KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Difin

Okładka książki Trauma u młodzieży

58,00 zł 46,09 zł


Współczesne czasy są źródłem licznych zagrożeń i kryzysów, związanych z różnego rodzaju wypadkami, kataklizmami, zagrażającymi życiu chorobami, aktami przemocy, a ostatnio także pandemią COVID-19 czy wojną w Ukrainie. Doświadczenie traumy w okresie dzieciństwa czy adolescencji może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki w okresie dorosłości. Zważywszy na fakt coraz większego rozpowszechnienia zdarzeń traumatycznych i pogarszającego się zdrowia psychicznego nastolatków, rośnie zapotrzebowanie na badania w tym obszarze. Można także przewidywać, że wzrośnie liczba młodych osób wymagających profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Monografia podejmuje niezwykle ważną problematykę, jaką jest doświadczanie traumy przez młodzież, jej konsekwencje i czynniki warunkujące. Monografia jest przeznaczona dla szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką traumy, w tym rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży po doświadczeniach traumatycznych, profesjonalistów (głównie terapeutów) pracujących z młodzieżą po traumie. Książka będzie także cennym źródłem wiedzy dla studentów psychologii, medycyny, zdrowia publicznego, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej i psychotraumatologii.
Okładka książki Menedżerskie zarządzanie jednostkami..

75,00 zł 57,34 zł


Turbulentne otoczenie systemu pomocy społecznej wywołane m.in. migracjami, skutkami pandemii COVID-19, procesami demograficznymi, terroryzmem czy globalizacją determinuje poszukiwanie narzędzi zwiększających skuteczność działania jednostek. Powodem podjęcia badań w przedmiotowym obszarze były reformy sektora publicznego przeprowadzone w USA i państwach Europy Zachodniej według założeń koncepcji nowego zarządzania publicznego, w wyniku których dokonano transformacji usług publicznych. Zasadnicza część dorobku naukowego niniejszej monografii - koncepcja menedżerskiego zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej - jest narzędziem pomocniczym służącym do wywołania refleksji wewnątrzorganizacyjnej, której następstwem winno być zainicjowanie przez władze centralne i samorządowe debaty publicznej dotyczącej korelacji mechanizmów zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem.
Okładka książki Share  Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych

79,00 zł 60,40 zł


Publikacja poświęcona została debacie nad kondycją zawodu nauczyciela w wymiarze przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości, nad wyzwaniami stawianymi przed przedstawicielami zawodu nauczyciela, problemami i trudnościami, z jakimi muszą się zmagać pedagodzy we współczesnym świecie oraz nad perspektywami rozwoju profesji nauczycielskiej. Wymiana myśli i doświadczeń nad nauczycielem służy jednocześnie pogłębionej refleksji nad współczesnym uczniem, nad determinantami procesu jego wychowania i edukacji oraz nad jego przyszłością.
Okładka książki Interdyscyplinarne działania wybranych służb..

60,00 zł 45,87 zł


Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką uzależnień oraz kwestiami związanymi z sytuacją kobiety we współczesnym świecie, do profesjonalistów na co dzień zajmujących się tą dziedziną, praktyków: pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, asystentów rodziny, terapeutów, pedagogów, przedstawicieli świata nauki, ale także do osób, które spotkały na swojej drodze kobiety zmagające się z problemem uzależnienia od alkoholu, mają z nimi kontakt lub same zmagają się z tą ciężką chorobą. Monografia ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia zarówno aspekty społeczne, jak i medyczne oraz prawne. Mamy nadzieję, że treści zawarte w książce będą źródłem refleksji na temat złożoności choroby, jaką jest uzależnienie od alkoholu, trudności związanych z funkcjonowaniem kobiety uzależnionej i towarzyszących jej w tej drodze problemów, kryzysów i dylematów, a także będą stanowiły pomoc w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
Okładka książki Kontraktowanie projektowania obiektów budowlanych

69,00 zł 52,75 zł


Usługi projektowania obiektów budowlanych na ogół uważane są za skomplikowane. Zespół projektujący ma za zadanie odpowiednio przetworzyć i połączyć informacje pochodzące z różnych źródeł i zaproponować zamawiającemu projekt obiektu spełniający jego oczekiwania, bezpieczny, atrakcyjny funkcjonalnie i estetycznie, o korzystnej relacji wartości do ceny oraz o innych współcześnie wymaganych walorach. Jak do tego doprowadzić? Książka odpowiada na to pytanie. Stanowi swego rodzaju przewodnik dla stron zainteresowanych zawarciem umowy o prace projektowe, wyjaśnia jak się w podejmowanych w tym zakresie działaniach "nie pogubić", doprowadzając do uzyskania obopólnych korzyści. Publikacja adresowana jest do szerokiego spektrum klientów na rynku usług projektowych, od dużych instytucji, w tym publicznych, po indywidualne osoby fizyczne. Kierowana jest również do wykonawców usług projektowych - architektów, konstruktorów, projektantów różnego rodzaju instalacji związanych z obiektami budowlanymi, a także do studentów architektury i budownictwa.
Okładka książki Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój

59,00 zł 45,11 zł


Książka poświęcona jest analizie roli kompetencji cyfrowych we współczesnym świecie, a w tym kontekście zasadności rozwoju w e-edukacji. W publikacji przedstawiono historię, przyczyny powstania edukacji cyfrowej w kontekście społecznym i gospodarczym, historię rozwoju światowej e-edukacji oraz na tym tle powstanie, a także rozwój polskiej e-edukacji. Publikacja prezentuje wyniki prac badawczych autorki poświęconych roli kompetencji cyfrowych w społeczeństwie oraz wpływowi i roli edukacji cyfrowej na ich rozwój. Monograa prezentuje początki edukacji cyfrowej w Polsce, pierwsze konferencje poświęcone tej tematyce, produkty edukacji cyfrowej, modele i programy edukacyjne online, ich potencjał oraz kierunki rozwoju. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Od kamiennej tabliczki do mobilnego komputera 1.1. Małpa ze smartfonem 1.2. Wiedza to potęga 1.3. Od krosna do sztucznej inteligencji, czyli pięć fal rewolucji przemysłowych Rozdział 2. Rola kompetencji przyszłości we współczesnym świecie 2.1. Współczesny cyfrowy świat 2.2. Rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce i na świecie Rozdział 3. Kompetencje przyszłości oraz kompetencje cyfrowe w świetle opinii młodych pracowników - wyniki badań 3.1. Kompetencje przyszłości oraz kompetencje cyfrowe młodych pracowników w kontekście rynku pracy 3.2. Kompetencje przyszłości oraz kompetencje cyfrowe młodych pracowników - wyniki autooceny Rozdział 4. Kompetencje cyfrowe i ich rola w świecie przyszłości 4.1. Kompetencje cyfrowe - przegląd definicji 4.2. Kompetencje cyfrowe - przegląd popularnych modeli Rozdział 5. Kompetencje cyfrowe i ich rozwój z wykorzystaniem technik i narzędzi e-learningowych w obliczu pandemii COVID-19 i zmian, które wywołała - wyniki badania 5.1. Technologie wykorzystywane w edukacji online w czasie pandemii COVID-19 5.2. Analiza czynników wpływających na wybór dostawcy szkoleń e-learningowych w czasie pandemii COVID-19 5.3. Tryby i narzędzia pracy w czasie epidemii COVID-1 5.4. Kompetencje cyfrowe pracowników po okresie pandemii COVID-19 5.5. Cyfrowe działania rozwojowe preferowane przez pracowników po okresie pandemii 5.6. Porównanie wykorzystania narzędzi e-learningowych w latach 2018-2021 5.7. Główne wnioski uzyskane z badania Podsumowanie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Załączniki
Okładka książki Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu

55,00 zł 42,05 zł


Wydanie 2 zawiera nowe spojrzenie na autyzm. Treści zapewniają głęboką perspektywę, która dodaje nadziei i podnosi na duchu specjalistów i członków rodziny, ukazując autyzm nie jako straszliwą niepełnosprawność, lecz jako niezwykły wymiar człowieczeństwa. Treści mogą stać się postulatem niezbędnych zmian w naszym postrzeganiu osób z autyzmem oraz udzielaniu im pomocy przez wsparcie i akceptację. W poradniku przedstawiono m.in.: - metody wsparcia terapeutycznego, które są stosowane i akceptowane przez profesjonalnych terapeutów zajmujących się tematem rozwoju w spektrum autyzmu; - znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny; - analizy indywidualnych przypadków (np. zaburzenia przystosowania społecznego, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym). Publikacja skierowana jest do pedagogów, psychologów, terapeutów-rewalidatorów, psychologów-terapeutów, rodziców i opiekunów dzieci autystycznych, studentów pedagogiki specjalnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ośrodków interwencji. Spis treści: Wstęp Podziękowanie Rozdział 1. Autyzm dziecięcy - charakterystyka odmienności rozwojowych 1.1. Kryteria diagnostyczne autyzmu w obowiązujących w świecie klasyfikacjach zaburzeń psychicznych 1.2. Charakterystyka stanów ze spektrum autyzmu oparta na kryteriach diagnostycznych ICD-10. Triada autystyczna 1.3. Objawy mogące świadczyć o rozwoju dziecka w spektrum autyzmu. Pierwsze lata życia 1.4. Charakterystyka odmienności rozwojowych w zespole Aspergera, jako jednego ze stanów w autyzmie, oparta na kryteriach diagnostycznych zawartych w ICD-10 1.5. Objawy mogące świadczyć o istnieniu odmienności rozwojowych charakterystycznych dla zespołu Aspergera u dziecka w kolejnych okresach rozwojowych Rozdział 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu. Zasady pracy oraz metody terapeutyczne dostosowane do odmienności rozwojowych 2.1. Specyfika wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny 2.2. Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla skuteczności oddziaływań terapeutycznych względem dzieci w spektrum autyzmu 2.3. Zasady postępowania terapeutycznego względem dzieci rozwijających się ze spektrum autyzmu w zależności od istniejących dysfunkcji rozwojowych 2.4. Przegląd metod terapeutycznych stosowanych w terapii osób z odmiennościami rozwojowymi w spektrum autyzmu Rozdział 3. Analiza indywidualnych przypadków Podsumowanie Zakończenie Bibliografia
Okładka książki Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze kreatywnym

150,00 zł 114,68 zł


Sektor kreatywny w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, a współpraca międzyorganizacyjna - chociaż ważna w tym sektorze - nie była dotychczas szerzej rozpoznana, szczególnie w sztukach performatywnych oraz takich instytucjach kultury i sztuki, jak teatry. Tę lukę poznawczą wypełnia niniejsza monografia. Jednocześnie analizowanie funkcjonowania organizacji w oderwaniu od ich relacji z otoczeniem trudno racjonalnie uzasadnić, stąd współpraca międzyorganizacyjna oraz właściwe jej kształtowanie stanowią jeden z ważniejszych kierunków badawczych w obszarze zarządzania. Relacje kooperacyjne są pomocne w długofalowym rozwoju organizacji oraz budowaniu ich przewagi konkurencyjnej. Jak pisał William Shakespeare - "cały świat jest sceną, a aktorami ludzie", którzy stoją właściwie za każdą umową, transakcją, projektem czy spotkaniem. I to właśnie ci "ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna" [Franklin Delano Roosevelt]. Zjawisko współpracy od lat przyciąga zainteresowanie badawcze i wciąż wywołuje żywiołową dyskusję akademicką. Wielu badaczy wiąże z nurtem relacyjnym w zarządzaniu strategicznym nadzieję na lepsze zrozumienie obserwowanych zjawisk, a dzięki temu, także na doskonalenie ich podstaw teoretycznych. Aktualnie wydaje się, że w tym ujęciu artystyczne działalności twórcze mają wciąż wiele ważnego, ale i niezwykle ciekawego do zaproponowania. Publikacja stanowi propozycję wydawniczą, która łączy koncepcje stricte biznesowe z obszarem kultury i sztuki. Kooperacja w sztukach performatywnych jawi się jako zjawisko złożone oraz wielowymiarowe. Do opisu i zrozumienia takich zjawisk wykorzystano, doceniane przez coraz szersze grono badaczy, podejście interpretatywne w projektowaniu, realizacji i analizie badań jakościowych. Warto wskazać, iż monografia posiada walory utylitarne, które mogą stanowić wartość dla praktyków zarządzania, bowiem w książce znajdziemy rekomendacje oraz zalecenia dla menedżerów instytucji kultury i sztuki, jak również osób zarządzających w innych artystycznych działalnościach twórczych sektora kreatywnego. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Współpraca międzyorganizacyjna - sposoby definiowania, podziału oraz rezultaty 1.1. Pojęcie współpracy międzyorganizacyjnej 1.2. Kryteria podziału i rodzaje współpracy międzyorganizacyjnej 1.3. Korzyści i koszty współpracy międzyorganizacyjnej Rozdział 2. Wybrane teorie i koncepcje współpracy międzyorganizacyjnej 2.1. Przegląd teorii i koncepcji współpracy międzyorganizacyjnej 2.2. Teoria kosztów transakcyjnych 2.3. Teoria zasobowa 2.4. Podejście relacyjne i sieciowe Rozdział 3. Sztuki performatywne jako element sektora kreatywnego 3.1. Terminologia, geneza i charakterystyka sektora kreatywnego 3.2. Pojęcie i miejsce sztuk performatywnych w sektorze kreatywnym 3.3. Teatry jako podmioty sztuk performatywnych - klasyfikacja i charakterystyka Rozdział 4. Obszary i uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej w sztukach performatywnych 4.1. Obszary współpracy międzyorganizacyjnej 4.2. Egzogeniczne uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej 4.3. Endogeniczne uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej Rozdział 5. Ramy koncepcyjne i metodyka badań empirycznych 5.1. Problem, pytania i cele badawcze 5.2. Dobór podmiotów do badań - uzasadnienie i charakterystyka 5.3. Metodyka gromadzenia i analizy materiału empirycznego Rozdział 6. Współpraca międzyorganizacyjna w sztukach performatywnych na przykładzie teatrów - wyniki badań empirycznych 6.1. Obszary i zakres współpracy teatrów 6.2. Rodzaje współpracy realizowanej przez teatry 6.3. Uwarunkowania egzogeniczne współpracy teatrów i ich charakterystyka 6.4. Uwarunkowania endogeniczne współpracy teatrów i ich charakterystyka 6.5. Wnioski, ograniczenia badawcze oraz kierunki przyszłych badań Zakończenie Spis tabel Spis rysunków Bibliografia Załączniki
Okładka książki Manipulacja. Rewizja stereotypów

105,00 zł 80,27 zł


To książka o tym, czym bywa - ale być nie musi - manipulacja, a czym naprawdę jest. Manipulacja to podstępne oddziaływanie na innych. Podstępne – to znaczy: pokrętne, nawet przewrotne, oparte na przebiegłości, umiejętności przechytrzenia innych. Manipulacja może być wzajemna, wielostronna. Manipulować można również do spółki albo wykorzystywać cudzą manipulację. I manipulować… ostrzegając przed manipulacją. Podstępnie sterujemy nie tylko ludźmi nieświadomymi tego, ale równie dobrze tymi, którzy aż za dobrze rozumieją, co się święci, czym to pachnie. Ich można sprowokować do decyzji i czynów sprzecznych z ich zasadami, początkowymi zamiarami, do reakcji mimowolnych – wbrew własnym wątpliwościom i oporom. Narzędziem manipulacji jest nie tylko ukrywanie czegoś, oszustwo, kłamstwo, dezorientacja, ale równie dobrze ostentacja, nawet natręctwo i bezczelność, zaskakiwanie innych, umiejętność wzbudzania wyobrażeń i oczekiwań, którym następnie się zaprzecza. Manipulacja nie jest „zła z natury”. Może być wyjątkowo złośliwa i szkodliwa, ale i wręcz przeciwnie - opiekuńcza, a nawet – w rozrywce, w grach miłosnych ludzi zakochanych z wzajemnością – niewinna. Słowem, to słowo trzeba odczarować z egzorcyzmów.
Okładka książki Komunikowanie się a jakość bliskiego związku

55,00 zł 42,05 zł


Książka ta jest źródłem wiedzy o komunikacji i jakości bliskich związków, jak również zostały w niej przedstawione wyniki badań empirycznych i wnioski z nich płynące. Jest to znakomita lektura zarówno dla studentów psychologii, pedagogiki czy socjologii, ale także dla praktyków pragnących pogłębić znajomość poruszanego zagadnienia. Niemniej również inne osoby pragnące pogłębić swoje rozumienie komunikowania się i jakości związków międzyludzkich znajdą tu wiele interesujących informacji i wskazówek.
Okładka książki Aspekty duchowe w tle psychoterapii

50,00 zł 38,22 zł


W książce autorka przedstawia aspekty duchowości/religijności chrześcijańskiej związane z psychoterapią. Ukazuje miejsce doświadczenia duchowego człowieka w procesie rozwoju psychologicznego, co może być pomocne w rozumieniu i integracji kontekstu psychologicznego i duchowego życia. Autorka wskazuje na obecny trend psychoterapii i psychiatrii na świecie w kierunku integracji wymiaru duchowo-religijnego w procesie leczenia problemów i zaburzeń psychicznych. Przedstawia specyficzne techniki opisane w literaturze naukowej i omawia chrześcijańskie rozumienie wybranych tematów. Książka zawiera również opinie pacjentów związane z tym tematem, a nawet fragmenty podsumowań psychoterapii, w których pacjenci odnoszą się do korzyści psychicznych, ale i duchowych. Autorka syntetycznie opisuje przeżycia psychiczne w procesie rozwoju duchowego. Jest to pozycja niespotykana na rynku polskim. Patronat: Weekend Małżeński, Fundacja Theosis, Fundacja W Innym Świetle, Studio K2, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Mistrzowska Akademia Miłości, Fundacja Dla Rodziny, Wreszcie Żyć (12 kroków ku pełni życia), Jest Nadzieja.
Okładka książki Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu

55,00 zł 42,05 zł


Na początku procesu zdrowienia zachęca się osoby uzależnione do mówienia o swoich doświadczeniach, nawiązywania trzeźwych relacji czy odbudowywania tych, które zaniedbali podczas aktywnego picia. Potrzebują jednak konkretnych narzędzi, którymi będą mogli posłużyć się w budowaniu dobrej komunikacji i zapobiegną nawrotom. Pomocne w tym są dwa filary procesu zdrowienia komunikacja i motywacja. Prezentowana książka składa się z dwóch części: odpowiednio dla komunikacji i motywacji. Część pierwsza porusza tematykę komunikacji, zwracając szczególną uwagę na: - cechy dobrej komunikacji, skupiając się na tym, czym jest, co jej sprzyja, co ją utrudnia; - aktywne słuchanie w praktyce, czyli doskonalenie takich umiejętności jak dowartościowanie, odzwierciedlanie uczuć czy zadawanie pytań otwartych. Część druga skupia się na motywacji oraz porusza tematy w zakresie: - powodów powrotu do picia oraz pogłębiania ambiwalencji; - znaczenia i roli wartości oraz zasobów w procesie zdrowienia; - nabycia umiejętności wyznaczania i realizacji celów. Książka to zbiór praktycznych scenariuszy zajęć oraz treści psychoedukacyjnych, które krok po kroku przeprowadzą terapeutę przez cykl kluczowych tematów z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu. Przystępny język, sytuacje z życia codziennego oraz przykłady rozmów terapeutycznych w prosty sposób wprowadzają pacjenta w świat komunikacji i motywacji. Na końcu książki znajduje się obszerny zbiór załączników i streszczeń poszczególnych edukacji, które mogą być wykorzystane jako arkusze w trakcie prowadzonych zajęć. Spis treści: Wstęp Część I. KOMUNIKACJA 1. Rozmowy (nie)kontrolowane. Komunikacja - czym jest, co jej sprzyja i co ją utrudnia 2. Słyszę czy słucham? Aktywne słuchanie w praktyce 3. Parafrazuj i się dogaduj 4. Akcentowanie pozytywnych stron, czyli kilka słów o dowartościowaniu 5. Odzwierciedlenie uczuć 6. Czy pytania mają znaczenie? O znaczeniu pytań w komunikacji 7. "Przyganiał kocioł garnkowi". O komunikatach typu Ja i Ty 8. STOP! Bariery komunikacyjne Część II. MOTYWACJA 9. Za, a nawet przeciw. Dlaczego osoba uzależniona wraca do nałogu 10. Sprawdź, co dla ciebie jest ważne i co motywuje cię do działania. Odszukaj swoje "dlaczego", cz. I 11. Poznaj swoją hierarchię wartości. Odszukaj swoje "dlaczego" cz. II 12. Co chciałbym/chciałabym zmienić w swoim życiu 13. Jak dbać o swoje cele i skutecznie je realizować Bibliografia Załączniki Ćwiczenia Streszczenia edukacji dla pacjentów Noty o autorach
Okładka książki Podróż do świata uczuć

55,00 zł 43,70 zł


Trudno przecenić znaczenie uczuć w życiu człowieka. Znamy zdolne i inteligentne dzieci, które nie osiągają oczekiwanych sukcesów. Niemało dzieci cierpi z powodu odrzucenia i różnych form przemocy rówieśniczej, pełnienia roli kozła ofiarnego w grupie. Jak im pomóc w przezwyciężaniu trudności, korzystaniu z własnych zasobów, osiąganiu satysfakcji i sukcesów w życiu? Czy można skutecznie pomóc im już teraz? Program pt. Podróż do świata uczuć jest narzędziem do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi w obszarze rozwoju emocjonalnego i społecznego. Uczestnictwo w zajęciach pomoże dzieciom rozwinąć pełniej swój potencjał i cieszyć się życiem i dobrymi relacjami z innymi. W publikacji można znaleźć: - scenariusze zajęć, - bajki i opowieści w tym ich wersje dźwiękowe, - karty pracy "Kartki z pamiętnika", - elementy diagnozy ericksonowskiej, - strategie i metody pracy z dziećmi, - opisy przypadków ilustrujące wybrane zagadnienia, - analizę procesu indywidualnego i grupowego, - zagadnienia dotyczące rozwoju emocjonalnego dzieci i znaczenia inteligencji emocjonalnej w rozwoju. Patronat: Polski Instytut Ericsonowski, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.
Okładka książki Prewencja ryzyka samobójstw wśród dzieci i..

55,00 zł 43,70 zł


Rozmawiając z bliskimi osób, które podjęły próbę samobójczą, nieraz można usłyszeć: "Skąd mieliśmy wiedzieć?". Co powinno nas niepokoić? Jakie są pierwsze oznaki tego, że dziecko przeżywa kryzys? Jak pomóc i gdzie szukać pomocy? W książce znajdziemy m.in. informacje dotyczące tego, jak aktywnie reagować i wspierać osobę w kryzysie oraz jak wygląda pomoc specjalistów. Dodatkowo uwzględnione zostały najnowsze wyzwania, z jakimi przychodzi nam się mierzyć, takie jak m.in. hejt w sieci, "rzeczywistość" mediów społecznościowych, świat w/po pandemii. Obserwujmy, słuchajmy, pytajmy..., aby WIEDZIEĆ. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Dlaczego? 1.1. Skala problemu 1.2. Przyczyny samobójstw 1.2.1. Dlaczego młode osoby popełniają samobójstwa? 1.3. Kto jest najbardziej zagrożony? Wybrane grupy ryzyka 1.3.1. Kim jestem? O poszukiwaniu siebie 1.3.2. Różne oblicza przemocy 1.3.3. Pandemia samotności 1.3.4. Co się dzieje w mojej głowie? Dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi 1.4. To więcej niż smutek 1.4.1. Różne twarze depresji 1.4.2. Obawa o przyszłość. Jak my będziemy żyć? Rozdział 2. Martwię się 2.1. Niepokojące wypowiedzi 2.2. Zmiana zachowania 2.3. Problemy w szkole 2.4. Trudności w relacjach 2.5. Samouszkodzenia i zaburzenia odżywiania 2.6. Dolegliwości bólowe Rozdział 3. Jak mogę pomóc? 3.1. Obserwuj, pytaj, słuchaj i rozmawiaj 3.2. Gdy dzieje się najgorsze 3.4. Czynniki ochronne 3.4.1. Jak budować odporność psychiczną? 3.5. Nie zapomnij o sobie Rozdział 4. Kto może mi pomóc? 4.1. Centra, punkty i ośrodki interwencji kryzysowej 4.2. Pedagog, terapeuta, psycholog, a może psychiatra? Jaka jest różnica? 4.3. Pierwsze spotkanie 4.4. Historia 17-letniej Ewy Rozdział 5. Gdzie mogę szukać pomocy? Lista kontaktów 5.1. Kontakty do miejsc udzielających bezpłatnego wsparcia psychologicznego 5.2. Co warto (bezpłatnie) obejrzeć, posłuchać i poczytać? Bibliografia Spis rysunków i tabel
Okładka książki Agresywność nieletnich. Fenomen, etiologia..

57,00 zł 43,58 zł


Publikacja podejmuje jakże aktualny, a jednocześnie ważny i złożony problem agresywnych zachowań nieletnich. Autorami zamieszczonych w niej analiz są zarówno pracownicy nauki, jak i praktycy. Taka swoista eklektyczność opracowania pozwala z jednej strony na prezentację aktualnych problemów badań nad tym zagadnieniem, różnych jego aspektów fenomenologicznych i etiologicznych, z drugiej zaś ciekawych doświadczeń praktycznych z pracy wychowawczej z nieletnimi i wypływających z nich ogólniejszych wniosków. W większości dotyczą one sposobów przeciwdziałania zachowaniom agresywnym osób z tej grupy wiekowej, analizowanym w szerokim kontekście współczesnej rzeczywistości społecznej, a także instytucjonalnej. Spis treści: Wstęp Piotr Stępniak Nieletni sprawcy czynów agresywnych. Analiza danych statystycznych oraz wyników badania akt spraw sądowych Justyna Włodarczyk-Madejska,
Okładka książki Godziny wychowawcze z nastolatkami

55,00 zł 42,05 zł


Książka została napisana z myślą o wychowawcach i pedagogach szkół ponadpodstawowych. Młodzież coraz częściej zmaga się z wieloma trudnościami, które powodują niepokój i stres. Sytuacje trudne zdarzają się w klasie, grupie społecznej, rówieśniczej bądź indywidualnie. Tematy godzin wychowawczych opracowane przez Autorki odnoszą się do sfer: zdrowia psychicznego, zdrowego odżywiania, konfliktów, komunikacji, motywacji, samoświadomości, samorealizacji, szacunku i godności. Każdy scenariusz został opracowany tak, aby angażował uczniów w pracę podczas lekcji. Młodzież zdobywać będzie wiedzę i umiejętności poprzez działanie. Książka zawiera 30 scenariuszy, a każdy z nich - ćwiczenia dla uczniów i krótką charakterystykę omawianego tematu. Spis treści: Kilka słów od autorek Scenariusz 1. Temat: Integracja grupy klasowej Scenariusz 2. Temat: Kultura dyskusji i szacunek dla jej uczestników Scenariusz 3. Temat: Zachowania kulturalne - savoir-vivre Scenariusz 4. Temat: Prawa i obowiązki ucznia Scenariusz 5. Temat: Odpowiedzialność prawna uczniów Scenariusz 6. Temat: Rola mediacji w szkole i życiu Scenariusz 7. Temat: Bezpieczeństwo w sieci Scenariusz 8. Temat: Cyberprzemoc - jedno z wielu zagrożeń Internetu Scenariusz 9. Temat: Przemoc relacyjna Scenariusz 10. Temat: Asertywność, czyli jak powiedzieć "nie" w sposób stanowczy, a nie agresywny Scenariusz 11. Temat: Konflikty - jak sobie z nimi radzić? Scenariusz 12. Temat: Komunikacja werbalna i niewerbalna Scenariusz 13. Temat: Komunikat Ja i komunikat Ty Scenariusz 14. Temat: Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna - która jest ważniejsza? Scenariusz 15. Temat: Jak prawidłowo i efektywnie się uczyć? Scenariusz 16. Temat: Rola wykształcenia i wiedzy w życiu Scenariusz 17. Temat: Studia jako kolejny etap w rozwoju człowieka Scenariusz 18. Temat: Rola współpracy i pomoc grupy w osiągnięciu celów indywidualnych oraz grupowych Scenariusz 19. Temat: Kim jestem? - pojęcie godności ludzkiej Scenariusz 20. Temat: Samorealizacja Scenariusz 21. Temat: Samoświadomość Scenariusz 22. Temat: Niepowodzenie - porażka, czy kolejny etap w rozwoju człowieka? Scenariusz 23. Temat: Transseksualizm a transpłciowość Scenariusz 24. Temat: Inny nie znaczy gorszy - tolerancja i akceptacja Scenariusz 25. Temat: Depresja - choroba cywilizacyjna Scenariusz 26. Temat: Stres i techniki relaksacyjne Scenariusz 27. Temat: Zdrowy styl życia Scenariusz 28. Temat: Anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość Scenariusz 29. Temat: Uzależnienie - tytoń, alkohol i narkotyki Scenariusz 30. Temat: Czego może nauczyć praca w wolontariacie? Zamiast zakończenia Bibliografia
Okładka książki W pułapce piękna

40,01 zł 31,78 zł


Lubię ludzi pięknych, ich wygląd jest mi całkowicie obojętny Przez ostatnie kilkadziesiąt lat kanon piękna wciąż ulegał zmianom. Żyjemy w kulturze, która stawia nas przed dylematem, czy piękno jest osobiste czy też uniwersalne? Wygląd jest częścią człowieka i każdy, kreując siebie, stara się w jakimś stopniu dostosować do obecnych kanonów piękna, często decydując się na konkretne, trwałe modyfikacje ciała. Dążenie do piękna w ten sposób z czasem może przynieść odwrotne do pożądanych skutki. To, co miało ozdabiać, wyrażać, zachwycać - budzi przerażenie. To, co miało służyć zdrowiu, wzmacniać - szkodzi. Książka porządkuje wiedzę na temat nałogowych zachowań związanych z modyfikacją ciała. Wśród zagadnień znalazły się m.in.: - operacje plastyczne, które niejednokrotnie nazywane są chirurgią spełniania pragnień. Istnieje jednak spora grupa osób, która nigdy nie będzie zadowolona z osiągniętego rezultatu. Chcąc stale zmieniać swój wygląd, wpadają w pułapkę uzależnienia; - tatuowanie ciała i piercing - czy jest to sposób na wyrażanie siebie, poszukiwanie nowych doświadczeń czy po prostu moda?; - tanoreksja, czyli opalanie, które staje się nałogiem. Mimo ostrzeżeń zdrowotnych, wiele osób nadal chętnie odwiedza "gabinety światło- terapii"; - ortoreksja i bigoreksja, opisujące tematy zdrowego odżywiania i dbałości o sylwetkę, które zaczynają szkodzić. Książka odwołuje się do współczesnej wiedzy i wyjaśnia nałogowe zachowania z perspektywy najnowszych badań naukowych. Przywołane wypowiedzi osób dzielących się swoimi doświadczeniami pozwolą terapeutom uzależnień, psychologom, pedagogom, a także rodzicom lepiej zrozumieć dane zachowania. Spis treści: Wstęp 1. Uzależnienie od piękna. Wciągający wir operacji plastycznych 1.1. Co kraj, to obyczaj - popularność operacji plastycznych 1.2. Czym jest uzależnienie od operacji plastycznych? 1.3. Portret osoby z dysmorfofobią 1.4. Czynniki ryzyka rozwoju "uzależnienia od operacji plastycznych" 1.5. Okiem eksperta Bibliografia 2. Tatuowanie ciała. Wyrażanie siebie czy chwilowa moda? 2.1. Skala zjawiska 2.2. Dlaczego ludzie się tatuują? 2.3. Cechy osób z tatuażami 2.4. Czy można uzależnić się od robienia tatuaży? Bibliografia 3. Piercing - ozdabianie czy okaleczanie ciała? 3.1. Piercing - czym jest? 3.2. Motywy piercingu 3.3. Rodzaje piercingu 3.4. Czy kolczykowanie uzależnia? 3.5. Charakterystyka osób kolczykujących się 3.6. Zagrożenia związane z piercingiem Bibliografia 4. "Kobiety lubią brąz". Tanoreksja - kiedy opalanie staje się nałogiem 4.1. Czym jest tanoreksja? 4.2. Skala zjawiska 4.3. Motywacja do korzystania z solarium 4.4. Opalanie jako uzależnienie 4.5. Fizjologiczne dowody na uzależnienie od opalania 4.6. Rozpoznawanie tanoreksji 4.7. Interwencje terapeutyczne 4.8. Solarium oczami użytkowników Bibliografia 5. Ortoreksja - kiedy zdrowe odżywianie zaczyna szkodzić 5.1. Czym jest ortoreksja 5.2. Co jedzą osoby z ortoreksją? 5.3. Po jakich zachowaniach rozpoznać ortoreksję? 5.4. Życie w pułapce ortoreksji 5.5. Co sprzyja rozwojowi ortoreksji? 5.6. Leczenie ortoreksji 5.7. Czym bada się występowanie ortoreksji? Bibliografia 6. "Kłopoty" z ciałem - bigoreksja 6.1. Czym jest bigoreksja? 6.2. Początki - jak to się zaczyna? 6.3. Po czym rozpoznać bigoreksję? 6.4. Życie z kompleksem Adonisa 6.5. Bigoreksja a inne używki 6.6. Co sprzyja rozwojowi bigoreksji? 6.7. Bigoreksja a inne zaburzenia 6.8. Narzędzia pomagające w stwierdzeniu bigoreksji Bibliografia Zakończenie Noty o Autorach
Okładka książki The war in Ukraine and international security

70,00 zł 55,62 zł


The monograph deals with current, important, and essential issues, considering that the world has entered a new era in global security, where authoritarian powers are openly contesting core principles of international security and are seeking to re-write the world's order on which peace and prosperity depend. It is possible to formulate the assumption that the monograph is a reference to an important problem area - changing/new paradigm of the security environment. The idea behind the book is to provide readers with a publication that is not only focused on the war in Ukraine but also on the other aspects/dimensions of inter- national security. Considering the spirit of the current debates within the scientific community, it is possible to formulate the assumption on the importance and value of this monograph which not only builds knowledge about current international security but also looks towards the future. Contents: Introduction PART 1. THREATS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO INTERNATIONAL SECURITY Phillip A. Petersen, Greg King Melcher CHAPTER 1. Open Source Intelligence Assessment of Putin's War on Ukraine Mirosław Banasik CHAPTER 2. The Domination of the Russian Federation Below the Threshold of Open Armed Conflict Oleh Oliynyk CHAPTER 3. Institutional Capacity of the Euro-Atlantic Security System in the Conditions of Russia's Military Aggression Against Ukraine PART 2. INTERNATIONAL SECURITY POLICY Yehor Brailian CHAPTER 4. Climate Dimension of the Russian Full-scale Invasion of Ukraine Jerzy Tomasik CHAPTER 5. Deterrence in the Age of Hybrid Threats Attila Mt Kovcs CHAPTER 6. Modernization and Post-modernization in Russia Piotr Gawliczek, Khayal Iskandarov Ibrahim, Vugar Mammadzada Mahammadali CHAPTER 7. Azerbaijan's Isolation Policy: Causes and Consequences PART 3. UNITED STATES INTERNATIONAL POLICY Collins Chong Yew Keat CHAPTER 8. Russia's Dream Comeback and Future American Primacy Tomasz Płudowski CHAPTER 9. American Foreign Policy Doctrines from Isolationism to Indispensability (and Somewhat Back?) Agnieszka Rogozińska CHAPTER 10. U.S. Policy Toward the Russian-Ukrainian War of 2022 Piotr Gawliczek, Viktoriia Krykun, Nataliya Tarasenko, Maksym Tyshchenko, Oleksandr Shapran CHAPTER 11. Computer Adaptive Multistage Language Testing According to Nato Stanag 6001: Background and Benefits Concluding Remarks Information about Authors
Okładka książki Nastolatek w kryzysie

85,00 zł 64,98 zł


We współczesnym świecie młody człowiek każdego dnia staje wobec sytuacji, trudności, problemów czy wyzwań, które odciskają niejednokrotnie głębokie i bolesne na nim piętno. Słowem kluczem odzwierciedlającym taki stan jest słowo KRYZYS. Kryzys to zagrożenie, a radzenie sobie z kryzysem, to OTWARCIE SIĘ NA NOWE MOŻLIWOŚCI. Praca z kartami to wsparcie emocjonalne i instrumentalne. Daje możliwość bezpiecznego odreagowania negatywnych, trudnych emocji, pozwala na konfrontację młodego człowieka z rzeczywistością oraz na analizę dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Materiały te mogą być pomocne w stworzeniu planu działania i pomocy nastolatkowi w kryzysie. Prezentowana teczka zawiera 55 kart: 11 kart kolorowych (pokazowych) o charakterze terapeutycznym, które można wykorzystać do pracy grupowej z uczniami, pobudzić młodzież do dyskusji, zastosować burzę mózgów, uświadomić młodym ludziom, jakie są odpowiednie postawy wobec depresji, żałoby czy przemocy. Pozostałe 44 karty to karty czarno-białe, służące do pracy indywidualnej każdego ucznia. Karty przeznaczone są dla uczniów w okresie adolescencji, czyli między 12. a 18. rokiem życia. Karty te można również wykorzystywać do pracy z osobami będącymi w różnym wieku (nawet w okresie dorosłości), dostosowując materiały zawarte w teczce do możliwości poznawczych i emocjonalnych osób, które chcemy wspierać w kryzysie. Karty podzielone zostały na kilka kategorii problemowych. Pierwsza część dotyczy wspierania nastolatków w sytuacjach kryzysowych: DEPRESJA, PRZEMOC, CYBERPRZEMOC, AGRESJA, STRATA BLISKIEJ OSOBY. Druga część dotyczy odkrywania pozytywnych zasobów: TALENTY, PRAGNIENIA, MARZENIA, CELE W ŻYCIU oraz rozwijania zachowań prospołecznych: EMPATIA, ŻYCZLIWOŚĆ, WDZIĘCZNOŚĆ.
Okładka książki Retoryka - zapomniany fragment szkoły

60,00 zł 45,87 zł


Książkę kierujemy do nauczycieli uczących na wszystkich etapach kształcenia polonistów i innych, pedagogów, psychologów, ze szkół publicznych i społecznych, którzy w pracy z dziećmi/młodzieżą dbają o poprawność, etykę i kulturę języka ojczystego, zwłaszcza mówionego. Kierujemy ją też do studentów pedagogiki. Odchodząc od encyklopedycznego przekazywania wiedzy na rzecz twórczego rozwiązywania problemów, nauczyciele muszą podjąć trud kształcenia umiejętności ponadprzedmiotowych mówienia, słuchania, czytania, pisania, logicznego myślenia, analizowania, argumentowania, wnioskowania, kultury wypowiedzi publicznej oraz współpracy w grupie. Zwracamy się do nauczycieli, którzy dążą do holistycznego rozwoju osobowości uczniów, pragną wychować człowieka kulturalnego, twórczego, myślącego, przedsiębiorczego, a jednocześnie wrażliwego i tolerancyjnego, mówiącego piękną, poprawną polszczyzną.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj