KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Okładka książki Współczesna wojna na fotografiach Rity Leistner

45,00 zł 37,78 zł


Niniejsza książka jest opowieścią o pracach kanadyjskiej fotografki wojennej Rity Leistner. Nie jest to jednak prezentacja kilkunastu lat jej życia, w ciągu których niemalże na całym świecie relacjonowała konflikty zbrojne i losy uwikłanych w nie ludzi, a historia o trzech tygodniach, które na początku 2011 roku spędziła w jednej z baz sił koalicyjnych w Afganistanie w ramach projektu Basetrack.Nawiązując bezpośrednio do twórczości fotografki, teoretyczną pod[1]stawą podjętych tu przeze mnie rozważań, uczyniłam koncepcję mediów Marshalla McLuhana (wciąż kontrowersyjnego, choć niezwykle barwnego badacza mediów). Teoria ta, mimo swego historycznego już charakteru (po[1]wstała wszak niemalże sześćdziesiąt lat temu) pozwala bowiem na przyjęcie interesującej perspektywy odbioru współczesnych przekazów medialnych. W tym kontekście, na co zwróciła uwagę sama artystka, wykorzystanie współczesnych narzędzi komunikacji (takich jak smartfony czy media społecznościowe), sprawia bowiem, że jej fotografie, ukazujące codzienne życie bazy Marines w Musa Qala, stają się pasjonującą próbą wyrażenia tego, co Wolfgang Welsch ujął w jednym ze swoich esejów, jako prawdziwie realny obraz wojny.Z wprowadzenia
Okładka książki Po szkole. Rozmowy o edukacji (20152020)

50,00 zł 41,98 zł


Niniejsza książka powstawała etapami, między 2019 a 2020 rokiem. Złożyłem ją w całość z kilku powodów, z których teraz dwa wydają mi się najważniejsze. Po pierwsze można dzisiaj postawić taką tezę edukacja w Polsce nie po raz pierwszy od 1989 roku znajduje się w momencie przełomowym i to nie tylko z powodu wcielania w życie kolejnych reform, które z różnym skutkiem wpływają na kondycję szkoły. Polityka oświatowa wprawdzie jest istotna dla podejmowanych tu rozważań, ale funkcjonuje raczej w tle omawianych teorii humanistycznych i społecznych. Mam na myśli szerszy niż polityka plan, związany z przemianami kultury w XXI wieku. Mój cel to zatem wskazanie najważniejszych przejawów transformacji w obszarze pedagogiki, oświaty czy metod nauczania, jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat z nastawieniem na ich społeczny i kulturowy charakter. Po drugie zmienia się przestrzeń relacji humanistyki, edukacji i mediów cyfrowych. Na tym styku powstają nowe zjawiska i problemy można o nich przeczytać w poszczególnych wywiadach, ale także w części zatytułowanej Humanistyka transferu, która razem z wywiadami tworzy integralną całość. Nie brakuje tu zatem takich tematów, jak społeczny status zawodu nauczycielskiego, kryzysy we współczesnej edukacji czy nauczanie zdalne.Po szkole, sformułowanie tytułowe, oznacza zatem także rozmaite przemiany szkolnej rzeczywistości jak będzie się ona kształtowała w najbliższym czasie? Jednym z prawdopodobnych kierunków tych transformacji, który należy poważnie rozpatrywać, może być rozluźnianie instytucjonalnych rygorów wewnątrz szkolnej przestrzeni relacji: społecznych, administracyjnych, wychowawczych, dydaktycznych, metodycznych etc. To intrygująca wizja szkoły po szkole: odinstytucjonalizowanej, zdecentralizowanej, intelektualnie nieskrępowanej funkcjonującej na zasadzie swobodnego przepływu (transferu) wiedzy.
Okładka książki Mit, baśń i legenda jako źródło inspiracji.. T.4

70,00 zł 58,76 zł


Przedłożona do oceny wydawniczej praca zbiorowa (...) to cenny zbiór tekstów patrzących na literaturę ludową, ale też piękną - zarówno tę starsząm jak i tę najnowszą - z różnych perpekstyw badawczych i z różnorodnymi intencjami.
Okładka książki Duchowy wymiar twórczości

42,00 zł 35,26 zł


We współczesnym świecie, w którym zauważalny jest postęp w wielu dziedzinach życia ludzkiego, należy zadać pytanie o cel rozwoju człowieka. Czy postęp jest celem samym w sobie? Czy odwołuje się do innego celu? Jaka ma być postawa człowieka wobec świata i ludzi? To nie są pytania stawiane tylko filozofowi, ale także teologowi.W naszej monografii pragniemy ukazać wymiar ludzki i teologiczny postępu. Kościół ma szczególną misję wspierania twórczości. Zamysł ten realizuje przez analizę jej poszczególnych wymiarów. W kwestii zasad nauczanie etyczne ma pierwszeństwo, a w budowaniu osobowości liczyć się powinny normy moralne.Na początku rozważań analizowaliśmy zagadnienie postępu w cywilizacji łacińskiej. Celem różnych aspektów twórczości jest dążenie do wspólnego dobra, integralny rozwój techniczny, kulturowy i duchowo-teologiczny. Stały i intensywny kontakt z kulturą, sztuką i przyrodą wychowuje do dobra, uczy podziwiania piękna, prowadzi do szukania prawdy.Współczesna kultura usiłuje często odwieść ludzi od chronienia podstawowych wartości, takich jak miłość małżeńska, rodzinna, dobre wychowanie, przyjazne obyczaje. Często panuje przekonanie, że każdy może sam tworzyć swoją moralność. Takie podejście można określić mianem samoubóstwienia człowieka, które prowadzi do moralnej i poznawczej dezorientacji. Ważny jest zatem obecnie kulturowy przekaz, świat prostych pojęć (prawda, dobro, wiedza), dynamizm twórczy.- fragment wprowadzenia
Okładka książki Kierunki rozwoju cywilizacji informacyjnej

45,00 zł 37,78 zł


Rozwój społeczeństwa informacyjnego prowadzi do cyfrowej transformacji praktycznie wszystkich form aktywności współczesnego człowieka, zmieniając na niespotykaną dotychczas skalę realia współczesnego świata. Fakt ten wymusza na obywatelach, podmiotach gospodarczych i instytucjach konieczność przyswojenia sobie, odmiennych od dotychczasowych, modeli funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych i kulturowych. W konsekwencji wiele form aktywności zanika, a nabyte doświadczenie staje się zbędne. W zamian pojawiają się innowacyjne rozwiązania, stwarzające nowe możliwości, ale wymagające nowych kompetencji. Rewolucja cyfrowa tworzy zupełnie nową rzeczywistość, stawiającą przed ludzkością bezprecedensowe wyzwania. Związany z budującą się cywilizacją cyfrową wysoki poziom niepewności, niedostatek kompetencji w wielu obszarach oraz brak świadomości konsekwencji wynikających z podjętych działań powodują, że pojawia się szereg pytań i wątpliwości, na które nauka próbuje znaleźć odpowiedzi. Niniejsza monografia, prezentując wybrane aspekty funkcjonowania cyfrowej rzeczywistości w ujęciu teoretycznym i praktycznym, jest próbą odniesienia się do tych problemów. Przedmiotem zainteresowań naukowyc autorów publikacji są szeroko rozumiane problemy funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Monografia zbudowana jest ze wstępu, dziewięciu rozdziałów oraz bibliografii.- ze Wstępu
Okładka książki Młodzież wobec wiary i powołania

50,00 zł 41,98 zł


Niniejsza publikacja wpisuje się w namysł Kościoła nad fenomenem młodzieży i młodości.Do refleksji nad tym fenomenem zostali zaproszeni teologowie, socjologowie, pedagodzy reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce i za granicą. Tom otwierają dwa artykuły wprowadzające perspektywę historyczną. Thomas Brose z Berlina (Seminarium Redemptoris Mater) oraz Katarzyna Lemek z Uniwersytetu Szczecińskiego punktem odniesienia swoich badań czynią doświadczenia duszpasterstwa młodzieży z okresu komunistycznego. Brose opisuje model duszpasterstwa młodzieży w byłej NiemieckiejRepublice Demokratycznej, a Lemek przypomina nauczanie na temat młodzieży kard. Stefana Wyszyńskiego. Trzy kolejne teksty podejmują zagadnienie młodzieży z punktu widzenia socjologii religii. Rafał Cekiera z Katowic (Uniwersytet Śląski) rysuje portret religijności młodych Polaków, wychodząc od analizy modnego ostatnio terminu apateiści. Ten neologizm, który coraz częściej pojawia się z filozofii i socjologii religii, wskazuje na postawę obojętną, która wykracza poza klasycznie rozumiany ateizm czy agnostycyzm. Reprezentujący Uniwersytet Szczeciński ks. Remigiusz Szauer podejmuje kwestię profilu religijności młodych Polaków w społeczeństwie naznaczonym pragnieniem silnych doznań emocjonalnych. Istotnym uzupełnieniem jest tekst Wiesława Romanowicza (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej), który kreśli panoramę religijności młodzieży prawosławnej polskiego Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem odmienności tej religijności w porównaniu z młodzieżą katolicką.- z Wprowadzenia
Okładka książki Filozof procesu solidaryzacji

42,00 zł 35,26 zł


Konsekwentnie rozwijana fenomenologia aktów prowadzi Maxa Schelera zarówno do aktualistycznego ujęcia osoby jako czynu, jak i do wykazania jej solidarnej natury. Towarzyszy temu próba odzyskania aksjologicznego wymiaru rzeczywistości, który nadaje kierunek procesualnej rzeczywistości, realizującej się dzięki solidarnej wspólnocie. Osoba zbiorowa za sprawą noetycznej dynamiki zdwajania aktów staje się żywym organizmem, za którego wzrost i upadek odpowiadamy my wszyscy. Na przestrzeni wieków ten żywy organizm rezonowania aktów oddaje najpełniej siłę i naturę samych dziejów, a także współtworzonej w czasie i ponad nim osoby zbiorowej. Scheler wydaje się uprzedzać swymi intuicjami zarówno szeroko dziś dyskutowaną problematykę intencjonalności kolektywnej oraz zbiorowej podmiotowości, jak i prace psychologii rozwoju (M. Tomasello), eksponując emocjonalny charakter wzajemnej odpowiedzialności i solidarności, także tej ponadgatunkowej.
Okładka książki Tora - Pięcioksiąg. Wprowadzenie w zagadnienia...

70,00 zł 58,76 zł


[Z] poczatkiem XXI wieku, po chaosie spowodowanym zanegowaniem Wellhausenowskiego modelu wyjasniania genezy Piecioksiegu, wyłoniła sie wreszcie nowa koncepcja opisująca proces powstania tego dzieła. Wyniki wspołczesnych badan pozwalaja dzis ułozyc sie we w miare koherentny schemat, wyjasniajacy, jak powstał Piecioksiag oraz jakie towarzyszyły temu uwarunkowania historyczno-społeczne.W polskiej literaturze biblijnej cały proces przemian na tym polu nie doczekał sie jeszcze kompleksowego opracowania. Pierwszym polskim egzegeta, ktory dokonał recepcji aktualnego na poczatku lat 90. ubiegłego wieku stanu badan i wykorzystał je owocnie w swojej pracy badawczej, był Waldemar Chrostowski. Pozniej pojawiło sie jednak jedynie kilka ogolnych opracowan poswieconych głownie tezom Johna Van Setersa. W ostatnim czasie na uwage zasługuje natomiast ksiazka habilitacyjna dra Marcina Majewskiego. Jednak i ona prezentuje zaledwie fragment szerokiego spektrum zagadnien dyskutowanych w ostatnim czasie w zwiazku z Piecioksiegiem. Podjecie wiec proby zaprezentowania etapow badawczych nad Piecioksiegiem, wraz z prezentacja aktualnego status quaestionis w tej dziedzinie, wydaje sie dzisiaj przedsiewzieciem koniecznym, zwłaszcza w obszarze polskiej biblistyki.[P]ierwsza wersja tej ksiazki powstała w 2009 roku. Z pewnych przyczyn nie doczekała sie jednak wowczas publikacji. Nie wyszło to jednak samej ksiazce na złe. Obecna jej wersja jest bowiem dzieki temu co najmniej kilka razy obszerniejsza od pierwowzoru, znacznie zmodyfikowana i uzupełniona o nowsze publikacje oraz zawarte w nich efekty badan- fragment Wstępu
Okładka książki Dualność oceniania w szkolnictwie polskim

42,00 zł 35,26 zł


Współwystępowanie w szkolnictwie polskim oceniania zewnętrznego i wewnątrzszkolnego daje możliwość oglądu osiągnięć uczniowskich z dwóch perspektyw. Tworzy pełniejszy, a przede wszystkim porównywalny w całym kraju zbiór uczniowskich wyników. Wyników, których analiza i właściwa interpretacja winna modyfikować edukacyjne działania.Funkcjonowanie obok siebie dwóch powołanych w innym celu sposobów oceniania budzi obawy związane z dominacją jednego z nich. Z rangi uzyskanej przez egzaminy zewnętrzne wynika, że istnieje realne zagrożenie podporządkowania szkolnych procesów kształcenia właśnie ocenianiu zewnętrznemu. Myślę, że oddziaływanie egzaminów zewnętrznych na proces kształcenia w dużej mierze zależy od nauczycieli i dyrektorów szkół. Bardzo ważne jest, w jaki sposób postrzegają oni istotę egzaminu. Czym dla nich jest egzamin, wsparciem czy tylko oceną pracy? W jaki sposób wykorzystują go do modelowania i kierowania procesem kształcenia? Czy traktują wyniki egzaminów zewnętrznych jako czynnik wyzwalający refleksję nad własną pracą?Zaproponowane opracowanie złożone jest z trzech rozdziałów. W pierwszym zaprezentowano rolę oceniania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, przemiany dokonujące się w tym zakresie oraz obecnie obowiązujący polski system oceniania, składający się z dwóch nurtów: oceniania zewnętrznego i oceniania wewnątrzszkolnego. Nie tylko przedstawiono podstawy prawne takiego rozwiązania, ale również starano się przybliżyć, jakie relacje powinny istnieć między nimi oraz w jaki sposób z nich korzystać, aby przyniosły oczekiwany pożytek. W kolejnych dwóch rozdziałach określono, jak z zaistniałą sytuacją powinny radzić sobie szkoły i w jaki sposób mogą wykorzystać uzyskane dzięki ocenianiu zewnętrznemu informacje do podnoszenia jakości swojej pracy.- z wprowadzenia
Okładka książki Przyczynek do biografii

45,00 zł 37,78 zł


Okrągła, setna rocznica odzyskania niepodległości, którą obchodziliśmy w 2018 r., stała się doskonałą okazją do integracji szczecińskiego środowiska humanistycznego, a zarazem podjęcia wspólnych badań nad narodowym dziedzictwem i tradycją nauk humanistycznych i społecznych. Projekt ten ma na celu nakreślenie genealogii polskich idei politycznych i społecznych, ich przemian, ewolucji i rozwoju z uwzględnieniem wpływu, jaki wywarły one zarówno na kształt wolnej Polski po 1918 r., jak i bieżący stan tożsamości narodowej. Wychodzi on naprzeciw poddania gruntownej i wszechstronnej analizie, upowszechnieniu (spopularyzowaniu) dorobku polskich myślicieli społecznych i politycznych lat 18631939, których piśmiennictwo i dorobek stały się znaczącym głosem polskiej inteligencji w dyskusji nad kształtem państwa, jego wewnętrzną strukturą, rolą społeczeństwa we wszystkich płaszczyznach życia zbiorowego (społecznego). Podjęcie prac badawczych i analitycznych nad tym dziedzictwem wydaje się być w pełni uzasadnione, przywraca bowiem polskiej humanistyce rozprawy i teksty istotne z punktu widzenia upowszechniania naszego rodzimego dziedzictwa w kraju i zagranicą.
Okładka książki Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku

40,00 zł 34,38 zł


Najnowsze środki komunikowania w dużym stopniu zmodyfikowały tradycyjne rodzaje komunikacji. Ludzie coraz rzadziej prowadzą bezpośrednie rozmowy. Wypierają je rozmaite formy komunikacji elektronicznej (poczta internetowa, komunikatory, fora, czaty, grupy dyskusyjne itp.). Zmiany te powinny być uwzględniane przez organizacje w konstruowaniu strategii komunikacji. Musi być ona spójna i kompleksowa w stosunku do wszystkich działań, zbudowana na podstawie dokładnej analizy otoczenia, powinna uwzględniać mechanizm informacji zwrotnej z rynku. W zależności od rodzaju, celów i zasobów organizacji, warunków konkurencji, struktury rynku, rodzaju odbiorców, a także gotowości do podjęcia ryzyka, w literaturze prezentowane są trzy główne modele komunikacji: masowej, interpersonalnej oraz komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowym. Celem naukowo-badawczym monografii jest zarysowanie wielowątkowej problematyki oddziaływania światowych trendów i przeobrażeń społeczno-gospodarczych na ewolucję komunikacji marketingowej i ukierunkowanie jej na nowoczesne formy. Publikacja przeznaczona jest dla wielu środowisk, przede wszystkim dla przedstawicieli środowiska nauki zainteresowanych problematyką nowoczesnej komunikacji marketingowej, menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, jak też innych instytucji, w tym regionalnych, dla których istotna jest omówiona problematyka, oraz studentów nauk społecznych (przede wszystkim nauki o zarządzaniu i jakości oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej). Z wprowadzenia
Okładka książki Flora naczyniowa Pojezierza Myśliborskiego jako efekt przemian antropogenicznych regionu

45,00 zł 34,63 zł


Szata roślinna na obszarze Polski, w wyniku działalności człowieka (począwszy od neolitu), uległa znacznym przekształceniom. Przejawia się to przede wszystkim w odlesianiu dużych obszarów pod uprawy i zabudowę, ale również w zmianach hy­drologicznych i glebowych. Przemiany flory i roślinności następują obecnie bardzo szybko – ustępują gatunki wrażliwe na zmiany środowiskowe, a rozprzestrzeniają się rodzime gatunki pospolite, ubikwistyczne oraz taksony obce, w tym inwazyjne. Północno-zachodnia Polska jest obszarem zróżnicowanym i relatywnie do­brze zachowanym pod względem przyrodniczym. Rozległe kompleksy leśne, liczne mokradła i torfowiska, ekosystemy jeziorne i rzeczne, w tym wielkiej rzeki Euro­py Środkowej, Odry, o naturalnym charakterze ujścia, oraz urozmaicony krajobraz młodoglacjalny – zwracały od dawna uwagę badaczy. Dane florystyczne były zbie­rane na tym terenie od XVIII wieku, najpierw przez botaników i przyrodników nie­mieckich, a po roku 1945 – polskich (Ziarnek i in., 2003; Ziarnek, 2012). Spośród publikacji przedwojennych należy tu szczególnie wymienić prace G.G.J. Homanna (1828–1835), W. Libberta (1927, 1930, 1932–1933a, b, 1938c, 1941), E. Holzfus­sa (1924, 1925, 1933, 1937) i W. Müllera (1911). Po 1945 roku ukazało się bardzo wiele doniesień i opracowań florystycznych i fitosocjologicznych różnych obiektów, najczęściej terenów chronionych, ale tylko nieliczne regiony doczekały się opubliko­wania kompletnej flory naczyniowej, są to Puszcza Bukowa (Celiński, 1964), wyspy Wolin i Uznam (Piotrowska, 1966), Wyspa Chrząszczewska (Ćwikliński, 1988), Za­odrze (Zając i in., 1993) oraz Iński Park Krajobrazowy (Więcław, 2006). Ze wstępu
Okładka książki Komplementarny pluralizm metodologiczny

45,00 zł 38,68 zł


Pomysł napisania tej książki dojrzewał wiele lat, natomiast impuls do jego urzeczywist­nienia zrodził się w trakcie przygotowań do corocznych wykładów w ramach „Warszta­tów metodologicznych” organizowanych w Wisełce przez Andrzeja J. Sowińskiego. Ich uczestnicy przekonali mnie, by zaprezentować je w bardziej całościowej formule. Wcze­śniej przez kilka lat brałem udział w podobnych seminariach organizowanych przez Ja­nusza Gniteckiego oraz Zbigniewa Kwiecińskiego i Lecha Witkowskiego, w międzyczasie kilka lat współpracowałem również ze Sławomirem Sztobrynem. Zebrane doświadcze­nia, własne badania, jak również opublikowane artykuły, skłoniły mnie do bardziej in­tensywnej pracy, której uwieńczeniem miała być książka dotycząca Komplementarnego Pluralizmu Metodologicznego. W tym miejscu chciałbym wyrazić wdzięczność moim naukowym partnerom i przyjaciołom, którzy wspierali mnie i zachęcali do odważnego „płynięcia pod prąd” w poszukiwaniu źródeł i inspiracji. Ze wstępu
Okładka książki Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV

55,00 zł 46,17 zł


Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV to kontynuacja publikacji poświę­conych różnym metodologicznym podejściom badawczym odnośnie do modnych obecnie analiz wielu odmian dyskursów (tom – 2011, tom II – 2013, tom III – 2015). W monografii zaprezentowano dwadzieścia jeden artykułów bada­czy z Polski i ze Słowacji. Każdy z autorów bada określony typ dys­kursu jako złożony układ komunikacyjny, uzależniony od kontekstu kulturowego, społecznego, ideologicznego i determinowanego przez kompetencje językowe i pozajęzykowe uczestników aktu komuni­kacji. Najwięcej uwagi poświęcono dyskursowi internetowemu, sta­nowiącemu obecnie podstawowe źródło materiału badawczego nad innymi odmianami dyskursów funkcjonujących w przestrzeni me­dialnej i publicznej. Wśród zamieszczonych w monografii artykułów znaleźć można zarówno opracowania o charakterze teoretycznym, jak i szczegółowe wyniki badań i analiz.
Okładka książki Sacrum czy profanum? Partie i ugrupowania parlamentarne wobec ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce

45,00 zł 38,68 zł


Głównym celem pracy jest analiza stanowisk partii i ugrupowań parlamentarnych wobec ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce w latach 1991–2019. Stanowiska partii i ugrupowań parlamentarnych wobec Kościoła katolickiego zostały zanalizowane na trzech poziomach: wartości deklarowanych, wartości realizowanych, preferencji elektoratu. Wartości deklarowane znajdują swoje odzwierciedlenie w założeniach ideowo- programowych partii. Owe założenia, określane jako programy partyjne, w szerokim rozumieniu służą określaniu własnej tożsamości przez partię, zwerbalizowaniu systemu wartości uznawanych przez nią za najważniejsze oraz sformułowaniu celów, zasad i planów działania partii. Wartości realizowane natomiast znajdują swoje odbicie w działaniach partii politycznych, czyli w praktyce. Wyznacznikiem ideologicznej autoidentyfikacji partii politycznych są również preferencje ich elektoratów. Praca składa się z trzech rozdziałów problemowych. W pierwszym z nich ogólnie scharakteryzowano podmioty polityki uczestniczące w debacie aborcyjnej, zanalizowano stanowiska partii w kwestiach światopoglądowych, w szczególności stosunek do wprowadzenia ustawodawstwa antyaborcyjnego. W rozdziale drugim poddano analizie stanowiska partii podczas parlamentarnych debat nad projektami ustaw aborcyjnych, podjęto również kwestię ochrony życia w projektach konstytucyjnych (1993–1997) i nowelizację ustawy zasadniczej w 2006 roku. W trzecim rozdziale scharakteryzowano stanowiska elektoratów partii i ugrupowań parlamentarnych oraz ogółu społeczeństwa wobec kwestii aborcyjnej. W pracy odwołano się do licznych dokumentów ideowo-programowych badanych podmiotów polityki, stenogramów Sejmu i Senatu, projektów ustaw, komunikatów i raportów z badań opinii publicznej. W rozprawie sięgnięto zarówno do materiałów źródłowych, opracowań, jak i do informacji zawartych na stronach internetowych. Istotne znaczenie miała kwerenda dokumentów partii i ugrupowań parlamentarnych przeprowadzona w: Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Archiwum Pracowni Dokumentacji i Badań Życia Politycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dokumenty Unii Pracy zostały udostępnione przez dr Katarzynę Dziubińską-Wójcik. Ze wstępu
Okładka książki Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim

80,00 zł 67,16 zł


Celem ogólnym publikacji jest analiza aktywności OMNiE w województwie zachodniopomorskim w odniesieniu do warunków prawno-administracyjnych, społecznych. Podjęte przez autorkę badania miały na celu uzupełnienie wie­dzy dotyczącej funkcjonowania tych organizacji oraz dokonanie oceny wpływu zmian instytucjonalnych na ich obecną pozycję w województwie zachodniopo­morskim. Aktywność społeczna i polityczna mniejszości zależy jednak nie tylko od uwarunkowań prawnych, lecz także od czynników demograficznych, angażo­wania młodych członków w aktywność organizacji, akceptacji przez większość obecności mniejszości na wspólnym obszarze działania, edukacji w zakresie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania itd. Tym samym podjęta została próba rozstrzygnięcia, na ile aktywność badanych organizacji wynika z oddolnej potrzeby samoorganizacji i dostępu do określonych zasobów, a na ile jest ona wynikiem polityki etnicznej państwa, zewnętrznej w stosunku do badanych organizacji. Ze wstępu
Okładka książki Miejsce pracy przyszłości - kobiety w organizacjach

45,00 zł 34,63 zł


W miastach, miasteczkach i na wsiach działaczki, menedżerki, artystki, edu­katorki i animatorki – współczesne „siłaczki” – przyczyniają się do przeciwdziała­nia nierównościom społecznym, budowania tożsamości lokalnej i postaw wspólno­towych, a w konsekwencji do zmiany społecznej. Zmiana ta każdorazowo będzie wiązała się ze sposobem, w jaki realizowane aktywności zostały ocenione przez uczestników i organizatorów projektu; zwykle zaczyna się od zmiany rozumienia otaczającej rzeczywistości, od zmiany świadomości, sposobu patrzenia na określo­ne zjawiska. Tego rodzaju praca często nie przynosi natychmiastowych i spektaku­larnych efektów, dlatego istnieje potrzeba ich nagłaśniania i uwidocznienia. Być może przyczyni się to do budowania zaufania wobec kompetencji kobiet i większe­go doceniania ich roli i pozycji w organizacjach i instytucjach kultury. Miejmy nadzieję, że niniejsza książka nakieruje czytelników na ścieżki wiodące do znalezienia odpowiedzi na wiele sformułowanych powyżej pytań, które oczywi­ście nieuchronnie przyniosą nowe niewiadome, ponieważ rozważania o przyszłości nie mogą nigdy do końca zaspokoić naszej ciekawości. Ze słowa wstępnego Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Karolina Izdebska
Okładka książki Ocena efektywności przedsiębiorstw innowacyjnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

45,00 zł 34,63 zł


Innowacje, choć w teorii ekonomii pojawiły się niespełna 110 lat temu, są obecnie jednym z najistotniejszych czynników wzrostu i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw staje się kluczowym obszarem budowania ich przewagi konkurencyjnej, często wręcz decyduje o przetrwaniu na dynamicznie zmieniającym się rynku. W literaturze przedmiotu funkcjonuje pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej, w której motorem zmian jest właśnie rozwój innowacji i technologii. Tempo zmian stale rośnie, w skali globalnej najwyższy wzrost odnotowują inwestycje w innowacyjną robotykę oraz sektor informatyczny. Analogiczna sytuacja dotyczy Unii Europejskiej, która powołała inicjatywę strategiczną „Unia Innowacji”będącą zasadniczą częścią strategii „Europa 2020”. W ramach tej inicjatywy Komisja Europejska jasno wskazuje, że przyszłość Europy jest ściśle związana z jej zdolnościami do wprowadzania innowacji oraz przekształcania pomysłów w nowe produkty i usługi, które mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego i umożliwią tworzenie nowych miejsc pracy. Ze wstępu
Okładka książki Współczesne dylematy biznesowe.

45,00 zł 38,68 zł


Przeobrażenia cywilizacyjne dokonujące się w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku, w tym zmiany modeli gospodarczych i modeli mentalnych w narodzie, ewolucyjne, a niekiedy nawet rewolucyjne przemiany rynkowe, zarówno po stronie popytu, jak i podaży, a także transpozycje postaw, norm, wzorców, preferowanych wartości, stylu życia, a w konsekwencji zachowań społecznych, zmiany kulturowe, a także metamor­fozy demograficzne, wymuszają na przedsiębiorcach reorientację nie tylko w zakresie poznania istoty tych zmian, ale przede wszystkim w konkretnych działaniach. Konkludując, monografia jest adresowana do szerokiego grona czytelników. Au­torki wyrażają nadzieję, że stanie się źródłem wiedzy zarówno dla studentów, jak i dla nauczycieli akademickich, szczególnie na kierunkach studiów powiązanych z różnymi dyscyplinami w ramach dziedziny nauk społecznych (ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz nauk o zarządzaniu i jako­ści), a także inspiracją dla praktyków biznesowych. Z wprowadzenia
Okładka książki Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim

75,00 zł 57,71 zł


Godła cechów jako znaki o funkcjach i charakterze heraldycznym należą do obszaru szeroko rozumianej heraldyki miejskiej. Jednak ich natura jest w zasadniczy sposób odmienna od herbów miejskich. Odróżniają ją nie tylko przekazywane za pomocą obrazu informacje, ale także sam sposób ich wyrażania. Niezmiernie ważne jest zatem wyjaśnienie istoty godeł cechowych, (…) ukazanie wymowy tych znaków oraz wyrażanych przez nie treści, a także interpretacja symboliki przedstawień. (…) Przedstawiono gamę różnorodnych motywów, zauważalne przy tworzeniu godeł zasady i prawidłowości, swoistą hierarchię ważności i częstotliwości poszczególnych przedmiotów heraldycznych czy elementów dodatkowych. Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągnięcie interesujących wniosków dotyczących charakteru godeł i zadań, jakie miały pełnić. Kluczową częścią pracy jest katalog, w którym zebrano wszystkie znalezione przez autorkę godła – te, które do dzisiaj zachowały się na zabytkach, ale także takie, które przetrwały tylko w przekazach pisanych lub ikonograficznych. Stanowią one szeroką bazę źródeł, cennych przy pracy nad historią społeczną i gospodarczą Pomorza, do tej pory wykorzystywanych sporadycznie, co tym bardziej powinno skłaniać do wysiłków w kierunku szerszej ich popularyzacji. Ze wstępu

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj