KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Adam Marszałek

Okładka książki Reportaż - między tradycją a postmodernizmem
nowość

30,80 zł 24,41 zł


Bez przesady można powiedzieć, iż niniejsza książka stanowi szczególną pozycję w dorobku prof. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, autora wielu znaczących monografii i artykułów poświęconych polskiemu i światowemu reportażowi oraz jego twórcom. Tym bowiem razem badacz jakże zwięźle, błyskotliwie, a zarazem rzeczowo zreasumował wcześniejsze - i nie tylko własne - rozpoznania o tym bodaj najważniejszym dziennikarskim gatunku, za główny punkt odniesienia i estetyczno-etyczny probierz biorąc kluczowy dla współczesnej filozofii, kultury, życia politycznego i społecznego spór między nowoczesnością i ponowoczesnością. Prof. dr hab. Andrzej Kaliszewski (Uniwersytet Jagielloński) Monografia Wolnego-Zmorzyńskiego ma uniwersalne i ważne przesłanie, bowiem zwraca uwagę na fakt, że jeżeli w postmodernistycznej przestrzeni medialnej nie obowiązują żadne reguły moralne, to nieustająco należy przypominać, że one istnieją i należy ich przestrzegać w pracy reportera. Nawet jeśli podstawy aksjologiczno-deontologiczne w praktyce redakcyjnej wydają się być absolutnie kruche i szczątkowe, Wolny-Zmorzyński o nich przypomina i z jeszcze większą determinacją nadaje im sens i znaczenie. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Kononiuk (Uniwersytet Warszawski) Wartością książki jest niewątpliwie samo podjęcie tak współczesnego zagadnienia postmodernizmu i ukazanie jego wpływu na przemiany reportażu. Lecz jest nią również kompetentna analiza współczesnych przemian reportażu i odwoływanie się do współczesnej filozofii postmodernizmu. Jako wartość należy też podkreślić formułowanie wielu pytań, które mogą być pomocne w dalszym namyśle czytelnika. W całej książce znajdzie też czytelnik aktualną analizę świata, w którym przyszło nam żyć. Autor zmierza do zrozumienia przemian współczesnej kultury w kontekście reportażu, ale daje też wyraz swemu przekonaniu o kryzysie kultury i jego oddziaływaniu również na reportaż. Prof. zw. dr hab. Marek Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Okładka książki Wszyscy złapaliśmy wiatr w żagle
nowość

33,60 zł 26,63 zł


Książka pokazuje najważniejsze osobistości i ich dzieje, które przyczyniły się do powstania międzynarodowych przedsiębiorstw zmieniających w rewolucyjny sposób nasze dzisiejsze funkcjonowanie. Pokazuje, że warto marzyć. Centrum Badań Wschodnich
Okładka książki Nauczyciel. Czas, przestrzeń, szkoła, otoczenie i jego (nie)znany wymiar

56,00 zł 34,35 zł


Współczesność niesie ze sobą nieoczekiwane, często dramatyczne wydarzenia, których nikt wcześniej nie przewidział. Rodzi się wiele pytań związanych z egzystencją człowieka w niestabilnej rzeczywistości zdominowanej pandemią COVID-19. Także system oświaty funkcjonuje od trzech lat w nietypowych warunkach. Niewątpliwie w tych okolicznościach potrzebne są nowe kompetencje, dzięki którym można liczyć na edukacyjny sukces. Głównym celem prezentowanego Czytelnikom opracowania jest dyskurs nad rzeczywistym i/lub wirtualnym wyobrażeniem znanego, jak i jeszcze nie do końca poznanego otoczenia, w którym nauczyciel, uczeń, rodzic oraz przedmioty materialne i niematerialne pozostały lub zmieniły się w ostatnim czasie. Zauważamy konieczność eksplorowania nieznanego potencjału i możliwości partnerów edukacji w tworzeniu sprzyjającego klimatu pozwalającego na indywidualną i społeczną kooperację między podmiotami będącymi blisko, a jednocześnie daleko. Fragment Wstępu
Okładka książki Chińskie wartości. Tradycyjna kultura i współczesne wartości

28,00 zł 22,19 zł


Podstawowe wartości narodu chińskiego ewoluowały w całej historii kraju - kult niebiańskiej mocy w czasach prymitywnych, propagowanie etykiety i muzyki w społeczeństwie niewolniczym, a następnie feudalne kodeksy etyczne, które dominowały w Chinach przez ponad 2000 lat, które można podsumować jako życzliwość, sprawiedliwość, przyzwoitość, inteligencję i wiarygodność. Łączą one przeszłość z teraźniejszością, rozszyfrowując związek między etosem współczesnego społeczeństwa a duchem tradycyjnej kultury chińskiej, ukazując ich zgodną naturę.
Okładka książki Człowiek we współczesnym społeczeństwie

59,75 zł 36,66 zł


Świat współczesny, to świat dynamicznych przemian niemal we wszystkich sferach ludzkiej egzystencji. Proces globalizacji, a w tym technik komunikowania, niemal całkowicie zatarł różnice w dotarciu do informacji, do wiedzy, pozwalając jednocześnie ludziom na poznawania innych, odmiennych państw i krain, kultur i obyczajów, religii i tradycji. To wszystko wymusza na człowieku i społecznościach konieczność systematycznego dokształcania się, rozwijania i zmiany profili zawodowych, a nade wszystko uczestniczenia w zmianach. Dlatego często zadajemy sobie pytania o istotę współczesnego społeczeństwa, o miejsce i rolę człowieka w globalnym świecie, ale także , a może nawet przede wszystkim, o to, czy człowiek we wspólczesnej organizacji może funkcjonować w ramach pewnej idei, idei związanej z humanizmem. To zaś wiąże się z pytaniem o bycie i funkcjonowanie współczesnych organizacji począwszy od małych firm, przez koncerny, ale także struktury samorządowe i stricte polityczne? Czy współcześnie istnieją jeszcze elity, czy ich ethos powoli zamiera? Czy etyka i wartości moralne dalej znajdują poważanie w działaniach ludzkich, czy też następuje powolne odejście od tradycyjnych kanonów moralnych? Niejako w tle takiego podejścia pojawiają się problemy związane z bezpieczeństwem człowieka oraz innych bytów, a co z tym się wiąże, z zagrożeniami dla współczesnego świata. Czy nadal grożą nam wojny i jakie?
Okładka książki Dramaty 2022

44,80 zł 35,50 zł


"Dramaty 2022" to zbiór sztuk Kaziemierza Brauna napisanych lub przepracowanych na początku lat dwudziestych XXI W. Zbiór zawiera trzy dramaty biograficzne o wielkich Polakach, ukazujące ich postaci na szerokim tle historycznym: "Powrót Norwida", "Księga świętego Maksymiliana", "Lancokorońska" oraz trzy sztuki o wielkich przemianach "Niewyznane zwierzenia" - o transformacji komedii dell'arte w teatr literacki, "Wiatr niepodległości - o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. "Kwarantanna" o ataku globalnej pandemii na rodzaj ludzki w latach dwudziestych XXI w.
Okładka książki Szpula poplątanych nici. Opowiadania

28,00 zł 22,19 zł


"Dramaty 2022" to zbiór sztuk Kaziemierza Brauna napisanych lub przepracowanych na początku lat dwudziestych XXI W. Zbiór zawiera trzy dramaty biograficzne o wielkich Polakach, ukazujące ich postaci na szerokim tle historycznym: "Powrót Norwida", "Księga świętego Maksymiliana", "Lancokorońska" oraz trzy sztuki o wielkich przemianach "Niewyznane zwierzenia" - o transformacji komedii dell'arte w teatr literacki, "Wiatr niepodległości - o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. "Kwarantanna" o ataku globalnej pandemii na rodzaj ludzki w latach dwudziestych XXI w.
Okładka książki Współczesna Japonia: społeczeństwo, polityka, gospodarka

37,35 zł 27,02 zł


Przedstawiona praca koncentruje się w większym stopniu na wymiarze społeczno-ekonomicznym i kulturowym współczesnej Japonii. Jej celem jest bowiem omówienie głównych uwarunkowań wewnętrznych kształtujących politykę Japonii, takich jak: doktryna polityczna, system wartości i społeczństwo Japonii, wzyzwania gospodarcze Japonii. Dla zrozumienia specyfiki Japonii w monografii zostały przedstawione także wybrane studia przypadku, które przedstawiają konkretne rozwiązania instytucjonalno-prawne np. w sferze standardów pracy czy więziennictwa, czy azajatyckiego rynku finansowego.
Okładka książki Szczecińskie salony muzyczne XIX wieku

42,00 zł 33,29 zł


Omawiając działalność szczecińskich salonów muzycznych, należy przede wszystkim odróżnić rodzinne muzykowanie domowe od reprezentacyjnych koncertów salonowych. Pierwsze z nich ? muzykowanie domowe ? było znane na długo przed ukształtowaniem się mieszczańskiej kultury muzycznej i miało bogate tradycje, dla drugiej formy, bardziej otwartej, najbardziej reprezentacyjnym obrazem stał się salon muzyczny. Zamiarem autorki jest ukazanie realizacji idei towarzyskości na gruncie pomorskim w XIX wieku, a także jej interpretacja na kanwie tożsamości historycznej i społecznej Szczecina. Równie istotnym aspektem jest także możliwość przypomnienia postaci istotnych dla rozwoju kultury Szczecina, szczególnie przez omówienie prowadzonej przez nich korespondencji, w większości rozproszonej bądź bezpowrotnie utraconej dla współczesnego pokolenia.
Okładka książki Zapis pamięci. Toruńska Scena Młodych Studio P

70,00 zł 55,48 zł


Książka Zapis pamięci Lucyny Sowińskiej ukazuje Toruńską Scenę Młodych Studia P od strony inspirujących działań twórczych, które rozwijają wyobraźnię i pomysłowość sceniczną uczestników zdarzeń. Poszukiwania teatralne są niepowtarzalne, osiągają wymiar święta w przestrzeniach przyrody, obiektów zabytkowych oraz różnych pór dnia i nocy. Autorka podkreśla, że we współpracy z młodzieżą otwarta jest na propozycje, aby dotrzeć do myśli i wewnętrznego głosu aktora. Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń: https://www.um.torun.pl/ Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/
Okładka książki O tożsamości kondycji i powinnościach pedagogiki tradycja i współczesność. Księga pamiątkowa dedyk

84,00 zł 66,57 zł


Profesor Tadeusz Lewowicki jest jednym ze współczesnych twórców szkoły naukowej – pedagogiki wielostronnej i pedagogiki międzykulturowej, autorem licznych publikacji służących rozwojowi teorii i praktyki edukacji, niestrudzonym propagatorem najnowszych idei pedagogicznych i oświatowych. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora mają szczególnie nowatorski charakter i dotyczą przede wszystkim: wielostronności postrzegania i uprawiania pedagogiki jako nauki, jako refleksji o wychowaniu i obszaru praktyki; wieloparadygmatyczności metodologii nauk pedagogicznych; rozwojowego podejścia do edukacji (od pedagogiki małego dziecka do pedagogiki szkoły wyższej); problemów kształcenia i pracy nauczycieli; opracowania i empirycznej weryfikacji kilku teorii (teorii indywidualizacji, regulacyjnej teorii aspiracji oraz teorii zachowań tożsamościowych); teoretycznego ujęcia problematyki przemian oświatowych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce i określenia doktryny edukacji krytyczno-kreatywnej (przezwyciężającej dominację edukacji adaptacyjnej) oraz działalności na rzecz postępu pedagogicznego. […] Prezentowany tom pt. O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki – tradycja i współczesność składa się z trzech części bezpośrednio nawiązujących do dorobku naukowego Profesora w zakresie pedagogiki. Jego praca i działalność naukowa jest inspiracją do odczytań i interpretacji dla wielu badaczy, w tym Autorów. Fragment Wprowadzenia
Okładka książki Zapis pamięci Toruńska Scena Młodych Studio P

56,00 zł 44,38 zł


Książka Zapis pamięci Lucyny Sowińskiej ukazuje Toruńską Scenę Młodych Studia P od strony inspirujących działań twórczych, które rozwijają wyobraźnię i pomysłowość sceniczną uczestników zdarzeń. Poszukiwania teatralne są niepowtarzalne, osiągają wymiar święta w przestrzeniach przyrody, obiektów zabytkowych oraz różnych pór dnia i nocy. Autorka podkreśla, że we współpracy z młodzieżą otwarta jest na propozycje, aby dotrzeć do myśli i wewnętrznego głosu aktora. Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń: https://www.um.torun.pl/ Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/
Okładka książki W kręgu rynku pracy i polityki społecznej

44,80 zł 35,50 zł


Świat współczesny, to świat dynamicznych przemian niemal we wszystkich sferach ludzkiej egzystencji. Proces globalizacji, a w tym technik komunikowania, niemal całkowicie zatarł różnice w dotarciu do informacji, do wiedzy, pozwalając jednocześnie ludziom na poznawania innych, odmiennych państw i krain, kultur i obyczajów, religii i tradycji. To wszystko wymusza na człowieku i społecznościach konieczność systematycznego dokształcania się, rozwijania i zmiany profili zawodowych, a nade wszystko uczestniczenia w zmianach. Dlatego często zadajemy sobie pytania o istotę współczesnego społeczeństwa, o miejsce i rolę człowieka w globalnym świecie, ale także , a może nawet przede wszystkim, o to, czy człowiek we wspólczesnej organizacji może funkcjonować w ramach pewnej idei, idei związanej z humanizmem. To zaś wiąże się z pytaniem o bycie i funkcjonowanie współczesnych organizacji począwszy od małych firm, przez koncerny, ale także struktury samorządowe i stricte polityczne? Czy współcześnie istnieją jeszcze elity, czy ich ethos powoli zamiera? Czy etyka i wartości moralne dalej znajdują poważanie w działaniach ludzkich, czy też następuje powolne odejście od tradycyjnych kanonów moralnych? Niejako w tle takiego podejścia pojawiają się problemy związane z bezpieczeństwem człowieka oraz innych bytów, a co z tym się wiąże, z zagrożeniami dla współczesnego świata. Czy nadal grożą nam wojny i jakie?
Okładka książki Instrumenty wsparcia rozwoju lokalnego - perspektywa nauk o zarządzaniu

33,60 zł 26,63 zł


Niniejsza monografia umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z róznymi aspektami zarządzania, które jest złożonym i niełatwym procesem. Autorzy mają nadzieję, że czytelnik znalazł to, czego oczekiwał od niniejszej publikacji.
Okładka książki Autopsja lustracji t.w.

63,45 zł 38,93 zł


Zapraszam czytelnika do przebycia intrygującej drogi, w czasie której zbieram argumenty na rzecz uwolnienia o. Stefana Filipowicza SJ od zmazy wspólpracy z tajną milicją PRL w latach 1965-1969/1970. Zastosowana procedura badawcza uwalniania go od ciężaru niezasłużonej winy, jest najskuteczniejszą formą autopsji jego pierwszej lustracji. Wartość mojej metody oraz jej rezultaty będzie mógł czytelnik sam zweryfikować dzięki umieszczeniu w aneksie źródłowym zawartości obydwu teczek t.w. "Janiszewski". Fragment wstępu
Okładka książki Współczesne społeczeństwo Azji i Pacyfiku

37,35 zł 23,95 zł


Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpisuje się w strategię Wydawnictwa Adam marszałek, które stało się w ostatnich latach czołowym promotorem współpracy europejsko-azjatyckiej w Polsce. O sukcesie Serii świadczy liczba książek, które co roku ukazują się pod charakterystycznym szyldem Biblioteki Azji i Pacyfiku. Kolekcja przyciąga doświadczonych i cenionych autorów, lecz również młodych naukowców, dla których jest ona formą upowszechniania wyników swoich badań. To unikalny zbiór książek, które pozwalają Czytelnikom poznać i zrozumieć Azję, odkrywać jej historię i kulturę oraz uczyć się w jaki sposób tworzyć nowe projekty z azjatyckimi partnerami.
Okładka książki Państwo środka w obliczu wyzwań współczesności. Polityczne i społeczno-gospodarcze aspekty rozwoju w

37,35 zł 27,02 zł


Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpisuje się w strategię Wydawnictwa Adam marszałek, które stało się w ostatnich latach czołowym promotorem współpracy europejsko-azjatyckiej w Polsce. O sukcesie Serii świadczy liczba książek, które co roku ukazują się pod charakterystycznym szyldem Biblioteki Azji i Pacyfiku. Kolekcja przyciąga doświadczonych i cenionych autorów, lecz również młodych naukowców, dla których jest ona formą upowszechniania wyników swoich badań. To unikalny zbiór książek, które pozwalają Czytelnikom poznać i zrozumieć Azję, odkrywać jej historię i kulturę oraz uczyć się w jaki sposób tworzyć nowe projekty z azjatyckimi partnerami.
Okładka książki Between an idea and practice. An Asian perspective

37,35 zł 27,02 zł


Seria wydawnicza Biblioteka Azji i Pacyfiku to niepowtarzalne przedsięwzięcie, które propaguje najważniejsze prace polskich i zagranicznych naukowców, poświęcone studiom azjatyckim. Doskonale wpisuje się w strategię Wydawnictwa Adam marszałek, które stało się w ostatnich latach czołowym promotorem współpracy europejsko-azjatyckiej w Polsce. O sukcesie Serii świadczy liczba książek, które co roku ukazują się pod charakterystycznym szyldem Biblioteki Azji i Pacyfiku. Kolekcja przyciąga doświadczonych i cenionych autorów, lecz również młodych naukowców, dla których jest ona formą upowszechniania wyników swoich badań. To unikalny zbiór książek, które pozwalają Czytelnikom poznać i zrozumieć Azję, odkrywać jej historię i kulturę oraz uczyć się w jaki sposób tworzyć nowe projekty z azjatyckimi partnerami.
Okładka książki Bliski Wschód - od Edenu do cyberzagrożeń

28,00 zł 22,19 zł


Bliski Wschód - od Edenu do cyberzagrożeń
Okładka książki Kilka słów do nauczycieli

42,00 zł 28,39 zł


Powodem, który sprawia,że książki takie jak ""Kilka słów do nauczycieli"", są potrzebne, jest to, że dotyczą one aktualnych i najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją nauczyciele w klasach. Mówiąc dokładniej, wierzę, że ta książka odzwierciedla wspólną, tj. nauczycieli i moją, eksplorację praktycznych zagadnień dotyczących edukacji na poziomie szkół podstawowych i średnich.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj