KATEGORIE [rozwiń]

Sztumski Janusz

Okładka książki Wstęp do metod i technik badań społecznych

37,00 zł 34,21 zł


Spis treści Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Metodologiczne problemy badań społecznych 1.1. Specyfika nauk społecznych 1.2. Przedmiot i cel badań społecznych 1.3. Filozoficzne podstawy badań społecznych 1.4. Moralne aspekty badań społecznych 1.4.1. Uwagi wstępne 1.4.2. Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających 1.4.3. Propozycja „Dekalogu badacza rzeczywistości społecznej" 1.5. Typy badań 1.5.1. Badania typu poznawczego 1.5.2. Badania dla potrzeb praktyki 1.6. Proces badawczy 1.6.1. Strategia badań w naukach społecznych 1.6.2. Projektowanie procesu badawczego 1.6.3. Badania pilotażowe 1.7. Problem badawczy 1.7.1. Problem badawczy a problem społeczny 1.7.2. Postawy wobec problemów społecznych 1.7.3. Postawa naukowa wobec problemów społecznych 1.7.4. Typy i formy problemów badawczych 1.8. Hipotezy 1.8.1. Co to jest hipoteza? 1.8.2. Typy hipotez 1.8.3. Tworzenie hipotez 1.9. Wskaźniki i zmienne zjawisk społecznych 1.9.1. Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych 1.9.2. Pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych 1.9.3. Zmienne w badaniach społecznych 1.9.4. Właściwości wskaźników społecznych 1.9.5. Funkcje spełniane przez wskaźniki 1.10. Metody badań 1.10.1. Potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych 1.10.2. Pojęcie metody i jej związek z teorią 1.10.3. Typologia metod 1.10.4. Metody „mieszane" 1.10.5. Metody i techniki badań 1. 11. Rygoryzm i anarchizm metodologiczny 1.11.1. Ukazanie problemu 1.11.2. Zasadny rygoryzm metodologiczny a osobliwe próby unaukowiania nauk społecznych 1.11.3. Możliwości przezwyciężenia osobliwego rygoryzmu i anarchizmu metodologicznego Część druga. PROCES BADAWCZY 2. Eksperyment w naukach społecznych 2.1. Pojmowanie eksperymentów w badaniach społecznych 2.2. Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych 2.2.1. Eksperyment projektowany w terenie 2.2.2. Eksperyment laboratoryjny 2.2.3. Eksperyment ex-post-facto 2.2.4. Eksperyment projekcyjny 2.2.5. Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne 2.3. Wiarygodność badań opartych na eksperymentach 3. Metoda monograficzna 3.1. Uwagi dotyczące genezy metody monograficznej i jej rozwoju 3.2. Założenia metody monograficznej 3.3. Zalety i niedostatki badań monograficznych 4. Badania terenowe 4.1. Określenie badań terenowych 4.2. Typy badań terenowych 4.3. Przygotowanie badań terenowych 4.4. Zachowanie badającego w badaniach terenowych 5. Badania całościowe i reprezentacyjne 5.1. Określenie badań reprezentacyjnych i próbki reprezentacyjnej 5.2. Wielkość próbki reprezentacyjnej 5.3. Metody wyboru próbki reprezentacyjnej 5.3.1. Wybór według przekonań badającego 5.3.2. Wybór w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa 5.4. Zastosowanie metody reprezentacyjnej 5.5. Kłopoty związane z doborem próbki reprezentacyjnej i jej zmianami 6. Obserwacja 6.1. Postrzeganie przypadkowe a obserwacja jako metoda badawcza 6.2. Rodzaje obserwacji 6.2.1. Obserwacja bezpośrednia i pośrednia 6.2.2. Obserwacja kontrolowana i niekontrolowana 6.2.3. Obserwacja jawna i ukryta 6.2.4. Próba systematyzacji 6. 3. Zalety obserwacji i trudności związane ze stosowaniem tej metody badań 7. Wywiad 7.1. Określenie wywiadu jako metody badań 7.2. Typy wywiadu 7.2.1. Wywiady ustne i pisemne 7.2.2. Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany 7.2.3. Wywiad jawny i ukryty 7.2.4. Wywiady indywidualne i zbiorowe 7.2.5. Wywiad panelowy 7.2.6 Wywiad telefoniczny 7.3. Warunki określające poprawne przeprowadzenie wywiadu 7.4. Środki pomocnicze stosowane przy wywiadach 7.5. Zalety i wady wywiadu 8. Badania ankietowe (...) 9. Badania oparte na dokumentach (...) 10. Socjometria (...) 11. Badania sondażowe (...) 12. Opracowanie zebranych materiałów badawczych (...) 13. Wyjaśnianie zjawisk społecznych (...) 14. Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości (...) Wybrana literatura
Okładka książki Świat wartości jako trzecie środowisko istenia człowieka

33,00 zł 30,51 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Rozważania na temat wartości rozpoczynamy od przypomnienia wypowiedzi znakomitego socjologa, aby – w taki to sposób – poniekąd uzasadnić nasze racje do zajmowania się wartościami. Otóż Florian Znaniecki w jednej ze swoich prac pt. „Społeczne role uczonych” zamieścił fragment poświęcony refleksji nad tym, czy socjologowie powinni zajmować się problematyką wartości. Doszedł do następujących wniosków, że „... każdy przedstawiciel socjologii stosowanej, a być może także każdej innej nauki stosowanej, pragnący przyczynić się, choćby w niewielkim stopniu, do ukształtowania się przyszłej ludzkości, winien umieć myśleć systematycznie jak filozofowie wartości i znać najważniejsze z rozwiniętych przez nich ideałów, by służyły mu za wskazówkę przy dokonywaniu wyborów przyszłych celów”. Socjologów-teoretyków Znaniecki jest skłonny zwolnić od tej powinności, chociaż zalecając im dbałość o to, aby mieli „wolność prowadzenia badań indukcyjnych i dochodzenia do uogólnień teoretycznych”, wskazuje konieczność pielęgnowania tej wartości, jaką jest wolność do prezentowania poglądów naukowych i wyników własnych dociekań. Tym samym zwraca uwagę na to, że – nawet w sferze zainteresowań teoretycznych – nie należy unikać problemu wartości. Jeżeli teoria jakiejkolwiek nauki ma bowiem służyć ludziom, to musi być przecież wartościująco zorientowana, czyli ukierunkowana na te wartości, które są ludziom szczególnie drogie i z którymi łączą oni swoje nadzieje dotyczące najważniejszych dla nich spraw związanych z ich istnieniem oraz rozwojem zarówno osobniczym, jak i gatunkowym. Spis treści 1. Wprowadzenie w podjętą problematykę 2. Metodologiczne problemy wynikające z rozważań wokół wartości 2.1. Poszukiwania odpowiedzi na pytanie: co to jest wartość? 2.2. Świat wartości – jako trzecie środowisko gatunku Homo sapiens 2.3. Typologia wartości 3. Funkcje spełniane przez wartości w systemie społecznym 3.1. Określenie systemu społecznego 3.2. Rola wartości w systemie społecznym 3.3. Krótkie wnioski porządkujące dotychczasowe rozważania 4. Wpływ wartości na myślenie, postawy i zachowania ludzi 4.1. Rozważania wstępne 4.2. Proces internalizacji wartości i jego wpływ na myślenie, postawy i zachowania ludzi 4.3. Etapy oddziaływania wartości na myślenie, postawy i zachowania ludzi 4.4. Wartości a motywacje 4.5. Motywacje a potrzeby 4.6. Społeczne uwarunkowania motywacji ludzi 5. Praca ludzka jako wartość 5.1. Określenie przedmiotu rozważań 5.2. Rozwój poglądów na wartość pracy ludzkiej 5.3. Pozytywne i negatywne konsekwencje pracy człowieka 6. Prawda jako wartość 7. Pokój jako wartość 8. Pieniądz jako wartość 8.1. Uwagi wstępne 8.2. Właściwości i funkcje pieniądza w życiu społeczno-gospodarczym 8.3. Postawy wobec pieniądza i ich wpływ na zachowania ludzi 9. Autorytet i prestiż jako wartość 9.1. Dlaczego ludzie chcą mieć autorytet i cieszyć się prestiżem? 9.2. Uwarunkowania autorytetu i prestiżu oraz ich rodzaje 9.3. Funkcje spełniane przez autorytet oraz prestiż 9.4. O osobliwościach takich wartości, jakimi są autorytet i prestiż 10. Czy nauka jest wartością? 11. Fachowość jako wartość 11.1. Wprowadzenie w problematykę rozważań 11.2. Czy w polskim społeczeństwie fachowość jest postrzegana jako wartość? 11.3. Uwagi końcowe 12. Tolerancja jako wartość 13. Wolność jako wartość 14. Godność ludzka jako wartość 14.1. Refleksje wokół godności człowieka 14.2. Problem godności człowieka w naszych czasach 14.3. Rynek pracy a godność człowieka 15. Czy normalność jest wartością? 16. Przyjaźń jako wartość
Okładka książki Wstęp do metod i technik badań społecznych

36,00 zł 33,28 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Omówione zagadnienia: metodologiczne problemy badań społecznych, eksperyment, badania terenowe, badania całościowe i reprezentacyjne, obserwacja, wywiad, badania ankietowe, socjometria, badania sondażowe, opracowanie zebranych materiałów badawczych, wyjaśnianie zjawisk społecznych, metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka