KATEGORIE

Kategorie

Okładka książki Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan

Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan

 • ISBN: 9788375564662
 • EAN: 9788375564662
 • Oprawa: Miękka
 • Wydawca: CeDeWu
 • Format: 16.5x23.5cm
 • Język: polski
 • Liczba stron: 188
 • Rok wydania: 2014
 • Wysyłamy w ciągu: niedostępny
 • Brak ocen
 • 28,78
   zł
  Cena detaliczna:  38,00 zł
  Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 28,97
Artykuł chwilowo niedostępny
Wpisz e-mail, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o dostępności produktu
x
Do osią­gnię­cia suk­ce­su w bi­zne­sie po­trzeb­ny jest za­rów­no do­bry po­mysł, jak i sku­tecz­ny plan je­go re­ali­za­cji. Bi­zne­splan do­star­cza stra­te­gii, któ­rą kie­ru­ją się fir­my w swo­jej dzia­łal­no­ści. Jest on dla przed­się­bior­cy tym, czym dla pi­lo­ta samolo­tu jest ma­pa lo­tu.Na­pi­sa­nie bi­zne­spla­nu nie jest rze­czą ła­twą i pro­stą, gdyż wy­ma­ga zna­jom­ści wie­lu dzie­dzin wcho­dzą­cych w skład na­uk eko­no­micz­nych, ale rów­nież du­żych umie­jęt­no­ści ana­li­tycz­nych, wie­dzy i in­tu­icji do­ty­czą­cej funk­cjo­no­wa­nia przed­się­bior­stwa w przy­szło­ści.Bi­zne­splan jest ze­sta­wem do­ku­men­tów, ana­liz i pro­gra­mów, w któ­rych na pod­sta­wie ak­tu­al­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej i da­nych hi­sto­rycz­nych oraz prze­wi­dy­wa­nych zmian w oto­cze­niu przed­się­bior­stwa za­war­ta jest pro­jek­cja ce­lów fir­my i spo­so­bów ich osią­ga­nia przy wszel­kich ist­nie­ją­cych uwa­run­ko­wa­niach na­tu­ry fi­nan­so­wej, ryn­ko­wej, mar­ke­tin­go­wej, or­ga­ni­za­cyj­nej, praw­nej, ka­dro­wej, tech­no­lo­gicz­nej, eko­lo­gicz­nej, a cza­sem rów­nież geo­gra­ficz­nej i po­li­tycz­nej. Przy­go­to­wa­nie do­bre­go bi­zne­spla­nu ma ogrom­ne zna­cze­nie w wie­lu sy­tu­acjach, m.in. przy ubie­ga­niu się o kre­dyt czy do­fi­nan­so­wa­nie ze środ­ków unij­nych.Bi­zne­splan jest kon­kre­ty­za­cją za­mie­rzeń, ba­zu­ją­cą na re­ali­stycz­nej oce­nie do­tych­cza­so­wych wy­ni­ków, po­ten­cja­łu przed­się­bior­stwa, wa­run­ków kon­ku­ren­cji oraz ten­den­cji roz­wo­jo­wych ryn­ku i po­stę­pu tech­nicz­no­-or­ga­ni­za­cyj­ne­go, ma­ją­cą przy­czy­nić się do re­ali­za­cji za­mie­rzo­nych ce­lów, a w kon­se­kwen­cji do wzro­stu war­to­ści ryn­ko­wej przed­się­bior­stwa.Głównym celem książ­ki jest przed­sta­wie­nie me­todologii spo­rzą­dza­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go bi­zne­splanu, a tak­że przy­bli­że­nie pod­sta­wo­wych me­tod i naj­waż­niej­szych za­sad wy­ma­ga­ją­cych za­sto­so­wa­nia w pro­ce­sie opra­co­wy­wa­nia te­go do­ku­men­tu, oraz wska­za­nie kry­te­riów for­mal­nej i me­ry­to­rycz­nej oce­ny bi­zne­splanu. Pu­bli­ka­cja ta mo­że być wy­ko­rzy­sta­na przez wszyst­kich, któ­rzy za­mie­rza­ją sa­mo­dziel­nie, pra­wi­dło­wo opra­co­wać bi­zne­splan.
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj