KATEGORIE [rozwiń]

Wójcik Jacek

Okładka książki Biznes plan w praktyce w.5

72,00 zł 47,62 zł


Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest uwarunkowane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego ważne, by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnych i realnych planów techniczno-ekonomicznych, które przybiorą postać dojrzałego projektu - biznesplanu. Biznesplan stanowi podstawowy instrument wyznaczania celów gospodarczych i finansowych na okres planowany, a także jest sposobem kontroli i weryfikacji realizacji planowanych przedsięwzięć. Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, a szczególnie przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych. Głównym celem publikacji jest przedstawienie w ujęciu praktycznym standardów sporządzania biznesplanów. Publikacja ta może być wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów. Książka zawiera przykładowe biznesplany do otrzymania dofinansowań/dotacji z: Unii Europejskiej i Urzędu Pracy.
Okładka książki Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan

58,00 zł 38,36 zł


Do osiągnięcia sukcesu w biznesie potrzebny jest zarówno dobry pomysł, jak i skuteczny plan jego realizacji. Biznesplan dostarcza strategii, którą kierują się firmy w swojej działalności. Jest on dla przedsiębiorcy tym, czym dla pilota samolotu jest mapa lotu. Napisanie biznesplanu nie jest rzeczą łatwą i prostą, gdyż wymaga znajomości wielu dziedzin wchodzących w skład nauk ekonomicznych, ale również dużych umiejętności analitycznych, wiedzy i intuicji dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości. Biznesplan jest zestawem dokumentów, analiz i programów, w których na podstawie aktualnej sytuacji finansowej i danych historycznych oraz przewidywanych zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania przy wszelkich istniejących uwarunkowaniach natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, prawnej, kadrowej, technologicznej, ekologicznej, a czasem również geograficznej i politycznej. Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, m.in. przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych. Biznesplan jest konkretyzacją zamierzeń, bazującą na realistycznej ocenie dotychczasowych wyników, potencjału przedsiębiorstwa, warunków konkurencji oraz tendencji rozwojowych rynku i postępu techniczno-organizacyjnego, mającą przyczynić się do realizacji zamierzonych celów, a w konsekwencji do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Głównym celem książki jest przedstawienie metodologii sporządzania profesjonalnego biznesplanu, a także przybliżenie podstawowych metod i najważniejszych zasad wymagających zastosowania w procesie opracowywania tego dokumentu, oraz wskazanie kryteriów formalnej i merytorycznej oceny biznesplanu. Publikacja ta może być wykorzystana przez wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie, prawidłowo opracować biznesplan.
Okładka książki Biznesplan po polsku w.4

62,00 zł 48,48 zł


"Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu biznesplanu i samodzielnie przygotować plan własnego przedsięwzięcia. W książce przedstawiono standardy sporządzania biznesplanów, przybliżenie podstawowych metod i najważniejszych zasad wymagających zastosowania w procesie opracowywania tego dokumentu, jak również wskazano kryteria formalnej i merytorycznej oceny biznesplanu. Publikacja ta może być wykorzystana także jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan, tj. studentów szkół wyższych wszystkich typów i kierunków oraz słuchaczy i uczestników kursów w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach funduszy unijnych na działalność rozwojową bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.
Okładka książki Biznesplan po polsku

52,00 zł 39,40 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Powiedz mi to po polsku"" często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu biznesplanu i samodzielnie przygotować plan własnego przedsięwzięcia.W książce przedstawiono standardy sporządzania biznesplanów, przybliżenie podstawowych metod i najważniejszych zasad wymagających zastosowania w procesie opracowywania tego dokumentu, jak również wskazano kryteria formalnej i merytorycznej oceny biznesplanu.Publikacja ta może być wykorzystana także jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan, tj. studentów szkół wyższych wszystkich typów i kierunków oraz słuchaczy i uczestników kursów w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach funduszy unijnych na działalność rozwojową bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów
Okładka książki Uczyć się na luzie

40,95 zł 28,24 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka ta porusza zagadnienia o twórczości, koncentracji, pamięci, notowaniu, szybkim czytaniu i prezentacji informacji według programu "Rusz głową" Tony Buzana.
Okładka książki Biznesplan w praktyce

67,00 zł 44,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka może być wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.
Okładka książki Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan

38,00 zł 28,78 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Do osią­gnię­cia suk­ce­su w bi­zne­sie po­trzeb­ny jest za­rów­no do­bry po­mysł, jak i sku­tecz­ny plan je­go re­ali­za­cji. Bi­zne­splan do­star­cza stra­te­gii, któ­rą kie­ru­ją się fir­my w swo­jej dzia­łal­no­ści. Jest on dla przed­się­bior­cy tym, czym dla pi­lo­ta samolo­tu jest ma­pa lo­tu.Na­pi­sa­nie bi­zne­spla­nu nie jest rze­czą ła­twą i pro­stą, gdyż wy­ma­ga zna­jom­ści wie­lu dzie­dzin wcho­dzą­cych w skład na­uk eko­no­micz­nych, ale rów­nież du­żych umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­nych, wie­dzy i in­tu­icji do­ty­czą­cej funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa w przy­szło­ści.Bi­zne­splan jest ze­sta­wem do­ku­men­tów, ana­liz i pro­gra­mów, w któ­rych na pod­sta­wie ak­tu­al­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej i da­nych hi­sto­rycz­nych oraz prze­wi­dy­wa­nych zmian w oto­cze­niu przed­się­bior­stwa za­war­ta jest pro­jek­cja ce­lów fir­my i spo­so­bów ich osią­ga­nia przy wszel­kich ist­nie­ją­cych uwa­run­ko­wa­niach na­tu­ry fi­nan­so­wej, ryn­ko­wej, mar­ke­tin­go­wej, or­ga­ni­za­cyj­nej, praw­nej, ka­dro­wej, tech­no­lo­gicz­nej, eko­lo­gicz­nej, a cza­sem rów­nież geo­gra­ficz­nej i po­li­tycz­nej. Przy­go­to­wa­nie do­bre­go bi­zne­spla­nu ma ogrom­ne zna­cze­nie w wie­lu sy­tu­acjach, m.in. przy ubie­ga­niu się o kre­dyt czy do­fi­nan­so­wa­nie ze środ­ków unij­nych.Bi­zne­splan jest kon­kre­ty­za­cją za­mie­rzeń, ba­zu­ją­cą na re­ali­stycz­nej oce­nie do­tych­cza­so­wych wy­ni­ków, po­ten­cja­łu przed­się­bior­stwa, wa­run­ków kon­ku­ren­cji oraz ten­den­cji roz­wo­jo­wych ryn­ku i po­stę­pu tech­nicz­no­-or­ga­ni­za­cyj­ne­go, ma­ją­cą przy­czy­nić się do re­ali­za­cji za­mie­rzo­nych ce­lów, a w kon­se­kwen­cji do wzro­stu war­to­ści ryn­ko­wej przed­się­bior­stwa.Głównym celem książ­ki jest przed­sta­wie­nie me­todologii spo­rzą­dza­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go bi­zne­splanu, a tak­że przy­bli­że­nie pod­sta­wo­wych me­tod i naj­waż­niej­szych za­sad wy­ma­ga­ją­cych za­sto­so­wa­nia w pro­ce­sie opra­co­wy­wa­nia te­go do­ku­men­tu, oraz wska­za­nie kry­te­riów for­mal­nej i me­ry­to­rycz­nej oce­ny bi­zne­splanu. Pu­bli­ka­cja ta mo­że być wy­ko­rzy­sta­na przez wszyst­kich, któ­rzy za­mie­rza­ją sa­mo­dziel­nie, pra­wi­dło­wo opra­co­wać bi­zne­splan.
Okładka książki Biznesplan po polsku

31,90 zł 22,92 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

"Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu biznesplanu i samodzielnie przygotować plan własnego przedsięwzięcia. W książce przedstawiono standardy sporządzania biznesplanów, przybliżenie podstawowych metod i najważniejszych zasad wymagających zastosowania w procesie opracowywania tego dokumentu, jak również wskazano kryteria formalnej i merytorycznej oceny biznesplanu. Publikacja ta może być wykorzystana także jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan, tj. studentów szkół wyższych wszystkich typów i kierunków oraz słuchaczy i uczestników kursów w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach funduszy unijnych na działalność rozwojową bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.
Okładka książki Biznesplan w praktyce

44,90 zł 33,31 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest uwarunkowane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego ważne, by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnych i realnych planów techniczno-ekonomicznych, które przybiorą postać dojrzałego projektu - biznesplanu. Biznesplan stanowi podstawowy instrument wyznaczania celów gospodarczych i finansowych na okres planowany, a także jest sposobem kontroli i weryfikacji realizacji planowanych przedsięwzięć. Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, a szczególnie przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych. Głównym celem publikacji jest przedstawienie w ujęciu praktycznym standardów sporządzania biznesplanów. Publikacja ta może być wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan, tj. studentów szkół wyższych wszystkich typów kierunków oraz słuchaczy i uczestników kursów w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach funduszy strukturalnych na działalność rozwojową bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj