KATEGORIE [rozwiń]

Naprawa Renata

Okładka książki Przyszła Wiosna Idzie Lato Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
nowość

59,90 zł 44,00 zł


Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Serię tworzą 3 teczki:Jest już jesieńNadeszła zimaPrzyszła wiosna, idzie lato.Karty pracy umożliwiają realizację treści nauczania wskazanych w podstawie programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zawierają ćwiczenia dotyczące trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania sprawności i umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, technicznej i plastycznej.Publikacja jest adresowana do:uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymnauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczychrodziców tych uczniów.
Okładka książki Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną
nowość

19,50 zł 12,97 zł


Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną zostały przygotowane z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, nauczycielach szkół masowych uczących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną oraz rodzicach tych uczniów. Programy obejmują treści kształcenia zgodne z podstawą programową. Ponadto są ściśle skorelowane z publikacjami: Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną. Umożliwi to efektywne realizowanie i monitorowanie programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonanie diagnozy rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Okładka książki Uczę się i rozwijam karty pracy część 1 materiały do obserwacji rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

40,01 zł 29,39 zł


Publikacja Uczę się i rozwijam to kompleksowe narzędzie do obserwacji rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy dla ucznia.Karty pracy są kompatybilne z ramowym programem edukacyjno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zadania odnoszą się do treści zawartych w podstawie programowej. Karty opracowano w taki sposób, by stanowiły użyteczne narzędzie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mogą one też być pomocne przy tworzeniu arkuszy monitoringu rozwoju dziecka, co z kolei umożliwi ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju ucznia, określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności treści podstawy programowej oraz zebranie informacji niezbędnych do przygotowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).Pierwsza część publikacji odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru Ja:Budowanie własnej tożsamościJedzenieUbieranie sięHigiena osobistaPotrzeby fizjologiczneSygnalizowanie samopoczucia.
Okładka książki Uczę się i rozwijam arkusz monitoringu część 1 materiały do obserwacji rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

16,00 zł 11,75 zł


Publikacja Uczę się i rozwijam to kompleksowe narzędzie do obserwacji rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy dla ucznia. Arkusze umożliwiają: określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego zebranie informacji niezbędnych do przygotowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). W zeszycie oprócz arkusza zamieszczono także ramowy program edukacyjno-terapeutycznydla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pierwsza część publikacji odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru Ja: Budowanie własnej tożsamości Jedzenie Ubieranie się Higiena osobista Potrzeby fizjologiczne Sygnalizowanie samopoczucia.
Okładka książki Podróż przez pory roku z kartami pracy. Część 1Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym (teczka)

46,50 zł 39,05 zł


Pakiet jest przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym będących na II etapie nauczania. Zawiera materiał z trzech obszarów: samoobsługi uspołecznienia rozwijania sprawności i umiejętności. Podróż przez pory roku. Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i umożliwia pełną realizację treści zawartych w podstawie programowej.
Okładka książki To, co mnie wspiera. Edukacja matematyczna poziom

39,50 zł 29,01 zł


To, co mnie wspiera to zestaw kart pracy przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prezentowana publikacja obejmuje treści z zakresu edukacji matematycznej dotyczące nauki liczb do 10. Zadania zawarte w kartach pracy pomogą uczniom osiągnąć między innymi takie umiejętności jak: rozumienie pojęcia liczby i jej zapisu graficznego za pomocą cyfry; rozumienie pojęcia liczby w aspektach: kardynalnym, porządkowym i algebraicznym; pisanie liczb po śladzie i samodzielnie; rozpoznawanie liczb ukrytych na obrazkach; dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Karty pracy są zgodne z podstawą programową.
Okładka książki Uczę się samodzielności cz.3 Sfera poznawcza KP

39,50 zł 29,01 zł


Prezentowane karty pracy składają się z działów: Ja i przyroda. Pory roku i zjawiska im towarzyszące Ja i przyroda. Świat roślin, ich znaczenie, uprawy i prace ogrodnicze Ja i przyroda. Świat zwierząt, hodowla, opieka. Materiały są zgodne z postawą programową.
Okładka książki Dostosowanie wymagań edukacyjnych 1etap

30,00 zł 19,96 zł


Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Publikacja powstała również z myślą o uczniach: posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej z trudnościami w nauce wynikającymi z deficytów rozwojowych typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia ujawniających trudności w nauce matematyki (dyskalkulia) ze stwierdzonymi zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością ruchową, ADHD słabowidzących i słabosłyszących oraz z niedosłuchem przewlekle chorych (cukrzyca, epilepsja, porażenie mózgowe) w stosunku do których stwierdzono potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nieposiadających ani opinii, ani orzeczenia)
Okładka książki Uczę się czytać, pisać i liczyć KP cz.1 w.2

41,00 zł 30,12 zł


Uczę się czytać, pisać i liczyć to karty pracy adresowane do: uczniów ze specjalnymi potrzebami; uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z deficytów rozwojowych; sześciolatków w normie intelektualnej, których rozwój przebiega typowo; nauczycieli szkół masowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; rodziców uczniów. W publikacji zawarte są treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej i technicznej.Karty pracy są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej.
Okładka książki Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym część 4

39,00 zł 28,64 zł


Zestaw zawiera kompleksowe narzędzie do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy.Arkusze umożliwiają:- dokonanie diagnozy skali rozwoju ucznia- określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej- ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego.Pracę z kartami ułatwia dołączony ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.Czwarta część zestawu odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru "Ja i otoczenie":9. Ja jako konsument10. Ja w świecie techniki11. Ja w świecie technologii informacyjnej12. Ja w bezpiecznym świecie13. Ja w świecie kultury i rozrywki14. Mój czas wolny15. Będę dorosły.
Okładka książki Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Część 1 Arkusze monitoringu 1

49,00 zł 36,00 zł


Zestaw zawiera kompleksowe narzędzie do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy.Arkusze umożliwiają:dokonanie diagnozy skali rozwoju uczniaokreślenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowejocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego.Pracę z kartami ułatwia dołączony ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.Pierwsza część zestawu odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru "Ja":1. Budowanie własnej tożsamości2. Jedzenie3. Ubieranie się4. Higiena osobista5. Potrzeby fizjologiczne6. Sygnalizowanie samopoczucia.
Okładka książki Arkusze monitoringu i karty pracy do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym Część 2 Arkusze monitoringu 2

45,00 zł 33,06 zł


Zestaw zawiera kompleksowe narzędzie do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy.Arkusze umożliwiają:- dokonanie diagnozy skali rozwoju ucznia- określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej- ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego.Pracę z kartami ułatwia dołączony ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.Druga część zestawu odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru "Ja i otoczenie":1. Ja - członek rodziny:- moja rodzina- moje miejsce zamieszkania2. Ja - uczeń:- moja klasa- moja szkoła3. Ja - w rozmowie4. Ja - członek społeczności lokalnej.
Okładka książki Arkusze monitoringu

39,00 zł 28,64 zł


Zestaw zawiera kompleksowe narzędzie do diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, na które składają się arkusze monitoringu i karty pracy.Arkusze umożliwiają:- dokonanie diagnozy skali rozwoju ucznia- określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej- ocenę postępu oczekiwanych osiągnięć i ujawniających się trudności w zakresie rozwoju i opanowania umiejętności: samoobsługowych, społecznych, komunikacji werbalnej, niewerbalnej, przygotowania do nauki pisania i czytania, motoryki małej i dużej, elementarnych umiejętności matematycznych, edukacji przyrodniczej, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki, wychowania fizycznego.Pracę z kartami ułatwia dołączony ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.Trzecia część zestawu odnosi się do następujących działów podstawy programowej z obszaru "Ja i otoczenie":5. Ja - członek społeczeństwa6. Ja i przyroda7. Moje zdrowie8. Ja w chorobie.
Okładka książki To co mnie wspiera

39,50 zł 29,01 zł


To, co mnie wspiera to zestaw kart pracy przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prezentowana publikacja obejmuje treści z zakresu edukacji polonistycznej dotyczące nauki liter podstawowych. Zadania zawarte w kartach pracy pomogą uczniom osiągnąć między innymi takie umiejętności jak:wskazywanie, rozpoznawanie oraz nazywanie liter drukowanych i pisanych bez polskich znaków oraz bez dwuznaków i trójznaku;pisanie liter po śladzie i samodzielnie;czytanie sylab otwartych i zamkniętych;rozpoznawanie i wskazywanie takich samych sylab;rozpoznawanie liter ukrytych na obrazkach.Publikacja adresowana jest do:uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym;uczniów edukacji wczesnoszkolnej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z deficytów rozwojowych;sześciolatków w normie intelektualnej, których rozwój przebiega typowo;nauczycieli szkół masowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;rodziców uczniów.Karty pracy są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej.
Okładka książki Przyszła wiosna Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

43,25 zł 30,90 zł


Jest to jedna z części serii Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Serię tworzą 4 teczki:Jest już jesień;Nadeszła zima;Przyszła wiosna;Nareszcie lato.Publikacja zawiera materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania sprawności i umiejętności. Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i umożliwia pełną realizację treści zawartych w podstawie programowej.
Okładka książki Nadeszła zima. Karty pracy

41,00 zł 31,50 zł


Niniejsze karty pracy są przeznaczone dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Zawierają materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania sprawności i umiejętności. Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i umożliwia pełną realizację treści zawartych w podstawie programowej.
Okładka książki Jest już jesień Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

47,67 zł 32,53 zł


Niniejsze karty pracy są przeznaczone dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Zawierają materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania sprawności i umiejętności. Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i umożliwia pełną realizację treści zawartych w podstawie programowej.
Okładka książki Diagnoza rozwoju ucznia z niepełn. intel. KP

38,00 zł 25,29 zł


Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju ucznia z niepeł­nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W teczce znajdują się karty pracy przeznaczone dla uczniów oraz instrukcja i tabela z punktacją dla przeprowadzającego diagnozę: nauczyciela, terapeuty, oligofrenopedagoga.
Okładka książki Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego. Program

23,00 zł 12,65 zł


DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE. Program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnychProgram do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i umiejętności dzieci. Niniejsza publikacja została przygotowana zgodnie z obecnie funkcjonującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 803).Książka ta jest jedną z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów służących do przeprowadzenia diagnozy rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Do kompletu tego należą także:o A. Tanajewska, R. Naprawa, D. Kołodziejska, Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego;o A. Tanajewska, R. Naprawa, D. Kołodziejska, Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Karty pracy.     
Okładka książki Żywioły Poziom1 Materiały na zajęcia rozwijające kreatywność
nowość

72,00 zł 55,27 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Żywioły to karty pracy przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością sprzężoną oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Powstały z myślą o zajęciach rozwijających kreatywność, ale mogą być również wykorzystane podczas zajęć rewalidacyjnych, artystyczno-technicznych i plastycznych. Ze względu na stopień trudności karty pracy zostały podzielone na trzy części: poziom pierwszy – podstawowy (łatwy) poziom drugi – rozszerzony (trudniejszy) poziom trzeci – dopełniający (najtrudniejszy). Każda część obejmuje materiał dotyczący czterech żywiołów: ziemi, wody, powietrza i ognia. Zadania zawarte na kartach pracy kształtują umiejętności artystyczno-techniczne ucznia, rozwijają wyobraźnię i poszerzają zainteresowania. Doskonalą umiejętności w zakresie logicznego myślenia, usprawniania percepcji i sekwencji wzrokowych oraz procesów poznawczych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie). Rozwijają techniki szkolne w zakresie: czytania, pisania, liczenia. Ponadto wzbogacają wiedzę przyrodniczo-geograficzną i wzmacniają umiejętności z zakresu funkcjonowania społecznego.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj