KATEGORIE [rozwiń]

Sokół Aneta

Okładka książki E-Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw

34,00 zł 27,62 zł


Książka pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w sieci, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w niej krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować kampanię marketingową przedsiębiorstwa w Internecie. Każdy etap procedury został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. W książce Czytelnik odnajdzie odpowiedzi na następujące pytania: • Co kryje się pod pojęciem marketing i jaka jest różnica pomiędzy jego formą tradycyjną a internetową? • Co to jest marketing internetowy? • Jak prawidłowo przygotować stronę WWW przedsiębiorstwa oraz jak ją rozwijać, by przynosiła korzyści przedsiębiorcy? • Jak zoptymalizować swój biznes w Internecie w interakcji z użytkownikami i wyszukiwarkami? • Jak dokonywać eksploracji kolejnych elementów, które są niezbędne podczas optymalizacji strony internetowej oraz podczas interakcji z potencjalnym klientem? • Jakich narzędzi internetowych używać, by prowadzić skuteczną kampanię marketingową w sieci?
Okładka książki Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych.

60,00 zł 41,19 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W książce przedstawiono nowe podejście do działań miast w pobudzaniu rozwoju sektorów i zawodów kreatywnych. W szczególności przedstawione zostały schematy mechanizmów wspierania lokalnej gospodarki, tworząc modelowe ujęcia działań opartych na lokalnych zasobach twórczych. W książce omówiono w szczególności: • nowe podstawy poznawcze mogące mieć zastosowanie w miastach, dla których ważną kwestią jest rozwój potencjałów twórczych, • paradygmat kreatywnego miasta oraz działania zmierzające do postrzegania kreatywności, jako źródła rozwoju gospodarczego, • wpływ kreatywności i zawodów kreatywnych na rozwój miast oraz rynek pracy, • znaczenie mediów społecznościowych w promocji kreatywnych miast, • problematykę stymulowania rozwoju miast opartych na kreatywności. Publikacja prezentuje ponadto wyniki analiz przeprowadzonych w ramach autorskich badań zorientowanych na politykę prorozwojową, nastawioną na rozwój zawodów kreatywnych. Ostateczny efekt dokonanych prac analitycznych znalazł swój wyraz w ujęciu wskazującym, że istnieją miasta, które mają cechy miast kreatywnych, a dotychczas nie były traktowane jako kreatywne.
Okładka książki Zarządzanie twórczością w organizacji

76,00 zł 52,17 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Tematyka odnosząca się do roli twórczości jest coraz częściej podejmowana w polskiej i zagranicznej literaturze ekonomicznej. Problematykę publikacji należy uznać za bardzo istotną, aktualną i praktyczną. (...) Autorka książki stworzyła własny, oryginalny sposób prezentowania tej interesującej tematyki. (...) Książka znacząco wzbogaca stan dotychczasowej wiedzy naukowej z zakresu funkcjonowania i zarządzania twórczością w organizacji. Okazuje się, że wiedzę o twórczości można z różnych stron prezentować oraz ciągle ją wzbogacać o nowe doświadczenia i płynące z nich wnioski. Książka poświęcona jest ważnemu problemowi, który posiada szczególne znaczenie w warunkach nowego paradygmatu gospodarczego, jakim jest gospodarka kreatywna. Sukces organizacji w warunkach współczesnej gospodarki uzależniony jest od sprawnego zarządzania zasobami niematerialnymi.""Z recenzji prof. UG dr hab. Sylwi Pangsy-Kani
Okładka książki E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw

34,00 zł 23,34 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książ­ka peł­ni ro­lę do­rad­cy dla osób za­in­te­re­so­wa­nych uru­cho­mie­niem dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej wsie­ci, ana­stęp­nie jej pro­wa­dze­niem. Omó­wio­no wniej krok po kro­ku wszyst­kie czyn­no­ści, ja­kie na­le­ży wy­ko­nać, by pra­wi­dło­wo przy­go­to­wać kam­pa­nię mar­ke­tin­go­wą przed­się­bior­stwa wIn­ter­ne­cie. Każ­dy etap pro­ce­du­ry zo­stał za­pre­zen­to­wa­ny zgod­nie zobo­wią­zu­ją­cym usta­wo­daw­stwem iobo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi.Wksiąż­ce Czy­tel­nik od­naj­dzie od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:♦ Co kry­je się pod po­ję­ciem mar­ke­ting ija­ka jest róż­ni­ca po­mię­dzy je­go for­mą tra­dy­cyj­ną ain­ter­ne­to­wą?♦ Co to jest mar­ke­ting in­ter­ne­to­wy?♦ Jak pra­wi­dło­wo przy­go­to­wać stro­nę WWW przed­się­bior­stwa oraz jak ją roz­wi­jać, by przy­no­si­ła ko­rzy­ści przed­się­bior­cy?♦ Jak zop­ty­ma­li­zo­wać swój bi­znes wIn­ter­ne­cie win­te­rak­cji zużyt­kow­ni­ka­mi iwy­szu­ki­war­ka­mi?♦ Jak do­ko­ny­wać eks­plo­ra­cji ko­lej­nych ele­men­tów, któ­re są nie­zbęd­ne pod­czas opty­ma­li­za­cji stro­ny in­ter­ne­to­wej oraz pod­czas in­te­rak­cji zpo­ten­cjal­nym klien­tem?♦ Ja­kich na­rzę­dzi in­ter­ne­to­wych uży­wać, by pro­wa­dzić sku­tecz­ną kam­pa­nię mar­ke­tin­go­wą wsie­ci?
Okładka książki Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach

44,00 zł 35,78 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Współcześnie tradycyjnie podejmowane miejsce pracy (jedno przedsiębiorstwo, jeden wykonywany zawód), w którym pracownik często spędzał większość swojego życia odchodzi w przeszłość. W XXI wieku pracownicy muszą być przygotowani na wielokrotne zmiany pracy w ciągu swojego życia. Pracodawcy zaś powinni mieć na uwadze fakt, że mimo bezrobocia, rynek pracy nie jest rynkiem przedsiębiorców. Coraz bardziej istotna staje się znajomość zagadnień dotyczących zatrudnienia zarówno przez przedsiębiorców, jak i pracowników.
Okładka książki Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku

53,00 zł 36,38 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka "Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku" traktuje o najistotniejszych kwestiach dotyczących kierunków rozwoju sektora MSP w Polsce w aspekcie rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych XXI wieku. W książce przedstawiono ponadto genezę Internetu oraz jego funkcje. Zwrócono uwagę na miejsce nowoczesnych technologii w procesie funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wskazano na pozytywne aspekty posiadania Internetu w przedsiębiorstwie oraz na bariery jego wdrażania. Zagadnienia poruszane w książce dotyczą: - wybranych teorii dotyczących przedsiębiorstwa, w tym sektora MSP, - ewolucji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw zarówno w krajach unijnych, jak i w Polsce, - zasobów determinujących rozwój współczesnych podmiotów gospodarczych, - Internetu i możliwości jego procesów ewolucyjnych w aspekcie rozwoju sektora MSP.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj