KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Okładka książki Człowiek - podmiot - osoba Eseje z filozofii człowieka

44,00 zł 32,34 zł


Spis treści Przemysław Paczkowski Wprowadzenie. Czy dawna filozofia może nas czegoś nauczyć o człowieku? Maciej Smolak O przyjaźni u Arystotelesa Marcin Subczak Być „pomiędzy”. Człowiek wobec dramatu i heroizmu filozofowania Andrzej Sołtys Koncepcje bytu i osoby w filozofii klasycznej Andrzej Sołtys Analogiczny charakter bytu osobowego Magdalena Żardecka Powtórzenie jako forma istnienia podmiotu Anastazja Cheiz Filozof i (jego) filozofia Stanisław Gałkowski Prawdziwa śmierć podmiotu Witold Nowak Człowiek i rzecz. O kłopotliwej różnicy między kimś a czymś Witold Nowak Hermeneutyka rzeczy jako metoda dydaktyczna Agnieszka Lech-Bińczycka Autoportret – narzędzie potwierdzania tożsamości czy dowód jej braku? Mirosław Pawliszyn O utracie „ty” w obliczu śmierci
Opakowanie Dziedzictwo Tridentinum Religia - kultura - sztuka

39,90 zł 29,32 zł


Spis treści Słowo redaktorów Ks. Janusz Gręźlikowski Główne regulacje prawne Soboru Trydenckiego Ks. Wacław Siwak Implikacje mariologiczne uchwał Soboru Trydenckiego Ks. Tadeusz Bratkowski „Cantus ecclesiasticus” jako śpiew Kościoła rzymskiego na Soborze Trydenckim (1545–1563) Ks. Sławomir Zabraniak Potrydencki „model” duchownego, wiernego i dusz­pasterstwa na ziemiach polskich Kazimierz Maliszewski Katolicyzm potrydencki a kultura polska doby Baroku. U źródeł fenomenu polskiej religijności Adam Kucharski Wizja katolicyzmu potrydenckiego w dziennikach podróży Po­laków z XVII i XVIII wieku Ks. Stanisław Nabywaniec Synodus Zamosciana – „Tridentinum Ruthenorum unitorum”. Latynizacja – okcydentalizacja – polonizacja O Autorach
Okładka książki Krytyka w stosunkach pracy

63,00 zł 51,31 zł


SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki 1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego 2. Rodzaje krytyki 3. Płaszczyzna czynionej krytyki 4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ II Krytyka a wolność słowa 1. Prawne pojęcie wolności słowa 2. Wolność słowa w polskich konstytucjach (standard krajowy) 3. Wolność słowa w aktach ponadnarodowych (standard uniwer­salny i europejski) 4. Granice wolności wypowiedzi a zjawisko krytyki 5. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ III Krytyka w stosunkach pracy a prawa człowieka 1. Pojęcie praw człowieka i ich podział 2. Prawa człowieka a swoboda wypowiedzi 3. Krytyka w stosunkach pracy jako przejaw wolności słowa a jej wpływ na wspólnotowość zakładu pracy 4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ IV Krytyka a godność pracownika 1. Godność pracownika jako wartość w świetle przepisów Kodeksu pracy 2. Krytyka jako przykład naruszenia godności pracownika w sto­sunkach pracy 3. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ V Skutki prawne stosowania nieuzasadnionej krytyki w stosunkach pracy 1. Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu pracy 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna 3. Odpowiedzialność karnoprawna 4. Wnioski końcowe Zakończenie Bibliografia Orzecznictwo Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Orzeczenia i Postanowienia Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Akty Normatywne Akty prawa międzynarodowego Akty prawa wspólnotowego Ustawy Netografia
Opakowanie Bariery i zmiana

47,00 zł 38,28 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I Perspektywy, wyzwania i zmiana przestrzeni osób z niepełnosprawnością Ewa Nałącz-Kłos, The Gateway Award – nowa perspektywa i szansa kreatywnej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną Henryk Waszkowski, Proces inkluzji społecznej harcerzy z niepełnosprawnością na przykładzie ruchu drużyn Nieprzetartego Szlaku Delfina Ertanowska, Wykluczenie społeczne i bariery edukacyjne na przykładzie mniejszości etnicznej Ukraińców-Łemków w Polsce. Historia i współczesność Sylwia Zubrzycka, Rola asystenta rodziny w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością CZĘŚĆ II Edukacja i zmiana – ku inkluzji i włączaniu osób z niepełnosprawnością Agata Kułaga, Przygotowanie ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną do funkcjonowania w otwartym społeczeństwie Emilia Wieczorek, Studenci z niepełnosprawnościami – ujęcie statystyczne. Egzemplifikacja ZSN Ad Astra UAM – jakość życia studentów z niepełnosprawnościami UAM Marzena Baran, Gotowość kandydatów na nauczycieli do edukacji inkluzyjnej w szkole ogólnodostępnej Maciej Kokoszka, Edukacja w procesie readaptacji społecznej skazanych Klaudia Sabat-Zabłotni, Inkluzja społeczna byłych więźniów – szanse czy bariery w perspektywie przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych CZĘŚĆ III Szkoła oraz oddziaływania wspierające proces inkluzji i włączania Grzegorz Całek, Szkoła włączająca czy wyłączająca? Rzeczywistość szkolna widziana oczami rodziców dzieci z zespołem Aspergera Katarzyna Król, Mariola Sokół, Izabela Ważna, Integracja i wspólna zabawa szansą aktywnego wspierania dzieci z niepełnosprawnością Agnieszka Leś, Życie młodego człowieka z niepełnosprawnością w obliczu wyzwań edukacyjnych i zawodowych Joanna Inglot-Kulas, Joanna Mazurkiewicz, Marlena Czernisz, Fundacja Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane jako przykład dobrych praktyk w zakresie nowatorskich rozwiązań dotyczących działań normalizacyjnych i włączających Janusz Kawa, Wybrane koncepcje i teorie Floriana Znanieckiego i ich odniesienie do osób w starszym wieku Justyna Drożdż, Wybrane dokumenty prezentujące prawa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do edukacji w Wielkiej Brytanii Zakończenie Noty o autorach
Okładka książki Dyktatury zakamuflowane

34,00 zł 27,69 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie dyktatur zakamuflowanych 2. Ideologia dyktatur zakamuflowanych 3. Zawłaszczanie aparatu państwowego 4. Sterowanie środkami masowej komunikacji 5. Psychospołeczne aspekty dyktatur zakamuflowanych 6. Trwanie, sprawowanie i ograniczenia dyktatur zakamuflowanych 7. Przykłady współczesnych dyktatur zakamuflowanych 7.1. Węgry – pierwsza nieliberalna demokracja w Unii Europejskiej 7.2. Turcja – tęsknota za Imperium Osmańskim 7.3. Wenezuela – agonia gospodarki i destrukcja społeczeństwa Epilog – refleksje i kształt nowych ustrojów Summary Sommario ?????? Bibliografia
Opakowanie Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej

39,00 zł 31,77 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

SPIS TREŚCI Przedmowa Paweł Grata Problemy alkoholizmu w polityce państwa polskiego w okresie międzywojennym Wprowadzenie Alkoholizm jako problem społeczny w Polsce Kształtowanie się reguł prawnych przeciwdziałania alkoholizmowi Podstawy organizacyjne przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce Aktywność władz publicznych i organizacji społecznych na polu walki z alkoholizmem Zakończenie Mateusz Rodak Fenomen samobójstwa w Warszawie w latach 1902–1939. Analiza statystyczna Uwagi wstępne Metodologia. Źródła do badań zjawiska samobójstwa. Problemy Samobójstwa w Warszawie w latach 1902–1939 Barbara Danowska-Prokop Stosunek władz państwowych i śląskich władz wojewódzkich do ubezpieczeń brackich w latach 1922–1939 Wstęp Działania władz państwowych i wojewódzkich zmierzające do reorganizacji instytucji górniczych ubezpieczeń brackich w latach 1922–1939 Ingerencja władz nadzorczych w wewnętrzne sprawy instytucji brackich Podsumowanie Anna Jarosz-Nojszewska Ubezpieczenia społeczne pracowników dóbr żywieckich do 1939 roku Uwagi wstępne Posiadłości Habsburgów w Galicji do 1918 r. Ubezpieczenie pracowników dóbr żywieckich w czasach monarchii habsburskiej Dobra żywieckie pod zarządem państwowym (1919–1924) i pod zarządem Dyrekcji Dóbr Żywieckich (1924–1939) Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie emerytalne i wypadkowe pracowników umysłowych Podsumowanie Elżbieta Słabińska Działalność publicznych służb zatrudnienia wśród ludności cywilnej powracającej do Polski na przykładzie funkcjonowania punktu etapowego w Międzylesiu Wprowadzenie Podstawowe założenia polityki zatrudnienia w latach 1944–1949 Organizacja repatriacji ludności na nowe terytorium państwa polskiego Punkt etapowy PUR w Międzylesiu Zasady i efekty werbunku do pracy Uwagi końcowe Edyta Czop Problemy emancypacji kobiet w Polsce Ludowej. Wybrane zagadnienia Wprowadzenie Kobieta na rynku pracy Kobiety w sferze publicznej Zakończenie Dariusz Jarosz Bezrobocie w listach do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z 1994 roku Wprowadzenie Prośby o porady, skargi na urzędy Krzywda System walki z bezrobociem Pomysły dla siebie i innych Konkluzje Krzysztof Chaczko Pomoc społeczna w Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej. Analiza porównawcza wybranych elementów funkcjonowania systemu Wstęp Opieka społeczna w Drugiej Rzeczypospolitej Pomoc społeczna w Trzeciej Rzeczypospolitej Konkluzje
Opakowanie Rekonstrukcje historyczne jako produkt historyczny

39,00 zł 31,77 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Spis treści Wstęp Paweł Korzeniowski Najważniejsze obszary zainteresowań polskich grup rekonstrukcji historycznej Dorota Lachowska Motywy wydarzeń historycznych jako element rozwoju produktów turystyki kulturowej na przykładzie wybranych rekonstrukcji historycznych realizowanych w województwie lubelskim Robert Andrzejczyk, Jacek Janowski, Dariusz Liwanowski Rekonstrukcje historyczne jako produkt turystyczny. Wybrane aspekty Krzysztof Mroczkowski Rekonstrukcje historyczne – fantasmagoria w służbie komercjalizacji wiedzy historycznej Bartłomiej Bartecki Nie tylko Wioska Gotów. Archeologiczne dziedzictwo ziemi hrubieszowskiej – od nauki do promocji Andrzej Urbański Promocja miasta historycznego poprzez organizację konferencji naukowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych i publikacji Andrzej Bonusiak Elementy rekonstrukcji historycznej w działalności kulturalnej środowisk polonijnych
Okładka książki Polski Związek Bokserski 1923-1939

39,00 zł 31,77 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Spis treści Wstęp Rozdział I Rys historyczny rozwoju sportu pięściarskiego na świecie do 1939 roku Rozdział II Powstanie i działalność organizacyjna Polskiego Związku Bokserskiego Rozdział III Działalność szkoleniowa i popularyzatorska 1. Szkolenie zawodników oraz kadry instruktorsko-trenerskiej 2. Literatura szkoleniowa oraz publikacje upowszechniające sport pięściarski Rozdział IV Działalność sportowa 1. Organizacja zawodów o mistrzostwo Polski 2. Udział polskiej reprezentacji pięściarskiej w meczach międzypaństwowych 3. Udział Polaków w bokserskich mistrzostwach Europy oraz igrzyskach olimpijskich okresu międzywojennego 3.1. Bokserskie mistrzostwa Europy 3.2 Igrzyska olimpijskie Rozdział V Pięściarska galeria sław dwudziestolecia międzywojennego Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis fotografii Indeks nazwisk Summary
Opakowanie Obcy w mieście, obcy w klasztorze Ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich

34,00 zł 27,69 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

SPIS TREŚCI ANNA POBÓG-LENARTOWICZ, Wprowadzenie Część I. Obcy w klasztorze MARIA STARNAWSKA, Mistrzowie i neofici. Uczniowie św. Romualda i eremici słowiańscy w eremie Pięciu Braci Pustelników ANNA POBÓG-LENARTOWICZ, Wpływy zewnętrzne na reformy prze­prowadzane w klasztorach kanoników regularnych na Śląsku w średnio­wieczu ALEKSANDRA FILIPEK-MISIAK, Obcy nie (zawsze) znaczy zły - czyli o przybyszach w konwencie wedle Catalogus abbatum Saganensium Ludolfa z Żagania JOANNA HELUSZKA, Związki kanoniczek regularnych z kanonikami regularnymi z wrocławskiej wyspy Piasek w średniowieczu KATARZYNA SZAWAN, Opieka Stolicy Apostolskiej nad klasztorem klarysek w Strzelinie Część II. Żydzi w społeczeństwie średniowiecznej Polski i ich wizerunek w historiografii JURGEN HEYDE, Samorząd żydowski a władze nieżydowskie w średniowieczu HANNA WĘGRZYNEK, Polityka a początki historiografii żydowskiej dotyczącej dziejów Żydów w średniowieczu
Opakowanie Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie

37,15 zł 30,26 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Spis treści Wstęp Maria Chodkowska Możliwości zastosowania teorii ról społecznych w diagnozowaniu funkcjonowania rodzin z problemem niepełnosprawności Mirona Ogryzko-Wiewiórowska Role rodzinne a niepełnosprawność Grażyna Mikołajczyk-Lerman Doświadczanie niepełnosprawności dziecka w rodzinie Krystyna Barłóg Dziecko ze specjalnymi potrzebami w rodzinie Aneta Mielnik, Elżbieta Pac-Kożuchowska Dziecko niepełnosprawne w rodzinie z problemami żywieniowymi Ilona Peśatova, Pavel Peśat Supportive Measures for a Child with Leukaemia Elżbieta Cipora, Irena Dorota Karwat Niepełnosprawność kobiet w następstwie raka piersi - funkcjonowanie w środowisku życia Beata Szluz Doświadczanie niepełnosprawności sprzężonej w rodzinie na przykła­dzie osoby niewidomej z niepełnosprawnością intelektualną Monika Parchomiuk Rodzina w życiu człowieka z niepełnosprawnością intelektualną Mariola Racław Różne oblicza normalizacji: rodzice z niepełnosprawnością w świecie administracji publicznej (na przykładzie wyników badań empirycz­nych) Ewa Giermanowska, Angelika Greniuk Wchodzenie w dorosłość i niezależne życie osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności European Network on Independent Living (ENIL) Monika Łagowska-Cebula Wsparcie rodziny w procesie rehabilitacji społecznej osoby niepełno­sprawnej Beata Jamrógiewicz, Seweryn Jamrógiewicz Wsparcie instytucjonalne rodzin i osób z niepełnosprawnościami. Ana­liza problemu w powiecie brzozowskim na tle województwa podkar­packiego Noty o autorach
Opakowanie Doświadczanie choroby w rodzinie

40,00 zł 30,98 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Spis treści Wstęp Beata Tobiasz-Adamczyk Choroba – wyzwanie dla rodziny. Wybrane aspekty przeżywania choroby przez rodzinę Anna Linek Razem w chorobie. Specyfika bliskich relacji w sytuacji choroby Włodzimierz Piątkowski, Renata Bogusz Rola rodziny w systemie samoleczenia. Perspektywa socjomedyczna Ewa Domagała-Zyśk Rodzina w procesie wspierania rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci z chorobami przewlekłymi Sabina Lucyna Zalewska Objawy depresji dziecka i ich wpływ na funkcjonowanie całej rodziny. Badania narracyjne Michał Skrzypek, Katarzyna Kowal Doświadczenie choroby jako fenomen interakcyjny osadzony w kontekście socjokulturowym. Teoretyczno-empiryczne studium zespołu Pradera-Williego Beata Szluz Kobieta o wsparciu rodziny po utracie znaczącej symbolicznie części ciała Sabina Pawlas-Czyż Opiekun nieformalny w procesie udzielania wsparcia w obliczu choroby onkologicznej w rodzinie Iryna Drozd Choroba psychiczna w rodzinie Agnieszka Kozdroń Choroba jako doświadczenie transformujące o progresywnym wpływie na system rodzinny Tomasz Ocetkiewicz Obciążenia opiekunów rodzinnych osób starszych Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Ewelina Łęgowska Obciążenia opiekunów rodzinnych osób u kresu życia w domach Justyna Kurtyka-Chałas Kryzys choroby w kontekście opieki nad osobą starszą w rodzinie – wybrane aspekty teoretyczne Beata Krzesińska-Żach Towarzyszenie w chorobie i cierpieniu rodzica Katarzyna Błaszczuk Zaspokajanie potrzeb rodziny pacjenta w chorobie przewlekłej i paliatywnej Noty o autorach
Opakowanie Odmiany pamięci Rozprawy i eseje z filozofii kultury

30,00 zł 24,44 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Spis treści Od redaktorów Witold Nowak Odmiany pamięci. Wprowadzenie do problematyki Stanisław Gałkowski Wychowanie jako pamięć kultury Przemysław Paczkowski Między psychologią a metafizyką. Arystoteles i Platon o pamięci i anamnezie Witold Nowak Kolekcja jako znak pamięci Marek Ruba O domniemanych pożytkach z niepamięci Paweł Przywara Redukcja fenomenologiczna jako metodyczna amnezja Witold Nowak Vanitas i niepamięć – szkic o obrazie A. da Peredy y Salgado Vanitas vanitatum
Okładka książki Sprawcy przemocy w rodzinie

63,00 zł 51,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ I Specyfika zjawiska przemocy w rodzinie 1. Kontrowersje wokół pojmowania przemocy 2. Rozmiary zjawiska i rodzaje przemocy domowej 3. Formy przemocy domowej 4. Dynamika przemocy w rodzinie (cykle przemocy) 5. Psychospołeczne mechanizmy przemocy ROZDZIAŁ II Uwarunkowania przemocy w świetle wybranych nurtów teoretycznych 1. Nurt biologiczny 1.1. Wczesne teorie biologiczne 1.2. Badania nad czynnikami biologicznymi 2. Nurt psychologiczny 2.1. Koncepcje psychodynamiczne 2.2. Koncepcje poznawczo-behawioralne 2.3. Agresja jako świadomy wybór jednostki 2.4. Osobowościowy profil sprawców przemocy 3. Nurt społeczno-kulturowy 3.1. Teoria zróżnicowanych powiązań 3.2. Teorie feministyczne 3.3. Teorie subkulturowe 3.4. Teorie racjonalnego wyboru 3.5. Teorie strukturalne i wieloczynnikowe 4. Podsumowanie i próba osadzenia problematyki badań własnych w określonej perspektywie teoretycznej ROZDZIAŁ III Założenia metodologiczne, specyfika badań i charakterystyka osób objętych badaniami 1. Problematyka badań i jej uzasadnienie 2. Zastosowane metody badań i analizy danych 2.1. Sondaż diagnostyczny w populacji skazanych jako główna metoda badań 2.2. Techniki pomocnicze w badaniach 3. Zakłady karne jako teren badań oraz specyfika badań w populacji osób uwięzionych 4. Typologia badanych sprawców przemocy ROZDZIAŁ IV Przemoc w rodzinie w kontekście wybranych czynników związanych z sytuacją rodzinno-bytową badanych 1. Przemoc stosowana przez badanych – jej formy, przejawy i ofiary 2. Sytuacja materialna w rodzinie i status społeczno-zawodowy sprawców 3. Atmosfera i więzi w rodzinie oraz relacje w związkach intymnych 4. Problem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy ROZDZIAŁ V Warunki socjalizacji w domu rodzinnym w okresie nieletniości badanych 1. Ogólna charakterystyka sytuacji rodzino-bytowej 2. Atmosfera domu rodzinnego i więzi z rodzicami 3. Przemoc w rodzinach pochodzenia 4. Alkohol i przestępczość w domu rodzinnym ROZDZIAŁ VI Funkcjonowanie badanych w środowisku szkolnym i rówieśniczym a zachowania dewiacyjne w okresie adolescencji 1. Stosunek do szkoły i nauki 2. Przynależność do grup rówieśniczych 3. Stosowanie używek i środków odurzających 4. Zachowania agresywne i przestępcze badanych ROZDZIAŁ VII Instytucjonalna interwencja w rodzinach z przemocą a stosunek badanych do własnych zachowań 1. Ujawnianie przypadków przemocy domowej i interwencje policji w rodzinach dotkniętych przemocą 2. Procedura „Niebieskiej Karty” i zakres współpracy sprawców przemocy z zespołem interdyscyplinarnym 3. Oddziaływania edukacyjno-korekcyjne i leczenie odwykowe sprawców przemocy 4. Postawy sprawców wobec własnych zachowań przemocowych w rodzinie ROZDZIAŁ VIII Sprawcy przemocy domowej w systemie prawnokarnym i penitencjarnym 1. Środki i sankcje karne za przestępstwo „znęcania się” 2. Pobyt w więzieniu i system odbywanej kary 3. Proces resocjalizacji penitencjarnej sprawców przemocy domowej 4. Programy edukacyjno-korekcyjne w systemie resocjalizacji penitencjarnej ROZDZIAŁ IX Perspektywa powrotu do społeczeństwa 1. Kontakty z rodziną w trakcie odbywania kary i możliwości powrotu do środowiska rodzinnego 2. Obawy związane z opuszczeniem zakładu karnego a plany i zamierzenia życiowe badanych 3. Poczucie strat życiowych a postawy wobec przyszłych zachowań Zakończenie Bibliografia Summary
Okładka książki Zasoby niematerialne w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych

58,00 zł 47,24 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Koncepcja tworzenia przewag konkurencyjnych w teorii zarządzania 1.1. Konkurencyjność w teoriach organizacji 1.2. Istota przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 1.3. Zdolność przedsiębiorstw do osiągnięcia przewag konkurencyjnych 1.4. Proces tworzenia przewag konkurencyjnych a przedsiębiorczość strategiczna ROZDZIAŁ II. Zasoby niematerialne a zasobowa koncepcja budowy i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 2.1. Zasobowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa 2.2. Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej 2.3. Przegląd koncepcji budowy przewag konkurencyjnych w oparciu o zasoby niematerialne 2.4. Wiedza oraz zaufanie jako kluczowe zasoby niematerialne tworzące przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw 2.5. Więzi międzyorganizacyjne w procesie utrwalania i budowy przewag konkurencyjnych ROZDZIAŁ III. Charakterystyka przedsiębiorstwa przygranicznego 3.1. Konceptualizacja pojęcia przygraniczności oraz transgraniczności 3.2. Charakterystyka oraz możliwości tworzenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw przygranicznych 3.3. Zasoby niematerialne a zdolność dostosowania się przedsiębiorstw sfery MSP do uwarunkowań środowiskowych ROZDZIAŁ IV. Budowa przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa MSP należące do inteligentnych specjalizacji na obszarach przygranicznych 4.1. Podstawy metodyczne prowadzenia badań Założenia badawcze Model badawczy Narzędzia badawcze, operacjonalizacja Przebieg badań 4.2. Charakterystyka badanego przedmiotu i obszaru badań 4.3. Niematerialne zasoby MSP w procesie podejścia strategicznego do realizacji procesów gospodarczych 4.4. Wiedza jako kluczowy zasób niematerialny przedsiębiorstw MSP a zdolność kreowania przewag 4.5. Potencjał konkurencyjny zasobów niematerialnych przedsiębiorstw przygranicznych MSP w procesie internacjonalizacji i budowy przewag konkurencyjnych
Okładka książki Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich

48,00 zł 37,18 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Środowisko przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich - uwagi wprowadzające 1. Definicja przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich 2. Delimitacja przestrzeni kosmicznej 3. Środowisko przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich jako przedmiot ochrony prawnej 4. Problemy środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich związane z dzia­łalnością człowieka w kosmosie 4.1. Śmieci kosmiczne 4.1.1. Pojęcie śmieci kosmicznych 4.1.2. Skala zjawiska i źródła jego powstawania 4.1.3. Zagrożenia 4.1.4. Sposoby usuwania śmieci kosmicznych 4.2. Skażenie radioaktywne 4.3. Skażenie biologiczne 4.4. Inne 5. Podsumowanie ROZDZIAŁ II Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich w międzynarodo­wej praktyce traktatowej 1. Corpus Iuris Spatialis 1.1. Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieski­mi z 1967 r. 1.2. Porozumienie dotyczące działalności państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich z 1979 r 1.3. Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 1972 r. 1.4. Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną z 1975 r. 1.5. Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiek­tów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną w 1968 r. 2. Inne umowy 2.1. Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni ko­smicznej i pod wodą z 1963 r. 2.2. Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej z 1972 r. 2.3. Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wro­gich z 1977 r. 3. Podsumowanie ROZDZIAŁ III Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich w międzynarodo­wej praktyce pozatraktatowej 1. Pierwsze międzynarodowe inicjatywy związane z ochroną środowiska kosmosu 1.1. Międzynarodowy Instrument w sprawie Ochrony Środowiska przed Szkodą Spowodowaną przez Śmieci Kosmiczne 1.2. Wytyczne IADC w sprawie Ograniczania Śmieci Kosmicznych 2. Problem ochrony środowiska kosmosu z perspektywy Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Rozwój idei ochrony środowiska kosmosu w ONZ 2.2. Wytyczne w sprawie Ograniczania Śmieci Kosmicznych 2.3. Wytyczne w sprawie Długoterminowej Trwałości Działań w Przestrzeni Kosmicznej 3. Problem ochrony środowiska kosmosu z perspektywy Unii Europejskiej i Euro­pejskiej Agencji Kosmicznej 3.1. Uwagi wprowadzające 3.2. Europejski Kodeks Postępowania w sprawie Ograniczania Śmieci Ko­smicznych 3.3. Międzynarodowy Kodeks Postępowania w sprawie Działań w Przestrze­ni Kosmicznej 3.4. Dokumenty Europejskiej Agencji Kosmicznej 4. Standardy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 5. Ochrona planetarna ciał niebieskich 6. Podsumowanie ROZDZIAŁ IV Zasady międzynarodowego prawa środowiska a ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich 1. Zasada zrównoważonego rozwoju 1.1. Ogólna charakterystyka 1.2. Zasada zrównoważonego rozwoju a ochrona środowiska kosmosu 1.2.1. Wspólne dziedzictwo ludzkości 1.2.2. Wspólna troska ludzkości 1.2.3. Uwagi na tle doktryny i soft law 2. Zasada sic utere tuo ut alienum non laedas 2.1. Ogólna charakterystyka 2.2. Zasada sic utere tuo ut alienum non laedas a ochrona środowiska kosmosu 3. Zasada prewencji i zasada ostrożności 3.1. Ogólna charakterystyka 3.2. Zasada prewencji i zasada ostrożności a ochrona środowiska kosmosu 4. Zasada wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności 4.1. Ogólna charakterystyka 4.2. Zasada wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności a ochrona środowiska kosmosu 5. Zasada „zanieczyszczający płaci” 5.1. Ogólna charakterystyka 5.2. Zasada „zanieczyszczający płaci” a ochrona środowiska kosmosu 6. Podsumowanie
Okładka książki Akceptacja człowieka do środowiska pracy

44,00 zł 32,34 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Akceptacja człowieka do środowiska pracy
Okładka książki Na granicy przestrzeni Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy

169,00 zł 133,51 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

SPIS TREŚCI Wrota kościelne i ich twórca. W kręgu symbolu W przestrzeni granicznej Rzeźbiarz i wątki autobiograficzne dzieła Artyści poprzez ich prace. Wybrani autorzy MISTAGOGIA • BRONISŁAW CHROMY • W POSZUKIWANIU FORMY Wprowadzenie REALIZACJE Włoskie projekty i Brama Pamięci w Nienadówce Pomnik Męczeństwa Narodów w Tarnowie Drzwi Papieskie w Tarnowie Brama Jubileuszowa w Nowym Sączu MISTAGOGIA • OD MARTYROLOGII DO MISTYKI Obszary graniczne i bramy Chromego Drzwi i przestrzeń graniczna w refleksji autobiograficznej rzeźbiarza METAN0IA • GUSTAW ZEMŁA • FORMA I METAFORA Wprowadzenie REALIZACJE Drzwi Papieskie w Olsztynie Drzwi do raju, Drzwi do przeszłości. Wrota metaforyczne Caritas i Ave Maria na drzwiach w Konstancinie-Jeziornie METANOIA • RETROSPEKCJE I ZAPIS PAMIĘCI Bramy Gustawa Żemły. Między formą plastyczną a figurą literacką Drzwi i plastyczna autobiografia rzeźbiarza ANABASIS • IGOR MITORAJ • PRZESTRZEŃ ZNACZĄCA Wprowadzenie REALIZACJE Drzwi Anielskie w Rzymie Drzwi Anielskie w Warszawie Drzwi w Chateau-Confoux ANABASIS • SYMBOL I GRANICA Mitoraj i jego bramy. Przenikanie przestrzeni Identyfikacja i substytucja. Od sakralności formy do ikonografii chrześcijańskiej WSPÓŁCZESNE DRZWI Z BRĄZU • W POSZUKIWANIU ANALOGII Rozwiązania formalne. Inspiracje i innowacje Opowieści autobiograficzne artystów na drzwiach zapisane. Autobiografia duchowa Podsumowanie
Okładka książki Człowiek w badania współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie

51,00 zł 41,54 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Część pierwsza ANTROPOLOGIA OSOBY PODSTAWĄ PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ Wstęp ROZDZIAŁ I Człowiek: cechy życia, czas życia – wokół istoty człowieka ROZDZIAŁ II Człowiek obiektem badań naukowych ROZDZIAŁ III Problemy metodologiczne badań nad człowiekiem ROZDZIAŁ IV Człowiek obiektem badań ROZDZIAŁ V Obrazy człowieka w badaniach naukowych ROZDZIAŁ VI Obrazy człowieka w psychologii ROZDZIAŁ VII Człowiek w koncepcji personalistycznej Część druga CHARAKTERYSTYKA OSOBY Wstęp ROZDZIAŁ I Człowiek jest sam w sobie osobą ROZDZIAŁ II Człowiek jest bytem aksjologicznym Część trzecia PROBLEMATYKA STRUKTURY OSOBY LUDZKIEJ Wstęp ROZDZIAŁ I Cielesność człowieka ROZDZIAŁ II Sfera życia psychicznego. Procesy poznawcze ROZDZIAŁ III Sfera afektywna życia psychicznego. Uczucia i emocje w aktywności człowieka ROZDZIAŁ IV Duchowość człowieka odniesieniem do badań w pedagogice ROZDZIAŁ V Tajemnice życia człowieka
Opakowanie Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży

33,00 zł 26,88 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Krzysztof Jamroży Dzieciństwo radosne czy smutne? Pozytywne i negatywne wspomnienia rodzeństwa z relacji z ich braćmi i siostrami Karolina Ciepiela Pozycja dziecka najmłodszego w rodzinie Natalia Dubiel Wychowanie przez rodzeństwo w percepcji studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego Martyna Probachta, Karolina Sławińska Brat i siostra – przyjaciel czy wróg? Relacje z rodzeństwem w percepcji uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Magdalena Banaś, Ewelina Wingert Starsza siostra jako autorytet Magdalena Gadamska Wychowanie przez rodzeństwo – wprowadzenie do zagadnienia Magdalena Gadamska Udział w wychowaniu czy wychowanie przez rodzeństwo? – analiza przypadku 25-letniego Pawła Iwona Karnas Sytuacja życiowa rodzeństwa pełnosprawnego i jego rola we wspieraniu rozwoju brata lub siostry z niepełnosprawnością Urszula Teresa Turyna Dzieci Królowej Śniegu, czyli o roli rodzeństwa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Ewelina Brzyszcz Rola starszego rodzeństwa w obliczu migracji rodziców ukazana w serialu Głęboka woda Marlena Stradomska, Konrad Harasim Suicydologiczne wyzwania codzienności – rola rodziny i rodzeństwa w cywilizacji XXI w. Joanna Stepaniuk Rola starszego rodzeństwa w procesie socjalizacji dziecka czeczeńskiego w Polsce Iwona Rzeszutek Relacje rodzinne w kontekście sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego
Opakowanie Rola osób znaczących w wychowaniu dzieci i młodzieży

36,00 zł 29,32 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Wiesław Setlak Autorytet czy idol? O wzorach osobowych w wychowaniu Magdalena Gadamska, Krzysztof Jamroży Wychowanie i socjalizacja w rodzinie jako formy oddziaływania osób znaczących na dzieci Patrycja Babula Matka — osoba znacząca w życiu dziecka Irena Międlar Rola dziadków w wychowaniu. Przyczynek do rozważań o osobach zna­czących Karolina Sławińska, Martyna Probachta Rola dziadków w procesie wychowania wnuków - babcia i dziadek jako ważne ogniwo wychowawcze Magdalena Gadamska, Krzysztof Jamroży Rola rodzeństwa w edukacji dzieci i młodzieży Magdalena Gadamska Wychowanie przez rodzeństwo w doświadczeniach studentów pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego Iwona Karnas Nauczyciel jako osoba znacząca w rozwoju dziecka Marlena Stradomska, Konrad Harasim Osoby znaczące w procesie leczenia młodzieży dokonującej prób samo­bójczych. Kontekst psychologiczny Paweł Leśniewski Zaburzenia psychiczne rodziców a rozwój dziecka Weronika Baracz Katecheta - nauczyciel, wychowawca, świadek. Jego misja wobec roz­woju dzieci i młodzieży Iwona Rzeszutek Rola mentora w życiu zawodowym podopiecznego Ewelina Brzyszcz Identyfikacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z boha­terami bajek, seriali animowanych oraz filmów fantasy

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj