KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Okładka książki Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

49,90 zł 40,39 zł


Książka skupia się na analizie zagadnień związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych młodzieży na terenach defaworyzowanych społecznie. W części teoretycznej autor dokonuje prezentacji obszarów defaworyzowanych społecznie, a także zagadnień teoretycznych związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych. Nawiązuje przy tym do obowiązujących koncepcji teoretycznych. Istotną część książki stanowi przedstawienie wyników badań - analizy potrzeb, możliwości i ograniczeń w zakresie realizacji systemowych rozwiązań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych w środowiskach defaworyzowanych społecznie. W końcowej części publikacji zamieszczono model Modułowego Systemu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych stanowiący propozycję usprawnień w zakresie profilaktyki społecznej.
Okładka książki Apostolstwo Chorych. 100-letnie doświadczenie

94,90 zł 76,81 zł


Apostolstwo Chorych powstało w Niderlandach w 1925 r. Podstawowym celem tej wspólnoty, istniejącej także w Polsce, jest odkrywanie duchowo-religijnego sensu życia naznaczonego chorobą i cierpieniem. Monografia jest pierwszym całościowym opracowaniem problematyki Apostolstwa Chorych, a szczególnie historii wspólnoty oraz teologii leżącej u jej podstaw. Została przygotowana w oparciu o źródła niderlandzkie, polskie i francuskie. Udowadnia, że rozpoznanie sensu cierpienia, choć następuje nieraz po dłuższej wewnętrznej walce, ma dla człowieka chorego wielkie znaczenie: przestaje być jedynie biernym odbiorcą opieki, a staje się aktywnym duchowo podmiotem. Postawa taka nie oznacza cierpiętnictwa ani odstąpienia od szukania pomocy medycznej. Stanowi natomiast duchowo-moralną barierę wobec eutanazji.
Okładka książki Emigracja jako doświadczenie

49,90 zł 40,39 zł


Z wielu powodów pierwsze lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej nazwać możemy "złotą dekadą polskiej mobilności". Stopniowe otwieranie rynków pracy państw zachodnich, swoboda poruszania się po Europie, szybko rozwijająca się siatka tanich połączeń lotniczych, czy w końcu dynamiczny rozwój komunikacji internetowej - wszystko to w wydatnym stopniu sprzyjało decyzjom emigracyjnym. W jaki sposób może zmieniać jednostkę pobyt na emigracji? Które obszary egzystencji stają się szczególnie wrażliwe? Jakie lekcje oferuje "migracyjna szkoła życia"? Na podstawie przeprowadzonych badań wśród reemigrantów z woj. śląskiego w książce podjęta została próba identyfikacji różnych wymiarów migracyjnego doświadczenia. Analizując procedury adaptacji i readaptacji, znaczenia przypisywane pobytowi za granicą, ale też jego konsekwencje dla rozwoju osobistego i zawodowego, autorzy poszukiwali mechanizmów uniwersalnych. Ich poznanie może być przydatne dla lepszego zrozumienia fenomenu ludzkiej mobilności. Książka może być także inspiracją dla tworzenia programów integracyjnych - nakierowanych również na imigrantów obecnie przybywających do Polski.
Okładka książki Inne życia. Polityka i etyka żałoby w pismach...

69,90 zł 56,59 zł


Niniejsza monografia skupia się na problemie żałoby w pismach Jacques'a Derridy i opiera się na założeniu, że żałoba daje wyjątkowy i kluczowy dostęp do polityczno-etycznego wymiaru jego myśli. Co więcej, tak rozumiana żałoba jest warunkiem jakiejkolwiek etyki i polityki. Aby ukazać zasadność tej tezy, w monografii przeprowadzona zostaje rekonstrukcja drogi myślowej wywodzącej się już z wczesnych tekstów Derridy oraz ekspozycja źródłowej kontaminacji życia przez śmierć, a w konsekwencji dekonstrukcja metafizycznych założeń dotyczących pojęcia jednostkowego i wspólnotowego życia w dyskursie etyczno-politycznym. Kwestia żałoby prowokuje zatem do bardziej wnikliwego myślenia o polityce i etyce, które opiera się na wezwaniu do radykalnej i nieograniczonej odpowiedzialności przed śmiertelnym i jednostkowym innym, a jednocześnie inspiruje do zmiany nie tylko zdeterminowanego przez ontoteologię języka polityki, ale także samej politycznej praxis. Dlatego też w rozprawie ukazany zostaje konieczny związek między myślą żałoby a kluczowymi pojęciami politycznymi (jak sprawiedliwość, gościnność, demokracja, auto-odporność), których hiperbolicznego charakteru Derrida do-wodzi w swych pismach.
Okładka książki Muzyka religijna między epokami i kulturami T.2

2,52 zł 2,04 zł


Książka podejmuje zagadnienia muzyki religijnej, traktowanej z perspektyw: muzykologicznej, historycznej i folklorystycznej. Przynosi informacje o twórcach muzyki religijnej, o działalności zespołów ją wykonujących, analizuje wybrane przykłady religijnego repertuaru muzycznego. Dostarcza wiedzy na temat dawnej oraz współczesnej muzyki religijnej. Publikacja jest adresowana do muzykologów, amatorów muzyki, teologów, religioznawców, a także wszystkich zainteresowanych twórczością religijną.
Okładka książki Wychować geniusza.

49,90 zł 40,39 zł


W monografii zaprezentowano teorię generatywnego rodzica, którego obecność sprzyja rozwojowi wybitnych cech osobowości u dzieci. Studia nad ludzką wybitnością i geniuszem penetrują wpływ czynników biologicznych (inteligencja), psychologicznych (otwartość, krytycyzm, wytrwałość i upór jednostki), kulturowych (poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństw) oraz środowiskowych (rodzina, szkoła). W prezentowanych badaniach dotyczących polskich noblistów (Miłosz, Reymont, Sienkiewicz, Skłodowska-Curie, Szymborska) oraz innych wybitnych reprezentantów kultury i nauki polskiej (Bauman, Chopin, Conrad-Korzeniowski, Kantor, Kapuściński, Kieślowski, Kilar, Kołakowski, Korczak, Lem, Łukasiewicz, Malinowski, Paderewski, Tischner, Wojtyła) uwagę skoncentrowano na znaczeniu domu rodzinnego w dojrzewaniu ich talentu. Charakterystyka między innymi relacji małżeńskiej, stylów wychowania, więzi emocjonalnej z dzieckiem, pochodzenia społecznego rodziców, ich zainteresowań, sposobów spędzania czasu wolnego prowadzona metodą studium przypadku pozwoliła na wypracowanie modelu rodzica i określenie warunków materialno-społecznych, których wystąpienie sprzyja ekspresji wybitnych cech osobowości u dzieci (wysoki format rodzica, uważność rodzicielska, odczuwanie przez rodziców potrzeby generatywnej, czytanie książek w domu rodzinnym, średni stan zamożności).
Okładka książki Ślady wdzięczności

29,90 zł 24,21 zł


Rekonstrukcja doświadczenia uczestnictwa w kulturze utrwalonego w dwudziestowiecznej literaturze dokumentu osobistego stała się podstawą do refleksji teoretycznej nad kulturą relacyjną i wyzwaniami dla edukacji kulturalnej. Zgodnie z imperatywem nowej humanistyki autorka wykorzystuje wnioski z badań do zakreślenia pola praktycznej użyteczności, definiując edukację kulturalną oraz wskazując możliwości jej wykorzystania w formacji osobowej, a także w kształtowaniu procesu kultury. Wskazaną w niniejszym opracowaniu propozycją możliwą do realizacji w ramach edukacji kulturalnej jest kształcenie zdolności do wyrażania wdzięczności. Jak wskazuje autorka, w tym procesie formacyjnym skuteczną rolę może odgrywać literatura. Walorem pracy jest również przedstawiona w części analitycznej dialogiczna rekonstrukcja środowiska redaktorów tworzących najważniejsze czasopisma i wydawnictwa tj.: Jerzego Giedroycia, Józefa Sadzika, Jerzego Turowicza, Zygmunta Mycielskiego, Barbary Toruńczyk. Ludzi zawodowo pracujących w sferze kultury polskiej, którzy nad rynkową konkurencyjność i polityczne czy też światopoglądowe podziały przedkładali środowiskową życzliwość. W części badawczej istotnym odniesieniem dialogicznych rekonstrukcji stały się również doświadczenia twórcze zrekonstruowane na postawie korespondencji Thomasa Mertona i Czesława Miłosza, Józefa Czapskiego i Zygmunta Mycielskiego, Józefa Czapskiego i Janusza Marciniaka oraz Josifa Brodskiego i Czesława Miłosza. Pozwoliły one na wydobycie walorów relacyjności w procesie twórczym, jak i ujawniły cenną kategorię wdzięczności, którą autorka proponuje uznać za tkankę łączną kultury relacyjnej, istotną w projektowaniu edukacji kulturalnej.
Okładka książki Geneza współczesnej filozofii wartości

29,90 zł 24,21 zł


Niniejsza publikacja zawiera jednocześnie syntezę i uzupełnienie treści dydaktycznych przekazywanych w ramach wykładów z aksjologii i prakseologii. Dzięki rokrocznym aktualizacjom zgodnie z bieżącą wiedzą o wykładanym przedmiocie, ostatecznie przyjęła kształt zrecenzowanego podręcznika akademickiego. Można ją traktować jako wynik projektu naukowo-dydaktycznego podjętego przez autorów. Naprzemiennie prowadzili oni wykłady z aksjologii i prakseologii na podstawie naukowo opracowanych notatek. Studium, poprzedzone obszernym historycznym wprowadzeniem do zagadnienia wartości, koncentruje się na analizie i komentarzu dotyczącym podstawowych założeń najważniejszych koncepcji filozofii wartości z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku, kiedy termin i pojęcie wartości kształtowały się w ogniu filozoficznej dyskusji, głównie za sprawą neokantowskiej szkoły badeńskiej. Zasadniczym celem autorów było ukazanie aksjologii i prakseologii w perspektywie klasycznych zagadnień filozofii wartości i problemów związanych z ich rozumieniem. O kolejności rozdziałów zdecydował przyjęty historyczny porządek wykładu, zgodnie z którym w pierwszej kolejności zaleca się omawiać poglądy najwcześniejsze i najbardziej podstawowe, a dopiero później opinie powstałe w reakcji na te stanowiska. Historyczna analiza pojęciowa problematyki wartości polega na podziale poszczególnych poglądów i stanowisk na ich pojęcia składowe oraz na badaniu każdego z osobna. Zadanie postawione w prezentowanej pracy zasadza się na tym, by pokazać wewnętrzną strukturę, a przede wszystkim historyczną dynamikę rozwoju współczesnej aksjologii, jej podstawowe założenia, powiązania i zależności między poszczególnymi myślicielami.
Okładka książki Przestrzeń społeczno-kulturowa złożonego układu...

39,90 zł 32,30 zł


Konurbacja katowicka formowała się od końca XVIII wieku na pograniczu dwóch państw - Polski i Niemiec. W tym sensie był to obszar ich peryferii. Trwałe i dynamiczne interakcje między różnymi grupami narodowo-etnicznymi powodowały przenikanie się kultur. Od połowy XX wieku ten złożony układ osadniczy stanowił już centrum rozwoju społeczno-gospodarczego na skalę ponadregionalną. W wyniku różnokierunkowych migracji zachodzących pod wpływem intensywnej industrializacji kształtowały się relacje społeczne między migrantami a ludnością miejscową (autochtoniczną), jak i między samymi imigrantami. Celem niniejszej książki jest analiza dawnej wielokulturowości wybranych miast konurbacji katowickiej na tle metodologiczno-terminologicznym oraz wskazanie, w jakim zakresie owa cecha może stanowić atut we współczesnych przemianach społeczno-gospodarczych obszaru. Czasowe i przestrzenne nakładanie się różnego pochodzenia powiązań i relacji społeczno-kulturowych skłania autora do sformułowania pojęć: genotypu kultury oraz pierwotnego i wtórnego genotypu kultury, a także do egzemplifikacji kształtowania genotypów kulturowych w konurbacji katowickiej.
Okładka książki Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców...

35,70 zł 28,90 zł


Prezentowana książka jest owocem projektu badawczego dotyczącego następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych. Badania terenowe - w których wykorzystano metodę sondażowo-porównawczą - przeprowadzono w Raciborzu i Lublińcu w województwie śląskim oraz w Nysie i Głogówku w województwie opolskim. Podstawą wyboru tych miast były trzy główne kryteria: położenie przestrzenne, obecność ludności rdzennie śląskiej i zróżnicowanie procesów migracji mieszkańców miast poza granice kraju; a także przekształcenia ich struktury gospodarczej z przemysłowej na postprzemysłową. Autorzy poszczególnych rozdziałów zaprezentowali kluczowe dane dla oceny zasobów i dynamiki kapitału ludzkiego w małych i średnich miastach. Opracowanie Bożeny Pastwy stanowi próbę identyfikacji potencjału demograficznego i cech społeczno-kulturowych populacji badanych miast w okresie transformacji. Adam Bartoszek z kolei analizuje edukacyjną i społeczno-zawodową ruchliwość mieszkańców oraz członków elit lokalnych w powiązaniu z oceną warunków życia w swoim mieście. Urszula Swadźba poszukuje odpowiedzi na pytania o czynniki kształtujące aktywność edukacyjną w połączeniu ze strategiami lokalnymi oraz z innowacyjnością zasobów ludzkich z badanych gospodarstw domowych. Rafał Muster przedstawia diagnozę problemów aktywizacji kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy wraz z oceną instytucjonalnego oddziaływania na adaptację do ich potrzeb przez osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia. Charakterystyka zakorzenienia badanych w przestrzeni społeczno-kulturowej prezentowana w kolejnym rozdziale przez Marka Dziewierskiego dopełnia obraz badanych miejscowości. W końcowym rozdziale książki Adam Bartoszek i Urszula Swadźba podsumowują następstwa ruchliwości kapitału ludzkiego dla jakości życia w badanych miastach
Okładka książki Solowa twórczość wokalna Jana Sztwiertni + CD

34,65 zł 28,05 zł


Autor - z pozycji śpiewaka, który zetknął się z różnorodną twórczością solową wielu kompozytorów, mającego wieloletnie doświadczenie wykonawcze oraz pedagogiczne - wnikliwie analizuje dorobek kompozytorski, przedwcześnie zmarłego, Jana Sztwiertni. Wszystkie utwory (zachowane pozycje na glos z fortepianem: dwie pieśni z opusu 2, utwór Wykołysałem Cię, inspirowane folklorem Pieśni nadolziańskie, cykl trzech pieśni do słów L. Staffa, a także fragment z jednego utworu scenicznego - opery ludowej Sałasznicy), będące przedmiotem rozważań w prezentowanej publikacji, zostały nagrane na płycie CD (dołączonej do książki), stanowiąc tym samym pierwszy tego rodzaju, monograficzny zapis dokumentujący twórczość wokalną wiślańskiego kompozytora Hubert Miśka, doktor habilitowany sztuki muzycznej, kierownik Zakładu Dyrygowania i Wokalistyki, śpiewak operowy i pedagog. Dyplom w zakresie sztuki wokalnej uzyskał w katowickiej Akademii Muzycznej u prof. Stanisławy Marciniak-Gowarzewskiej, wcześniej zrealizował u prof. Adolfa Dygacza na Uniwersytecie Śląskim magisterium w zakresie pedagogiki muzycznej. Od 26 lat solista Opery Śląskiej w Bytomiu, gdzie zadebiutował jako Nemorino w Napoju miłosnym G. Donizettiego. Dokonał nagrań dla radia i telewizji i na 9 płytach CD. Współtwórca Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il Canto. Pracownik Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego.
Okładka książki Profilaktyka wybranych problemów zdrowotnych...

21,00 zł 17,00 zł


Punktem wyjścia w prezentowanej monografii są określone problemy zdrowotne, analizowane z perspektywy edukacyjnej. Omawiane treści mają swój wymiar profilaktyczny, ale wpisują się także w obszar charakterystyczny dla promocji zdrowia z uwagi na fakt, że jest ona globalną strategią działań na rzecz zdrowia, której niezbędny i kluczowy element stanowi edukacja zdrowotna. Dzięki niej ludzie zyskują odpowiednie kompetencje, pozwalające im na dokonywanie zmian w swoim środowisku i stylu życia. W modelu promocji zdrowia ukierunkowanym na upodmiotowienie jednostek w niej uczestniczących istnieją dwie podstawowe funkcje edukacji zdrowotnej. Jedną z nich jest tworzenie warunków umożliwiających ludziom zdobywanie wiedzy na temat zdrowia i choroby. Posiadając tę wiedzę mogą oni wzmacniać swoje zdolności do działania na rzecz zdrowia własnego i innych, jednocześnie stając się podmiotami tych działań. Upodmiotowienie jednostek jest zatem bezpośrednim efektem edukacji, a tylko jednostki upodmiotowione (zdolne do działania) mogą dokonać zmiany społecznej, do której dąży się w promocji zdrowia. Drugą ze wzmiankowanych funkcji jest oddziaływanie na decydentów i grupy zawodowe, tak by odpowiednio wpływały na politykę publiczną i kształtowanie konkretnych środowisk. Prezentowana publikacja spełnia obie z wymienionych funkcji. Z jednej strony daje możliwość poszerzenia wiedzy na temat wybranych problemów zdrowotnych i przeciwdziałania im, z drugiej - jest adresowana do konkretnych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, socjologowie, lekarze), w których zadaniach mieści się tworzenie środowisk wspierających zdrowie.
Okładka książki Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie

23,10 zł 18,69 zł


Książka Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie jest przedsięwzięciem mającym na celu ukazanie relacji między ludźmi a zwierzętami z perspektywy posthumanizmu. Śmierć jest punktem, w którym przecinają się losy człowieka i zwierzęcia, człowiek jednak posiada przewagę słowa i dyskursu, dzięki którym może łatwiej się z nią pogodzić, ale również utrwalić to, co odchodzi. Wyzwaniem dla autorów tomu było odejście od antropocentrycznego stanowiska i przyjrzenie się problemowi uśmiercania zwierząt przez człowieka czy też powtórnemu oswajaniu śmierci poprzez codzienne obcowanie z innymi gatunkami. Książka składa się z jedenastu artykułów naukowych oraz wstępu redaktorki, które - poruszając się w dziedzinach filozofii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, teologii i estetyki - w interdyscyplinarny sposób podejmują zagadnienia przedstawione w tytule. Publikacja zawiera dwa manifesty - pierwszy powstał z fragmentów książki Marca Bekoffa The Animal Manifesto. Six Reasons for Expanding our Compassion Footprint; drugi, autorstwa Zenona Kruczyńskiego, jest postulatem byłego myśliwego. Oprócz głosów osób zaangażowanych w kulturowe studia nad zwierzętami w polskich ośrodkach naukowych, tom zawiera także teksty Eriki Cudworth (University of East London, autorki m.in. książki Social Lives with Other Animals. Tales of Sex, Death and Love, 2011) oraz Giovanniego Aloi ("Antennae. The Journal of Nature in Visual Culture"). Całość dopełniają animalistyczne grafiki Natalii Bażowskiej oraz tekst o sztuce tworzenia będący swoistym przywołaniem leśnej krainy dzieciństwa. Marzena Kotyczka, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Porównawczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Okładka książki Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów ...

23,10 zł 18,69 zł


Inspirację do podjęcia prezentowanego tematu stanowiła teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, zgodnie z którą poznawczą kompetencję czy sprawność człowieka najlepiej opisuje się w kategoriach zbioru zdolności, talentów czy też umiejętności umysłowych, nazywanych inteligencjami. Wybrane zagadnienia teoretyczne zestawiono w pracy z fragmentami z badań, a rozważania definicyjne poprowadzono wokół pojawiających się w opracowaniu pojęć i zagadnień. Omówiono przykłady inicjatyw silnie ukierunkowanych na indywidualizację procesu kształcenia, dobrych praktyk i miejsc, które stanowią inspirację do działania i są wzorami godnymi naśladowania, oraz poruszono kwestię zdolności i uzdolnień uczniów. Zasadniczą część pracy stanowi opis wyników badań własnych, na które składa się analiza danych pochodzących z badań ankietowych oraz danych uzyskanych na podstawie badań diagnostycznych, prowadzonych w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców - teoretyków i praktyków - badaczy, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych czy społecznych. Magdalena Christ, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, a w szczególności indywidualizacja procesu kształcenia uczniów, teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera, neurodydaktyka, diagnoza i rozwijanie zdolności uczniów, nauczanie w aspekcie twórczym, edukacja teatralna, drama, edukacja społeczno-przyrodnicza, pedagogika przygody, edukacja demokratyczna, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wybrane publikacje: autorka kilkunastu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych, np. Nauczyciel jako realizator indywidualizacji procesu kształcenia, [w:] L. Preuss-Kuchta, E. Murawska (red.), Relatywizowanie w edukacji. Wybrane ujęcia (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012); Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów jako wyzwanie edukacyjne w XXI wieku, "Colloquium" Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2013, nr 1; Developing the directional abilities through individualization of the educational process, "Journal of educational & social research" 2013, vol. 3, No. 7.
Okładka książki Kapitał kariery ludzi młodych

84,00 zł 68,00 zł


Książka przedstawia problematykę kariery ludzi młodych. W części teoretycznej analizuje przemiany, które dokonały się w tym obszarze w konsekwencji procesów globalizacyjno- -restrukturyzacyjnych, prezentuje nowe modele funkcjonowania zawodowego. Część empiryczna, oparta na koncepcji kapitału kariery, prezentuje badania dotyczące gromadzenia tego kapitału przez ludzi młodych w etapie przedzawodowym. Autorka wyróżnia i opisuje cztery rodzaje kapitału kariery: kapitał edukacyjny, kapitał doświadczenia zawodowego, kapitał studenckiej przedsiębiorczości oraz kapitał językowy. Badania przedstawiają związek zgromadzonego kapitału kariery ze zmiennymi podmiotowymi (z cechami osobowości, z wartościami zawodowymi, z indywidualnym stylem aktywności) oraz ze zmiennymi sytuacyjnymi (z wykształceniem rodziców, z sytuacją materialną, z poczuciem zależności finansowej). Zaprezentowano w nich także regulacyjną rolę zgromadzonego kapitału kariery w kształtowaniu dalszych zamierzeń zawodowych badanych. Książka adresowana jest do osób zajmujących się karierą zawodową: doradców zawodowych, doradców personalnych, coachów kariery, jak również do osób młodych przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Elżbieta Turska, doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji. Zainteresowania badawcze: szeroko rozumiany obszar aktywności zawodowej człowieka, problematyka kariery.
Okładka książki Współczesna kobieta szkice do portretu na tle...

23,10 zł 18,69 zł


Rozpatrywanie zmian jakim ulegały i ulegają role społeczne podejmowane przez kobiety na przestrzeni czasu stanowi istotny społecznie postulat badawczy. Proponowany zbiór tekstów opatrzony tytułem Współczesna kobieta - szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych nie jest kolejnym opisem sytuacji kobiety we współczesnym świecie skupionym na jednym z wymiarów jej funkcjonowania. Zamiarem naszym jest raczej próba ukazania zmienności kobiety na tle zmienności świata i odwrotnie z szerokiej perspektywy aktualnych dziś różnych problemów społecznych. Znajdują się tu teksty odwołujące się zarówno do przeszłości, do teraźniejszości opierającej się na tym co przeszłe oraz do przyszłości, która z teraźniejszości z kolei wyrasta. Celem zaproponowania takiej formuły przedkładanej książki jest bowiem jak najszersze ukazanie złożoności sytuacji kobiety w świecie współczesnym, nierozerwalnie związanej z wczoraj i jutro. W publikacji zawarto teksty stanowiące z jednej strony rekonstrukcję dotychczasowych spojrzeń na prezentowaną problematykę, z drugiej zaś te mające charakter empiryczny, prezentujące wyniki badań własnych autorów. Wyrażamy nadzieję, iż publikacja ta dla każdego czytelnika stanowić będzie bodziec do refleksji nad sytuacją współczesnej kobiety oraz zachęci do podejmowania kolejnych badań w tym niewyczerpanym temacie. Dagmara Dobosz, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień problematyki płci społeczno-kulturowej, seksualności człowieka, seksualizacji kultury oraz dobrostanu dzieci i młodzieży. Katarzyna Joniec, magister, absolwentka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. Obecnie na studiach III stopnia w dyscyplinie pedagogika na tymże wydziale. Pracuje jako wychowawca w niepublicznej szkole podstawowej realizującej edukację zróżnicowaną i spersonalizowaną.
Okładka książki Między krytyką a metafizyką. Studium filozofii...

71,40 zł 57,80 zł


Praca jest pierwszą w języku polskim monografią poświęconą filozofii Josepha Marchala - belgijskiego jezuity, twórcy tzw. "tomizmu transcendentalnego", a także badacza mistyki, biologa, psychologa i teologa. Praca stanowi studium najważniejszych wątków jego filozofii, w tym zwłaszcza próby transpozycji filozofii neoscholastycznej na język transcendentalnej filozofii Immanuela Kanta. Jako taka składa się z sześciu rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. Obejmuje więc analizę problemu krytycznego w neoscholastyce, badanie początkowego okresu naukowej kariery Josepha Marchala, a także studium Marchalowskich związków z filozofią współczesną. Wychodząc następnie od podanego w Punkcie wyjścia metafizyki - kluczowym dziele belgijskiego jezuity - zarysu rozwoju problematyki epistemologicznej, praca rekonstruuje Marchalowską koncepcję metafizyki podmiotu poznającego oraz powiązaną z pytaniem o możliwość dowodu istnienia Boga, dedukcję ontologicznej afirmacji. Jej zwieńczenie stanowi studium dokonanej przez Marchala na gruncie neoscholastycyzmu adaptacji metody analizy transcendentalnej. W takim też kształcie, praca adresowana jest do filozofów, studentów filozofii, a także wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat filozofii neoscholastycznej. Aleksander R. Bańka, doktor filozofii, politolog, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Autor artykułów i książek poświęconych filozofii neoscholastycznej i duchowości chrześcijańskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się również filozofią mistyki oraz filozofią najnowszą
Okładka książki Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej

16,80 zł 13,60 zł


Książka stanowi rodzaj skryptu, który ma się przyczynić do pedagogicznej refleksji. Porusza nowe zagadnienia, wobec których pedagog może czuć się bezradny. Wśród interesujących tu problemów znajdują swoje miejsce kwestie związane z mediami, biotechnologią, energetyką, feminizmem, przemianami pokoleniowymi w kontekście wartości, wielokulturowością i patriotyzmem. Kierowana jest do studentów pedagogiki - przyszłych adeptów nauk o wychowaniu. Jej zadaniem nie jest przedstawienie gotowych rozwiązań w żadnym temacie, za cel stawia sobie przygotowanie pedagogów do myślenia o różnych przejawach zmiany. Beata Ecler-Nocoń, dr hab., pracuje na stanowisku profesora w Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Pedagogiki. W kręgu jej zainteresowań znajdują się problemy wychowania w różnych środowiskach wychowawczych - w rodzinie, w szkole, w grupie społecznej. Jest autorką kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, prezentujących problemy wychowania w ujęciu interdyscyplinarnym. Monika Frania, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2011); magister pedagogiki (2005) oraz politologii na specjalności dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2007) na Uniwersytecie Śląskim; obecnie adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół problematyki szeroko rozumianych mediów oraz edukacji i wpisują się w nurt pedagogiki medialnej. Ponadto naukowe poszukiwania dotyczą min.: komunikacji, nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się, kompetencji informacyjno-medialnych dzieci i młodzieży oraz kulturowo-społecznych kontekstów mediów. Małgorzata Kitlińska-Król, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania, Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka 30 publikacji naukowych: monografii, rozdziałów oraz artykułów. Zainteresowania naukowe: teoria wychowania, pedagogika porównawcza, pedagogika rodziny, logopedia. Najważniejsze publikacje monograficzne: Opieka logopedyczna nad mową dziecka. Dąbrowa Górnicza 2011, Wyższa Szkoła Biznesu; współautorstwo z B. Ecler-Nocoń, M. Franią: Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej. Katowice 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Redagowanie prac zbiorowych: Profilaktyka w przestrzeni publicznej. T.1. Współred. z I. Bieńkowską, I. Fajfer-Kruczek, I. Olszówką. Kraków 2013, Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda; Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej. Dąbrowa Górnicza 2014, Wyższa Szkoła Biznesu; Refleksyjne wychowanie - profilaktyka edukacyjna i rodzinna. T. 3. Współred. z B. Ecler-Nocoń. Kraków-Katowice 2017, Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda.
Okładka książki Szkice o antyku T.1 Antyk odczytany na nowo

25,20 zł 20,40 zł


Publikacja Szkice o antyku jest próbą ukazania różnorodnych możliwości odczytywania antyku na przestrzeni wieków. Wokół tematu nawiązywania do antyku i zależności od nurtów z niego wypływających oscylują głównie spostrzeżenia Moniki Mansfeld, Łukasza Tomanka, Moniki Czarnuch, Iwony Słomak, a także Claudio Salmeri. Należyte rozpoznawanie i kolekcjonowanie szczegółów kultury antycznej, zwłaszcza z żywotów wielkich postaci świata antycznego doprowadzić może do namysłu nad całością duchowego doświadczenia starożytności. Panegiryki, żywoty, biografie oraz autobiografie starożytnych postaci to niewyczerpane źródło inspiracji, które były odczytywane wedle paradygmatów, zmieniających się wraz z tendencjami epok i ich uwarunkowaniami historycznymi. Sposób, w jaki patrzono na daną postać, niejednokrotnie kształtował się proporcjonalnie do wzrostu wiedzy na jej temat. Zmiany metod badawczych pozwoliły na formułowanie nowych hipotez i wyciąganie odmiennych, zaskakujących wniosków. Ten aspekt badawczy ze szczególnym uwzględnieniem treści propagandowych oraz panegirycznych podkreślają w swoich analizach Paulina Pietrzyk, Przemysław Chudzik, Maciej Gaździcki, Adrian Szopa, Aleksander Musiał. Artykuły Romualda Żurka, Adama Marcisza i Ewy Kurek zwracają uwagę na metamorfozy, jakim ulegała biografia i w jaki sposób zmieniał się wizerunek wielkich postaci świata starożytnego wraz z ponownymi odczytaniami ich śladów na kartach historii literatury. Zamieszczone artykuły mają charakter interdyscyplinarny i z pewnością pomogą "wedrzeć się do samego serca starożytności". W tym celu trzeba dysponować arsenałem instrumentów charakterystycznych dla filologa, filozofa, teologa, historyka, psychologa, muzykologa, archeologa, teatrologa, których zdobywanie i osiągnięcie optymalnego stopnia posługiwania się nimi w sposób precyzyjny trwa latami, a nawet dziesiątkami lat. Stąd też studiom badawczym i dydaktycznym nad szeroko rozumianą kulturą antyczną, które mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są w ramach kilku dyscyplin naukowych, poświęcony jest ostatni artykuł niniejszej publikacji autorstwa Tadeusza Aleksandrowicza.
Okładka książki Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie T.1

13,09 zł 10,60 zł


Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie to inicjatywa wydawnicza pracowników i studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nawiązująca do wielowiekowych cieszyńskich tradycji kształceniowych i publikacyjnych. Praca zbiorowa pt. Między teorią a praktyką zapoczątkowuje serię wydawniczą Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie - forum prezentacji i wymiany myśli przyszłych i początkujących pedagogów, animatorów, etnologów, które w przyszłości może przyczynić się do jeszcze większej aktywności naukowej, organizacyjnej i społecznej środowiska studenckiego i zainteresowania młodej kadry podejmowaniem badań naukowych. Tom pierwszy serii wydawniczej Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie zatytułowany Między teorią a praktyką prezentuje i upowszechnia autorski dorobek żaków. Obejmuje swą tematyką obszar nauk społecznych i humanistycznych, stwarza pole do namysłu nad współczesnymi zjawiskami edukacyjnymi, społecznymi, kulturowymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i politologicznymi. Autorzy poszczególnych tekstów, studenci i absolwenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podejmują próby ukazania związków teorii naukowych ze współczesną praktyką (społeczną, edukacyjną, kulturalną), rozpoznają nowe tropy kulturowe, budują krytyczny ogląd i perspektywę obrazu świata i życia społecznego. Publikacja gromadzi artykuły naukowe, komunikaty z badań, sprawozdania z konferencji, recenzje prac naukowych oraz materiały pomocnicze dla studentów. Prezentuje także doświadczenia krajowe i zagraniczne studentów oraz ukazuje działalność studencką. Praca zainteresować może głównie obecnych, przyszłych i początkujących pedagogów, ale także psychologów, socjologów, filozofów, badaczy kultury oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki oświatowej i społecznej.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj