KATEGORIE [rozwiń]

Zieliński Kazimierz

Okładka książki Przedsiębiorczość a nowe technologie

42,00 zł 36,73 zł


Przedsiębiorstwo rezygnujące z innowacyjności godzi się z oddawaniem pola konkurentom, a nawet całkowitą utratą rynku. Najbardziej fundamentalne i przełomowe innowacje dotyczą obszaru technologicznego i oddziałują bezpośrednio na wartość towaru czy usługi dla klienta, a pośrednio na koszty i techniki marketingowe. Analiza zmian, jakim podlegają technologie oraz uwarunkowań, które towarzyszą decyzjom przedsiębiorstw w tym zakresie jest więc bardzo istotnym zagadnieniem ekonomicznym. Książka podejmuje szeroki aspekt oddziaływania technologii na współczesną gospodarkę. Rozważania dotyczą takich kwestii, jak: - związek między wdrażaniem nowych technologii i szybkością ich zastosowania a akumulacją kapitału, - istota przedsiębiorczości technologicznej i jej rozwój w Polsce na tle Unii Europejskiej, - rozprzestrzenianie się nowych technologii na rynku, - wpływ przedsiębiorczości technologicznej i gospodarki opartej na wiedzy na rozwój gospodarczy regionów, - stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, - finansowanie firm technologicznych za pomocą giełdy NewConnect, - wykorzystanie nowych technologii w sektorze fonograficznym. Monografia adresowana jest do pracowników naukowych oraz praktyków biznesu zainteresowanych tematyką innowacji technologicznych.
Okładka książki Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

49,00 zł 41,87 zł


Publikacja jest efektem najnowszych badañ z zakresu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw. Porusza szeroki zakres zagadnieñ od uwarunkowañ miêdzynarodowych konkurencyjnoœci przez konkurencyjnoœæ ro¿nych modeli biznesu po wp³yw czynników finansowych, zw³aszcza w kontekœcie wykorzystania funduszy venture capital. Przedstawione zagadnienia dotycz¹ wielu sektorów, m.in.: przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, ekoinnowacyjnych i kreatywnych. Ró¿norodnoœæ tematyczna oraz odniesienie siê nie tylko do konkurencyjnoœci, ale te¿ przedsiêbiorczoœci i zarz¹dzania sprawia, ¿e jest to publikacja przydatna nie tylko dla pracowników naukowych, ale te¿ praktyków biznesu.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj