KATEGORIE

Kategorie

Okładka książki Czujesz ? ... czyli o komunikacji marketingowej

Czujesz ? ... czyli o komunikacji marketingowej

Wstęp do gender marketingu

 • Autor: Pawlikowska Katarzyna Poleszak Marek
 • ISBN: 9788375563474
 • Oprawa: Miękka
 • Wydawca: CeDeWu
 • Format: 14.5x21.0cm
 • Liczba stron: 194
 • Rok wydania: 2011
 • Wysyłamy w ciągu: niedostępny
 • Brak ocen
 • 31,38

   zł

  39,00 zł

Artykuł chwilowo niedostępny
Wpisz e-mail, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o dostępności produktu
Ce­lem pu­bli­ka­cji ,,CZUJESZ? ...czy­li o ko­mu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej i sprze­da­ży skie­ro­wa­nej do ko­biet. Wstęp do gen­der mar­ke­tin­gu"" jest do­star­cze­nie prak­tycz­nej wie­dzy na te­mat efek­tyw­nej ko­mu­ni­ka­cji i sprze­da­ży skie­ro­wa­nej do ko­biet zgod­nej z ko­bie­cy­mi ko­da­mi ko­mu­ni­ka­cji oraz ocze­ki­wa­nia­mi i za­cho­wa­nia­mi kon­su­men­tek.Książ­ka pre­zen­tu­je ak­tu­al­ne in­for­ma­cje słu­żą­ce bu­do­wa­niu stra­te­gii zwięk­sze­nia udzia­łu firm w bar­dzo szyb­ko ro­sną­cym ryn­ku oraz wspie­ra Czy­tel­ni­ków w pro­ce­sie wy­pra­co­wa­nia wła­snych, efek­tyw­nych me­tod dzia­ła­nia.Pu­bli­ka­cja po­mo­że Czy­tel­ni­ko­wi w przy­go­to­wa­niu:- stra­te­gii ko­mu­ni­ka­cji z ryn­kiem oraz kon­cep­cji sprze­da­ży to­wa­ró­w/u­sług do wy­bra­nej gru­py do­ce­lo­wej ko­biet po­przez prak­tycz­ne wy­ko­rzy­sta­nie ko­bie­cych ko­dów ko­mu­ni­ka­cji;- au­dy­tu - po­le­ga­ją­ce­go na po­rów­na­niu ak­tu­al­ne­go sta­nu swo­jej or­ga­ni­za­cji w ob­sza­rze sprze­da­ży i ob­słu­gi klien­ta oraz mar­ke­tin­gu i ko­mu­ni­ka­cji ryn­ko­wej z ak­tu­al­ny­mi ocze­ki­wa­nia­mi ryn­ku, a tak­że tren­da­mi w ra­mach fe­ma­le eco­no­my;- szko­le­nia - skie­ro­wa­ne­go do spe­cja­li­stów z dzia­łów sprze­da­ży, ob­słu­gi klien­ta, mar­ke­tin­gu i ko­mu­ni­ka­cji ma­ją­ce­go na ce­lu podnie­sie­nie efek­tyw­no­ści ko­mu­ni­ka­cji z kon­su­ment­ka­mi oraz zwięk­sze­nia sprze­da­ży.Nie jest to książ­ka wy­łącz­nie dla mar­ke­te­rów, ale dla wszyst­kich osób za­in­te­re­so­wa­nych zmia­na­mi eko­no­micz­no­-spo­łecz­ny­mi, ja­kie za­cho­dzą w dzi­siej­szym świe­cie. To tak­że zbiór in­for­ma­cji dla tych, któ­rzy są cie­ka­wi roz­wią­zań re­ali­zo­wa­nych na pod­sta­wie ba­dań na­uko­wych, sta­no­wią­cych nie­oce­nio­ne źró­dło in­for­ma­cji i in­spi­ra­cji oraz umoż­li­wia­ją­cych spraw­ne i efek­tyw­ne ope­ro­wa­nie na dy­na­micz­nie zmie­nia­ją­cym się glo­bal­nym ryn­ku, któ­re­go je­ste­śmy in­te­gral­ną czę­ścią.
x
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE