KATEGORIE [rozwiń]

Kazimierz Pająk (red.)

Okładka książki Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie

69,00 zł 56,89 zł


Recenzowana monografia jest swoistym podsumowaniem procesu kształtowania się nowego systemu zarządczego w gospodarce rynkowej z perspektywy doktorantów UEP i innych polskich uczelni. W sumie adresowana jest ona zarówno do młodego Czytelnika, przedsiębiorcy, jak i osób z perspektywy pokolenia 55. Z recenzji prof. dr hab. Przemysława Deszczyńskiego, prof. zw UEP
Okładka książki Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy

62,48 zł 45,27 zł


Polityka energetyczna jest jednym z filarów współczesnej gospodarki. Implikuje konieczność wypracowania swoistej doktryny tej polityki, która wykazywałaby związek rynku energetycznego z innymi strategicznymi segmentami rozwoju kraju. Szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne państwa nakazuje wykształcenie odpowiednich mechanizmów konkurencji, zasad nadzoru właścicielskiego państwa nad infrastrukturą przesyłową, reguł współpracy administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji polityki energetycznej oraz działań prognostycznych i planistycznych. Ze Słowa wstępnego Rektora UEP prof. dr. hab. Mariana Goryni
Okładka książki Funkcjonow. współcz. gospodarki rynk.Wzrost gosp.

40,00 zł 32,98 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Wzrost gospodarczy - demografiaPu­bli­ka­cja pre­zen­tu­je in­te­re­su­ją­ce roz­wa­ża­nia z za­kre­su pro­ble­ma­ty­ki ro­li pań­stwa i miej­sca pra­cow­ni­ka w go­spo­dar­ce ryn­ko­wej oraz ro­li ban­ku cen­tral­ne­go w przy­wra­ca­niu sta­bil­no­ści fi­nan­so­wej. Po­nad­to pod­ję­to w niej też kwe­stie tren­dów in­we­sty­cyj­nych na świe­cie oraz po­mo­cy roz­wo­jo­wej dla wy­rów­ny­wa­nia szans nie­któ­rych kra­jów. Cie­ka­wym wąt­kiem są też za­gad­nie­nia de­mo­gra­ficz­no­-so­cjo­lo­gicz­ne, do­ty­czą­ce po­ten­cja­łu ży­cio­we­go Eu­ro­py, po­staw mło­dzie­ży wo­bec ży­cia ro­dzin­ne­go, czy miej­sca se­nio­rów na ryn­ku pra­cy.Po­zy­cja prze­zna­czo­na jest dla sze­ro­kie­go gro­na Czy­tel­ni­ków za­in­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką eko­no­micz­ną - a tak­że stu­den­tów kie­run­ków eko­no­micz­nych i so­cjo­lo­gicz­nych.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj