KATEGORIE [rozwiń]

Socjologia

Socjologia to nauka systematycznie zajmująca się badaniem całego życia społecznego człowieka. Badane są chociażby społeczne reguły, procesy i kultury, które łączą​ lub dzielą ludzi. W tym dziale zatem proponujemy wszelkie fachowe podręczniki, poradniki i publikacje właśnie z dziedziny socjologii. Czytając nasze lektury zapoznasz się z podstawami psychologii, dzięki którym zrozumiesz istotę kształtowania konkretnych postaw, emocji i cech osobowości ludzkich, zgłębisz podstawy takich nauk jak: filozofia czy logika. Poza tym bedziesz mógł udoskonalić posiadane kompetencje interpersonalne, które przydadzą ci się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 
 
Okładka książki Proces profesjonalizacji opiekunów zastępczych..

69,00 zł 54,82 zł


Monografia przedstawia analizę dynamiki procesu profesjonalizacji roli opiekunów zastępczych w Polsce. Obejmuje dane o stosunku do profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego kluczowych aktorów procesu: zawodowych opiekunów zastępczych, państwa, samorządów powiatowych, pozostałych profesji systemu. Analizuje także zagadnienie zasobów grupy opiekunów zastępczych w kierunku zmiany ich statusu, tj. ideologii, organizacji, zaangażowania i wspólnotowości oraz trwałości i wytrzymałości. Czytelnik dzięki lekturze ma okazję zapoznać się z większością bolączek towarzyszących współczesnemu systemowi rodzinnej pieczy zastępczej i specyfice grupy opiekunów zastępczych, szczególnie pod kątem możliwości ich zbiorowego działania. Spis treści: Wprowadzenie Rozdział I. Zagadnienia teoretyczne 1. Profesje i profesjonalizacja - ujęcie socjologiczne 2. Rodzicielstwo zastępcze jako profesja - zagadnienia wstępne 3. Przesłanki profesjonalizacji opiekunów zastępczych 4. Bariery profesjonalizacji opiekunów zastępczych Rozdział II. Dynamika zmian w obszarze pieczy zastępczej - tło historyczne i teraźniejszość 1. Przemiany opieki zastępczej w Polsce do 2011 r. 2. Nowy paradygmat opieki nad dziećmi zaniedbywanymi oraz obowiązujący system wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Polsce 2.1. Uwarunkowania międzynarodowe 2.2. Współczesny system wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Polsce oraz skala zjawiska pieczy zastępczej 2.3. Koszt finansowy funkcjonowania opieki zastępczej w Polsce 3. Opinia publiczna o rodzicielstwie zastępczym Rozdział III. Badania własne - profesjonalizacja rodzicielstwa zastępczego w Polsce 1. Metodologia badań 1.1. Cel badania 1.2. Zastosowane metody badawcze i charakterystyka uzyskanych grup badanych 1.2.1. Ankieta online wśród zawodowych opiekunów zastępczych 1.2.1.1. Cechy demograficzne badanych zawodowych opiekunów zastępczych 1.2.2. Ankieta online wśród organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce 1.2.2.1. Charakterystyka badanych przedstawicieli ORPZ 1.2.3. Indywidualne wywiady pogłębione z aktorami systemu pieczy zastępczej 2. Stosunek kluczowych aktorów do procesu profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego 2.1. Opinia na temat profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego wśród zawodowych opiekunów zastępczych 2.1.1. Argumenty za i przeciw profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego 2.2. Stosunek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego 2.3. Stanowisko instytucji samorządu powiatowego wobec profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego 2.4. Opinie pozostałych kategorii aktorów o profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego 2.4.1. Grupa tzw. klientów zawodowych opiekunów zastępczych 2.4.2. Stosunek pozostałych profesji do procesu profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego 2.5. Inicjatorzy procesu profesjonalizacji rodzicielstwa zastępczego 3. Zasoby grupy opiekunów zastępczych: ideologia, organizacja, zaangażowanie, trwałość 3.1. Wizja rodzicielstwa zastępczego wśród opiekunów zastępczych jako kluczowy element ideologii tej grupy 3.1.1. Pozostałe płaszczyzny podziałów opinii w grupie opiekunów zastępczych 3.1.2. Wizerunek rodzicielstwa zastępczego w ocenie zawodowych opiekunów zastępczych 3.2. Zasób: trwałość i wytrzymałość grupy opiekunów zastępczych 3.3. Organizacja jako zasób grupy opiekunów zastępczych 3.4. Wspólnotowość i zaangażowanie jako zasób grupy opiekunów zastępczych Konkluzje i rekomendacje zmian w systemie Spis wykresów Spis tabel Bibliografia
Okładka książki Zasoby osobiste i społeczne a dobrostan psychiczny wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych
nowość

46,20 zł 34,63 zł


W książce podjęto problematykę zasobów osobistych i społecznych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ustalenia ich związku z dobro-stanem psychicznym. Autorka omawia znaczenie zasobów psychospołecznych w życiu człowieka oraz przybliża ich resocjalizacyjny potencjał. Wskazuje także na sytuacji, w której wtórna socjalizacja osób dorastających odbywa się w separacji od zewnętrznych, naturalnych środowisk życia. Odwołując się do literatury przedmiotu, ukazuje niekorzystny wpływ izolacji instytucjonalnej na zdrowie psychiczne adolescentów. Na tej podstawie i z uwzględnieniem wyników badań własnych przedstawia nowe rozwiązania w pracy z młodzieżą przebywającą w placówkach resocjalizacyjnych. Proponuje kierunki zmian koncentrujące się na rozwoju dobrostanu psychicznego oraz rekomenduje adekwatne programy, które z powodzeniem stosowane są w wielu krajach świata.Publikacja skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków. Będzie szczególnie przydatna dla studentów kierunków pedagogicznych i pracy socjalnej, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych oraz kadry pedagogicznej instytucji wychowawczych i resocjalizacyjnych. "Autorka, sięgając zwłaszcza do podstaw współczesnej psychologii pozytywnej oraz do pedagogiki resocjalizacyjnej - w jej wymiarze teoretycznym i praktycznym - skonstruowała projekt badawczy koncentrujący się na poszukiwaniu u wykolejających się wychowanków nie deficytów socjalizacyjnych, a tkwiących w nich zasobów psychospołecznych stanowiących punkt wyjścia podejmowanych odpowiednich działań opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Dzięki takiemu właśnie ujęciu praca ta jest swoistym novum wśród licznych dzisiaj opracowań powstających w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej".Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława AmbrozikaAnna Dąbrowska - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego; psychoterapeutka. Autorka oraz redaktorka monografii, prac zbiorowych, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, a także kierowniczka i realizatorka projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych, których rezultaty można wykorzystać w praktyce pedagogicznej skoncentrowanej na wsparciu psychospołecznego funkcjonowania adolescentów w ich środowiskach życia (rodzinach dysfunkcjonalnych, rodzinach patologicznych, instytucjach resocjalizacyjnych). W jej aktywności naukowo-badawczej ważne miejsce zajmuje udoskonalanie efektywności procesu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie poddanej wychowaniu instytucjonalnemu.
Okładka książki Wola sensu
nowość

39,99 zł 24,12 zł


Prawdziwym wyzwaniem współczesnej psychiatrii jest odpowiedzenie na egzystencjalną pustkę. Coraz więcej pacjentów uskarża się bowiem na poczucie bezsensu i życiowej próżni.Logoterapia uczy, że nawet tragiczne i negatywne aspekty życia, jak na przykład nieuniknione cierpienie, mogą zamienić się w triumf ludzkiego ducha pod warunkiem, że przyjmiemy odpowiedni stosunek do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. W epoce, w jakiej przyszło nam żyć - epoce umierających tradycji - podstawowym zadaniem psychiatrii musi być wyposażenie człowieka w umiejętność odnajdywania w życiu sensu. W czasach, gdy przykazania dekalogu utraciły w oczach wielu swą niepodważalną wartość, każdego dnia musimy przestrzegać dziesięciu tysięcy przykazań wynikających z dziesiątków tysięcy życiowych sytuacji.W tym sensie można śmiało powiedzieć, że logoterapia to odpowiedź na duchowe potrzeby współczesnego człowieka.
Okładka książki Rozpoczynanie badań. Jak wybrać ciekawy temat badawczy
nowość

59,00 zł 45,05 zł


Multidyscyplinarny podręcznik przeznaczony dla studentów przygotowujących się do prowadzenia własnych badań na kierunkach społecznych i humanistycznych. W przeciwieństwie do innych publikacji poświęconych prowadzeniu badań, książka nie skupia się na uczeniu technik badawczych, lecz na omówieniu metod pozwalających dokonać odpowiedniego wyboru przedmiotu badań. Opisuje autorską, szczegółową metodologię, która pozwala na skuteczny wybór tematu badawczego dopasowanego do indywidualnych pasji, zainteresowań i talentów badacza. Podręcznik napisany jest w nowoczesny, bezpośredni i angażujący sposób. Służy przede wszystkim praktyczną pomocą, dostarczając konkretnych i sprawdzonych technik, które mogą Ci pomóc: wybrać temat badań, zamienić ów temat na konkretne i istotne pytania, zidentyfikować podstawowy problem stojący za pytaniami, które zadajesz, uporać się z założeniami, uprzedzeniami i z góry przyjętymi wyobrażeniami, które możesz mieć odnośnie do swojego tematu, wyartykułować elementy składające się na ów problem oraz nadać priorytet konkurującym ze sobą interesom i obawom, zbliżyć się do szeroko rozumianego środowiska badaczy, którzy zajmują się tym samym tematem, co Ty i umieć się w nim poruszać, odkryć i zmapować odpowiednie społeczności badaczy, które istnieją poza Twoim polem badawczym, znaleźć źródła, które będą przydatne w Twoim projekcie badawczym, wykorzystać znalezione źródła w celu doprecyzowania swoich pytań (zwłaszcza na etapie badań wstępnych), poradzić sobie z mentalnymi blokadami oraz utrzymać tempo podczas krytycznych wczesnych etapów projektu, kiedy najłatwiej o poczucie zagubienia, jako badacz pozostać elastycznym, przenikliwym, bystrym i zmotywowanym.
Okładka książki Rocznik Strategiczny 2022/23
nowość

67,20 zł 48,69 zł


ROCZNIK STRATEGICZNY jest jedyną w Polsce i w Europie Środkowej publikacją, która systematycznie i całościowo przedstawia główne wydarzenia i tendencje w życiu międzynarodowym mijającego roku. OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA oferuje wnikliwą analizę globalnych oraz regionalnych problemów bezpieczeństwa w ujęciu instytucjonalnym i sektorowym. ŚWIAT W ROCZNIKU to geopolityczne ujęcie sytuacji międzynarodowej, w tym polityki wielkich mocarstw. W RS diagnoza sytuacji strategicznej jest dokonywana z polskiej perspektywy. Zawartość Rocznika została wzbogacona autorskimi tabelami i kalendarium. Ponadto w obecnym wydaniu RS m.in.: – PRZEGLĄD SYTUACJI MIĘDZYNARODOWEJ: ASPEKTY GLOBALNE I REGIONALNE – NATO: CHRZEST OGNIA PO SIEDEMDZIESIĄTCE – KONFLIKTY ZBROJNE 2022 R.: W CIENIU WOJNY ROSJI Z UKRAINĄ – GOSPODARKA ŚWIATOWA 2022–2023: CZAS NIEPEWNOŚCI, NIEPOKOJU I POSTĘPUJĄCEJ FRAGMENTACJI – POLITYKA ZAGRANICZNA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ W KONTEKŚCIE WOJNY ROSJI W UKRAINIE
Okładka książki The Social Distance Between Us
nowość

59,00 zł 48,06 zł


*A RADIO 4 BOOK OF THE WEEK* *SHORTLISTED FOR THE RATHBONES FOLIO PRIZE FOR NON-FICTION* 'An Orwell for today's poor' - The Times 'The standout, authentic voice of a generation' Herald 'McGarvey is a rarity: a working-class writer who has fought to make the middle-class world hear what he has to say' Nick Cohen, Guardian Why are the rich getting richer while the poor only get poorer? How is it possible that in a wealthy, civilised democracy cruelty and inequality are perpetuated by our own public services? And how come, if all the best people are in all the top jobs, Britain is such an unmitigated bin fire? Join Darren McGarvey on a journey through a divided Britain in search of answers. Here, our latter-day Orwell exposes the true scale of Britain's social ills and reveals why our current political class, those tasked with bringing solutions, are so distanced from our lived experience that they are the last people you'd want fighting your corner. Praise for Darren McGarvey: 'Utterly compelling' Ian Rankin, New Statesman 'Brilliant' Russell Brand 'An absolutely fascinating individual' Owen Jones 'Offer[s] an antidote to populist anger that transcends left and right… articulate and emotional' Financial Times
Okładka książki Roczniki siedemdziesiąte
nowość

42,00 zł 30,43 zł


Książka wzbogaca naszą wiedzę na temat przemian średniego pokolenia Polaków sytuujących się na przecięciu klasy średniej, wyższej i inteligencji. Przynosi ciekawe ustalenia i dostarcza przy okazji bogaty materiał do namysłu nad trudnością kulturowej klasyfikacji członków tej grupy oraz niepewnością, jakiej doświadczają oni w odniesieniu do własnej pozycji społecznej mimo zdecydowanych poglądów na życie zawodowe, wychowanie dzieci, wybór kuchni czy cel wakacyjnych podróży. dr hab. Piotr Kulas, prof. UW Autorka zastanawia się nad tym, co różni nowych inteligentów (…) wykonujących zawody profesjonalistów i menadżerów od pokolenia ich rodziców oraz do jakiego stopnia postawy, styl życia i system wartości tej kategorii społecznej można nadal tłumaczyć językiem dawnej polskiej inteligencji, a do jakiego językiem klasy średniej w rozumieniu zachodnim, a także co łączy, a co różni profesjonalistów i menadżerów w Polsce i na Zachodzie? dr hab. Dorota Mroczkowska
Okładka książki Pride Story of the LGBTQ Equality Movement
nowość

109,00 zł 88,78 zł


In June 1969, police raided New York gay bar the Stonewall Inn. Pride charts the events of that night, the days and nights of rioting that followed, the ensuing organization of local members of the community - and the 50 years since in which activists and ordinary people have dedicated their lives to reversing the global position. Pride documents the milestones in the fight for LGBTQ equality, from the victories of early activists to the passing of legislation barring discrimination, and the gradual acceptance of the LGBTQ community in politics, sport, culture and the media. Rare images and documents cover the seminal moments, events and breakthroughs of the movement, while personal testimonies share the voices of key figures on a broad range of topics. Pride is a unique celebration of LGBTQ culture, an account of the ongoing challenges facing the community, and a testament to the equal rights that have been won for many as a result of the passion and determination of this mass movement. A fully updated edition of Matthew Todd's essential 2019 book, Pride is a celebration and a clarion call.
Okładka książki Zagrożone człowieczeństwo T.6
nowość

54,00 zł 33,13 zł


Perspektywa humanistyczna prezentowana przez Stanisława Kawulę i jego kontynuatorów wymusza osobiste zaangażowanie w obszarze naukowym oraz taką aktywność badacza, która zobowiązuje do poszukiwania odpowiedzi na potrzeby i możliwości wprowadzania pozytywnych zmian służących podnoszeniu jakości życia i sprzyjających rozwojowi człowieka, a także promocji działań aktywizujących, krzewieniu kultury współpracy i szacunku dla godności osoby ludzkiej oraz jej podmiotowości. Niniejszy tom poświęcony Profesorowi Stanisławowi Kawuli wpisuje się w ten nurt epistemologiczno-aksjologicznych założeń polskiej pedagogiki społecznej.
Okładka książki Dezinformacja - instrukcja obsługi
nowość

68,00 zł 47,05 zł


Dezinformację kojarzymy głównie z mediami i polityką. Im bardziej myślimy, że nas ona nie dotyczy, tym szybciej wpadamy w sidła fake newsów, półprawd i przeinaczeń. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, czym jest, a czym nie jest dezinformacja, gdzie występuje i jak ją rozpoznać, jakie wywołuje skutki oraz co robić, żeby jej przeciwdziałać. Katarzyna Bąkowicz nie banalizuje i nie upraszcza tematu, wykładając zawiłości dezinformacji w sposób czytelny, nie tracąc przy tym nic z głębokości wywodu. (...) Interesujące studia przypadków, odsłanianie rozmaitych smaczków i kulis wojny informacyjnej, w której przychodzi nam uczestniczyć - wszystko to sprawia, że monografię tę czyta się z zainteresowaniem, a momentami jak dobrą powieść sensacyjną, choć temat raczej skłania do smutnej refleksji niż poszukiwania sensacji. prof. dr hab. Magdalena Szpunar, fragment recenzji
Okładka książki Szklany mur. Proza polska 1945 - 1980

42,00 zł 33,83 zł


"W swojej syntezie powojennej krajowej prozy polskiej, tworzonej i publikowanej w latach 1945-1980, Kubikowski daje się poznać jako oryginalny, wnikliwy i kompetentny interpretator. Ukazuje zjawiska literackie w szerokiej perspektywie i w powiązaniu z kontekstami: literackim, kulturalnym, historycznym, politycznym czy społecznym. Autor opiera wywód na trzech kategoriach: sytuacji historycznej, świadomości historycznej i mitologii obiegowej. W bogatym materiale współczesnych zjawisk krytyk kieruje uwagę przede wszystkim na ważnych autorów, reprezentatywne dzieła i najistotniejsze zjawiska, co sprzyja przejrzystości wywodu". z recenzji dr. hab. Krzysztofa Polechońskiego, prof. UWr "Kubikowski podejmuje nowatorską i ambitną próbę syntezy tego, co działo się w prozie polskiej po II wojnie światowej. Ukazuje niszczący wpływ komunizmu na prozę krajową, ale też to, co działo się w prozie emigracyjnej. Szczególnie ciekawe jest też jego skupienie się na strategiach, jakie budowali prozaicy krajowi, aby ukryć defekt literatury PRL-owskiej, a więc specyficzną deformację spowodowaną funkcjonowaniem w totalitaryzmie, zmuszającą do uników, półprawd, ucieczek w sfery bezpieczne problemowo i artystycznie. Szklany mur ma dzisiaj wartość istotnego dokumentu, ale wiele rozpoznań z tej książki zachowuje moim zdaniem aktualność". z recenzji prof. dr. hab. Macieja Urbanowskiego
Okładka książki Krajobraz (po) rewolucji

42,00 zł 33,83 zł


Kiedy w połowie ostatniej dekady ubiegłego wieku odsetek użytkowników internetu zaczął się zbliżać do jednego procenta światowej populacji, dominowało przekonanie, że kiedy tylko nowa technologia się upowszechni, będziemy znacznie bliżej rozwiązania problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych trapiących kraje demokratyczne. Sieć miała przynieść więcej wolności, nowe możliwości aktywności gospodarczej i nieograniczone zasoby wiedzy na wyciągnięcie ręki. Po prawie trzech dekadach z internetu korzysta ponad dwie trzecie mieszkańców Ziemi, pora więc skonfrontować formułowane kiedyś prognozy z rzeczywistością. Krajobraz (po) rewolucji jest próbą bilansu rewolucji informacyjnej, dokonanego z punktu widzenia społecznych konsekwencji rozwoju technologicznego. Analizie poddano zarówno powstałe przed laty koncepcje opisujące nadzieje i obawy związane w pojawieniem się sieci, jak i kwestie od zawsze łączące się z interakcją ludzi i techniki. Czy człowiek jest produktem technologii? Jaką rolę odgrywają w naszym życiu informacja i technologie informacyjne? Czy technika poszerza zakres autonomii jednostki? Odpowiedzi na tego typu pytania należy szukać na pograniczu socjologii, filozofii, psychologii i historii. Krajobraz (po) rewolucji łączy wszystkie te perspektywy, ułatwiając czytelnikowi zrozumienie skomplikowanych relacji każdego z nas ze światem technologii.
Okładka książki Apokalipsa rozpoczęta. Lilla Weneda Juliusza Słowackiego
nowość

56,00 zł 34,35 zł


Apokalipsa rozpoczęta jest poświęcona analizie sytuacji socjologicznej, aksjologicznej i politycznej narodu w przededniu upadku, ale i w obliczu szansy na wielką metamorfozę. Chociaż studium dotyczy legendarnego plemienia Wenedów, konkluzje wieszcza są ponadczasowe i sprawdzają się w każdym czasie, w którym ogół staje w obliczu nieprzewidzianych zagrożeń. Słowacki podkreśla, że postęp możliwy jest tylko w połączeniu ze stratą i bólem. Każda ewolucja zawiera w sobie elementy rewolucji. Niemożliwe jest stworzenie lepszego społeczeństwa, ustroju, państwa, jakiejkolwiek formy bez skruszenia poprzedniej. Nie można tworzyć nowej wartości, jedynie modyfikując istniejącą. Taka postawa zaprzecza rozwojowi, nie tylko go powstrzymuje, ale zwyczajnie niszczy. Słowacki w Lilli Wenedzie zobrazował historię plemienia u kresu jego trwania. Podkreślił zastój, słabość, przeżycie się wzorców do naśladowania, niewydolność sfery wierzeń, brak motywacji do działania zarówno w przestrzeni realnej, jak i religijnej. Naród, który się nie rozwija, nie dąży do wyższych wzorców, idei, prowokuje los. Prowokuje historię. Stworzona przez Wenedów społeczność nie sprosta nadchodzącym zmianom. A te są nieuniknione. Jean-Marc Bot w książce Koniec świata. Duch czasów ostatecznych, komentując przesłania apokaliptyczne i ich uniwersalność oraz aktualność w XX i XXI wieku, zauważa: „Moralna presja będzie tak wielka, że nieuchronnie skłoni ludzi do miłości lub nienawiści... W czasach przełomowych, w obliczu wydarzeń ostatecznych każdy musi się opowiedzieć po stronie określonego systemu wartości, musi się zdecydować, czy godzi się na upadek swój, bliskich narodu, ludzkości i tryumf zła, czy chce walczyć o życie w świecie respektującym prawa i kierującym się miłością bliźniego”. Ewa Nawrocka nazywa Słowackiego akuszerem wewnętrznego światła i anielskości ludzi, z którymi utrzymywał kontakty. To trafne określenie jego postawy w ogóle – jego twórczość dąży do wyzwolenia w czytelnikach postawy aktywnej, znalezienia swojego sposobu najpierw na doskonalenie siebie, a potem – w efekcie – zbiorowości, w której żyje.
Okładka książki Eli, Eli

44,90 zł 30,20 zł


Zapadająca w pamięć opowieść o biedzie, wykluczeniu i nadziei. A także o tym, gdzie leży granica między pełnym empatii patrzeniem a egoistycznym voyeuryzmem. Czy taka granica istnieje? Onyx to ulica slumsów w Manili, stolicy Filipin; to miejsce niebezpieczne, brudne, głośne i przeludnione. Ludzie żyją tu z dnia na dzień, bo niczego nie mogą być pewni – ani tego, czy jutro będą mieli co jeść, ani tego, czy jutro będą żyć. Nędza jednakowo przygniata tu wszystkich, kobiety i mężczyzn, starców i dzieci, ale Eli, Eli nie poprzestaje na kreśleniu obrazów filipińskiego ubóstwa i portretów tonących w nim ludzi. To także opowieść o mieszkańcach Zachodu – białych turystach odwiedzających slumsy, reporterach dokumentujących biedę, odbiorcach ich książek. O nas. „Byłem na Filipinach. Spojrzenie Tochmana na ludzką nędzę jest pełne empatii. Zachwyciłem się tą książką. Zachęcam do przeczytania”. Wiktor Osiatyński „Bezwzględna próba rozprawy z zawodem reportera, z bezmyślnością turystów uprawiających poorystykę (bieda-wycieczki, zorganizowane wyprawy do slumsów, w programie m.in. fotografowanie ubóstwa i bliskie, choć nieprzesadnie bliskie, spoglądanie nędzy w oczy, «przez szybkę», przez szkło iPada) i wszystkich zachwyconych lub przerażonych «widokami cudzego cierpienia»”. Grzegorz Wysocki, Culture.pl
Okładka książki Kobiety, które nie chcą się bać
nowość

49,90 zł 30,11 zł


Daj sobie prawo do życia bez lęku i strachu.Skąd bierze się lęk?Czego boją się kobiety?Jak pokonać strach i żyć odważnie?Lęk to uczucie destrukcyjne. Podcina skrzydła, odbiera radość życia, wiarę w siebie oraz niszczy zaufanie do innych. Sprawia, że wątpimy we własne umiejętności i nie korzystamy z szans, które przynosi los. Wywołuje podejrzliwość i skłonność do nadmiernej kontroli. Pcha nas w objęcia wstydu.Skąd bierze się lęk? Jaka jest różnica między lękiem a strachem? Kiedy powstają zaburzenia lękowe? Czym są ataki paniki i jak sobie z nimi radzić? Czego boją się kobiety w różnych obszarach życia? Czy lęk ma dobre strony? Jak stworzyć nową perspektywę, oswoić lęk i przekuć go w odwagę?To część pytań, na które psycholożka i psychoterapeutka Marzena Mawricz odpowiada w swojej książce. I pokazuje, że życie, w którym strach i lęk nie mają destrukcyjnej mocy, jest możliwe.Jeśli nie chcesz się bać - jest to książka dla ciebie.
Okładka książki Małe miasto w wielkim świecie

59,85 zł 43,36 zł


Czym jest mobilność? Jest przemieszczaniem się w przestrzeni społecznej (ruchliwość społeczna), jest przemieszczaniem się w przestrzeni geograficznej (migracje). W tej książce te dwa ujęcia zachowują ważność, ale też pojawia się propozycja ich uzupełnienia, otwarcia na ujmowanie mobilności jako gospodarowania zasobami, wyraźniejszego dostrzegania, że mobilność ma nie tylko wymiar modernizacyjny, lecz także ekologiczny. Bohaterem tej książki jest Giżycko – niewielkie, mazurskie miasto i jego mieszkańcy, również ci, którzy z niego wyjechali. Ta książka jest próbą opowiedzenia, co jest ważne w życiu miasta, co jest ważne w życiu człowieka. Książka jest wartościową i nowatorską, w pełni udaną próbą ukazania istoty małego miasta ulokowanego w wielkim świecie za sprawą zmian wywołanych przez mobilność społeczną jego mieszkańców. Praca ukazuje, jak bardzo ta mobilność sprzyja kształtowaniu postaw otwartości na innych, sprzyja ogólnej pluralizacji postaw i zachowań społecznych. prof. dr hab. Andrzej Sadowski Jest to książka o społecznej i przestrzennej ruchliwości mieszkańców Giżycka, którzy w zmieniających się kontekstach musieli radzić sobie z gospodarowaniem zasobami […]. To socjologiczno-antropologiczny fresk ukazujący powiązania (figuracje), w jakie uwikłani byli i są ludzie migrujący z małego miasta, niekiedy doń powracający. To opis powiązań i ich konsekwencji, opis splotu zdarzeń, w których rodzina-środowisko małego miasta – polskie/światowe metropolie formują życie. dr hab. Jacek Poniedziałek, prof. UMK
Okładka książki W trybach chaosu. Jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat
nowość

59,99 zł 39,20 zł


„Stworzyliśmy machinę do wywoływania oburzenia, zachęcającą do propagowania bulwersujących treści. [...] Zwyczajni ludzie zaczęli się czuć jak żołnierze cyfrowej armii walczący o wspólną sprawę” – zauważyła Renée DiResta, research manager w Stanford Internet Observatory. Przejście od słów do czynów było tylko kwestią czasu. Mjanma – wzrost ekstremistycznych nastrojów prowadzący do jednego z największych ludobójstw od czasów drugiej wojny światowej i rzezi ludności Rohingja. Sri Lanka – rozruchy na tle religijnym. USA – chaos informacyjny zakończony najbardziej kontrowersyjnymi wyborami prezydenckimi w historii Stanów Zjednoczonych. Genezy wszystkich tych wydarzeń możemy szukać w feedzie mediów społecznościowych. Max Fisher w ramach kilkuletniego dziennikarskiego śledztwa badał aktualności wyświetlane na naszych tablicach oraz to, jak w sieci pogłębiają się podziały i jak zadomawiają się w niej nienawiść i dezinformacja. W swojej książce razem z „uciekinierami” z Doliny Krzemowej szuka źródeł tych zjawisk. Analizuje również społeczne i psychologiczne aspekty naszego funkcjonowania w internecie, krytycznie przyglądając się sterującym nimi algorytmom nastawionym na pochłanianie naszego czasu. Patrzy na ręce gigantów Big Techu: Marka Zuckerberga, Andrew Boswortha, Yishana Wonga, Erica Schmidta, Susan Wojcicki czy Jacka Dorseya, którzy pod przykrywką szerzenia wolności słowa zwiększają polaryzację, a z powstałej dezinformacji czerpią wielomilionowe zyski. Media społecznościowe, które miały służyć integracji i utrzymywaniu kontaktu, na naszych oczach stają się narzędziami szerzenia rasizmu, mizoginizmu czy hejtu. Chaos obecny w przestrzeni wirtualnej rozprzestrzenia się na ulice. Kto ponosi za niego odpowiedzialność? I co ważniejsze: kto tak naprawdę poniesie jego konsekwencje?
Okładka książki Tak sobie myślę część 2
nowość

37,00 zł 22,26 zł


Rozpoznałem i nauczyłem się, że jest tyle sposobów wiary w Boga, ile jest ludzi na ziemi. Każdy wierzy na swój własny sposób. Nie da się tego dokładnie zbadać ani przedstawić na wykresach. To uczucie jest bardzo subtelne i niewymierne. Można je tylko opisać, podobnie jak jest w przypadku zapachu, bólu czy choroby. Każdy odczuwa to indywidualnie. Dla jednego ból, o którym opowiada, jest nieznośny, dla drugiego prawie nieodczuwalny. Podobnie jest z wiarą w Boga. Tak sobie myślę. Moja wiara to zbiór moich informacji i doświadczeń na temat wiary, o sposobach jakże często mylnego postrzegania tego zagadnienia ze szczególnym uwzględnianiem sposobu myślenia Boga Ojca. Moja wiara to moja przygoda w poszukiwanie pozbycia się lęku przed śmiercią i poznanie subtelnego sposobu myślenia Boga. To też historia dojścia do funkcji nauczyciela duchowego oraz opis fascynującej przygody duchowej, która nie może być pozostawiona sama sobie bez możliwości zapoznania się z jej treścią. Byłbym wielkim egoistą, gdybym moje doświadczenia zachował wyłącznie dla siebie.W przygotowaniu dalsze części książki.David Hudek - rzemieślnik, szkutnik, żeglarz, gastronom, przedsiębiorca, muzyk, kompozytor, wokalista... Założyciel zespołu Freida Bend (Facebook). Barwna postać i wszechstronnie utalentowany człowiek, który całe życie szedł za swymi celami i marzeniami, sądząc, że dadzą mu one szczęście. Zdobywał je i porzucał, szukając stale nowych dróg do samospełnienia. Jego podróże po świecie, kontakt z wieloma uduchowionymi ludźmi sprawiły, że w wieku 46 lat przeszedł duchową metamorfozę. Swoimi doświadczeniami dzieli się w książce z czytelnikiem. Czyli "Tak sobie myślę".
Okładka książki Sportowe zakłady bukmacherskie Społeczna praktyka grania

45,00 zł 37,55 zł


Sportowe zakłady bukmacherskie łączą w sobie tradycyjne atrybuty gry hazardowej z dziejącym się niezależnie od niej wydarzeniem sportowym. Osoby grające stawiają pieniądze na określone rozstrzygnięcie meczu piłkarskiego, walki bokserskiej czy choćby wyścigów konnych. W przeciwieństwie do ruletki, kości czy loterii mierzą się jednak z sytuacją, gdzie o ostatecznym wyniku rozgrywki decyduje bardzo duża liczba czynników. Uprawianie sportowych zakładów bukmacherskich stanowi zatem laboratorium procesów związanych z ryzykiem i podejmowaniem decyzji, ale także z analizowaniem świata społecznego, przypisywaniem znaczeń danym aktywnościom czy wyznawaniem określonego światopoglądu. Autor książki stara się odpowiedzieć na pytanie, jak gracze praktykują sportowe zakłady bukmacherskie – dlaczego postrzegają je za atrakcyjne dla siebie, czym one dla nich są, skąd wiedzą, w jaki sposób grać, czy też – w jaki sposób grają. W książce opisany jest społeczny fenomen zakładów ulokowany w szerszym kontekście kulturowym. Autor wykorzystuje do tego teorię praktyk, która pozwala dostrzegać w działaniach jednostek zarówno wpływ, któremu ulegają, jak i ten przez nie wywierany na kulturę, styl życia czy technologię. Zastosowanie takiej ramy pozwoliło wydobyć złożoność uprawiania tej formy hazardu oraz pozwoliło dostrzec w nim liczne powiązania z innym obszarami życia społecznego.
Okładka książki Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpiecz

37,50 zł 26,04 zł


Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpiecz

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj