KATEGORIE [rozwiń]

Poleszak Marek

Okładka książki Czujesz? ...czyli o komunikacji marketingowej..

55,00 zł 36,38 zł


Celem publikacji "CZUJESZ? ...czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet. Wstęp do gender marketingu" jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat efektywnej komunikacji i sprzedaży skierowanej do kobiet zgodnej z kobiecymi kodami komunikacji oraz oczekiwaniami i zachowaniami konsumentek. Książka prezentuje aktualne informacje służące budowaniu strategii zwiększenia udziału firm w bardzo szybko rosnącym rynku oraz wspiera Czytelników w procesie wypracowania własnych, efektywnych metod działania. Publikacja pomoże Czytelnikowi w przygotowaniu: - strategii komunikacji z rynkiem oraz koncepcji sprzedaży towarów/usług do wybranej grupy docelowej kobiet poprzez praktyczne wykorzystanie kobiecych kodów komunikacji; - audytu - polegającego na porównaniu aktualnego stanu swojej organizacji w obszarze sprzedaży i obsługi klienta oraz marketingu i komunikacji rynkowej z aktualnymi oczekiwaniami rynku, a także trendami w ramach female economy; - szkolenia - skierowanego do specjalistów z działów sprzedaży, obsługi klienta, marketingu i komunikacji mającego na celu podniesienie efektywności komunikacji z konsumentkami oraz zwiększenia sprzedaży. Nie jest to książka wyłącznie dla marketerów, ale dla wszystkich osób zainteresowanych zmianami ekonomiczno-społecznymi, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie. To także zbiór informacji dla tych, którzy są ciekawi rozwiązań realizowanych na podstawie badań naukowych, stanowiących nieocenione źródło informacji i inspiracji oraz umożliwiających sprawne i efektywne operowanie na dynamicznie zmieniającym się globalnym rynku, którego jesteśmy integralną częścią.
Okładka książki Czujesz? ...czyli o komunikacji marketingowej..w.3

42,00 zł 30,18 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Celem publikacji CZUJESZ? ...czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet. Wstęp do gender marketingu"" jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat efektywnej komunikacji i sprzedaży skierowanej do kobiet zgodnej z kobiecymi kodami komunikacji oraz oczekiwaniami i zachowaniami konsumentek.Książka prezentuje aktualne informacje służące budowaniu strategii zwiększenia udziału firm w bardzo szybko rosnącym rynku oraz wspiera Czytelników w procesie wypracowania własnych, efektywnych metod działania.Publikacja pomoże Czytelnikowi w przygotowaniu:- strategii komunikacji z rynkiem oraz koncepcji sprzedaży towarów/usług do wybranej grupy docelowej kobiet poprzez praktyczne wykorzystanie kobiecych kodów komunikacji;- audytu - polegającego na porównaniu aktualnego stanu swojej organizacji w obszarze sprzedaży i obsługi klienta oraz marketingu i komunikacji rynkowej z aktualnymi oczekiwaniami rynku, a także trendami w ramach female economy;- szkolenia - skierowanego do specjalistów z działów sprzedaży, obsługi klienta, marketingu i komunikacji mającego na celu podniesienie efektywności komunikacji z konsumentkami oraz zwiększenia sprzedaży.Nie jest to książka wyłącznie dla marketerów, ale dla wszystkich osób zainteresowanych zmianami ekonomiczno-społecznymi, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie. To także zbiór informacji dla tych, którzy są ciekawi rozwiązań realizowanych na podstawie badań naukowych, stanowiących nieocenione źródło informacji i inspiracji oraz umożliwiających sprawne i efektywne operowanie na dynamicznie zmieniającym się globalnym rynku, którego jesteśmy integralną częścią.
Okładka książki Czujesz? ...czyli o komunikacji marketingowej...

38,00 zł 27,30 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Celem publikacji jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat efektywnej komunikacji i sprzedaży skierowanej do kobiet zgodnej z kobiecymi kodami komunikacji oraz oczekiwaniami i zachowaniami konsumentek. Książka prezentuje aktualne informacje służące budowaniu strategii zwiększenia udziału firm w bardzo szybko rosnącym rynku oraz wspiera czytelników w procesie wypracowania własnych, efektywnych metod działania.
Okładka książki Czujesz ? ... czyli o komunikacji marketingowej

39,00 zł 28,94 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Ce­lem pu­bli­ka­cji ,,CZUJESZ? ...czy­li o ko­mu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej i sprze­da­ży skie­ro­wa­nej do ko­biet. Wstęp do gen­der mar­ke­tin­gu"" jest do­star­cze­nie prak­tycz­nej wie­dzy na te­mat efek­tyw­nej ko­mu­ni­ka­cji i sprze­da­ży skie­ro­wa­nej do ko­biet zgod­nej z ko­bie­cy­mi ko­da­mi ko­mu­ni­ka­cji oraz ocze­ki­wa­nia­mi i za­cho­wa­nia­mi kon­su­men­tek.Książ­ka pre­zen­tu­je ak­tu­al­ne in­for­ma­cje słu­żą­ce bu­do­wa­niu stra­te­gii zwięk­sze­nia udzia­łu firm w bar­dzo szyb­ko ro­sną­cym ryn­ku oraz wspie­ra Czy­tel­ni­ków w pro­ce­sie wy­pra­co­wa­nia wła­snych, efek­tyw­nych me­tod dzia­ła­nia.Pu­bli­ka­cja po­mo­że Czy­tel­ni­ko­wi w przy­go­to­wa­niu:- stra­te­gii ko­mu­ni­ka­cji z ryn­kiem oraz kon­cep­cji sprze­da­ży to­wa­ró­w/u­sług do wy­bra­nej gru­py do­ce­lo­wej ko­biet po­przez prak­tycz­ne wy­ko­rzy­sta­nie ko­bie­cych ko­dów ko­mu­ni­ka­cji;- au­dy­tu - po­le­ga­ją­ce­go na po­rów­na­niu ak­tu­al­ne­go sta­nu swo­jej or­ga­ni­za­cji w ob­sza­rze sprze­da­ży i ob­słu­gi klien­ta oraz mar­ke­tin­gu i ko­mu­ni­ka­cji ryn­ko­wej z ak­tu­al­ny­mi ocze­ki­wa­nia­mi ryn­ku, a tak­że tren­da­mi w ra­mach fe­ma­le eco­no­my;- szko­le­nia - skie­ro­wa­ne­go do spe­cja­li­stów z dzia­łów sprze­da­ży, ob­słu­gi klien­ta, mar­ke­tin­gu i ko­mu­ni­ka­cji ma­ją­ce­go na ce­lu podnie­sie­nie efek­tyw­no­ści ko­mu­ni­ka­cji z kon­su­ment­ka­mi oraz zwięk­sze­nia sprze­da­ży.Nie jest to książ­ka wy­łącz­nie dla mar­ke­te­rów, ale dla wszyst­kich osób za­in­te­re­so­wa­nych zmia­na­mi eko­no­micz­no­-spo­łecz­ny­mi, ja­kie za­cho­dzą w dzi­siej­szym świe­cie. To tak­że zbiór in­for­ma­cji dla tych, któ­rzy są cie­ka­wi roz­wią­zań re­ali­zo­wa­nych na pod­sta­wie ba­dań na­uko­wych, sta­no­wią­cych nie­oce­nio­ne źró­dło in­for­ma­cji i in­spi­ra­cji oraz umoż­li­wia­ją­cych spraw­ne i efek­tyw­ne ope­ro­wa­nie na dy­na­micz­nie zmie­nia­ją­cym się glo­bal­nym ryn­ku, któ­re­go je­ste­śmy in­te­gral­ną czę­ścią.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj