KATEGORIE [rozwiń]

Maria Jagodzińska

Okładka książki Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania

89,00 zł 63,93 zł


Podróż w głąb ludzkiej pamięci Podstawy teoretyczne Podłoże neurobiologiczne Odkrywane tajemnice umysłu Pamięć jest jedną z najbardziej fascynujących funkcji naszego mózgu. Wydaje nam się zupełnie naturalne, że budząc się rano, rozpoznajemy pokój i twarze bliskich, a także potrafimy wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w codziennych sytuacjach. Przecież zadaniem pamięci jest właśnie gromadzenie wiedzy o świecie i umiejętności nabywanych w ciągu życia. To właśnie dzięki niej udaje nam się zrozumieć zachowania ludzi i zanalizować okoliczności, w jakich się znajdujemy. To ona pozwala nam oceniać obserwowane zdarzenia i odbierane wiadomości. Książka ""Psychologia pamięci"" jest podręcznikiem akademickim, a zarazem prawdziwą encyklopedią wiedzy na temat pamięci. Autorka rozpoczyna wykład od przybliżenia teorii, odwołując się do pionierów badań w tym zakresie -- Hermanna Ebbinghausa czy Frederica Bartletta. Osobny rozdział poświęca neurobiologicznemu podłożu, a także organizacji pamięci, jej systemom i procesom. Zabiera nas też w fascynującą podróż w głąb ludzkiego mózgu: opisuje rozwój pamięci od najmłodszych lat aż do wieku dojrzałego. Przybliża specyfikę pamięci autobiograficznej oraz charakteryzuje różnego typu zaburzenia, w tym różne rodzaje amnezji i chorobę Alzheimera. Ponadto podręcznik opisuje: systemy pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, procesy kodowania informacji oraz strategie zapamiętywania, pamięć jawną i utajoną -- przejawy, obserwacje, metody badania, zapominanie -- teorie i czynniki wpływające na trwałość przechowywania danych, procesy wydobywania z pamięci potrzebnych informacji, starzenie się pamięci i zmiany neurologiczne w mózgu.
Okładka książki Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania

69,00 zł 44,42 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Podróż w głąb ludzkiej pamięci Podstawy teoretyczne Podłoże neurobiologiczne Odkrywane tajemnice umysłu Pamięć jest jedną z najbardziej fascynujących funkcji naszego mózgu. Wydaje nam się zupełnie naturalne, że budząc się rano, rozpoznajemy pokój i twarze bliskich, a także potrafimy wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w codziennych sytuacjach. Przecież zadaniem pamięci jest właśnie gromadzenie wiedzy o świecie i umiejętności nabywanych w ciągu życia. To właśnie dzięki niej udaje nam się zrozumieć zachowania ludzi i zanalizować okoliczności, w jakich się znajdujemy. To ona pozwala nam oceniać obserwowane zdarzenia i odbierane wiadomości. Książka "Psychologia pamięci" jest podręcznikiem akademickim, a zarazem prawdziwą encyklopedią wiedzy na temat pamięci. Autorka rozpoczyna wykład od przybliżenia teorii, odwołując się do pionierów badań w tym zakresie -- Hermanna Ebbinghausa czy Frederica Bartletta. Osobny rozdział poświęca neurobiologicznemu podłożu, a także organizacji pamięci, jej systemom i procesom. Zabiera nas też w fascynującą podróż w głąb ludzkiego mózgu: opisuje rozwój pamięci od najmłodszych lat aż do wieku dojrzałego. Przybliża specyfikę pamięci autobiograficznej oraz charakteryzuje różnego typu zaburzenia, w tym różne rodzaje amnezji i chorobę Alzheimera. Ponadto podręcznik opisuje: systemy pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, procesy kodowania informacji oraz strategie zapamiętywania, pamięć jawną i utajoną -- przejawy, obserwacje, metody badania, zapominanie -- teorie i czynniki wpływające na trwałość przechowywania danych, procesy wydobywania z pamięci potrzebnych informacji, starzenie się pamięci i zmiany neurologiczne w mózgu. "Podręcznik pozwoli studentom zdobyć aktualną wiedzę z zakresu psychologii pamięci, ułatwi zrozumienie różnych kontrowersji o charakterze teoretycznym, które są obecne we współczesnej psychologii. Dostarczy też narzędzia do krytycznej analizy różnych wyników, hipotez, koncepcji, itp. Problematyka poruszana w podręczniku zakresowo odpowiada potrzebom studentów psychologii, a także w pewnym stopniu pedagogiki, oraz potrzebom badaczy interesujących się kognitywistyką, a szczególnie filozofią umysłu." prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński "Podręcznik zasługuje, moim zdaniem, na najwyższą ocenę. Tak jest zarówno ze względu na zawartość treściową książki, jak i zastosowane formy jej prezentacji. (…) Autorce wyrażam uznanie za uwieńczony sukcesem ogromny trud w pełni kompetentnego i starannego przygotowania tekstu." prof. dr hab. Ziemowit Włodarski Psychologia pamięci Spis treści   Przedmowa (13) Część I Badania nad pamięcią (17) Rozdział 1. Pamięć jako przedmiot badań (19) Przejawy pamięci (19) Pojęcie pamięci (20) Pamięć czy uczenie się? (22) Podstawowe rozróżnienia (24) Główne problemy (25) Podsumowanie (26) Literatura uzupełniająca (27) Zbliżenie. Metafory opisujące pamięć (27) Rozdział 2. Historia badań (31) Przednaukowe zainteresowania pamięcią (31) Pionierzy badań nad pamięcią (35) Główne podejścia teoretyczne (40) Wprowadzenie (40) Asocjacjonizm klasyczny (40) Behawioryzm (42) Badania nad uczeniem się werbalnym (44) Współczesne wersje asocjacjonizmu (45) Źródła rewolucji poznawczej (45) Charakterystyka podejścia poznawczego (47) Badania nad pamięcią w warunkach naturalnych - podejście ekologiczne (48) Neuropsychologiczne i neuropoznawcze badania nad pamięcią (50) Podsumowanie (51) Literatura uzupełniająca (53) Rozdział 3. Metody badań (55) Podstawowy plan eksperymentu w badaniach pamięci (55) Pomiary pamięci (56) Rodzaje zadań służących do pomiaru pamięci (56) Testy reprodukcji (57) Testy rozpoznawania (60) Testy pośrednie (62) Testy pamięci prospektywnej (63) Metoda chronometryczna (64) Zmienne niezależne w badaniach pamięci (64) Zmienne na etapie kodowania (64) Zmienne na etapie przechowywania (67) Zmienne na etapie wydobywania (67) Zmienne związane z badaną populacją (68) Podsumowanie (69) Literatura uzupełniająca (70) Część II Natura ludzkiej pamięci - systemy i procesy (71) Rozdział 4. Neurobiologiczne podłoże pamięci (73) Pytania dotyczące relacji między pamięcią a mózgiem (73) Problem mózgowej lokalizacji pamięci (75) Poszukiwania engramu (75) Czy pamięć ma ścisłą lokalizację w mózgu? (75) Współczesne ujęcie problemu (76) Podstawowe dane o strukturach anatomicznych mózgu (78) Półkule mózgowe (78) Kora mózgowa (79) Układ limbiczny i formacja hipokampa (82) Zwoje podstawy, pień mózgu i móżdżek (83) Struktury zaangażowane w procesy pamięci (86) Metody badania relacji między pamięcią a strukturami mózgu (87) Lezje i sekcje mózgu (87) Przegląd technik obrazowania mózgu (88) Obrazowanie elektrofizjologiczne (89) Pozytronowa tomografia emisyjna (92) Czynnościowy rezonans magnetyczny (94) Problemy interpretacyjne (95) Neurony i procesy przewodzenia informacji w układzie nerwowym (96) Budowa neuronu (97) Synapsy (98) Przewodzenie informacji i komunikacja między neuronami (100) Neuroprzekaźniki (101) Receptory synaptyczne (103) Badania nad komórkowymi i molekularnymi mechanizmami pamięci (105) Koncepcja Hebba (105) Plastyczność układu nerwowego jako podłoże pamięci (105) Mechanizmy plastyczności synaptycznej - LTP i LTD (106) Zmiany strukturalne w synapsach (108) Rola genów (110) Podsumowanie (111) Literatura uzupełniająca (114) Rozdział 5. Organizacja pamięci - systemy i procesy (115) Podstawy organizacji pamięci (115) Jedna pamięć czy kilka? (116) Tradycyjne rozróżnienia (116) Wielomagazynowe modele pamięci (116) Argumenty za wielomagazynowymi modelami pamięci i przeciw nim (120) Procesy przetwarzania informacji a pamięć (124) Koncepcja poziomów przetwarzania (124) Krytyka i rozwój koncepcji poziomów przetwarzania (128) Podejście procesualne w wyjaśnianiu funkcjonowania pamięci (129) Ile jest systemów pamięci? (130) Główne podziały (130) Kryteria wyróżniania systemów pamięci (132) Dane o mózgowej organizacji pamięci (134) Typologia L.R. Squire'a (138) Pięć głównych systemów pamięci ludzkiej według Schactera i Tulvinga (139) Podsumowanie (141) Literatura uzupełniająca (143) Zbliżenie 1. Relacje pomiędzy systemami pamięci - model SPI (143) Zbliżenie 2. Wyodrębnianie się systemów pamięci w 1. roku życia człowieka (145) Rozdział 6. Systemy pamięci krótkotrwałej (149) Krótkotrwałe pamiętanie informacji (149) Pamięć sensoryczna (150) Pamięć ikoniczna (150) Pamięć echoiczna (155) Jak funkcjonuje pamięć sensoryczna? (159) Charakterystyka pamięci krótkotrwałej (160) Pojemność (160) Zapominanie (162) Wydobywanie informacji (163) Kody pamięci krótkotrwałej (166) Pamięć operacyjna (170) Pamięć a bieżąca aktywność poznawcza (170) Badania metodą podwójnego zadania (172) Model pamięci operacyjnej Baddeleya (173) Pętla fonologiczna (175) Notes wizualno-przestrzenny (179) Centralny system wykonawczy (181) Bufor epizodyczny (182) Inne modele pamięci operacyjnej (182) Problemy teoretyczne i kierunki badań (184) Podsumowanie (186) Literatura uzupełniająca (188) Zbliżenie. Różnice indywidualne w pamięci operacyjnej a inteligencja płynna (188) Zastosowanie. Jak powiększyć zakres pamięci krótkotrwałej? Naucz się strategii albo zostań ekspertem (190) Rozdział 7. Systemy pamięci długotrwałej (193) Zawartość pamięci długotrwałej (193) Pamięć proceduralna (194) Pamięć proceduralna a inne systemy pamięci długotrwałej (194) Nabywanie umiejętności (196) Etapy nabywania umiejętności według J.R. Andersona (198) Reprezentacja wiedzy proceduralnej (200) Trwałość umiejętności (201) Obszary mózgu zaangażowane w pamięć umiejętności (202) Pamięć deklaratywna - semantyczna i epizodyczna (203) Rozróżnienie pamięci semantycznej i epizodycznej (203) Charakterystyka pamięci semantycznej (205) Charakterystyka pamięci epizodycznej (206) Badania metodą pamiętam-wiem (207) Dane neuropsychologiczne (209) Dane neuropoznawcze (212) Kontrowersje teoretyczne (213) Reprezentacja wiedzy deklaratywnej (214) Reprezentacja w formie sądów (214) Reprezentacja w formie wyobrażeń (216) Model podwójnego kodowania (216) Model pojedynczego kodu (219) Spór o reprezentacje (219) Struktura pamięci semantycznej (220) Jak zorganizowana jest wiedza semantyczna? (220) Modele sieciowe (220) Modele porównywania cech (223) Modele schematów, ram i skryptów (224) Podsumowanie (227) Literatura uzupełniająca (229) Zbliżenie 1. Rozwój bez pamięci epizodycznej - czy wystarczy pamięć semantyczna? (230) Zbliżenie 2. Czy zwierzęta mają pamięć epizodyczną? (232) Rozdział 8. Procesy kodowania informacji w pamięci długotrwałej (235) Wprowadzenie (235) Formy aktywności podczas kodowania informacji w pamięci długotrwałej (236) Powtarzanie (236) Organizowanie (241) Werbalizacja (243) Wyobrażenia (245) Elaboracja (247) Zapamiętywanie zamierzone i niezamierzone (249) Strategie zapamiętywania zamierzonego (249) Zapamiętywanie niezamierzone (249) Konstruktywny i wybiórczy charakter procesów kodowania (251) Zmiany w informacjach powstające podczas kodowania (251) Rola schematów (256) Wpływ poziomu przetwarzania na kodowanie informacji (258) Kodowanie informacji jako produkt uboczny operacji poznawczych (258) Kodowanie a późniejsze wydobywanie informacji (261) Efekt generowania (263) Efekt odniesienia do Ja (264) Podsumowanie (266) Literatura uzupełniająca (267) Zbliżenie 1. Efekt wyższości obrazu (268) Zbliżenie 2. Efekt działania (269) Zastosowanie. Jak uczyć się treści tekstów podręcznikowych? Strategia PQ4R (270) Zastosowanie 2. Jak organizować szkolenia? Manipulowanie czasem (271) Rozdział 9. Zapominanie (275) Zapominanie różnych rodzajów informacji (275) Krzywa zapominania Ebbinghausa (276) Zapominanie zdarzeń autobiograficznych (277) Zapominanie języka obcego (278) Zapominanie wiedzy szkolnej i uniwersyteckiej (280) Teorie zapominania (281) Dlaczego zapominamy? (281) Hipoteza rozpadu śladu pamięciowego (281) Rola interferencji (283) Schemat badań nad interferencją proaktywną (284) Zapominanie jako brak dostępu do śladu pamięciowego (286) Modyfikacje śladu pamięciowego (287) Wyparcie jako mechanizm zapominania (288) Czynniki wpływające na trwałość przechowywania informacji w pamięci (290) Adaptacyjne funkcje zapominania (293) Podsumowanie (294) Literatura uzupełniająca (295) Zbliżenie 1. Procesy konsolidacji śladów pamięciowych (295) Zbliżenie 2. Zapomnieć na życzenie - badania nad zapominaniem ukierunkowanym (297) Zastosowanie 1. Jak przeciwdziałać zapominaniu? (300) Rozdział 10. Procesy wydobywania informacji z pamięci deklaratywnej (303) Charakterystyka wydobywania informacji z pamięci deklaratywnej (304) Rozpoznawanie a reprodukcja (304) Zjawisko "końca języka" (305) Poczucie pamiętania (307) Rola wskazówek - zasada specyficzności kodowania (308) Zależność od kontekstu - relacja między warunkami wydobywania i kodowania (312) Strategie przypominania (319) Modele wydobywania (321) Model jednego procesu (321) Modele generowania-rozpoznawania (322) Modele wydobywania oparte na zasadzie specyficzności kodowania (323) Dwa procesy w rozpoznawaniu - ocena znajomości i przypomnienie (324) Mózgowe korelaty wydobywania informacji z pamięci deklaratywnej (327) Zniekształcenia w przypominaniu (328) Podsumowanie (333) Literatura uzupełniająca (335) Zbliżenie 1. Monitorowanie źródła informacji podczas przypominania (335) Zbliżenie 2. Zaraźliwe błędy - zjawisko konformizmu w pamięci (337) Zastosowanie 1. Wywiad poznawczy jako procedura wydobywania informacji o zdarzeniu (339) Zastosowanie 2. Czy hipnoza pomaga w przypominaniu? (342) Rozdział 11. Pamięć utajona (345) Pamięć a świadomość (345) Przejawy pamięci utajonej (346) Obserwacje kliniczne (347) Pamięć nieświadoma u ludzi zdrowych (348) Metody badania pamięci utajonej (349) Testy pośrednie oparte na torowaniu (349) Badania nad uczeniem się nieświadomym (354) Porównanie pamięci jawnej i utajonej (355) Niezależność stochastyczna testów pamięci jawnej i utajonej (355) Dysocjacje w porównaniach populacji (356) Dysocjacje funkcjonalne (358) Problemy związane z porównaniami - procedura dysocjacji procesów (362) Dane neuropoznawcze (366) Wyjaśnienia teoretyczne (367) Charakterystyka pamięci utajonej (367) Teoria aktywacji (368) Teorie odrębnych systemów pamięci (368) Teorie oparte na procesach przetwarzania informacji (369) Znaczenie pamięci utajonej (371) Podsumowanie (373) Literatura uzupełniająca (375) Zbliżenie 1. Fałszywa sława, iluzja prawdy i inne efekty pamięci utajonej (376) Zbliżenie 2. Nieświadomy plagiat - jak to możliwe? (377) Zastosowanie. Nabywanie umiejętności przez pacjentów amnestycznych metodą znikających wskazówek (380) Część III Pamięć w ciągu życia człowieka (383) Rozdział 12. Od dziecka do dorosłego - rozwój pamięci (385) Zależność między pamięcią a wiekiem człowieka (385) Przejawy pamięci we wczesnym dzieciństwie (387) Pomiary rozpoznawania (387) Pomiary odtwarzania (392) Rozwój poszczególnych systemów pamięci (393) Pamięć operacyjna (394) Pamięć proceduralna (396) Pamięć deklaratywna (397) Rozwój strategii pamięciowych (397) Deficyty strategiczne (397) Prestrategie i prekursory zachowań strategicznych (399) Rozwój metapamięci i kontroli nad pamięcią (402) Podsumowanie (404) Literatura uzupełniająca (405) Zbliżenie 1. Czy dziecko pamięta doświadczenia z okresu prenatalnego? (405) Zbliżenie 2. Jak małe dzieci radzą sobie bez strategii pamięciowych? Przetwarzanie informacji w monologach przed snem i w zabawie tematycznej (408) Zastosowanie. Czy dziecko może być wiarygodnym świadkiem zdarzenia? (410) Rozdział 13. Historia życia zapisana w pamięci - pamięć autobiograficzna (413) Charakterystyka wspomnień autobiograficznych (413) Specyfika pamięci autobiograficznej (413) Cechy wspomnień (414) Rodzaje wspomnień (416) Metody badania (416) Organizacja pamięci autobiograficznej (419) Pamiętanie doświadczeń życiowych (422) Pamięć przeżyć z różnych okresów życia (422) Reminiscencja (423) Amnezja dziecięca (424) Pamięć fleszowa (429) Czy pamięć autobiograficzna jest wierna? (432) Rekonstruowanie wspomnień (432) Pamięć w służbie Ja (434) Wpływ kontekstu społecznego podczas wspominania (435) Jak powstają fałszywe wspomnienia? (436) Podsumowanie (438) Literatura uzupełniająca (440) Zbliżenie. W poszukiwaniu wypartych wspomnień z dzieciństwa - wspomnienia odzyskane czy fałszywe? (441) Rozdział 14. Pamięć w późnym wieku (445) Starzenie się pamięci (445) Słabe i mocne strony pamięci w późnym wieku (446) Hipotezy wyjaśniające osłabienie pamięci (451) Przegląd hipotez (451) Spowolnienie poznawcze (452) Redukcja zasobów przetwarzania (454) Deficyty w hamowaniu nieistotnych informacji (457) Zmiany neurologiczne w mózgu (460) Dlaczego pamięć pogarsza się w późnym wieku? (463) Podsumowanie (464) Literatura uzupełniająca (465) Zbliżenie. Pamięć prospektywna starszych ludzi (466) Rozdział 15. Zaburzenia pamięci (469) Czynniki zaburzające funkcjonowanie pamięci (469) Rodzaje zaburzeń (474) Główne rozróżnienia (474) Amnezja następcza (475) Amnezja wsteczna (477) Amnezje organiczne (479) Zespół amnestyczny po uszkodzeniu przyśrodkowych części płatów skroniowych (479) Zespół amnestyczny po uszkodzeniu międzymózgowia (483) Przejściowa amnezja globalna (486) Amnezje funkcjonalne (489) Ogólna charakterystyka (489) Amnezja dysocjacyjna (493) Fuga dysocjacyjna (493) Dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (494) Zaburzenia pamięci w demencjach (496) Ogólna charakterystyka (496) Choroba Alzheimera (497) Podsumowanie (500) Literatura uzupełniająca (501) Słownik (503) Bibliografia (523) Indeks nazwisk (589) Indeks rzeczowy (601)
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj