KATEGORIE

Kategorie

Okładka książki Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce

Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce

 • ISBN: 9788375565515
 • EAN: 9788375565515
 • Oprawa: Miękka
 • Wydawca: CeDeWu
 • Format: 16.5x23.5cm
 • Język: polski
 • Liczba stron: 202
 • Rok wydania: 2013
 • Wysyłamy w ciągu: niedostępny
 • Brak ocen
 • 27,66

   zł

  40,00 zł

Artykuł chwilowo niedostępny
Wpisz e-mail, jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o dostępności produktu
x
Eko­ro­zwój stwa­rza no­we moż­li­wo­ści funk­cjo­no­wa­nia każ­dej or­ga­ni­za­cji w zmien­nym oto­cze­niu. Okres dru­gie­go dzie­się­cio­le­cia XXI wie­ku wy­ma­ga od or­ga­ni­za­cji np. gmin (jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go) i przed­się­biorstw roz­wo­ju w zgo­dzie ze śro­do­wi­skiem na­tu­ral­nym. Stra­te­gie or­ga­ni­za­cji, w tym gmin, win­ny zmie­rzać w kie­run­ku eko­ro­zwo­ju nie tyl­ko w za­pi­sie, lecz przede wszyst­kim w dzia­ła­niu.Eko­ro­zwój po­wi­nien in­te­gro­wać wszyst­kie za­so­by, któ­ry­mi dys­po­nu­je da­na or­ga­ni­za­cja. Re­ali­za­cja ekoroz­wo­ju przez gmi­ny (przed­się­bior­stwa) to nie tyl­ko po­sia­da­nie przez te or­ga­ni­za­cje stra­te­gii ekoroz­wo­ju (zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju), ale włą­cze­nie ekoroz­wo­ju ja­ko skła­do­wej ich kon­ku­ren­cyj­no­ści i kul­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej. Eko­ro­zwój, kon­ku­ren­cyj­ność i kul­tu­ra or­ga­ni­za­cji gmin pod wpły­wem pro­ce­su glo­ba­li­za­cji two­rzą glo­ba­li­za­cyj­ną tria­dę roz­wo­ju gmin.
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj