KATEGORIE [rozwiń]

Monika Boguszewicz-Kreft (red.)

Okładka książki Trendy i wyzwania współczesnego marketingu. Tom 21

58,00 zł 47,82 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Aby prze­trwać w wa­run­kach dy­na­micz­ne­go oto­cze­nia za­rzą­dza­ją­cy or­ga­ni­za­cja­mi mu­szą na­dą­żać za zmie­nia­ją­cym się ryn­kiem i ocze­ki­wa­nia­mi na­byw­ców. Przed­się­bior­stwa, któ­re pra­gną się roz­wi­jać i za­jąć moc­ną po­zy­cję na ryn­ku mu­szą an­ty­cy­po­wać nad­cho­dzą­ce zmia­ny i re­ago­wać na nie szyb­ciej niż kon­ku­ren­cja. Nie­wąt­pli­wie sprzy­ja te­mu wie­dza o me­cha­ni­zmach dzia­ła­nia ryn­ku, zna­jo­mość tren­dów i wdra­ża­nie no­wych kon­cep­cji mar­ke­tin­go­wych.Ni­niej­sza pu­bli­ka­cja jest odzwier­cie­dle­niem pro­ble­mów nur­tu­ją­cych tak prak­ty­ków, jak i ba­da­czy mar­ke­tin­gu. Znaj­du­ją się tu roz­wa­ża­nia do­ty­czą­ce za­rów­no sa­mej isto­ty, jak i no­wych kon­cep­cji mar­ke­tin­gu, je­go apli­ka­cji w po­szcze­gól­nych bran­żach oraz kształ­to­wa­nia mar­ki i per­spek­tyw ja­kie wno­szą no­we me­dia.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj