KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Okładka książki The Washington Manual of Medical Therapeutics Thirty-sixth edition

328,00 zł 265,52 zł


Established for more than 75 years, The Washington Manual of Medical Therapeutics, 36th Edition , provides concise, high-yield content that reflects today’s fast-changing advances in medical technology and therapeutics. In one convenient, portable resource, you’ll find complete coverage of every area of medicine and the core subspecialties—all at your fingertips for quick review and reference. Discover why housestaff and faculty worldwide depend on this best-selling resource for day-to-day clinical practice in internal medicine. Offers brief, logical approaches to diagnosis and management of commonly encountered medical conditions, including new therapies that improve patient outcomes. Presents valuable content in a concise, practical format that includes easy-to-follow guidelines, tables, diagrams, algorithms, dosing, and treatment information. Provides a clear view of the challenges faced by residents, interns, medical students, and other practitioners, plus offers practical solutions, and expert guidance—all in one convenient and easily accessible source. Edited by Internal Medicine Chief Residents from the Washington University School of Medicine and Barnes-Jewish Hospital in St. Louis. The Washington Manual is a registered mark belonging to Washington University in St. Louis to which international legal protection applies. The mark is used in this publication by LWW under license from Washington University.
Okładka książki Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Clinical Psychiatry Fourth edition

417,00 zł 337,56 zł


Compact and easy to use, Kaplan & Sadock's Concise Textbook of Clinical Psychiatry, Fourth Edition is an authoritative, affordable text that provides must-know information in clinical psychiatry. Containing the most relevant clinical material from the best-selling Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry, Eleventh Edition , it offers step-by-step guidance on the clinical examination, the psychiatric report, medical assessment of the psychiatric patient, laboratory tests, and signs and symptoms, as well as all psychiatric and substance-related disorders, with special chapters on children, adolescents, and the elderly. It also covers special topics such as emergency psychiatry, forensic psychiatry, ethics, and palliative and end-of-life care. Key Features: Provides concise but thorough coverage of the entire field of clinical psychiatry, including biologic, psychologic, and sociologic factors in health and disease. Contains real-world case histories throughout. Includes thorough updates and revisions throughout, all consistent with the DSM-5. Features new and extensively revised coverage of childhood disorders, gender dysphoria, issues affecting LGBT persons, reproductive medicine, physician-assisted suicide, PTSD, the effects of terrorism and torture, and much more. Includes new chapters on public psychiatry and world aspects of psychiatry, as well as a new section on brain stimulation methods. Features a unique, comprehensive glossary of psychiatric signs and symptoms, new to this edition. Your book purchase includes a complimentary download of the enhanced eBook for iOS, Android, PC & Mac.
Okładka książki Legitymacja uprawnionego z akcji

139,00 zł 102,11 zł


Stan prawny: 1 września 2021 r.W książce kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące zasad identyfikacji osoby uprawnionej z każdego rodzaju akcji oraz zaprezentowano w sposóbsystematyczny reguły wykonywania poszczególnych uprawnień udziałowych w spółce akcyjnej, z uwzględnieniem możliwych sytuacji spornych na tym tle.Publikacja obejmuje obszerną analizę wielu zagadnień ogólnych z zakresu prawa papierów wartościowych, zarówno w tradycyjnej - dokumentowej - formie, jak i papierów wartościowych zdematerializowanych. Autor przedstawił ponadto własną koncepcję dotyczącą m.in. wyjaśnienia zasad przenoszenia zdematerializowanych papierów wartościowych oraz uzasadniającą de lege lata nabycie tej kategorii papierów wartościowych w dobrej wierze.Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej oraz firm inwestycyjnych. Zainteresuje również prawników zajmujących się tą tematyką i pracowników naukowych
Okładka książki Kobiety wobec wyzwań współczesności

99,00 zł 72,72 zł


Inspiracją do analizy sytuacji kobiet w wymiarze prawa, polityki i filozofii były zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszące się do określenia wieku emerytalnego pracowników uczelni na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Skutkuje to zróżnicowaniem warunków kariery zawodowej kobiet i mężczyzn i przyczynia się do pogorszenia sytuacji kobiet w nauce i warto poddać to rozwiązanie szerszej dyskusji i debacie publicznej. Uzupełnieniem publikacji są teksty zawierające osobiste refleksje kobiet łączących pracę naukową z pełnieniem funkcji publicznych, stanowiąc w tym zakresie element mentorski dla młodych pokoleń. Autorki tekstów analizujących indywidualną ścieżkę zawodową to prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Małgorzata Gersdorf, była Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, oraz prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Prezydent m. st. Warszawy. Książka jest publikacją zbiorową, zawiera teksty zarówno uznanych autorytetów naukowych z zakresu prawa, ubezpieczeń społecznych, filozofii politycznej, jak i naukowców znajdujących się na początku kariery naukowej.
Okładka książki Nowoczesne zarządzanie szkołą i placówką oświatową

59,00 zł 53,18 zł


Książka stanowi kompendium wiedzy o zagadnieniach dotyczących zarządzania szkołą i placówką oświatową, również w czasach pandemii COVID-19.Dyrektorom takich placówek pozwoli szybko odnaleźć się w gąszczu przepisów i sprawnie zarządzać powierzoną placówką. Autor, wskazując na akty prawne niezbędne w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową oraz odwołując się do orzecznictwa sądów, szczegółowo omawia m.in.:o powierzenie stanowiska dyrektora i odwołanie z niego;o zakres obowiązków i uprawnień dyrektora (m.in. zadania związane z prowadzeniem polityki kadrowej, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, przewodnictwem radzie pedagogicznej);o stanowisko dyrektora w świetle prawa (m.in. czas pracy, wynagrodzenie i dodatki, ocena pracy);o zarządzanie szkołą w czasie pandemii.Atutem opracowania jest nie tylko całościowe ujęcie wszystkich zadań stojących przed dyrektorem szkoły, ale również wzory - zarządzeń, upoważnień i protokołów - które w znaczący sposób ułatwią pracę dyrektorom. Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, a także dla organów nadzoru nad tymi instytucjami.
Okładka książki Teoria i filozofia prawa wyd.1/2021

59,00 zł 43,34 zł


Niniejsze repetytorium, dzieło Autorów z 3 ośrodków naukowych - uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi cenną pomoc dla osób, które chcą zweryfikować i usystematyzować swoja wiedze z zagadnień teorii i filozofii prawa.Jako publikacja z zakresu filozofii książka jest wyjątkowo nowoczesnym i oryginalnym dziełem, zarówno pod względem układu, sekwencji prezentowanych zagadnień jak i szczegółowej zawartości merytorycznej, podanej w intersujący i czytelny sposób. Zakres repetytorium sięga samych fundamentów, teoretycznych i filozoficznych podstaw prawa, składa się z 5 częśći - ogólne zagadnienia torii i filozofii prawa, teoria prawa, filozofia prawa, prawo, sprawiedliwośc, polityka, inne obszary badawcze prawoznawstwa.Autorzy w opisowy sposób przedstawiają najbardziej doniośle właściwości konkretnych stanowisk filozoficznych w jurysprudencji, a także prezentują podstawowe osiągnięcia teoretycznego namysłu nad prawem w naszej kulturze prawnej. Z repetytorium mogą przede wszystkim korzystać studenci przygotowujący się do egzaminów i zajęć dydaktycznych. Opracowanie pomoże im skutecznie powtórzyć materiał i zweryfikować wiedzę.
Okładka książki Ceny transferowe. Analizy porównawcze, dokumentacje, compliance

169,00 zł 124,13 zł


Zmiany dotyczące cen transferowych, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 r. a zostały doprecyzowane w 2020 r. mają na celu przede wszystkim zawężenie obowiązku dokumentacyjnego do większych podmiotów i poprawienie jakości informacji przekazywanych organom podatkowym. Z drugiej strony jednak, zmiany te rozszerzają zakres samej dokumentacji o trudne do przygotowania analizy porównawcze. Główne zmiany, które obowiązują od 2019 r., dotyczą w szczególności: uregulowania w sposób odmienny niż dotychczas kryteriów warunkujących powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzenie ścisłych reguł przeprowadzania analizy cen transferowych, położenie nacisku raczej na analizę danych, nie zaś na opis transakcji.Zmiany wprowadzane w przepisach od 2019 r. wymuszają na podatnikach zwrócenie na tę kwestię znaczącej uwagi, podobnie jak w przypadku przygotowania zeznania rocznego czy też sprawozdania finansowego. Celem niniejszej publikacji jest poprowadzenie podatników przez przepisy dotyczące cen transferowych w sposób praktyczny.Podatnicy, którzy są zobligowani do sporządzenia dokumentacji, dowiedzą się z niej: przygotowanie jakich dokumentacji jest dla nich obowiązkowe, jakie informacje powinny zostać przekazane w treści dokumentacji, aby prawidłowo wywiązać się z obowiązku jej sporządzenia, jakie obowiązki sprawozdawcze wynikają z przepisów o cenach transferowych, jak i kiedy należy dokumentację aktualizować.Książka zawiera przede wszystkim przykładowe wzory dokumentacji, które mogą być wykorzystane przez podatników przy spełnianiu obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Przedstawione przykładowe dokumentacje są efektem doświadczeń i wieloletniej pracy zespołu autorów. Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych oraz osób zajmujących się zagadnieniem cen transferowych w działalności gospodarczej: kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych i księgowych.
Okładka książki Socjologia prawa. Zarys wykładu

59,00 zł 43,34 zł


Podręcznik przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu socjologii prawa. Omawia m.in:o dorobek naukowy prekursorów socjologii prawa i ich następców;o kwestię społecznego działania prawa i powszechnej świadomości prawnej;o politykę prawa, jego tworzenie i stosowanie;o funkcje prawa i ich modyfikacja w zależności od zmiany sytuacji społeczno-politycznej;o pojęcie prestiżu prawa i zawodów prawniczych. Publikacja prezentuje również wyniki badań empirycznych, w tym badań opinii publicznej, będące ilustracją dla opisywanych zagadnień.Dodatkowo na końcu każdego rozdziału zamieszczono szczegółowy i obszerny wykaz najważniejszej literatury przedmiotu.Wydanie 5. w sposób szczególny koncentruje się na bieżących zagadnieniach, takich jak: związki socjologii prawa z prawem karnym, skuteczność prawa, wymiary działalności legislacyjnej polskiego parlamentu, wiedza o prawie i problematyka vacatio legis, miejsce socjiologii prawa w edukacji akademickiej, badania nad zmieniającymi się preferencjami zawodowymi studentów prawa. Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla studentów prawa i socjologii oraz osób zainteresowanych związkami między prawem a rzeczywistością społeczną.
Okładka książki Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce Ewolucja i współczesność

69,00 zł 50,68 zł


Publikacja stanowi przegląd informacji na temat ewolucji, obecnego stanu oraz przyszłości zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Zagadnienia zostały przedstawione na tle dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych. W książce omówiono m.in.: dorobek badawczy i osiągnięcia ośrodków naukowych zajmujących się ZZL w latach 2007-2020; tożsamość naukową tej dziedziny oraz kluczowe dylematy metodyczne w badaniach; wpływ nowych technologii oraz zmiennego środowiska pracy na zarządzanie kadrami; rekomendowane kompetencje przyszłości.Autorami książki są specjaliści reprezentujący największe ośrodki akademickie w Polsce - Warszawę, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Gdańsk, Katowice, Toruń, Szczecin, Lublin. Mają oni bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, kształceniu oraz doradztwie w zakresie ZZL. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla badaczy omawianej problematyki, jak i studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na kierunkach ekonomicznych i społecznych. Szczególnie polecana jest przedsiębiorcom, menedżerom i pracownikom odpowiedzialnym za rozwój personelu jako zestaw dobrych praktyk i wskazówek do dalszego rozwoju.
Okładka książki Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu

149,00 zł 109,44 zł


Stan prawny: 1 lipca 2021 r. Zasada niedyskryminacji jest jednym z najbardziej aktualnych tematów w prawie pracy w skali globalnej. Celem książki jest ukazanie problematyki dyskryminacji w zatrudnieniu w sposób wielopłaszczyznowy, z uwzględnieniem standardów prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego. Monografia oferuje dogłębną analizę dyskryminacji nie tylko z teoretycznego, lecz także praktycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jako jedyna pozycja na rynku, obejmuje gruntowne omówienie kryteriów dyskryminacyjnych, także tych pozakodeksowych. Autorzy poruszają szereg zagadnień praktycznych, w tym kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu, zasady równości w prawie ubezpieczeń społecznych oraz ciężaru dowodu w sprawach z zakresu dyskryminacji w zatrudnieniu. Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków, przedsiębiorców zatrudniających pracowników, menedżerów, pracowników działów zasobów ludzkich oraz pracowników naukowych i studentów na kierunkach: prawo, administracja, kadry i płace.
Okładka książki Nowa rzeczywistość Jak zmieniają się organizacje i oczekiwania pracowników

49,00 zł 35,99 zł


W publikacji opisano, jak przygotować organizację do nowego modelu pracy po zmianach spowodowanych epidemią COVID-19.Autorzy, w oparciu o najnowsze badania, raporty i własne doświadczenia wskazują, jak - w związku z rozpowszechnieniem pracy zdalnej - zmieniły się oczekiwania pracowników i jak do tych zmian przygotowują się pracodawcy. Dzięki lekturze książki można dowiedzieć się m.in.: jak zmienić organizację pracy i przygotować się do nowej rzeczywistości; jak zorganizować pracę i powierzchnię biurową w modelu hybrydowym; w jaki sposób wzmocnić liderów i motywować pracowników; jak kierować ,,wirtualnymi"" zespołami; jak zwiększyć kompetencje technologiczne pracowników.Ciekawym uzupełnieniem książki są wyniki i wnioski z badania Trendy 2021 pokazujące, jak pandemia wpłynęła na ofertę świadczeń pozapłacowych.Autorami książki są słuchacze podyplomowych studiów Compensation & Benefits na Uczelni Łazarskiego, którzy w swojej praktyce zawodowej specjalizują się w różnorodnych aspektach ZZL. Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, menedżerów oraz pracowników działów personalnych oraz kadrowo-płacowych. Będzie pomocna również studentom kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem organizacją i przedsiębiorstwem oraz słuchaczom MBA.
Okładka książki Wytyczne w zakresie cen transferowych..

129,00 zł 94,75 zł


Z uwagi na brak dostępu do danych porównawczych, właściwa wycena transakcji finansowych często jest problematyczna i w konsekwencji może powodować ryzyko sporu z organem podatkowym.Autorki zawarły w publikacji praktyczne wskazówki, które stanowią nieodzowną pomoc w ustalaniu cen transferowych z zachowaniem zasady rynkowości. W publikacji przedstawiono istotne aspekty analizy transakcji finansowych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W szczególności, omówiono takie zagadnienia jak:o metody ustalenia rynkowego poziomu oprocentowania pożyczek wewnątrzgrupowych,o ratingi kredytowe i ich wpływ na cenę transakcji finansowej,o określanie ceny rynkowej w transakcji typu cash pooling,o transakcje poręczenia finansowego,o usługi ubezpieczenia wewnątrzgrupowego i reasekuracji.Autorki, opierając się na Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych z 2020 r., zaprezentowały najważniejsze kwestie poruszane w tym dokumencie, jak również przybliżyły inne istotne aspekty związane z zawieraniem transakcji finansowych przez podmioty powiązane, wynikające z polskich regulacji o cenach transferowych oraz praktycznych doświadczeń.
Okładka książki Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków

79,00 zł 58,03 zł


W publikacji poruszono najważniejsze teoretyczne i praktyczne aspekty coachingu.Ponad dwudziestu autorów, wśród których są zarówno wykładowcy akademiccy, jak i osoby od lat pracujące w charakterze coacha oraz specjaliści łączący te dwie funkcje, w ciekawy i przystępny sposób dzieli się z czytelnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.Książka obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:- historia, definicje, miejsce coachingu w zarządzaniu organizacją;- charakterystyka profesjonalnego coacha kompetencje, metody i narzędzia pracy;- przebieg procesu zawieranie kontraktu i budowanie relacji z klientem;- metody pomiaru efektów oraz funkcja i rodzaje superwizji;- wybrane aspekty coachingu kariery;- wykorzystanie coachingu do wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnościami;- etyczne uwarunkowania pracy coacha.Cennym uzupełnieniem treści są studia przypadków polskich i zagranicznych organizacji, obrazujące zastosowanie opisanych w publikacji kwestii w praktyce.Książka zainteresuje menedżerów wszystkich szczebli, pracowników działów personalnych, studentów zarządzania i psychologii, a także osoby pracujące w charakterze coacha lub pragnące podjąć taką działalność.
Okładka książki Psychologia sądowa dla prawników

169,00 zł 124,13 zł


Stan prawny: 24 maja 2021 r. W publikacji w przystępny sposób przedstawiono problematykę stosowania wiedzy psychologicznej w poszczególnych czynnościach procesowych i pozaprocesowych, łącząc ze sobą rozważania teoretyczne z zaleceniami praktycznymi. W najnowszym wydaniu omówiono m.in.: • problematykę fałszywych wspomnień; • kryteria oceny wiarygodności zeznań dzieci; • niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z tzw. metody FBI przy przesłuchaniu podejrzanego. W książce uwzględniono też wyniki najnowszych badań poświęconych zagadnieniom psychologii sądowej. Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także funkcjonariuszy policji i innych służb prowadzących postępowania, w których niezbędne jest szerokie zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, zwłaszcza sądowej. Zainteresuje także pracowników naukowych oraz studentów.
Okładka książki Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w XXI wieku

69,00 zł 50,68 zł


Od lat wskazuje się na postępujący upadek tradycyjnych wartości w wielu dziedzinach życia społecznego. Nie można jednak powiedzieć, że we współczesnym świecie nie ma już autorytetów - one istnieją, choć są inaczej rozumiane.Takimi autorytetami powinni być m.in. nauczyciele akademiccy, zwłaszcza w niepewnych czasach, w jakich żyjemy. Czy zawsze stają oni na wysokości zadania i odpowiadają na zmieniające się potrzeby młodzieży?Bywa różnie i stąd pomysł stworzenia opracowania, które w całości oddaje głos studentom i umożliwia im wypowiedzenie się w istotnych dla nich kwestiach, dotyczących m.in.:o relacji uniwersyteckich opartych na wspólnym dążeniu do wiedzy i wymianie myśli, o regulacji prawnych określających granicę między tym, co dopuszczalne, a tym, co niedozwolone w przestrzeni akademickiej czy o zagadnień dotyczących nierówności i dyskryminacji, w tym związanych z orientacją seksualną i niepełnosprawnością. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do osób związanych z kształceniem uniwersyteckim. Nie tylko do kadry zarządzającej, lecz przede wszystkim do nauczycieli akademickich, a także administracji.
Okładka książki Projektowanie systemów premiowych w.2/21

69,00 zł 62,20 zł


Najnowsze wydanie publikacji ,,Projektowanie systemów premiowych"", autorstwa cenionego specjalisty z 20-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania personelem i wynagrodzeniami!Robert Manikowski w przystępny sposób wyjaśnia, jak działają mechanizmy premiowe oraz jak ich właściwa budowa przyczynia się do wzrostu motywacji pracowników, jednocześnie chroniąc interesy firmy.Autor wzbogacił najnowsze wydanie o rozdziały dotyczące funkcjonowania systemów premiowych w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19 czy recesja. Dzięki lekturze książki poznasz zagadnienia takie, jak: - rodzaje systemów wynagrodzeń,- funkcje systemu premiowego,- relacje między premią a płacą zasadniczą,- premie indywidualne i premie zespołowe,- grupy premiowe;- krzywe premiowe,- optymalna częstotliwość i wysokość wypłacanej premii,- analiza wykonalności projektowanego systemu premiowego.Autor krok po kroku opisuje, jak system wynagrodzeń zaprojektować, modyfikować oraz na bieżąco analizować jego efektywność. Znajdziesz tu także informacje o sposobach wdrażania mechanizmów premiowych dla różnych pokoleń pracowników, a także jak wdrażać takie systemy w małych i średnich firmach. Książka przeznaczona jest dla menadżerów, pracowników działów kadr, specjalistów z dziedziny ZZL, pracowników działów sprzedaży, marketingu i PR, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunków związanych z zarządzaniem wynagrodzeniami.
Okładka książki Zawód farmaceuty Komentarz praktyczny

169,00 zł 124,13 zł


Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji zawartych w nowym akcie prawnym, jakim jest ustawa o zawodzie farmaceuty.W książce w praktyczny sposób wyjaśniono zagadnienia dotyczące: samodzielności profesji farmaceuty, rozszerzenia uprawnień zawodowych, wykazania medycznego charakteru jego pracy, jednocześnie wskazując na rozwój zawodu, który może być wykonywany w wielu obszarach ochrony zdrowia, nie tylko w aptece. Ponadto omówiono do tej pory niedefiniowane zadania zawodowe farmaceutów, takie jak: o przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych, o prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami leków, o zgłaszanie odpowiednim organom niepożądanych odczynów poszczepiennych, ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym.Publikacja prezentuje również nowe obszary aktywności zawodowej farmaceutów w zakresie profilaktyki (w tym m. in. możliwość wykonywania szczepień) i edukacji zdrowotnej. Autorzy, praktycy biorący udział w pracach nad ustawą, znają zatem cel i znaczenie wprowadzanych zmian i nowych rozwiązań. Komentarz jest przeznaczony dla farmaceutów, pracowników aptek, przedsiębiorców i mendżerów sektora farmaceutycznego, lekarzy, a także pracowników Inspekcji Farmaceutycznej, Urzędu Rejestracji Produktów Lecznicznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Narodowego Funduszu Zdrowia.
Okładka książki Ustawa o muzeach Komentarz

139,00 zł 102,11 zł


Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy o muzeach wraz z szerokim przywołaniem orzecznictwa i poglądów doktryny. Autorzy objaśniają genezę poszczególnych regulacji, wskazują na trudności interpretacyjne oraz rozbieżności wykładni. Przedstawiają przy tym własne poglądy na wiele kwestii dotychczas spornych lub niedostatecznie wyjaśnionych, jak pojęcie „muzeum”, status pracowniczy osób zatrudnionych w muzeach i sposoby tworzenia muzeów. Autorzy, znakomici przedstawiciele nauki i praktyki, są specjalistami z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz prawa ochrony dziedzictwa kultury i prawa muzeów.
Okładka książki Folwark zwierzęcy TW

17,97 zł 9,92 zł


Folwark zwierzęcy w serii Kolorowa Klasyka to najpiękniejsze kolorowe wydanie tej powieści na rynku! Książka zawiera wspaniałe, barwne ilustracje, jej atutem jest duża, ułatwiająca szybkie czytanie czcionka. Edycja na szlachetnym papierze, bardzo trwała i estetyczna. Folwark zwierzęcy to druga, obok Roku 1984, znana na całym świecie książka George’a Orwella, niekwestionowanego mistrza gatunku literackiego, jakim jest antyutopia. W krajach komunistycznych jej czytanie było zakazane! Opowieść przedstawia życie na folwarku, w którym na skutek rewolucji władzę przejmują zwierzęta i wyganiają swojego ludzkiego właściciela. Przywódcą folwarku zostaje knur o imieniu Napoleon, który tworzy prawa obowiązujące w społeczności. Początkowo wszystko zdaje się iść idealnie, ale z czasem pojawiają się zmiany, najpierw niewielkie, ale stopniowo coraz bardziej niepokojące... Do czego to wszystko doprowadzi i jaki będzie los folwarku i jego mieszkańców? Przedstawiamy nowe wydanie tej niezapomnianej powieści, z doskonałymi ilustracjami utalentowanego grafika Kamila Rekosza, w serii Kolorowa Klasyka, w eleganckiej i trwałej twardej oprawie. To absolutny klasyk i pozycja obowiązkowa w każdej domowej bibliotece!
Okładka książki Współczesne monitorowanie pracy

69,00 zł 50,68 zł


Publikacja dotyczy monitorowania pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.Pandemia koronawirusa, w efekcie której na masową skalę wprowadzono pracę zdalną, znacząco zwiększyła potrzeby weryfikowania wykonywania obowiązków przez pracowników. Podstawowym założeniem współczesnego monitorowania jest możliwość nieinwazyjnego zbierania informacji o działaniu pracownika w celu oceny, czy występują problemy warte interwencji zarządczych.W książce przedstawiono m.in.:- powody stosowania monitorowania pracy, jego korzyści i zagrożenia;- tradycyjne i współczesne metody monitorowania pracy;- rodzaje i narzędzia monitorowania pracy oraz sposoby ich wdrażania;- przegląd literatury oraz badań empirycznych dotyczących monitorowania pracy.Autor podpowiada, jak skutecznie wprowadzać i stosować nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), aby osiągać założone efekty przy jednoczesnym zrozumieniu i akceptacji takich działań ze strony pracowników.Adresaci:Publikacja będzie cennym źródłem wiedzy nie tylko dla właścicieli małych i średnich firm, lecz także dla menedżerów i pracowników działów kadr, jak również dla studentów i pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj