KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo CeDeWu

Okładka książki Raportowanie zintegrowane o modelu biznesu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
nowość

75,00 zł 56,59 zł


Kompendium wiedzy dla kadry zarządzającej, analityków i teoretyków, doktorantów oraz studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych tematyką osadzenia modelu biznesu w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Tematyka książki skoncentrowana jest na sposobie ujmowania modelu biznesowego w sprawozdaniu zintegrowanym lub innym oraz jego znaczeniu w kreowaniu wartości. Jej dużym atutem jest prezentacja wyników badań nad ujawnieniami modelu biznesu przez spółki czterech branż, notowane na GPW w Warszawie (energetyka, paliwa, górnictwo, telekomunikacja)
Okładka książki Ubezpieczenie w finansowaniu skutków ryzyka start-upów
nowość

90,00 zł 67,90 zł


Dla wszystkich zainteresowanych problematyką funkcjonowania start-upów, badaczy zajmujących się tematyką identyfikacji i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw innowacyjnych oraz instytucji finansujących lub wspierających rozwój start-upów. W książce zaprezentowano wyniki badań teoretycznych oraz empirycznych, umożliwiając zdobycie wiedzy w zakresie: • modeli i etapów rozwoju start-upów • identyfikacji ryzyka działalności start-upów w zależności od stopnia ich rozwoju • identyfikacji narzędzi zarządzania ryzykiem w tej grupie przedsiębiorstw • wykorzystania metody ubezpieczeniowej jako instrumentu finansowania skutków ryzyka start-upów.
Okładka książki Girl Decoded.
nowość

49,00 zł 36,97 zł


Czy da się uczłowieczyć technologię? Czy komputery mogą być empatyczne? Czy emocjonalna sztuczna inteligencja (emotional AI) może poprawić jakość życia ludzi z zaburzeniami neurologicznymi takimi jak autyzm bądź chorych na Parkinsona czy Alzheimera? Czy emocjonalna sztuczna inteligencja może pomóc w zapobieganiu wypadkom drogowym? Na wszystkie te pytania Autorka odpowiada twierdząco. Rana el Kaliouby jest pionierką w dziedzinie emocjonalnej sztucznej inteligencji i współzałożycielką firmy Affectiva, której misją jest humanizacja maszyn, czyli kodowanie emocji w postaci algorytmów w celu rozpoznawania stanów emocjonalnych użytkowników. „Girl Decoded" to bardzo osobiste wspomnienia Rany z czasów dzieciństwa, dorastania i wczesnej młodości, a także niezwykle dojrzały opis przemiany z grzecznej i rezolutnej egipskiej dziewczynki, później młodej, uległej kobiety w hidżabie, w wolną i spełnioną kobietę CEO z otwartym umysłem. Podążając za własną śmiałą wizją i marzeniami, Rana złamała nie tylko kody emocji, ale też zasady bycia posłuszną islamską córką i żoną. Droga do humanizacji technologii okazała się dla niej wspaniałą lekcją empatii i otwartości na siebie samą, drugiego człowieka i świat. Lektura tej książki dla czytelnika będzie nie tylko taką lekcją, ale też wspaniałą podróżą do kraju, w którym spełnienie marzeń często wiąże się z pokonaniem stereotypów i przeciwstawieniem się głęboko zakorzenionym zasadom.
Okładka książki Zarządzanie procesem podejmowania decyzji w oparciu o model symultaniczny - S

69,00 zł 52,06 zł


W książce zaprezentowano niestandardowe zastosowanie MODELU SYMULTANICZNEGO - S, opartego na różnych systemach i koncepcjach wspomagania procesu podejmowania decyzji w: • procesach gospodarowania • badaniach naukowych • medycynie. Dysponując licznymi badaniami nad efektywnością podjętych decyzji i odchyleniami rzeczywistych efektów podjętej decyzji w stosunku do prognoz, Autorzy zaproponowali wykorzystanie tych systemów już na etapie projektowania. Książka ma charakter interdyscyplinarny i stanowi źródło wiedzy dla szerokiego grona odbiorców - menadżerów i dziennikarzy, a także studentów oraz wykładowców różnych kierunków studiów.
Okładka książki Sytuacyjna gotowość pamięci

69,00 zł 52,06 zł


Problematyka książki skupiona jest wokół proponowanej przez Autora koncepcji sytuacyjnej gotowości pamięci. Zagadnienie to, zdaniem Autora, jest kluczowe dla zrozumienia niezwykle ważnej, a jednocześnie niewystarczająco docenianej w psychologii, roli odgrywanej przez pamięć w codziennym funkcjonowaniu ludzi (spostrzeganiu, rozumieniu wypowiedzi, rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji, przewidywaniu. Treść książki koncentruje się na transsytuacyjnych oraz intrasytuacyjnych uwarunkowaniach gotowości pamięci. Prowadzone analizy mają rozległy i wszechstronny charakter. Tym samym Autor stworzył szeroką podstawę dla prowadzenia dalszych studiów teoretycznych oraz prac empirycznych nad sytuacyjną gotowością pamięci w różnych jej przejawach, aspektach oraz kontekstach tematyczno-problemowych.
Okładka książki Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informacyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszony

79,00 zł 59,61 zł


Książka stanowi analizę i ocenę możliwości wykorzystania wybranych platform IT/ICT dla poprawy funkcjonowania organizacji rozproszonych. Ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania w warunkach zagrożeń i kryzysów autorzy poruszają problem bezpiecznego dostępu do aktualnych danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie (problem aktualny zwłaszcza wobec zagrożeń związanych z zaistnieniem globalnej pandemii COVID-19). Książka jest także przyczynkiem do podjęcia dyskusji, jak kreować i utrzymać tzw. świadomość sytuacyjną (situation awareness) wszystkich interesariuszy danego podmiotu działania, jeżeli jego komponenty funkcjonują w rozproszeniu.
Okładka książki Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych (wyd. IV)

55,00 zł 41,50 zł


Książka w szczególny sposób porusza problematykę jakości we współczesnym konkurencyjnym świecie. Autorzy nie ingerują w sztukę lekarską, nie oceniają fachowości i pracy lekarzy oraz personelu medycznego. Ich intencją jest pokazanie, jak poprawa jakości w opiece zdrowotnej, wpływa na zadowolenie i usatysfakcjonowanie klienta i jednocześnie ułatwia oraz wspomaga pracę pracowników służby zdrowia. Książka dla kadry zarządzającej instytucjami służby zdrowia (szpitalami, placówkami podstawowej opieki zdrowotnej), tak państwowymi, jak i prywatnymi, lekarzy, personelu medycznego oraz wszystkich mających wpływ na działalność służby zdrowia. Jej celem jest uzmysłowienie, że zdrowie i życie człowieka jest wartością najwyższą.
Okładka książki Podstawy turystyki (wyd. IV)

60,00 zł 45,27 zł


Podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji, a także źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych przedmiotową tematyką. Wśród omówionych zagadnień m.in.: · wprowadzenie do zagadnień turyzmu jako zjawiska zarówno społecznego, związanego z podróżowaniem, a także jako zjawiska gospodarczego, związanego z organizacją podróży · podstawowe pojęcia i definicje odnoszące się do turystyki, turystyka a pokrewne formy spędzania czasu wolnego · historii turystyki, szczególnie turystyki polskiej oraz amerykańskiej, mającej nieoceniony bezpośredni wpływ na współczesne oblicze turystyki światowej · główne uwarunkowania i czynniki rozwoju współczesnej turystyki, w tym walory turystyczne, decydujące o motywach i formach podejmowanych podróży turystycznych · współczesne funkcje turystyki, a także dysfunkcje i liczne zagrożenia związane z turystyką.
Okładka książki Opieka długoterminowa nad osobami starszymi (wyd. II)

70,00 zł 52,82 zł


Dla wykładowców i studentów stykających się z problematyką starzenia się populacji na kierunkach związanych z polityką społeczną, pracą socjalną oraz nauk o zdrowiu, a także dla pracowników sektora pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz dla osób odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki społecznej wobec niesamodzielnych seniorów. W perspektywie ekonomicznej, społecznej, psychologicznej, medycznej oraz prawno-socjalnej w książce przedstawione zostały różne formy opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi realizowane przez: • sektor pomocy społecznej w formie środowiskowej i stacjonarnej • sektor ochrony zdrowia w formie środowiskowej i stacjonarnej • opiekę nieformalną (rodzinną) • prywatne placówki opiekuńcze.
Okładka książki Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstw

59,00 zł 44,52 zł


Podręcznik dla wszystkich, którzy interesują się logistyką i rachunkowością. Zagadnienia teoretyczne poparto w nim praktycznymi przykładami i zadaniami (wraz z rozwiązaniami). Czytelnik dowie się: · jak definiowana jest logistyka · jaka jest rola logistyki w jednostce gospodarczej · jak się klasyfikuje i rejestruje koszty w logistyce · co to jest rodzajowy i kalkulacyjny układ kosztów · jakie znaczenie ma zakładowy plan kont · jak klasyfikuje się w przedsiębiorstwie działania i procesy logistyczne · czym jest mapowanie działań i procesów logistycznych · jak sporządza się rachunek kosztów działań · jakie inne modele rachunku kosztów można zastosować w przedsiębiorstwie · jakie są cele i czynniki determinujące oraz ograniczające budżetowanie · jak budżetuje się koszty logistyczne, np. w zakresie sprzedaży, działalności transportowej czy administracyjnej (koszty ogólnego zarządu).
Okładka książki Rachunkowość zarządcza - od teorii do praktyki w.2

129,00 zł 97,33 zł


Dla każdego, kto chce w przystępny sposób poznać nie tylko teorię, ale i praktyczną stronę rachunkowości zarządczej. Szczególną zaletą książki są liczne przykłady z praktyki gospodarczej oraz zadania wraz z rozwiązaniami i komentarzami. Wśród zaprezentowanych zagadnień m.in.: • umiejscowienie rachunkowości zarządczej w systemie rachunkowości jednostki • ustalenie zadań rachunkowości zarządczej w różnych jednostkach • rozróżnianie i klasyfikowanie przychodów • odróżnianie kosztów od wydatków i nakładów, przychodów od wpływów • identyfikowanie, klasyfikowanie i ustalanie kosztów • dobieranie obiektów kosztów do potrzeb decyzyjnych • prezentowanie informacji o kosztach • rozliczenie kosztów wydziałowych, działalności pomocniczej, nieprodukcyjnych kosztów pośrednich • przeprowadzanie kalkulacji kosztów • wyodrębnianie procesów, działań, czynności w jednostce gospodarczej • mapowanie procesów i ustalanie wartości procesów/działań • wyodrębnianie kosztów zmiennych i stałych • stosowanie rachunku kosztów zmiennych, w tym wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów zmiennych • wyodrębnianie i pomiar kosztów jakości dla potrzeb rachunku kosztów jakości • wykorzystanie rachunku cyklu życia produktu • stosowanie rachunku kosztów docelowych i rachunku kosztów ciągłego doskonalenia • mapowanie strategii, przekładanie misji i wizji na cele podlegające pomiarowi • konstruowanie strategicznej karty wyników • stosowanie rachunku kosztów klienta • budżetowanie operacyjne i finansowe • analizowanie odchyleń w rachunku kosztów apriorycznych • prowadzenie rachunkowości zarządczej ośrodków odpowiedzialności i dla potrzeb działalności projektowej • wdrażanie rachunkowości zarządczej w jednostkach gospodarczych • dostosowanie rozwiązań rachunkowości zarządczej do współczesnych wyzwań.
Okładka książki System kadrowo-płacowy. Uwarunkowania podatkowe, księgowe i prawne

59,00 zł 50,42 zł


W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia z obszaru kadr i płac. Skierowana jest głównie do specjalistów ds. kadr i płac, którym umożliwia zaznajomienie się z: • przepisami prawa dotyczącymi umów o pracę i umów cywilnoprawnych • naliczaniem wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia • wyliczaniem ekwiwalentu i wynagrodzeń urlopowych, świadczeń chorobowych, wynagrodzeń za dyżur i nadgodziny • ewidencją księgową wynagrodzeń • procedurą zatrudniania cudzoziemców • zasadami wyliczania zaliczek podatkowych.
Okładka książki Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników

69,00 zł 52,06 zł


Praca i jej miejsce w systemie wartości pracownika ma niezwykle ważny wpływ na jego postawę - aktywność, przeciętność, bierność lub negację. Kluczowym wyznacznikiem sposobu postrzegania miejsca pracy jest charakterystyczny dla każdej organizacji swoisty klimat organizacyjny. Niniejsza książka jest syntetycznym ujęciem pojęcia klimat organizacyjny. Autorki zawarły w niej wyczerpujące odpowiedzi m.in. na poniższe pytania: • Co stanowi istotę klimatu organizacyjnego oraz jakie jego składniki identyfikuje międzynarodowe środowisko badaczy? • Jaka jest różnica między klimatem organizacyjnym a kulturą organizacyjną? • W jaki sposób klimat organizacyjny oddziałuje na poziom efektywności organizacyjnej? • Jak kształtują się zależności między elementami klimatu organizacyjnego i jaki mają one wpływ na praktykę biznesową? • Jaka jest specyfika relacji występującej między klimatem organizacyjnym a poziomem motywacji pracownika? • Wobec jakich wyzwań związanych z kreowaniem klimatu organizacyjnego stoi współczesny menedżer, operujący w świecie VUCA?
Okładka książki Zarządzanie różnorodnością w organizacji

67,00 zł 54,57 zł


Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, szczególnie potrzebnej w zarządzaniu personelem XXI w. Omówione zagadnienia: • podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania różnorodnością • propozycje implementacji zarządzania różnorodnością w organizacji • różnorodność pracowników – korzyści i zagrożenia • wybrane koncepcje zarządzania wspierające różnorodność pracowników oraz budowanie środowiska pracy przyjaznego heterogenicznym zespołom: - zarządzanie kompetencjami i talentami - przywództwo włączające oraz przywództwo służebne - społeczna odpowiedzialność organizacji - organizacja turkusowa ...poparte zostały studium przypadku – praktycznymi działaniami podejmowanymi w ramach zarządzania różnorodnością w organizacji.
Okładka książki Ryzyko i kryzys w procesie rozwoju organizacji

58,00 zł 43,76 zł


RYZYKO I KRYZYS Kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji w turbulentnym i dynamicznym globalnym otoczeniu – niezbędne dla studentów zarządzania. W książce m.in.: • ogólna charakterystyka współczesnej gospodarki oraz zasady funkcjonowania organizacji innowacyjnej • problematyka ryzyka i potencjalnego kryzysu w działalności organizacji • specjalistyczne ujęcie omawianej problematyki, skupione na procesie dokonywania zmian organizacyjnych i kreowania innowacji • reguły zapewniające powodzenie rozwoju organizacji poprzez ciągłe jej doskonalenie • istota działań zapewniających dostosowanie się do wysokiego tempa rozwoju techniki i innych zewnętrznych uwarunkowań niezbędnych dla utrzymania konkurencyjnej pozycji oraz sprawnego prowadzenia procesów produkcyjnych • sposoby przezwyciężania napotykanych ograniczeń oraz redukcji negatywnych skutków pojawiających się zagrożeń, wymuszających konieczność zmian w procesie zarządzania.
Okładka książki Wpływ polityki klimatycznej na rynek ciepła w Polsce. Regulacje i ich skutki

66,00 zł 49,80 zł


Przewodnik po mechanizmach internalizacji kosztów zewnętrznych, systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla i różnych aspektach regulacji funkcjonowania przedsiębiorstw sektora ciepłowniczego. Jest to pierwsza pozycja na rynku wydawniczym prezentująca zarówno prawne, jak i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności na rynku ciepła systemowego.
Okładka książki Architektura zarządzania procesami i projektami

75,00 zł 56,59 zł


Przechodzenie od myślenia strukturalnego do myślenia procesowego stworzyło nowe podejście do zarządzaniaktórego istotą jest podatność na zmiany, elastyczność oraz zwinność działania. Praca coraz częściej jest oparta nprojektach i wykonywana jest w formule projektowej, co powoduje zmiany kulturowe, organizacyjne orazmiany w procesach. W publikacji Autorka przedstawia wyniki prowadzonych przez siebie pięcioletnich badań, które wpisują się wparadygmat procesowo-projektowy współczesnego zarządzania w XXI w. i są próbą integracji w jedenwspółistniejący system zarządzania w usprawnianiu procesów oraz projektów, a jednocześnie są krokiem wbudowaniu doskonałości operacyjnej w łańcuchu wartości i oceny wyników procesów.
Okładka książki Biznesplan. Jak go budować i analizować w.6

45,00 zł 33,95 zł


Książka dla chcących założyć firmę lub planujących rozwój własnego przedsiębiorstwa. Autorzy – poprzez praktyczne przykłady konkretnych przedsiębiorstw – przedstawiają metody planowania biznesowego. Złożone problemy menedżerskie sprowadzono tu do odpowiedzi na podstawowe pytanie o opłacalność danego przedsięwzięcia.
Okładka książki Logistyka usług w.2

32,00 zł 24,14 zł


Dla menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie logistyczne w usługach, kadry naukowej i dydaktycznej uczelni oraz innych instytucji naukowych prowadzących badania lub zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania usługami i zarządzania logistycznego, a także dla studentów kierunków związanych z zarządzaniem, logistyką i transportem. Bogaty materiał źródłowy, gruntowna wiedza teoretyczna oraz omówienie wybranych gałęzi usług: • transport drogowy rzeczy • komunikacja miejska • turystyka • gastronomia • organizacja imprez masowych.
Okładka książki Przemysł 4.0 w organizacjach.. Wyzwania i szanse..

75,00 zł 61,09 zł


Dla środowiska akademickiego (studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych oraz technicznych, pracowników naukowych, nauczycieli akademickich) oraz przedsiębiorców i menedżerów. W książce omówiono bariery, szanse, wyzwania i plany sektora mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie digitalizacji oraz pionowej i poziomej integracji procesów bazującej na najnowszych rozwiązaniach technologii cyfrowych – problemy, których priorytet dodatkowo podniosła pandemia COVID-19. Przedstawiono także wyniki rozległych badań empirycznych dotyczących całokształtu kontekstów organizacyjnych wdrażania i rozwijania rozwiązań Przemysłu 4.0 w MMŚP. Opracowanie jest monografią jubileuszową z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a Autorami są Pracownicy Wydziału, którzy tworzą interdyscyplinarną grupę badawczą działającą na Wydziale w ramach jednego z Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Śląskiej: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj