KATEGORIE [rozwiń]

Leśniewski Michał Adam

Okładka książki Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw

55,00 zł 48,10 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Konkurencyjność miękka to jedna z dróg do osiągnięcia obecnej i/lub potencjalnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Czynniki konkurencyjności, aby mogły być efektywne i skuteczne, muszą być rozwijane i kształtowane w dłuższym horyzoncie czasu. Badanie problemu konkurencyjności przedsiębiorstw to inaczej badanie wybranych zmian przedsiębiorstw. Każdy czynnik konkurencyjności pociąga za sobą określone zmiany. Budowanie i kształtowanie konkurencyjności nie należy do prostych zadań przedsiębiorstwa. Świat nauki i praktyki gospodarczej ulega ciągłym zmianom i zmianie też musi ulec spojrzenie na konkurencyjność przedsiębiorstw. Skuteczność i efektywność konkurencyjności miękkiej generuje rozwój oraz stoi na straży bezpieczeństwa przedsiębiorstwa na rynku. W książce przedstawiono problem konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw. Autor omówił własną koncepcję czterech podstawowych układów konkurencyjności przedsiębiorstw, a także własny model konkurencyjności miękkiej przedsiębiorstw
Okładka książki Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce

40,00 zł 32,98 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Eko­ro­zwój stwa­rza no­we moż­li­wo­ści funk­cjo­no­wa­nia każ­dej or­ga­ni­za­cji w zmien­nym oto­cze­niu. Okres dru­gie­go dzie­się­cio­le­cia XXI wie­ku wy­ma­ga od or­ga­ni­za­cji np. gmin (jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go) i przed­się­biorstw roz­wo­ju w zgo­dzie ze śro­do­wi­skiem na­tu­ral­nym. Stra­te­gie or­ga­ni­za­cji, w tym gmin, win­ny zmie­rzać w kie­run­ku eko­ro­zwo­ju nie tyl­ko w za­pi­sie, lecz przede wszyst­kim w dzia­ła­niu.Eko­ro­zwój po­wi­nien in­te­gro­wać wszyst­kie za­so­by, któ­ry­mi dys­po­nu­je da­na or­ga­ni­za­cja. Re­ali­za­cja ekoroz­wo­ju przez gmi­ny (przed­się­bior­stwa) to nie tyl­ko po­sia­da­nie przez te or­ga­ni­za­cje stra­te­gii ekoroz­wo­ju (zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju), ale włą­cze­nie ekoroz­wo­ju ja­ko skła­do­wej ich kon­ku­ren­cyj­no­ści i kul­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej. Eko­ro­zwój, kon­ku­ren­cyj­ność i kul­tu­ra or­ga­ni­za­cji gmin pod wpły­wem pro­ce­su glo­ba­li­za­cji two­rzą glo­ba­li­za­cyj­ną tria­dę roz­wo­ju gmin.
Okładka książki Zasoby ludzkie w organizacji

32,00 zł 26,38 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasobach ludzkich. Holistyczny charakter książki jest koncepcją umożliwiającą racjonalnie spojrzeć na rozwój pracowników. Modele zasobów ludzkich stanowią podpowiedź, jak wpływać na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, czy inaczej mówiąc, jak zarządzać zasobami ludzkimi.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj