KATEGORIE [rozwiń]

Cendrowska Barbara

Okładka książki E-Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw

34,00 zł 27,79 zł


Książka pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w sieci, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w niej krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować kampanię marketingową przedsiębiorstwa w Internecie. Każdy etap procedury został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. W książce Czytelnik odnajdzie odpowiedzi na następujące pytania: • Co kryje się pod pojęciem marketing i jaka jest różnica pomiędzy jego formą tradycyjną a internetową? • Co to jest marketing internetowy? • Jak prawidłowo przygotować stronę WWW przedsiębiorstwa oraz jak ją rozwijać, by przynosiła korzyści przedsiębiorcy? • Jak zoptymalizować swój biznes w Internecie w interakcji z użytkownikami i wyszukiwarkami? • Jak dokonywać eksploracji kolejnych elementów, które są niezbędne podczas optymalizacji strony internetowej oraz podczas interakcji z potencjalnym klientem? • Jakich narzędzi internetowych używać, by prowadzić skuteczną kampanię marketingową w sieci?
Okładka książki E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw

34,00 zł 25,92 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książ­ka peł­ni ro­lę do­rad­cy dla osób za­in­te­re­so­wa­nych uru­cho­mie­niem dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej wsie­ci, ana­stęp­nie jej pro­wa­dze­niem. Omó­wio­no wniej krok po kro­ku wszyst­kie czyn­no­ści, ja­kie na­le­ży wy­ko­nać, by pra­wi­dło­wo przy­go­to­wać kam­pa­nię mar­ke­tin­go­wą przed­się­bior­stwa wIn­ter­ne­cie. Każ­dy etap pro­ce­du­ry zo­stał za­pre­zen­to­wa­ny zgod­nie zobo­wią­zu­ją­cym usta­wo­daw­stwem iobo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi.Wksiąż­ce Czy­tel­nik od­naj­dzie od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:♦ Co kry­je się pod po­ję­ciem mar­ke­ting ija­ka jest róż­ni­ca po­mię­dzy je­go for­mą tra­dy­cyj­ną ain­ter­ne­to­wą?♦ Co to jest mar­ke­ting in­ter­ne­to­wy?♦ Jak pra­wi­dło­wo przy­go­to­wać stro­nę WWW przed­się­bior­stwa oraz jak ją roz­wi­jać, by przy­no­si­ła ko­rzy­ści przed­się­bior­cy?♦ Jak zop­ty­ma­li­zo­wać swój bi­znes wIn­ter­ne­cie win­te­rak­cji zużyt­kow­ni­ka­mi iwy­szu­ki­war­ka­mi?♦ Jak do­ko­ny­wać eks­plo­ra­cji ko­lej­nych ele­men­tów, któ­re są nie­zbęd­ne pod­czas opty­ma­li­za­cji stro­ny in­ter­ne­to­wej oraz pod­czas in­te­rak­cji zpo­ten­cjal­nym klien­tem?♦ Ja­kich na­rzę­dzi in­ter­ne­to­wych uży­wać, by pro­wa­dzić sku­tecz­ną kam­pa­nię mar­ke­tin­go­wą wsie­ci?
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj