KATEGORIE [rozwiń]

Mariański Janusz

Okładka książki Godność ludzka i wychowanie progodnościowe. Refleksje socjologa

74,70 zł 45,45 zł


Monografia stanowi interesujące kompendium wiedzy z zakresu godności ludzkiej naświetlonej w perspektywie filozoficznej, teologicznej i społecznej. Jej wartością dodaną jest analiza procesu wychowania do wartości progodnościowych w perspektywie teoretycznej i praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny w tym procesie. Książka jest uzupełnieniem literatury obejmującej wielorakie aspekty kategorii godności ludzkiej, analizowanej w kontekście nauk humanistycznych i społecznych. Publikacja znajdzie zastosowanie w kształceniu humanistów na wielu kierunkach studiów, a także będzie stanowić inspirację do dalszych badań naukowych. Opracowanie nie daje recept na indywidualnie i społecznie godne życie, chociaż można w nim odnaleźć pewne wskazania praktyczne, a nawet wyraźne wartościowanie badanych zjawisk i procesów społecznych. Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Leśniak-Moczuk Godność człowieka stała się hasłem przewodnim w wielu debatach społeczno-politycznych, a obecnie trafiła także do nauk pedagogicznych i psychologii. Liczne programy i materiały dydaktyczne dotyczą właśnie godności człowieka, choć podejścia do włączania tej koncepcji są różne. Mówiąc o poszanowaniu godności człowieka na tle edukacji poznawczej i emocjonalnej, musimy zapytać, dlaczego oba aspekty mają relewantne znaczenie. Na tak postawione pytanie daje konstruktywną odpowiedź w niniejszej publikacji ks. prof. Janusz Mariański, uznany znawca socjologii religii i socjologii moralności. Autor kieruje uwagę na relację godności osoby ludzkiej i wychowania progodnościowego. Jego refleksje jako wytrawnego socjologa przedstawiają podstawy teoretyczne zagadnienia i perspektywę konsekwencji dla edukacji na rzecz poszanowania przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, która stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych (art. 30 Konstytucji RP). Również papież Franciszek podkreśla wyjątkową rolę edukacji w ochronie środowiska i godności człowieka, zaznaczając, aby nowe pokolenia były wychowywane do troski o godność człowieka i wspólny dom. Czytelnikami recenzowanej publikacji będą nie tylko przedstawiciele nauk pedagogicznych, psychologowie i socjologowie, ale także teologowie, filozofowie, religioznawcy, jak również reprezentanci innych dyscyplin humanistycznych, np. kulturoznawstwa. Z recenzji ks. prof. dr. hab. Cypriana Rogowskiego
Okładka książki Indywidualizacja religijna i moralna jako megatrend społeczno-kulturowy. Studium socjologiczne

67,20 zł 40,90 zł


Człowiek, choć istotnie uwarunkowany strukturami społecznymi, dąży wszelkimi możliwymi sposobami, by wyrażać siebie, mainfestować swoje kompetencje, eksponować własne potrzeby. Mimo, że jest bytem silnie relacyjnym, jego dążenia są wybitnie zindywidualizowane, co przejawia się także w jego ukierunkowaniu na religię czy moralność. Dzieje się tak szczególnie wyraziście w ostatnim czasie, co słusznie można określić jako zjawisko noszące znamiona megatrendu społeczno-kulturowego.Studium socjologiczne to materiał zaplanowany, uporządkowany w przejrzystej formule treściowej i przygotowany jako przyszła monografia socjologiczna.Fragment recenzji dr hab. Pawła Prufera, prof. AJP
Okładka książki Religijnosocjologiczne wyzwania dla pedagogiki religii. Studium socjologiczne

85,90 zł 52,27 zł


Janusz Mariański - Religijnosocjologiczne wyzwania dla pedagogiki religii. Studium socjologiczne
Okładka książki Moi wielcy Mistrzowie i Nauczyciele w socjologii religii i socjologii moralności

93,30 zł 56,77 zł


W życiu społecznym autenetyczne aurytety są niekiedy zastępowane liderami, idolami, profesjonalistami, guru, celebrytami, błyskotliwymi dyletantami czy pseudoauteoretytetami, a w nauce - mentorami, tutorami, eksperymentami itp. Współcześnie zauważa się nawet niszczenie etosu Uniwersytetu i etosu Mistrza.ze wstępu
Okładka książki Socjologia i moralność. Czym jest i dokąd zmierza socjologia moralności?

74,70 zł 45,45 zł


Socjolog moralności-jeśli ma być wierny swej profesjonalnej roli-nie tworzy żadnych ideałów moralnych ani nie buduje systemów etycznych z pominięciem historycznych warunków miejsca i czasu. Ale sprzeniewierzeniem postawie obiektywnego badacza faktów moralnych staje się nie tylko popadnięcie w absolutyzm (dogmatyzm etyczny), lecz także postawa, którą można nazwać błędem socjologizmu, prezentyzmu lub też socjologizmem moralnym [...], sprowadzająca się do udzielenia mocy obowiązującej aktualnie przeważającym w danej zbiorowości praktykom czy sądom moralnym. Te dwie postawy-w różny wprawdzie sposób, ale równie nieuprawniony-zamazujące granicę między sferą stwierdzanych faktów a wypowiedziami o charakterze normatywnym, stanowią pułapki, których uniknięcie staje się największym wyzwaniem socjologa moralności, gdy chce uprawiać swoją subdyscyplinę jako naukę empiryczną.Andrzej Tarczyński
Okładka książki Kościół katolicki w Polsce w kontekście społecznym

69,00 zł 54,14 zł


"Zapoczątkowane przemiany w Kościele w społeczeństwie polskim niewiele jeszcze wskazują na podstawową tendencję przemian. Z pewnością nie nastąpi tak intensywny rozkład Kościoła ludowego, jaki ma już miejsce w społeczeństwach zachodnich. Na pewno nie będzie to "Kościół wyspiarski", ze względu na silne tradycje narodowe w społeczeństwie polskim i na historyczne zakorzenienie tego Kościoła w płaszczyźnie ogólnonarodowej. Raczej można przypuszczać, że Kościół w Polsce będzie zmierzał do jakiejś postaci Kościoła wyboru, co oznacza wzrost świadomości religijnej i wzrost poczucia przynależności do instytucji i wspólnot religijnych. Zależy to jednak w dużej mierze od realizacji nauki Soboru Watykańskiego II oraz od wzrostu poczucia podmiotowości także w Kościele. Chodzi zwłaszcza o laikat katolicki, od którego aktywności zależy pewna skuteczność misji ewangelizacyjnej w społeczeństwie" (ks. Władysław Piwowarski)
Okładka książki Godność ludzka

46,00 zł 25,30 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Godność ludzka - wartość doceniona czy puste słowo?
Okładka książki Maturzyści puławscy w latach 1994-2016

46,00 zł 25,30 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Maturzyści puławscy w latach 1994-2016
Okładka książki Nowa religijnośći duchowość-mit czy rzeczywistość?

67,00 zł 36,84 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Szukanie zależności między stanem społeczeństwa ponowoczesnego a religijnością i postawami wobec religii zinstytucjonalizowanej jest niezwykle cenną pozycją zawartą w książce Janusza Mariańskiego. (...) Książka jest (...) solidną analizą intrygującego socjologów religii zjawiska, którym jest zapewne paradoks "niereligijnej religijności". Ukazując ten paradoks, Janusz Mariański, nie tylko inspiruje badaczy do poszukiwań nowych teorii, ale też zachęca do ukonkretnienia nowego przedmiotu badań, jakim jest dla socjologów religii ponowoczesna duchowość. Prof. UJK dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska
Okładka książki Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017

69,99 zł 60,16 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Autor w ramach podjętego tematu – a potwierdza to struktura oraz treść opracowania – wybrał religijność, moralność oraz aksjologię jako obszary swoich dociekań naukowych [...]. Uderzającą cechą opracowania jest jego komplementarność, jednorodność i logiczny układ, co uznać trzeba za dużą zaletę. [...] Przyjęte założenia teoretyczne i metodologiczne zostały gruntownie osadzone w adekwatnej do omawianego zagadnienia litera-turze przedmiotu. Szczególną wagę z poznawczego punktu widzenia ma-ją zbiorcze tabele ukazujące pomiar religijno-moralnych oraz aksjologicznych postaw polskiej młodzieży szkół średnich w roku 2017. To wszystko sprawia, że opracowanie pod względem analitycznym oraz informacyjnym ma charakter wyraźnie naukowo-badawczy, a zebrane wyniki badań – charakter dokumentacyjno-informacyjny. Autor, wykorzystując ten bogaty materiał empiryczny w sposób profesjonalny, ukazuje dynamikę przeobrażeń w sferze religijno-moralnej, śledzi jej zakres i formułuje liczne wnioski. Fragment recenzji wydawniczej ks. prof. zw. dr. hab. Sławomira H. Zaręby Czytelnik omawianego dzieła będzie mógł znaleźć odpowiedź na liczne pytania, które związane są z religią, moralnością i systemem wartości młodego pokolenia Polaków w drugiej dekadzie XXI wieku, a także antycypować kondycję społeczeństwa polskiego w omówionych wymiarach. Materiał zaprezentowany przez Janusza Mariańskiego jest mocno ugruntowany w bogatym materiale empirycznym „własnym”, jak również „wspomagającym”, nadto jego eksplikacja jest obudowana najnowszymi teoriami socjologicznymi, co w połączeniu z wielkim doświadczeniem i wiedzą Autora gwarantuje, że Czytelnik otrzymuje produkt najwyższej jakości. Fragment recenzji wydawniczej dr. hab. Mariusza Zemło, prof. UwB
Okładka książki Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych

56,00 zł 48,13 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka wpisuje się w trwającą od lat wśród socjologów, dyskusję na temat religijnego kształtu świata, współczesnej roli religii, znaczenia Kościoła katolickiego, czy szerzej tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich w warunkach europejskiej kultury modernistycznej i postmodernistycznej oraz strukturalnej globalizacji świata. Książkę kończy seria prowokujących pytań o przyszłość religii. Pozostawiono je bez odpowiedzi. Czas pokaże, jak będzie, przyszłość zweryfikuje futurologiczne prognozy i probabilistyczne scenariusze. Książka warta jest namysłu i uważnej lektury. Fragment Przedmowy prof. zw. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska
Okładka książki Moralność w kontekście społecznym

56,00 zł 38,61 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Przedmiotem naszych zainteresowań jest socjologia moralności, zwana niekiedy socjologią obyczajów. Jako nauka empiryczna bada moralność od strony jej społecznego tworzenia się i funkcjonowania, od strony społecznych uwarunkowań tych wszystkich zjawisk, które składają się na dziedzinę moralności. Diagnozuje społeczne warunki jej rozwoju, zróżnicowania lub regresu... Z Wprowadzenia
Okładka książki Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego

44,80 zł 38,51 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Opracowanie niniejsze nie ma charakteru stricte socjologicznego, do pewnego stopnia ma interdyscyplinarny charakter. W klasycznym sensie socjologia religii i socjologia Kościoła powinna utrzymywać teoretyczny i normatywny dystans wobec badanej rzeczywistości religijnej i kościelnej. W warstwie interpretacyjnej i wyjaśniającej podejmujemy jednak niekiedy swoisty dialog z katolicką nauką społeczną, przy zachowaniu stanowiska socjologicznego w warstwie diagnostycznej. Fragment Wstępu
Okładka książki Religia w społeczeństwie ponowoczesnym

28,50 zł 17,30 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Janusz Mariański, znany socjolog religii i socjolog moralności z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwraca uwagę na wieloparadygmatyczność socjologii religii na tle krytyki tezy sekularyzacyjnej oraz na nowe formy religijności i duchowości domagające się nowych modeli interpretacyjnych w odniesieniu do współczesnych przemian religijności i duchowości (teza desekularyzacyjna). Jeśli nawet sekularyzacja jest jeszcze nie zakończonym procesem, to nie oznacza to jeszcze, że religia wciąż umiera, przeciwnie, jej losy stają się coraz bardziej złożone i wieloaspektowe, jesteśmy świadkami powstawania nowych form religijności i duchowości. Można by powiedzieć, że coraz więcej ludzi współczesnych, postawionych wobec alternatywy ,,religijność kościelna albo niereligijność” decyduje się na trzecią drogę, a mianowicie, na religijność pozakościelną, będącą ,,pluralistyczną i nieciągłą trajektorią biografii”. Poza Kościołami rozwijają się różne formy duchowości (,,nie jestem religijny, ale poszukuję duchowości”). W związku z tym nasuwa się uzasadnione pytanie o status socjologii religii. Czy kształtująca się już socjologia duchowości nie powinna zastąpić tradycyjnej socjologii religii? Czy obydwie subdyscypliny socjologiczne powinny istnieć obok siebie jako równouprawnione i wzajemnie uzupełniające się, czy też socjologia duchowości jest integralną częścią socjologii religii?
Okładka książki Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej - stabilność i zmiana

49,00 zł 37,22 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Przedmiotem analiz prezentowanych w publikacji jest stan świadomości maturzystów dotyczący życia małżeńskiego i rodzinnego. Chodzi tutaj szczególnie o sposób postrzegania tego życia, uznawane wartości i normy z nim związane, a także oceny oraz wartościowanie go przez młodzież [ ... ]. Przedstawiona diagnoza zawiera wyważone oceny: stroniące od skrajności, rezygnujące z sensacji, za którymi podążają publicyści, i zbyt daleko idących przypuszczeń opartych na wybujałej fantazji, a pozostające w ścisłej relacji do twardych danych empirycznych. [ ... J Podkreślić należy, że w efekcie nie otrzymujemy stanowiska redukcjonistycznego, ale takie, które dostrzega bogactwo i złożoność rzeczywistości społecznej. N a kartach książki Świadomość maturzystów dotycząca małżeństwa i rodziny nie jawi się jako jednorodna, spoista, płaska, ale odznacza się wielością odcieni, wielowymiarowością i zawirowaniami. Autor z dużym wyczuciem, subtelnością i znawstwem wyeksponował te jakości omawianej materii. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Mariusza Zemło
Okładka książki Katolicyzm Polski. Ciągłość i zmiana

49,00 zł 33,79 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W Polsce w okresie wielkiej transformacji ustrojowej deklarowane wierzenia i praktyki religijne pozostawały na względnie stabilnym poziomie. Na tle krajów zachodnioeuropejskich społeczeństwo polskie nadal prezentuje stosunkowo wysoki poziom religijności. Jednak katolicyzmu polskiego nie da się opisać w kategoriach jednorodnego faktu społecznego. Z jednej strony silne są procesy sekularyzacyjne, z drugiej ważna jest ewangelizacja młodych. W konsekwencji tych sprzecznych oddziaływań społeczno-kulturowych należy przyjąć ,,wielościeżkową" interpretację procesów przemian w polskim katolicyzmie (między sekularyzacją i ewangelizacją). Zarówno procesy sekularyzacji, jak i strukturalnej indywidualizacji nie muszą oznaczać odchodzenia od religii, lecz zmianę jej charakteru i funkcji; nie muszą oznaczać końca czy zmierzchu Kościoła ludowego, lecz jego osłabienie, które nie wyklucza szans na jego przekształcenia i przemiany.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj