KATEGORIE [rozwiń]

Leszek Ogiegło

Okładka książki Prawo farmaceutyczne Komentarz

399,00 zł 343,14 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.),pod redakcją prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Prezentowana książka w sposób wyczerpujący pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania, nadzoru organów nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, warunków prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych, warunków wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, warunków wytwarzania, importu i dystrybucji produktów leczniczych, wymagań odnośnie reklamy produktów leczniczych, warunków obrotu oraz pośrednictwa produktami leczniczymi, wymagań co do prowadzenia aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego, kwestii kształcenia podyplomowego farmaceutów, zadań Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów, karalności za naruszenie przepisów PrFarm. Trzecie wydanie Komentarza uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in. w: Ustawie o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne z 7.4.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1015), która wprowadziła zmiany dotyczące m.in. ograniczenia kręgu podmiotów mogących uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, dalszego ograniczenia koncentracji na rynku aptek ogólnodostępnych oraz zmniejszenia stopnia nasycenia aptek ogólnodostępnych w poszczególnych gminach. Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty z 1.3.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 697), która wprowadziła zmiany dotyczące m.in. sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej, kwestii związanych z wystawianiem, realizacji i kontroli recept (w tym wystawianych w formie elektronicznej), zasady sprawozdawczości, jaką apteki przekazują Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz wystawianie zapotrzebowania na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Przepisach wprowadzających ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw dotyczących działalności gospodarczej z 6.3.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), która reguluje kwestie dotyczące prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej, kompetencji Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz regulacji umieszczania danych w Krajowym Rejestrze Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych, Aptek Szpitalnych i Zakładowych. Ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1039), która dodaje nowy rozdział dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 z 16.3.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 686). Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu z 3.4.2008 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1382). Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty z 1.3.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 697), która wprowadziła możliwość wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na wyroby medyczne, jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne, nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, ale również po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Ustawie o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw z 7.6.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1375),której celem jest implementacja dyrektywy 2001/83/WE do prawa polskiego. Zawiera zmiany w przedmiocie: zakazu prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze; modyfikacji niektórych przepisów dotyczących badań klinicznych; odsunięcia w czasie obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców danych do Zintegrowanego Systemu monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi; dostosowania brzmienia przepisów karnych odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia do zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą oraz ich doprecyzowania.
Okładka książki Prawo farmaceutyczne. Komentarz DKB

399,00 zł 379,05 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Prawo farmaceutyczne. Komentarz, pod redakcją prof. dr hab. Leszka Ogiegło stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny Prezentowana książka w sposób wyczerpujący pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: * zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania; * warunków prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych, * warunków wytwarzania produktów leczniczych, * wymagań odnośnie reklamy produktów leczniczych, warunków obrotu produktami leczniczymi, wymagań co do prowadzenia aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego, zadań Inspekcji Farmaceutycznej i uprawnienia jej organów, * karalności za naruszenie przepisów PrFarm. Drugie wydanie Komentarza uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in.: 1. noweli z 19.12.2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 28, zmiana obowiązuje od 8.2.2015 r.), mającej na celu wdrożenie prawa UE w zakresie produktów leczniczych stosowanych u ludzi, dotyczącej m.in.: * zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, * wprowadzenia do ustawy pojęcia „sfałszowany produkt leczniczy”, * ujednolicenia przepisów dotyczących zezwoleń na wytwarzanie i import produktów leczniczych, w tym m.in. zmianę definicji „importu produktów leczniczych” przez wykreślenie stwierdzenia, że definicja dotyczy gotowych produktów leczniczych, * zdefiniowania pojęcia substancji czynnej i substancji pomocniczej; 2. noweli z 27.9.2013 r. (Dz.U. poz. 1245, zmiana obowiązuje od 25.11.2013 r.), odnoszącej się do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Kluczowym elementem przyjętych zmian jest przemodelowana definicja pojęcia „działania niepożądanego produktu leczniczego” i jej następstwa dla funkcjonowania w praktyce modelu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych 3. noweli z 12.5.2011 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 451), przekształcającej system refundacji i obrót „produktami refundowanymi”. Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla administracji państwowej i samorządowej oraz pracowników zakładów opieki zdrowotnej, a także dla praktyków prawa – radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj