnym a sektorem publicznym. Ponad 25-letni okres zmian systemowo-instytucjonalnych i budowy dojrzałej gospodarki rynkowej w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej pozwala na pogłębione analizy i syntetyczne wnioski. Jednocześnie, temat wzajemnych relacji: sektor prywatny-publiczny stanowi stałe wyzwanie dla wielu dziedzin nauki oraz dla praktyki życia gospodarczego. Relacje te wynikają głownie z przyjętego modelu państwa i gospodarki, wdrażanych regulacji prawnych oraz uwarunkowań społecznych. Znaczący wpływ na te relacje wywiera także członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja ma na celu wskazanie ekonomicznych, prawnych i społecznych konsekwencji dokonanych zmian oraz ich powiązanie z nowymi, współczesnymi dylematami rozwojowymi. Dotyczy to zarówno określenia granic występowania podstawowych sektorów w gospodarce, jak również stosowanych procedur.
Okładka książki Studium wybranych czynników efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych

28,00 zł 25,89 zł


Praca składa się z trzech części tematycznych, w których zawiera się łącznie szesnaście rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów dotyczy odrębnego zagadnienia tematycznego. Kolejne części pracy zawierają rozważania umiejscowione: najpierw w szerszym kontekście ekonomicznym i zarządczym, następnie w aspekcie bezpieczeństwa pracy w podmiotach branży górniczej, a w ostatniej części – koncentrujące się na problemach funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych w odniesieniu do bezpieczeństwa powszechnego. Niewątpliwie takie ujęcie problematyki pracy należy uznać za logiczne, trafne pod względem naukowym i pożyteczne z punktu widzenia aplikacyjnego, mając na uwadze to, iż opracowanie jest adresowane zarówno do teoretyków, jak też do praktyków, biorących czynny udział w zarządzaniu różnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych. Ujęte w pracy zagadnienia teoretyczne, poparte wynikami badań empirycznych, zaowocowały ciekawymi wnioskami poznawczymi i aplikacyjnymi. (z recenzji dr hab., prof. AWSB Joanny Kurowskiej-Pysz) SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ 1 WYBRANE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH Anna Manowska Opracowanie metody prognozowania zbytu i planowania wydobycia węgla kamiennego Zygmunt Korban Optymalizacja rozdziału robót na przykładzie oddziałów mechanicznych KWK – studium przypadku Małgorzata Wyganowska Procedura identyfikacji nieobligatoryjnych potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie górniczym podstawą efektywnego procesu szkolenia Anna Lubosz, Piotr Mocek Zagrożenia klimatyczne w kopalniach węgla kamiennego w świetle nowych regulacji prawnych i badań ankietowych Piotr Mocek Praca stacji wentylatorów głównych kopalni x i jej wpływ na środowisko ze względu na emisję hałasu Maria Gajdowska Wielokryterialna ocena poziomu zagrożenia metanowego ROZDZIAŁ 2 WYBRANE UWARUNKOWANIA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH Ewelina Włodarczyk Nowoczesne technologie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy Małgorzata Wyganowska Technologie VR w efektywnym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Anna Bluszcz Analiza funkcjonalności oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ewelina Włodarczyk, Aurelia Rybak Baza danych wspomagająca zarządzanie BHP w wybranym przedsiębiorstwie Katarzyna Tobór-Osadnik Analiza wpływu procesu adaptacji zawodowej na przestrzeganie przepisów bhp przez pracowników kopalń węgla kamiennego ROZDZIAŁ 3 FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO Piotr Bańka Monitorowanie zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego powodowanego drganiami powierzchni terenu indukowanymi działalnością górniczą Aurelia Rybak Systemy informacji przestrzennej w bezpieczeństwie Joanna Herczakowska Wykorzystanie tablic przepływów międzygałęziowych do analiz sektora górniczego i symulacji wrażliwości gospodarki na zmiany cen surowców energetycznych pod kątem bezpieczeństwa energetycznego Maja Taraszkiewicz-Łyda Edukacja w kontekście bezpieczeństwa publicznego na przykładzie wydziału górnictwa, inżynierii bezpieczeństwa i automatyki przemysłowej Marcin Krause Analiza podstaw prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy służb na wybranym przykładzie STRESZCZENIE MONOGRAFII
Okładka książki Psychologia dla coachów
nowość

69,00 zł 56,89 zł


Publikacja zawiera przegląd koncepcji i wyników badań pomocnych w pracy każdego coacha. Przedstawione w książce informacje pozwalają zrozumieć mechanizm działania narzędzi coachingowych, stosować je w odpowiednich okolicznościach, krytycznie oceniać lub modyfikować odpowiednio do potrzeb. Czytelnik znajdzie tu cenne wskazówki, jak wspierać klientów: - w podtrzymywaniu motywacji i podejmowaniu wyzwań; - w uczeniu się i twórczym podejściu do przeszkód; - w budowaniu bardziej trafnego obrazu własnej osoby; - w rozumieniu i kierowaniu własnymi emocjami; - w zmianie przekonań i schematów na bardziej użyteczne. Autor opisuje inspirowane wiedzą psychologiczną sesje coachingowe, ilustrując je fragmentami przykładowych rozmów. Podpowiada również, w jaki sposób rozstrzygnąć, czy zgłaszająca się osoba jest właściwym klientem do pracy coachingowej, czy też powinna zostać skierowana do terapeuty.
Opakowanie Zarządzanie Publiczne 4 (50) 2019

21,00 zł 16,26 zł


Andrzej Sławiński: Will IT Technologies and Globalisation Change the Mechanism of Money Creation? Bartłomiej Biga: Patent Races and Institutional Solutions of Health Care Policy in Developed Countries Krzysztof Wąsowicz: The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities Robert Gawłowski, Paweł Modrzyński: Innovation in Public Service Delivery in Terms of Shared Services Centres in Local Governments: A Case Study of the City of Toruń (Poland) Iana Okhrimenko: Social Choice, Social Sustainability, and Why the Neoclassical Approach Fails to See the Difference Grzegorz Parosa: Savings and Liquidity Gluts and the American Long-Term Interest Rates Before the Great Financial Crisis
Okładka książki Marketing
nowość

119,00 zł 87,45 zł


Najnowsze, zmienione i uzupełnione wydanie biblii marketingu. Marketing, fundamentalne dzieło Kotlera, którego najnowsze wydanie współtworzył Keller, od ponad czterdziestu lat jest biblią menedżerów, nieustannie wzbudzającą emocje. Podstawą tego wydania jest najnowsza, zmieniona i uzupełniona czternasta edycja amerykańska z 2011 roku. Głównym celem zmian było stworzenie jak najbardziej wszechstronnego i aktualnego podręcznika, uwzględniającego zmiany w otoczeniu marketingowym firm oraz wyzwania związane z kryzysem gospodarczym. Tak więc traktuje on o zagadnieniach składających się na nowoczesne, przystosowane do realiów XXI wieku zarządzanie marketingowe, obejmujących: budowanie strategii i planów marketingowych, docieranie do trafnych ustaleń badawczych i skuteczne mierzenie efektów działań; utrzymywanie kontaktów z klientami; budowanie silnych marek; kształtowanie ofert rynkowych; dostarczanie i komunikowanie wartości oraz tworzenie podstaw długofalowego wzrostu. Umiejętne łączenie teorii z praktyką oraz mnóstwo najbardziej aktualnych przykładów z życia to dodatkowe atuty tego wydania.
Okładka książki Wprowadzanie innowacji od wewnątrz

79,00 zł 67,51 zł


W książce „Wprowadzanie innowacji od wewnątrz” strateg i doradca Kaihan Krippendorff rozprawia się z jednym z największych współczesnych mitów biznesowych, dając ważną lekcję innowatorom i liderom. Ujawnia, jak wiele spośród najbardziej znaczących wytworów dzisiejszego świata jest dziełem pełnych pasji innowacyjnych pracowników. Gdybyśmy zdali się wyłącznie na działających na własną rękę przedsiębiorców nie mielibyśmy dzisiaj telefonów komórkowych, komputerów osobistych ani e-maili. Na podstawie danych uzyskanych z ponad 150 wywiadów z wewnętrznymi innowatorami i wiodącymi ekspertami , wniosków z najświeższych badań oraz obserwacji z firm odnoszących dziś największe sukcesy - od Tenceta i Amazona po Mastercard i Starbucksa - Kaihan Krippendorff stworzył podręcznik strategiczny w którym krok po kroku wykłada jak odblokować wewnętrzne innowacje. Przedstawia mapę blokad, które stają na przeszkodzie próbom wprowadzania od środka przełomowych zmian i dostarcza narzędzi, które pozwalają je usunąć, szczegółowo opisując w jaki sposób wizjonerscy liderzy mogą tworzyć wyspy wolności wewnątrz organizacji, powalające aktywować istniejący w pracownikach potencjał i pokonać startupy w ich własnej grze. „Wprowadzanie innowacji od wewnątrz” to praktyczny i inspirujący przewodnik przywództwa na każdym poziomie, dla tych którzy chcą się realizować zmieniając świat, bez konieczności rezygnowania w tym celu ze swojej pracy. Kaihan Krippendorff jest założycielem firmy doradztwa innowacyjnego „Outthinker” oraz sieci „Outthinker Strategy Network”, globalnej społeczności liderów strategii biznesowych angażujących się w to, by lepiej od innych radzić sobie z pojawiającymi się w szybkim tempie radykalnymi zmianami. Uznawany przez Thinkers50 za jednego z najważniejszych nowych/wschodzących myślicieli biznesowych, na których warto zwracać uwagę, jest profesjonalnym mówcą oraz autorem wielu książek na temat strategii biznesowych, w tym pozycji „Outthink the Competition: How a New Generation of Strategists Sees Options Others Ignore (2011)”. Były consultant McKinsey, doradca strategiczny wielu wiodących korporacji.
Okładka książki Strategiczne i operacyjne zarządzanie przeds. ...
nowość

55,00 zł 40,42 zł


Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły. - John C. Maxwell Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w aktualnych turbulentnych uwarunkowaniach gospodarczych dla wielu przedsiębiorstw jest zadaniem trudnym i wymagającym dużej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia. Działalność przedsiębiorstw górniczych, w szczególności tych, które wydobywają węgiel kamienny, jest dodatkowo utrudniona przez występowanie zagrożeń i uwarunkowań naturalnych związanych z geologiczno-górniczymi parametrami eksploatowanych złóż. Komplikują ją również unijne i wewnętrzne uwarunkowania polityczno-prawne oraz częsty brak wsparcia ze strony związków zawodowych, a także lokalnych i regionalnych społeczności czy organizacji ekologicznych. W powyższych okolicznościach prowadzenie opłacalnej ekonomicznie działalności gospodarczej jest prawdziwym wyzwaniem, dlatego też głównym celem niniejszej monografii jest przeprowadzenie praktycznego przeglądu i usystematyzowanie zagadnień z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwach górniczych z uwzględnieniem polskiego górnictwa węgla kamiennego. Niniejsza monografia może być wykorzystywana zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zainteresowanych zagadnieniami finansowymi. Może też stanowić źródło wiedzy na potrzeby kształcenia z zakresu ekonomiki branżowej.
Okładka książki Rachunkowość instrumentów finansowych wobec potrzeb informacyjnych inwestorów
nowość

54,00 zł 49,92 zł


Przygotowana publikacja jest rezultatem prowadzonych przez Autora badań naukowych i rozważań związanych z rachunkowością instrumentów finansowych oraz informacjami sprawozdawczymi wykorzystywanymi przez inwestorów oraz analityków w ich procesach decyzyjnych dotyczących inwestycji finansowych. Intensywny rozwój instrumentów finansowych, skutkujący coraz większym stopniem ich skomplikowania, powoduje, że rachunkowość instrumentów finansowych stanowi szczególnie problematyczny obszar rachunkowości. Niejednolitość, obszerność oraz złożoność obowiązujących regulacji prawnych poświęconych temu zagadnieniu jest powodem licznych trudności dla odbiorców informacji sprawozdawczych. Dlatego ocena wykorzystania i przydatności sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych przez inwestorów i analityków, a także identyfikacja ich potrzeb informacyjnych oraz uwag odnoszących się do oczekiwanych zmian w tym względzie stanowi ważny i potrzebny, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, obszar badawczy.
Okładka książki Ichimoku. Japońska strategia inwestycyjna

39,90 zł 29,32 zł


Wielu inwestorów poszukuje skutecznych, a jednocześnie w miarę prostych w zastosowaniu systemów ułatwiających grę na giełdzie. Coraz bardziej popularna staje się metoda analizowania wykresów za pomocą Ichimoku w połączeniu z wykresami świecowymi przedstawiona w niniejszej książce. Japońska strategia warta jest szczególnego zainteresowania, ponieważ pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać informacje płynące z rynku do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.Jest to przede wszystkim prosta strategia mechaniczna pokazująca sygnały w konkretnym punkcie na wykresie, a wykorzystywanie jej nie wymaga zaawansowanej wiedzy z analizy technicznej. Wystarczająca jest znajomość podstaw analizowania poszczególnych linii na wykresie Ichimoku, dzięki którym łatwo można zidentyfikować sygnały kupna, sprzedaży, poziomy wsparcia oraz oporu, a także kierunek i siłę trendu.Na unikalność Ichimoku składają się linie biegnące równo z sytuacją na wykresie, linia opóźniona oraz linie wysunięte w przyszłość. Całość określa nam, w jakim trendzie znajduje się instrument finansowy, i daje kilka możliwości wejścia w pozycję oraz podążania za trendem. Strategię można wykorzystywać na wszystkich rynkach finansowych (akcje, obligacje, kontrakty, waluty i surowce) i na wszystkich interwałach czasowych.Dzięki lekturze Ichimoku, nie tylko poznajemy szczegółowo opisane systemy, ale także uczymy się samodzielnie obserwować i tworzyć parametry, w oparciu o które wykonamy transakcję. Autor, Kamil Oziemczuk, przedstawia szerokie możliwości korzystania z Ichimoku, podając także przykłady najskuteczniejszych systemów transakcyjnych, które pozwalają osiągnąć maksymalne korzyści w inwestowaniu zgodnie z panującym trendem w różnych skalach czasowych.Ichimoku japońska strategia inwestycyjna przeznaczona jest zarówno dla osób, które dopiero zaczynają przygodę na rynku kapitałowym, jak również dla doświadczonych inwestorów.
Okładka książki PPK w urzędzie
nowość

64,90 zł 50,27 zł


Publikacja (wydanie II) przedstawia kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem, a następnie funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówione zostały podstawy prawne i zasady uczestnictwa w PPK, a także proces wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych z perspektywy jednostek publicznych. W publikacji przestawiono również reguły gromadzenia i wykorzystania środków gromadzonych w ramach PPK.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka