KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo Exit

Opakowanie Analiza technik diagnostycznych i terapeutycznych w celu minimalizacji ryzyka interwencji kardiochirurgicznych

63,00 zł 49,11 zł


1. Problemy kardiochirurgii – znaczenie sygnałów elektrycznych i termicznych 1.1. Wprowadzenie 1.2. Problemy medyczne i kliniczne 1.3. Problemy techniczne diagnostyki i monitoringu czynności serca 2. Wybrane elementy anatomii i fizjologii serca 2.1. Wprowadzenie 2.2. Wybrane elementy anatomii i fizjologii serca człowieka 2.3. Niedokrwienia, zawał, zjawisko ogłuszenia i zamrożenia serca 2.4. Różnice w anatomii tętnic wieńcowych człowieka i świni 3. Wskazania do leczenia kardiochirurgicznego 3.1. Wprowadzenie 3.2. Wskazania do leczenia operacyjnego 4. Leczenie kardiochirurgiczne 4.1. Wprowadzenie 4.2. Uraz operacyjny w kardiochirurgii 4.3. Przęsłowanie aortalno-wieńcowe 5. Modele matematyczne i efekty nieliniowe na poziomie komórki i tkanki 5.1. Wprowadzenie 5.2. Modelowanie na poziomie komórki 5.3. Model dwu- i jednodomenowy 5.4. Efekty nieliniowe 5.5. Podsumowanie 6. Pasywne, elektryczne właściwości mięśnia sercowego 6.1. Wprowadzenie 6.2. Parametry opisujące elektryczne właściwości materiałów 6.3. Dyspersja przenikalności 6.4. Przenikalność materiałów biologicznych 6.5. Elektryczne właściwości miokardium 6.6. Podsumowanie 7. Elektrogram nasierdziowy 7.1. Wprowadzenie 7.2. Modele miokardium 7.3. Model wycinka miokardium w kąpieli 7.4. Podsumowanie 8. Elektryczne właściwości miokardium – techniki pomiarowe 8.1. Wprowadzenie 8.2. Przegląd technik pomiarowych 8.3. Sonda pomiarowa 8.4. System pomiarowy 8.5. Podsumowanie 9. Właściwości i modele termiczne serca 9.1. Wprowadzenie 9.2. Temperatura jako parametr diagnostyczny 9.3. Właściwości termiczne tkanek 9.4. Wymiana ciepła w tkankach 9.5. Numeryczny model termiczny 10. Podstawy badań termicznych – obrazowanie w podczerwieni 10.1. Wprowadzenie 10.2. Podstawy fizyczne pomiarów 10.3. Właściwości tkanek biologicznych jako źródła podczerwieni 10.4. Kamery podczerwieni 10.5. Aktywna Termografia Dynamiczna 10.6. Podsumowanie 11. Techniki przetwarzania obrazów termicznych 11.1. Wprowadzenie 11.2. Wstępne przetwarzanie termogramów 11.3. Techniki dedykowane przetwarzania termogramów 12. Badania eksperymentalne na zwierzętach – procedury medyczne 12.1. Modele patofizjologiczne 12.2. Procedury anastezjologiczne 12.3. Procedury wywoływania niedokrwienia i zawałów w eksperymentach na zwierzętach 12.4. Badania histopatologiczne 12.5. Podsumowanie 13. Badania eksperymentalne na zwierzętach – parametry elektryczne 13.1. Wprowadzenie 13.2. Wyniki badań elektrycznych 13.3. Podsumowanie 14. Badania eksperymentalne na zwierzętach – wyniki badań termicznych 14.1. Wprowadzenie 14.2. Badanie upośledzenia krążenia w mięśniu serca 14.3. Badanie reperfuzji mięśnia serca dla wywołanego preconditioningu 14.4. Obrazowanie mięśnia serca w aktywnej termografii dynamicznej 14.5. Podsumowanie 15A. Badania kliniczne – termograficzna ocena ukrwienia przedramienia przed i po pobraniu tętnicy promieniowej 15.1. Wprowadzenie 15.2. Tętnica promieniowa 15.3. Materiał i metoda 15.4. Omówienie wyników 15B. Termograficzny monitoring podczas operacji kardiochirurgicznych 15.6. Obrazowanie termiczne w operacjach pomostowania tętnic wieńcowych – CABAG 15.7. Badanie perfuzji mięśnia serca – ATD 16. Podsumowanie
Okładka książki Adaptacyjna rozproszona interpretacja elektrokardiogramu

52,50 zł 40,92 zł


Wprowadzenie Część I. Przegląd medycznych i technicznych podstaw zdalnej diagnostyki kardiologicznej 2. Współczesna elektrokardiografia - podstawy medyczne i informatyczne 3. Współczesna telekardiologia - aspekty telekomunikacyjne i informatyczne Część II. Wybrane wyniki badań prowadzonych przez autora w latach 1998-2010 4. System adaptacyjny inspirowany zachowaniem eksperta 5. Badania istotności informacji w zapisie i raporcie kardiologicznym 6. Optymalizacja połączeń i przepływu informacji w obrębie łańcucha procedur interpretacji EKG Część III. Koncepcje nowych rozwiązań technicznych proponowanych przez autora 7. Interpretacja EKG jako serwis abonencki 8. Dynamiczne przydzielanie zadań podczas współpracy klient-serwer na odległość 9. Rejestrator pacjenta monitorujący na żądanie 10. Skutki społeczne powszechnego ciągłego nadzoru kardiologicznego Dodatki A. Zastosowanie lokalnej gęstości diagnostycznej do kodowania sygnału EKG B. Zastosowanie lokalnej gęstości diagnostycznej do eliminacji zakłóceń mięśniowych z sygnału EKG C. Optymalizacja połączeń i przepływu informacji w obrębie łańcucha procedur interpretacji EKG D. Prototypowy projekt serwisu interpretacyjnego E. Oprogramowanie autoadaptacyjne w aplikacjach wbudowanych Indeks pojęć specjalistycznych Spis literatury Spis rysunków Spis tabel Lektura uzupełniająca
Okładka książki Pętla Raduńska i Żuławska Przewodnik kajakowy

47,25 zł 34,47 zł


Celem tego przewodnika jest przedstawienie szlaków kajakowych, leżących w pewnym oddaleniu od Gdańska, ale z których można do niego dopłynąć: z Pętli Raduńskiej - Radunią, a z Pętli Żuławskiej (Dużej i Małej) - Martwą Wisłą. Dlatego jest on kontynuacją wcześniejszego przewodnika "Gdańsk i okolice". Opisano także cały szlak Raduni oraz wybrane szlaki na Zatoce Gdańskiej. W dodatku pokazano możliwość szybkiego przemieszczenia się z Martwej Wisły na Szkarpawę. Przewodnik jest dostosowany do osób, które poruszają się samotnie kajakiem turystycznym lub morskim, czyli długim. Z tego właśnie punktu widzenia została opisana Radunia, która jak wiadomo jest przystosowana do kajaków górskich. W większości wypadków nie są wymagane żadne szczególne umiejętności. Wyjątkiem są morskie wody wewnętrzne, gdzie zafalowanie może odgrywać znaczną rolę. W przewodniku zamieszczono ok. 250 kolorowych zdjęć. SPIS TREŚCI Wprowadzenie Szlaki kajakowe Pętla Raduńska Radunia Pętla Żuławska Mała Pętla Żuławska Zatoka Pucka Zatoka Gdańska Dodatek. Błotnik-Drewnica
Okładka książki Gdańsk i okolice Przewodnik kajakowy

36,75 zł 26,81 zł


SPIS TREŚCI Delta Wisły Krótka historia Gdańska Zniszczenia i odbudowa Najważniejsze zabytki Szlaki kajakowe Centrum Gdańska Opływ Motławy Motławą do ujścia Raduni Czarna Łacha W górę Motławy Górki Zachodnie Martwa Wisła Wyspa Sobieszewska
Okładka książki Przetwarzanie i analiza ultradźwiękowych sygnałów dopplerowskich w ocenie aktywności ruchowej płodu

42,00 zł 30,64 zł


Aktywność ruchowa płodu odzwierciedla czynność jego ośrodkowego układu nerwowego. Ocena aktywności ruchowej jest więc bardzo istotna z punktu widzenia diagnostyki dobrostanu płodu i może być pomocna w stwierdzeniu pojawienia się zagrożenia zdrowia płodu. Podstawowy element oceny biofizycznej stanu płodu stanowią wskaźniki jego aktywności ruchowej, tj. występowanie ruchów globalnych ciała i ruchów pseudooddechowych. Te dwa elementy aktywności ruchowej można wykrywać analizując ultradźwiękowe sygnały dopplerowskie rejestrowane na powierzchni brzucha kobiety ciężarnej. Zmieniający się w wyniku postępującej hipoksji stan napięcia mięśni płodu (tonus) może wpływać na właściwości ruchów, np. na prędkości i przyspieszenia. Wskazane jest więc podjęcie prac nad analizą parametrów ruchów ciała w celu znalezienia ewentualnych związków tych parametrów z tonusem płodu. Metoda dopplerowska, po odpowiednim skonfigurowaniu aparatury, może pozwolić na uzyskanie w tym samym badaniu, obok danych o aktywności ruchowej płodu sensu stricto, także informacji niezbędnych do estymacji rytmu serca płodu FHR, powszechnie wykorzystywanego w praktyce klinicznej źródła informacji o stanie płodu. W ten sposób powstać może nowe narzędzie/system/metoda oceny stanu płodu wykorzystująca zarówno bardzo istotne elementy aktywności ruchowej, jak i rytm serca płodu FHR.
Okładka książki Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali

63,00 zł 45,96 zł


Tytuł książki określa jej treść, obejmującą rozważania dotyczące: - teoretycznych koncepcji opisujących determinanty kształtowania się poziomu płac w skali przedsiębiorstwa oraz gospodarki krajowej; - problemów związanych z formułowaniem przyczynowo-skutkowych modeli poziomu płac w mikro oraz makroskali gospodarczej; - wyników oszacowań przyczynowo-skutkowych modeli poziomu i dynamiki płac oraz wydajności pracy w gospodarce polskiej. Przedstawiona powyżej problematyka rozważań podporządkowana została celowi głównemu, którym było wypracowanie w perspektywie mikro- i makroekonomicznej spójnej koncepcji przyczynowo-skutkowego modelu opisującego poziom płac w gospodarce narodowej.
Okładka książki Umysł a modele maszyn uczących się

47,25 zł 34,47 zł


Książka ta, choć ukazuje się w profesjonalnej serii informatycznej, wiele ma do powiedzenia tym humanistom, których pasjonuje zagadka ludzkiego umysłu i jego fenomenalnych możliwości. Płodne i nowoczesne podejście do tej zagadki polega na konstruowaniu informatycznych modeli umysłu. Na tym polu badań inżynieria splata się z filozofią: pierwsza daje sprawdzalność i precyzję, druga kieruje ku fundamentalnym problemom rzeczywistości. Czy komputery i roboty potrafią się uczyć, czyli rozwiązywać inteligentnie nowe, zaskakujące dla nich problemy? A jeśli tak, to do jakiego progu dociera ta zdolność? Czy istnieje jakaś nieprzekraczalna dla nich granica, którą potrafi jednak pokonać umysł ludzki? Szukając odpowiedzi na te pytania, autor rozważa i przystępnie opisuje nowoczesne techniki modelowania umysłu, dające wgląd w sekrety jego uzdolnień. Mogą to być systemy eksperckie, które czerpią swoją siłę z logiki, a umieją zastąpić z powodzeniem lekarza, prawnika czy analityka giełdowego. Mogą to być sztuczne sieci neuronowe, dzięki którym zaczynamy rozumieć zdumiewającą plastyczność ludzkiego mózgu. Ale również algorytmy genetyczne, pozwalające wejrzeć "komputerowo" w nabytą ewolucyjnie moc obliczeniową żywych komórek. Autor pokazuje umiejętnie, jak w informatycznym lustrze odbijają się różne sfery świata. Warto więc zajrzeć z nim za drugą stronę lustra. Prof. zw. WITOLD MARCISZEWSKI (recenzent książki)
Okładka książki Metody pozyskiwania i przykłady wykorzystania sygnału okoruchowego

63,00 zł 45,96 zł


SPIS TREŚCI Wstęp 1. Fizjologia percepcji i metody pozyskiwania sygnału okoruchowego 1.1. Elementy fizjologii narządu wzroku 1.2. Neurologiczne podstawy śledzenia wzrokowego 1.3. Metody pozyskiwania sygnału okoruchowego 2. Metody wstępnego przetwarzania sygnału 2.1. Kalibracja systemów okoruchowych 2.2. Detekcja sakad 2.3. Redukcja szumu sygnału okoruchowego 2.4. Detekcja oka dominującego 3. Zastosowania sygnału okoruchowego do określania własności sceny 3.1. Metody okoruchowe w badaniu prawdopodobieństwa dostrzeżenia obiektów o różnych atrybutach 3.2. Analiza gęstości informacji diagnostycznej w zapisie EKG 3.3. Badania topologii rozkładu informacji diagnostycznej na obrazie OCT 4. Zastosowania sygnału okoruchowego do określania własności obserwatora 4.1. Postrzeganie i interpretacja sceny przez kierowcę pojazdu 4.2. Ocena doświadczenia analityka obrazów medycznych 4.3. Ocena doświadczenia kardiologa interpretującego zapis EKG 4.4. Ocena postępów treningu szybkości czytania 4.5. Badanie zdolności korekty błędów podczas czytania 5. Systemy asystujące wykorzystujące sygnał okoruchowy do sterowania 5.1. Aktywny system wizyjny jako okoruchowy interfejs dla niepełnosprawnych 5.2. Okoruchowy system optyczny do sterowania urządzeniami domowymi przez osoby niepełnosprawne 6. Zakończenie 6.1. Perspektywy rozwoju i zastosowań metod okoruchowych 6.2. Podsumowanie Bibliografia Spis ilustracji Spis tabel
Okładka książki Encyklika papieża Leona XIII PROVIDENTISSIMUS DEUS Tłumaczenie i skrócony komentarz

36,75 zł 26,81 zł


SPIS TREŚCI ENCYKLIKA o studiowaniu Pisma Świętego Wprowadzenie 1. Znaczenie badań Pisma Świętego 2. Pismo Święte w życiu Kościoła 3. Uporządkowanie studiów biblijnych 4. Obrona autorytetu Pisma Świętego Zakończenie KOMENTARZ Wprowadzenie 1. Tło historyczne 2. Pojęcie Magisterium Kościoła 3. Natchnienie Pisma Świętego 4. Hermeneutyka biblijna 5. Wulgata a teksty pierwotne 6. Znaczenie Pisma Świętego 7. Uporządkowanie studiów biblijnych Zakończenie Wykaz skrótów
Okładka książki Encyklika papieża Piusa XII DIVINO AFFLANTE SPIRITU Tłumaczenie i skrócony komentarz

26,25 zł 19,15 zł


SPIS TREŚCI ENCYKLIKA o odpowiednim prowadzeniu badań Świętej Biblii Wstęp I. Opieka Leona XIII i jego następców nad biblistyką 1. Dzieło Leona XIII 2. Dzieło następców Leona XIII 3. Opieka papieży nad wykorzystaniem i rozprzestrzenianiem Pisma Świętego 4. Owoce tej różnorodnej działalności II. Badania Pisma Świętego w naszych czasach Dzisiejsza sytuacja biblistyki 1. Powrót do tekstów pierwotnych 2. Interpretacja Pisma Świętego 3. Szczególne obowiązki komentatorów w naszych czasach 4. Sposób rozwiązywania zagadnień trudniejszych 5. Posługiwanie się Pismem Świętym w nauczaniu wiernych Zakończenie KOMENTARZ Wprowadzenie 1. Tło historyczne 2. Natchnienie Pisma Świętego 3. Hermeneutyka biblijna 4. Wulgata a teksty pierwotne 5. Zadania egzegezy katolickiej Zakończenie Wykaz skrótów
Okładka książki Modelowanie numeryczne fantomów serca na potrzeby obrazowania odkształceń w echokardiografii

47,25 zł 34,47 zł


SPIS TREŚCI Spis treści Od autora Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń 1. Wstęp 2. Wybrane zagadnienia mechaniki 3. Obrazowanie odkształceń w echokardiografii 4. Zarys budowy i mechaniki serca 5. Modelowanie numeryczne w planowaniu eksperymentów fizycznych 6. Model jako źródło danych referencyjnych 7. Modele do generacji danych syntetycznych 8. Podsumowanie Literatura
Okładka książki Ograniczenia oceny lokalnej funkcji skurczowej lewej komory serca z wykorzystaniem dwuwymiarowych da

63,00 zł 45,96 zł


SPIS TREŚCI Spis treści Wykaz skrótów 1. Wprowadzenie 2. Metody i warsztat badawczy 3. Wyniki badań 4. Dyskusja wyników 5. Podsumowanie Bibliografia
Okładka książki Rekombinacyjny wskaźnik jakości promieniowania zastosowania przy wykorzystaniu promieniowania joni

42,00 zł 30,64 zł


SPIS TREŚCI Streszczenie Abstract Wykaz wybranych symboli i skrótów 1. Ewolucja definicji współczynnika jakości 2. Metody i komory rekombinacyjne 3. Współczynnik jakości w procedurach medycznych 4. Podsumowanie Bibliografia
Okładka książki Przewodnik po Krutyni

36,75 zł 26,81 zł


SPIS TREŚCI Wprowadzenie Bezpieczeństwo na wodzie Technika wiosłowania Początek Krutyni Szlak Krutyni - nazwy geograficzne Uwagi końcowe Szlak Krutyni 1. Warpuny-Bałowo 2. Jezioro Gielądzkie 3. Jezioro Lampackie 4. Lampasz 5. Sobiepanka 6. Dłużec 7. Jezioro Białe 8. Jezioro Ganckie 9. Babięcka Struga 10. Zyzdrój Wielki i Mały 11. Spychowska Struga 12. Zdrużno i Uplik 13. Jezioro Mokre 14. Jezioro Krutyńskie 15. Jezioro Krutyńskie-Krutyń 16. Krutyń-Zielony Lasek 17. Zielony Lasek-Rosocha 18. Rosocha-Wojnowo 19. Wojnowo-Ukta 20. Ukta-Nowy Most (1) 21. Ukta-Nowy Most (2) 22. Nowy Most-Iznota (1) 23. Nowy Most-Iznota (2) Zakończenie
Opakowanie Tom 1. Modelowanie procesów fizjologicznych i patologicznych

78,75 zł 57,45 zł


SPIS TREŚCI Wstęp 1. Modelowanie transportu wody i substancji w pozaustrojowym oczyszczaniu krwi 2. Modelowanie fali pulsu w naczyniach tętniczych 3. Modelowanie układu krążenia - wybrane aspekty 4. Modelowanie krążenia mózgowego 5. Modelowanie układu oddechowego 6. Modelowanie interakcji oddechowo-krążeniowej 7. Modelowanie metabolizmu mineralnego 8. Modelowanie metabolizmu węglowodanów (układ glukoza-insulina) 9. Modelowanie homeostazy cholesterolu 10. Modelowanie motoryki pęcherzyka żółciowego 11. Modelowanie mechaniki struktur tętniczych 12. Modelowanie procesów słuchowych w celu oceny ryzyka uszkodzeń słuchu 13. Modelowanie transportu wody i substancji w tkance 14. Metody modelowania propagacji światła w tkankach 15. Modelowanie transportu ciepła w tkance 16. Modelowanie przepływu krwi przez chirurgiczne zespolenia naczyniowe 17. Modelowanie przepływ krwi przez zastawki serca 18. Modele neuronu i sieci neuronów 19. Modelowanie motoneuronu 20. Modelowanie pętli wzgórzowo-korowej w układzie wzrokowym 21. Modelowanie odpowiedzi odpornościowej na rozwój nowotworu 22. Modelowanie sieci sygnałowych
Okładka książki Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa w onkologii

52,50 zł 38,30 zł


SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Epidemiologia chorób nowotworowych w Polsce i na świecie 2.1. Zachorowalność, umieralność wśród dorosłych w Polsce 2.2. Zachorowalność, umieralność wśród dzieci i młodzieży w Polsce 2.3. Zachorowalność, umieralność na świecie 3. Powstawanie nowotworów 4. Podział, charakterystyka nowotworów 4.1. Nowotwory wieku dorosłego 4.2. Nowotwory wieku rozwojowego 5. Etiologia chorób nowotworowych 5.1. Czynniki genetyczne 5.2. Czynniki fizyczne 5.3. Czynniki chemiczne 5.4. Czynniki biologiczne 6. Profilaktyka chorób nowotworowych 6.1. Profilaktyka pierwotna 6.2. Profilaktyka wtórna 7. Rozpoznanie chorób nowotworowych 7.1. Wywiad i badanie przedmiotowe 7.2. Diagnostyka obrazowa 7.3. Badanie patomorfologiczne 7.4. Badania biochemiczne 7.5. Badania dodatkowe 8. Leczenie chorób nowotworowych 9. Rola pielęgniarki w onkologii 10. Założenia i cel pracy 11. Materiał i metoda badań 11.1. Projekt badania 11.2. Próba 11.3. Metoda 11.4. Względy etyczne 11.5. Analiza danych 12. Wyniki badań 12.1. Pacjenci: dane demograficzne 12.2. Pacjenci: rozpoznanie choroby 12.3. Pacjenci: opieka zdrowotna 12.4. Pacjenci: wpływ psychologiczny 12.5. Pacjenci: akceptacja choroby 12.6. Pacjenci: interakcje społeczne 12.7. Pacjenci: objawy 12.8. Pacjenci: sprawność 12.9. Pacjenci: jakość życia 12.10. Pacjenci: potrzeby 12.11. Opiekunowie: dane demograficzne 12.12. Opiekunowie: potrzeby 13. Dyskusja 14. Wnioski Piśmiennictwo Wykaz tabel Wykaz rysunków Streszczenie Abstract
Okładka książki Jak ułożyć każdą sześcienną kostkę Rubika?
zapowiedź

42,00 zł 30,64 zł


Nowe zaktualizowane wydanie, w którym udoskonalono ilustracje i dodano aneks. Zaprezentowany sposób układania kostki Rubika jest oparty na najprostszej i jednocześnie najdłuższej metodzie – LBL (Layer by Layer), czyli układaniu warstwowym. Dzięki temu przyjemność układania trwa trochę dłużej. Wstęp Terminologia Kostka 2x2x2 1. Pierwsza warstwa 2. Druga warstwa - przestawianie narożników 3. Druga warstwa - obracanie narożników Kostka 3x3x3 1. Pierwsza warstwa 2. Druga warstwa 3. Trzecia warstwa - żółty krzyż 4. Trzecia warstwa - przestawianie narożników 5. Trzecia warstwa - obracanie narożników 6. Trzecia warstwa - przestawianie klocków bocznych Kostka 4x4x4 1. Układanie klocków środkowych 2. Układanie klocków bocznych 3. Pierwsza warstwa 4. Druga i trzecia warstwa 5. Czwarta warstwa - żółty krzyż 6. Czwarta warstwa - przestawianie narożników 7. Czwarta warstwa - obracanie narożników 8. Czwarta warstwa - przestawianie klocków bocznych Kostka 5x5x5 1. Układanie klocków środkowych 2. Układanie klocków bocznych 3. Pierwsza warstwa 4. Druga, trzecia i czwarta warstwa 5. Piąta warstwa - żółty krzyż 6. Piąta warstwa - przestawianie narożników 7. Piąta warstwa - obracanie narożników 8. Piąta warstwa - przestawianie klocków bocznych Kostka 6x6x6 1. Układanie klocków środkowych 2. Układanie klocków bocznych 3. Pierwsza warstwa 4. Druga, trzecia, czwarta i piąta warstwa 5. Szósta warstwa - żółty krzyż 6. Szósta warstwa - przestawianie narożników 7. Szósta warstwa - obracanie narożników 8. Szósta warstwa - przestawianie klocków bocznych Kostka 7x7x7 1. Układanie klocków środkowych 2. Układanie klocków bocznych 3. Pierwsza warstwa 4. Druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta warstwa 5. Siódma warstwa - żółty krzyż 6. Siódma warstwa - przestawianie narożników 7. Siódma warstwa - obracanie narożników 8. Siódma warstwa - przestawianie klocków bocznych Kostki większe Podsumowanie Aneks (kostka 3x3x3) Metoda LBL z elementami Fridrich Bardzo uproszczona metoda Fridrich
Okładka książki Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski Naukowiec i wykładowca

99,75 zł 72,77 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski był jednym z najważniejszych biblistów polskich drugiej połowy XX wieku. Jego działalność naukowo-badawcza i naukowo-popularyzatorska poparta licznymi publikacjami, a przede wszystkim przekładami Nowego Testamentu, sprawiła, że był postacią powszechnie znaną, a z jego dorobku przez wiele lat korzystano w seminariach duchownych, na KUL-u i ATK-u. Przedmiotem pracy są wydarzenia z życia ks. Dąbrowskiego i jego dzieła, w tym jego dokonania naukowe i popularyzatorskie. Do ich zbadania zastosowano metodę indukcyjną i dedukcyjną1. W większości jest to rozprawa źródłowa, w której autor zdecydował się często cytować źródła, aby wiernie przedstawić opisywane i analizowane wydarzenia oraz dzieła. Ponieważ nie można oddzielić działalności politycznej ks. Dąbrowskiego od jego dokonań wydawniczych, dlatego ten aspekt jego życia został również poddany analizie. Celem pracy jest ukazanie ks. Eugeniusza Dąbrowskiego jako naukowca i wykładowcy oraz określenie jego roli w polskiej biblistyce katolickiej. SPIS TREŚCI Wstęp 1. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1901-1939 1.1. Kontekst historyczny 1.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1901-1917 1.3. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1917-1939 1.4. Dodatek 2. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1939-1944 2.1. Kontekst historyczny 2.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1939-1944 2.3. Dodatek 3. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1944-1953 3.1. Kontekst historyczny 3.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1944-1950 3.3. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1950-1953 3.4. Dodatek 4. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1954-1959 4.1. Kontekst historyczny 4.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1954-1959 4.3. Dodatek 5. Życie i działalność Eugeniusza Dąbrowskiego w latach 1960-1970 5.1. Kontekst historyczny 5.2. Eugeniusz Dąbrowski w latach 1960-1970 5.3. Dodatek 6. Eugeniusz Dąbrowski a Sobór Watykański II 6.1. Eugeniusz Dąbrowski a rozwój biblistyki katolickiej przed Soborem Watykańskim II 6.2. Eugeniusz Dąbrowski a biblistyka katolicka w trakcie i po Soborze Watykańskim II 6.3. Eugeniusz Dąbrowski a biblistyka katolicka po Soborze Watykańskim II 7. Eugeniusz Dąbrowski a Prymas Stefan Wyszyński 7.1. Działalność polityczna Eugeniusza Dąbrowskiego 7.2. Działalność naukowa Eugeniusza Dąbrowskiego Podsumowanie Aneksy Wykaz skrótów Bibliografia
Okładka książki Transport w gospodarce

47,25 zł 36,83 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Wstęp 1. Rola transportu w gospodarce 1.1. Cechy współczesnej gospodarki narodowej 1.2. Transport a gospodarka narodowa 1.3. Transport a ład przestrzenny i konkurencja 1.4. Wpływ regulacji na transport 2. Globalizacja w poszczególnych gałęziach transportu 2.1. Charakterystyka procesów globalizacyjnych 2.2. Tendencje globalizacyjne w transporcie lotniczym 2.3. Globalizacja w transporcie kolejowym 2.4. Elementy globalizacji w transporcie morskim 2.5. Wpływ globalizacji na żeglugę śródlądową 2.6. Transport drogowy a globalizacja 3. Koszty transportu 3.1. Podział kosztów w transporcie 3.2. Struktura kosztów w transporcie 3.3. Koszty zewnętrzne w transporcie 3.4. Znaczenie kosztów krańcowych w transporcie 3.5. Struktura kosztów w poszczególnych gałęziach transportu 4. Infrastruktura transportu 4.1. Charakterystyka infrastruktury transportu 4.2. Infrastruktura transportu kolejowego 4.3. Infrastruktura transportu drogowego 4.4. Infrastruktura żeglugi śródlądowej 4.5. Infrastruktura transportu morskiego 4.6. Infrastruktura transportu lotniczego 5. Charakterystyka przewozów według gałęzi transportu 5.1. Procesy transformacyjne w transporcie a gromadzenie danych 5.2. Przewozy ładunków według gałęzi transportu 5.3. Przewozy pasażerów według gałęzi transportu 6. Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do prognoz rozwoju transportu 6.1. Struktura modelu 6.2. Wyniki oszacowania parametrów wybranych relacji 6.3. Prognozy rozwoju transportu do roku 2030 Zakończenie Bibliografia Załączniki Spis rysunków Spis tabel
Okładka książki Elektroniczne Rynki Usług Technologie i ich realizacje

42,00 zł 32,74 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Przedmowa 1. Wprowadzenie do elektronicznych rynków usług 2. Uwarunkowania prawne i technologiczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego 3. Paradygmat SOA 4. Elektroniczne procesy biznesowe 5. Propozycja realizacji ERU - koncepcja platformy ELA-enT 6. Słownik EntishDictionary 7. ELA-enT: Specyfikacja języka i protokołów 8. Implementacja platformy ELA-enT Bibliografia Skorowidz
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj