KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo EKONOMIK

Okładka książki Podejmowanie i prow. działalności gosp. ćw. w.2019

16,60 zł 14,52 zł


Książka zawiera 352 ćwiczenia, różnorodnych pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zawarte w książce ćwiczenia dotyczą różnych branż, ponieważ bez względu na to, w jakiej branży ktoś chce uruchomić i prowadzić własną firmę, wiele czynności, jakie w związku z tym powinien wykonać jest bardzo podobnych. Książka może być wykorzystywana zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, stanowiąc ciekawe ich urozmaicenie, jak i jako gotowe źródło prac domowych dla uczniów.
Okładka książki Kompetencje personalne i społeczne ćw. w.2019

16,80 zł 14,69 zł


Książka zawiera 183 ćwiczenia, różnorodne pod względem formy i stopnia trudności. Jest dokładnie dostosowana do treści i układu podręcznika Kompetencje personalne i społeczne. Książka może być wykorzystywana zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, stanowiąc ciekawe ich urozmaicenie, jak i jako gotowe źródło prac domowych dla uczniów.
Okładka książki Org. pracy małych zespołów podr. w.2019 EKONOMIK

21,00 zł 18,36 zł


Podręcznik może być wykorzystywany w technikach i szkołach policealnych kształcących we wszystkich zawodach, a także na kursach i szkoleniach oraz do samokształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania podręcznika w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. – ze wskazaniem zawodów, nowych trzyliterowych kwalifikacji i ich części oraz konkretnych efektów kształcenia – dostępne są w pliku: link. Podręcznik przedstawia podstawową wiedzę z zakresu organizowania pracy małych zespołów oraz zawiera studium przypadku i wiele przykładów i wzorów dokumentów – pokazujących, w jaki sposób można tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Książka będzie przydatna dla tych, którzy w pewnym momencie swojej drogi zawodowej staną wobec wyzwania, jakim jest kierowanie zespołem ludzi – nie jest to bowiem czymś, co przydarza się wyłącznie kierownikom. Wykorzystanie książki Podstawy programowe z 2012 i 2017 r. technika i szkoły policealne – efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (OMZ) Podstawa programowa z 2019 r. technika i szkoły policealne – we wszystkich zawodach Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów. Na końcu trzech rozdziałów zamieszczono studium przypadku, które zachowuje ciągłość i na prostym przykładzie przedstawia praktyczne wykorzystanie teorii omawianej w tych rozdziałach. Każdy z rozdziałów zakończony jest podsumowaniem i zestawem pytań sprawdzających. Dodatkowo na końcu podręcznika zamieszczony został słownik najważniejszych pojęć z zakresu organizacji pracy. Książka zawiera: - 131 stron formatu B5 - 19 tabel - 29 rysunków - 10 wzorów - 65 przykładów
Okładka książki Kompetencje personalne i społeczne podr. w.2019

21,00 zł 18,36 zł


W podręczniku w przystępny sposób wyjaśnione są zagadnienia dotyczące osobowości, rozumienia, odczuwania i motywacji (kompetencje personalne) oraz funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach w społeczeństwie (kompetencje społeczne). Omówione w nim treści kształtują życiową zaradność ludzi, dlatego może on być przydatny nie tylko dla uczniów, lecz dla każdego człowieka. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają czytelnikowi omawiane zagadnienia. Podręcznik może być wykorzystywany w technikach, szkołach branżowych I stopnia i szkołach policealnych, kształcących we wszystkich zawodach, a także na kursach i szkoleniach oraz do samokształcenia.
Okładka książki Podejmowanie i prow. działalności...podr EKONOMIK

25,20 zł 22,04 zł


W roku szkolnym 2019/2020 podręcznik ten może być wykorzystywany do kształcenia: - we wszystkich zawodach w klasach I–IV techników oraz w klasach I–III szkół branżowych I stopnia (dla absolwentów gimnazjów), w których realizowane są obowiązkowe zajęcia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach z 2012 i 2017 r.; - w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości w klasach I (dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej) – w podręczniku omówione są zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej i charakterystyką podmiotów gospodarczych występujące w podstawach programowych kształcenia w tych zawodach w kwalifikacjach EKA.04.2, EKA.05.2 oraz EKA.07.2; - we wszystkich zawodach w klasach I techników i szkół branżowych I stopnia (dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej), w których program nauczania zawodu zawiera treści dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość włączenia tych treści do programu nauczania dla zawodu wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316): „Program nauczania zawodu może również wykraczać poza treści nauczania ustalone dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego”; - uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zalety podręcznika: - nie jest to tylko podręcznik szkolny, lecz także przewodnik, który krok po kroku poprowadzi osobę podejmującą, a później prowadzącą działalność gospodarczą ku stworzeniu własnej, dobrze działającej firmy; - autor nie ogranicza się tylko do haseł występujących w podstawie programowej – jeżeli znajomość jakiegoś zagadnienia jest przydatna osobom podejmującym i prowadzącym działalność gospodarczą (zwłaszcza w początkowym okresie jej prowadzenia), zagadnienie to zostało omówione w podręczniku, nawet jeżeli nie występuje w podstawie programowej; - wiele omawianych zagadnień jest obrazowanych przykładami z życia gospodarczego i wzorami dokumentów; - wydanie podręcznika z 2019 r. zostało zaktualizowane według stanu na 01.05.2019.
Okładka książki Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa.. Odpowiedzi 2018

10,34 zł 9,04 zł


Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Okładka książki Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w... 2018

33,55 zł 29,34 zł


O książce: Książka Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla osób zdobywających zawód technika administracji, które chcą przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.68/AU.68. Mogą z niej korzystać zarówno słuchacze szkół policealnych, zawodowych kursów kwalifikacyjnych, jak również osoby przygotowujące się do egzaminu samodzielnie. Książka zawiera łącznie 600 zadań testowych i 13 zadań praktycznych, które obejmują zagadnienia, jakie mogą wystąpić na egzaminie zawodowym potwierdzającym kwalifikację A.68/AU.68 i ma 314 stron. Książka składa się z czterech części: część I stanowi repetytorium, czyli powtórzenie najważniejszych zagadnień potrzebnych do przygotowania się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik administracji (pełny zakres materiału z kwalifikacji A.68/AU.68 zawarty jest w wydanych przez Wydawnictwo „Ekonomik” – Jacek Musiałkiewicz podręcznikach do tego zawodu); część II zawiera 11 testów, każdy po 40 zadań jednokrotnego wyboru; część III obejmuje 9 zadań praktycznych; cześć IV zawiera 4 arkusze egzaminacyjne, z których każdy składa się z zadania praktycznego oraz testu. Odpowiedzi do testów, zadań praktycznych i arkuszy egzaminacyjnych, zawartych w niniejszym opracowaniu, zostały wydane w odrębnej książce Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Odpowiedzi.
Okładka książki Sporządzanie planów analiz i spawozdań

29,40 zł 25,71 zł


Podręcznik ma charakter kompendium wiedzy z zakresu planowania, sporządzania sprawozdań oraz analiz. Jego struktura oraz treść poszczególnych rozdziałów zostały opracowane w taki sposób, aby stopniowo przeprowadzić ucznia od zagadnień mniej skomplikowanych, związanych głównie z planowaniem działalności, przez tworzenie sprawozdań obrazujących działalność przedsiębiorstwa, do najtrudniejszych – dotyczących wykorzystania informacji ze sprawozdań do oceny stanu przedsiębiorstwa i wyciągania wniosków na kolejne okresy planowania. Podręcznik może być wykorzystywany przez: 1. uczniów techników zdobywających zawód technika ekonomisty 2. uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu kwalifikacji A.35/AU.35 3. studentów kierunków ekonomicznych 4. słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i analiz ekonomicznych 5. uczestników szkoleń z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i analiz ekonomicznych 6. menadżerów i analityków w przedsiębiorstwach 7. osoby zainteresowane tworzeniem planów i sprawozdań oraz ekonomiczną oceną działalności przedsiębiorstwa Materiał teoretyczny jest uzupełniony licznymi przykładami oraz ramkami „Wiedza w praktyce”. Na końcu podręcznika zamieszczono załączniki z przykładami biznesplanu, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, sprawozdania statystycznego oraz sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska. Zagadnienia omawiane w podręczniku uwzględniają stan prawny obowiązujący na 1 stycznia 2018 r. Podręcznik zawiera: - 290 stron formatu B5 - 21 tabel - 21 rysunków - 154 przykłady
Okładka książki Kadry i płace. Podręcznik wyd.2018

29,40 zł 25,71 zł


Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista z 2012 r. i z 2017 r. i obejmuje wszystkie zagadnienia występujące w drugiej części kwalifikacji A.35/AU.35. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Książka zawiera omówienie pełnego zakresu działań wykonywanych przez działy kadr i płac – od czynności związanych z zatrudnieniem pracownika, przez czynności dotyczące rozliczenia czasu pracy, obliczenia wynagrodzeń i sporządzenia listy płac, aż po czynności związane z zakończeniem stosunku pracy i sporządzeniem właściwych dokumentów. Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione w sposób maksymalnie praktyczny i zobrazowane licznymi wzorami dokumentów, wyliczeniami i przykładami. Dodatkowo po większości rozdziałów znajduje się obszerne studium przypadku, w którym czytelnik może prześledzić procesy kadrowo-płacowe zachodzące w jednej, konkretnej firmie, zatrudniającej pracowników różniących się m.in. wymiarem i systemem czasu pracy oraz wynagrodzeniem. Książka może być wykorzystywana przez: 1. słuchaczy szkół ponadpodstawowych zdobywających zawód technika ekonomisty; 2. organizatorów kursów i szkoleń z zakresu kadr i płac – jako materiał szkoleniowy dla uczestników; 3. studentów kierunków ekonomicznych; 4. osoby zajmujące się w pracy zawodowej prowadzeniem spraw kadrowych lub płacowych; 5. wszystkich zainteresowanych problematyką kadrowo-płacową. Treść nowego wydania książki została zaktualizowana zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu 1 marca 2018 r.
Okładka książki Marketing J. Musiałkiewicz w.2014 EKONOMIK

25,00 zł 21,86 zł


Podręcznik obejmuje wszystkie hasła programu nauczania przedmiotu ""Marketing"" realizowanego w ramach zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości. Podręcznik może być także wykorzystywany przez uczniów szkół ekonomicznych zdobywających zawody: technik administracji, technik prac biurowych, sprzedawca. Zgodny z podstawą programową i programem nauczania zatwierdzonym przez MEN. Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 31/97.
Okładka książki Marketing J. Musiałkiewicz  ćw w.2014  EKONOMIK

14,42 zł 12,61 zł


Zbiór ćwiczeń dla uczniów zdobywających zawód technika: ekonomisty, rachunkowości i handlowca. Obejmuje problematykę zawartą w podręczniku J. Musiałkiewicza "Marketing". Układ zbioru ćwiczeń jest zgodny z podstawą programową i programem nauczania.
Okładka książki Kompetencje personalne i społeczne

21,00 zł 18,15 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodach – obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) – część II podstawy programowej – efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Tak więc może on być wykorzystywany w technikach, szkołach zasadniczych, szkołach branżowych I stopnia i szkołach policealnych kształcących we wszystkich zawodach. Oprócz tego może być również stosowany na kursach i szkoleniach z tego zakresu. Wszystkie plany nauczania, opracowane przez ORE w 2017 r. dla szkół branżowych I stopnia, zawierają nowy przedmiot : kompetencje społeczne. Podręcznik "Kompetencje personalne i społeczne" obejmuje wszystkie zagadnienia z tego przedmiotu Wszystkie plany nauczania, opracowane przez ORE w 2017 r. dla techników i szkół policealnych, zawierają nowy przedmiot" kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów. Nasze podręczniki "Kompetencje personalne i społeczne" i Organizowanie pracy małych zespołów obejmują wszystkie zagadnienia z tego przedmiotu. Autorka w prosty sposób wyjaśnia w podręczniku zagadnienia dotyczące osobowości, rozumienia, odczuwania i motywacji (kompetencje personalne) oraz funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach w społeczeństwie (kompetencje społeczne). Omówione są w nim tematy, które kształtują życiową zaradność ludzi – dlatego może być przydatny nie tylko dla uczniów, ale dla każdego człowieka. Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów. Każdy z rozdziałów zakończony jest podsumowaniem i zestawem pytań sprawdzających. Dodatkowo w podręczniku zamieszczony jest wykaz aktów prawnych oraz słownik najważniejszych pojęć. Podręcznik zawiera: - 152 strony formatu B5 - 26 tabel - 27 rysunków - 115 przykładów
Okładka książki Prawo w turystyce i hotelarstwie - materiały edukacyjne

21,00 zł 18,36 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka jest przeznaczona dla uczniów techników i słuchaczy szkół policealnych, zdobywających zawody: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik turystyki wiejskiej. Książka może być wykorzystywana przez: 1) słuchaczy oraz nauczycieli szkół policealnych kształcących w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej; 2) studentów szkół wyższych na kierunkach związanych z turystyką i hotelarstwem; 3) osoby, których praca zawodowa jest związana z turystyką i hotelarstwem lub które chciałyby taką pracę zdobyć. Liczne ramki zatytułowane Wiedza w praktyce oraz Ciekawostka mają za zadanie ubarwić treść i zwrócić uwagę czytelnika na kwestie praktyczne, które mogą przydać mu się na co dzień. Po każdym rozdziale zostało zamieszczone kilka stron ćwiczeń (teoretycznych i praktycznych), które mają na celu przede wszystkim powtórzenie i utrwalenie omówionych treści, ale także – poszerzenie wiedzy czytelnika na dany temat. Na końcu książki znajduje się krótki słownik, zawierający definicje lub wyjaśnienia najważniejszych pojęć.
Okładka książki Kwalifikacja A.68/AU.68 Odpowiedzi EKONOMIK

9,24 zł 7,90 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Odpowiedzi do książki "Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"
Okładka książki Kwalifikacja A.68/AU.68 EKONOMIK

33,60 zł 27,03 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka Technik administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.68. Mogą z niej korzystać zarówno słuchacze szkół policealnych, zawodowych kursów kwalifikacyjnych, jak również osoby przygotowujące się do egzaminu samodzielnie. Książka zawiera łącznie 600 zadań zamkniętych i 13 zadań praktycznych, które obejmują zagadnienia jakie mogą wystąpić na egzaminie zawodowym potwierdzającym kwalifikację A.68 i ma 317 stron. Książka składa się z czterech części: część I stanowi repetytorium, czyli powtórzenie najważniejszych zagadnień potrzebnych do przygotowania się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik administracji (pełny zakres materiału z kwalifikacji A.68 zawarty jest w wydanych przez Wydawnictwo „Ekonomik” – Jacek Musiałkiewicz podręcznikach do tego zawodu); część II zawiera 11 testów, każdy po 40 zadań jednokrotnego wyboru; część III obejmuje 9 zadań praktycznych; cześć IV zawiera 4 arkusze egzaminacyjne, z których każdy składa się z zadania praktycznego oraz testu.
Okładka książki Kompetencje personalne i społeczne (2015)

18,90 zł 16,53 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Przeznaczenie podręcznika:zawód: technik administracjiefekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: kompetencje personalne i społeczne (KPS)W podręczniku omówione są wszystkie zagadnienia dotyczące kompetencji personalnych i społecznych, występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach w części wspólnej dla wszystkich zawodów. Tak więc może on być wykorzystywany w technikach, szkołach zasadniczych i szkołach policealnych kształcących we wszystkich zawodach. Oprócz tego może być również stosowany na kursach i szkoleniach z tego zakresu.Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. Składa się z dziesięciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz aktów prawnych oraz słownik najważniejszych pojęć.Podręcznik zawiera:134 stron formatu B521 tabel25 rysunków108 przykładów
Okładka książki Organizowanie pracy małych zespołów Podręcznik

21,00 zł 16,68 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu organizacji pracy małych zespołów (OMZ) realizowane w technikach i szkołach policealnych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (część II podstawy programowej – efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów). W podręczniku autorka nie ogranicza się tylko do haseł występujących w podstawie programowej – podstawa programowa stanowi szkielet, w oparciu o który omówiona została cała gama zagadnień dodatkowych. Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu organizowania pracy małych zespołów podręcznik zawiera również wiele przykładów, które pokazują, w jaki sposób można tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Podręcznik może być wykorzystywany w szkołach ponadgimnazjalnych, a także na kursach i szkoleniach z zakresu organizacji i zarządzania oraz do samokształcenia. Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów. Na końcu trzech rozdziałów zamieszczono studium przypadku, które zachowuje ciągłość i na prostym przykładzie przedstawia praktyczne wykorzystanie teorii omawianej w tych rozdziałach. Dodatkowo na końcu podręcznika zamieszczony został słownik najważniejszych pojęć z zakresu organizacji pracy.
Okładka książki Kadry i płace Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista A.35.2

25,20 zł 21,79 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik ekonomista kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji część kwalifikacji: 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych etap edukacyjny III Podręcznik może być wykorzystywany nie tylko w trakcie nauki w szkole, ale również przez osoby pracujące w działach kadr i płac. Dlatego wszystkie zagadnienia zostały omówione w podręczniku w sposób maksymalnie praktyczny i zobrazowane licznymi wzorami, wyliczeniami, przykładami oraz zamieszczanym po każdym rozdziale obszernym studium przypadku, w którym czytelnik śledzi procesy kadrowo-płacowe zachodzące w jednej, konkretnej firmie. Treść podręcznika nie została podzielona na część kadrową i płacową, lecz tworzy spójny opis zdarzeń i czynności, którego początek przypada w momencie rekrutacji pracownika, a koniec w momencie jego zwolnienia.
Okładka książki Podejmowanie i prow. działalności...podr w.2014

22,90 zł 20,94 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra EdukacjiNarodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 42/2014.Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształceniaw zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkółzawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich zawodach. Są w nimzamieszczone przykłady i wzory dotyczące różnych branż, bo bez względu na to,w jakiej branży ktoś chce uruchomić i prowadzić własną firmę, prawie wszystkieczynności, jakie w związku z tym powinien wykonać, są bardzo podobne.W podręczniku omówione są wszystkie zagadnienia z zakresu podejmowaniai prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), zawarte w Rozporządzeniu MinistraEdukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowejkształcenia w zawodach (część II podstawy programowej - efekty kształceniawspólne dla wszystkich zawodów).Autor nie ogranicza się tylko do haseł występujących w podstawie programowej- jeżeli znajomość jakiegoś zagadnienia jest przydatna dla osób podejmującychi prowadzących działalność gospodarczą (zwłaszcza w początkowym okresie jejprowadzenia), zagadnienie to zostało omówione w podręczniku, nawet jeżeli niewystępuje w podstawie programowej.Podręcznik może być wykorzystywany na kursach i szkoleniach z zakresupodejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także dosamokształcenia osób rozpoczynających prowadzenie oraz prowadzącychdziałalność gospodarczą.Dużą zaletą książki jest obrazowanie wielu omawianych zagadnień przykładamiz życia gospodarczego i wzorami dokumentów (książka zawiera 34 wzorydokumentów i 250 przykładów). Zamiarem autora było, aby książka ,,Podejmowaniei prowadzenie działalności gospodarczej"" była nie tylko podręcznikiem szkolnym,ale także przewodnikiem, który krok po kroku poprowadzi osobę podejmującą,a później prowadzącą działalność gospodarczą ku stworzeniu własnej, dobrzedziałającej firmy. Autor przekazuje w podręczniku maksymalnie dużo swoichdoświadczeń, które zdobywał i nadal zdobywa w trakcie prowadzonej od ponad20 lat działalności gospodarczej.
Okładka książki Podejmowanie i prowadzenie działalności gosp. ćw

14,70 zł 12,27 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Zbiór ćwiczeń przeznaczony jest dla wszystkich zawodów nauczanych w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.Zawiera ok. 250 ćwiczeń, w tym ćwiczenia polegające na samodzielnym wypełnieniu formularzy CEIDG-1, faktury VAT, dokonywaniu wpisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy ewidencji przychodów. Układ zbioru dostosowany jest do układu podręcznika: ,,Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej"".Zbiór ćwiczeń, podobnie jak podręcznik, podzielony jest na 16 rozdziałów:Rozdział 1. Powtórzenie podstawowych wiadomości o rynku i działalności gospodarczejRozdział 2. Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej Rozdział 3. Przygotowania do podjęcia działalności gospodarczej Rozdział 4. Biznesplan Rozdział 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej Rozdział 6. Uruchamianie działalności gospodarczej Rozdział 7. Urządzanie lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza Rozdział 8. Zatrudnianie pracowników Rozdział 9. MarketingRozdział 10. Klienci i ich obsługaRozdział 11. Konkurencja i współpraca z innymi przedsiębiorstwamiRozdział 12. Finanse Rozdział 13. Rozliczenia podatkoweRozdział 14. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń SpołecznychRozdział 15. Korespondencja prowadzona przez przedsiębiorcęRozdział 16. Prawo a działalność gospodarcza

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj