KATEGORIE [rozwiń]

Wydawnictwo AFM

Opakowanie Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów

36,90 zł 35,96 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów są drugą monografią z cyklu opracowań dotyczących szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Tom zawiera społeczne oraz ekonomiczne uwarunkowania rozwoju miast i regionów miejskich, kraju, jak i kontynentu. Odrębne rozdziały poświęcono również problematyce rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystaniu programu Natura 2000 w rozwoju regionalnym. Seria może służyć jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców i studentów gospodarki przestrzennej oraz osób zajmujących się problemami rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego i urbanistyki.
Okładka książki Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie

47,90 zł 35,20 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Spis treści Państwo na Bliskim Wschodzie jako przedmiot badań Część I Czynniki państwotwórcze 1. Produktywność...... 1.1. Efekt gospodarczy ...... 1.2. Osadnictwo w Arabii....... 2. Nierówności ........ 2.1. Plemię jako typ idealny .......... 2.2. Elity plemienne............ 2.3. Lineaże i marabuci......... 2.4. Konfederacje plemienne....... 3. Wojna i podbój 3.1. Wodzostwo i państwo nomadów ............ 3.2. Przywództwo religijne........... 3.3. Przywództwo wojskowe.......... 4. Kolonializm...................... 4.1. Protektoraty ............................. 4.2. Plany podziału Imperium Osmańskiego .......................................... 4.3. Nowe państwa......... 5. Nacjonalizm................................. 5.1. Kontrowersje wokół milletów.......................... 5.2. Turkizm...................... 5.3. Idea narodowa a wojny bałkańskie (1912–1913)................. 5.4. Nacjonalizm arabski .................... 5.5. Od mniejszości do narodu i państwa ................. 5.5.1. Świadomość narodowa Ormian................ 5.5.2 Koptowie – we wspólnym państwie................ 5.5.3 Berberowie – autonomia kulturalna........... 5.5.4. Tragedia Asyryjczyków...................... 5.5.5. Niespełnione nadzieje Kurdów .................. 5.5.6. Sukces maronitów ..................... 5.5.6. Ruch narodowy Żydów .............. Część II Typy państw bliskowschodnich 1. Państwo religijne: wspólnota Mahometa................... 1.1. Religia a więzy krwi ............... 1.2. Początki państwa ................. 2. Państwo imperialne: kalifat–sułtanat................... 2.1. Nowi ludzie............. 2.2. Nowe źródła legitymizacji władzy .................... 2.3. Organizacja państwa ....... 2.4. System ikta ................... 2.5. Na obrzeżu imperium................. 3. Państwo kolonialne ................. 3.1. Integracja z rynkiem światowym.................... 3.2. Uśmierzenie plemion..................... 3.3. Etatyzm a interesy metropolii ............. 3.4. Bilans strat i zysków ...................... 3.5. Elity miejskie i kwestia państwowości...................... 4. Państwo narodowe.................. 4.1. Kto tworzy państwo?......................... 4.2. Poza państwem........................ 4.3. Wojny i rola wojska ................................... 4.4. Powiązania z gospodarką światową........................ 4.5. Modele narodowego państwa..................... 4.5.1. Eksperyment z zachodnią demokracją ...................... 4.5.2. Model autorytarno-etatystyczny ................. 4.5.3. Model autorytarno-neoliberalny..................... 4.5.4. Model islamistyczny ................................ 4.5.5. Modele hybrydalne..................
Opakowanie Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów

39,90 zł 34,89 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Współczesne poglądy na temat roli aspektów ekologicznych w rozwoju przedsiębiorstw i regionów mają swoje źródło w koncepcji rozwoju zrównoważonego, akcentującego konieczność równoczesnej realizacji celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. W miarę upływu czasu względy ekologiczne były coraz silniej postrzegane jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw i regionów. Przekonanie to ma istotne znaczenie przy podejmowaniu strategicznych działań o charakterze zarządczym.
Opakowanie Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu

39,90 zł 29,32 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W monografii ukazano wybrane problemy zarządzania finansami jednostek gospodarczych z wykorzystaniem systemu informacyjnego rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej. Przedstawiono także nowatorskie koncepcje pomiaru wartości poprzez ludzką pracę, problemy modelowania w rachunkowości oraz metody matematyczne stosowane do przetwarzania danych finansowych w celu zapewnienia większej użyteczności decyzyjnej odbiorcom informacji. Scharakteryzowano również różne metody ilościowe niezbędne do efektywnego zarządzania finansami gospodarstw domowych. W części końcowej opracowania przedstawiono predykcję zmian w zakresie klasyfikacji krajowych systemów rachunkowości na tle międzynarodowym.
Opakowanie Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce

36,90 zł 27,12 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Część I Realia i perspektywy Danuta Waniek Tożsamość lewicowo-feministyczna. Filozoficzne źródła sprzeciwu i postępu społecznego. O polityczności feminizmu Agnieszka Szczudlińska-Kanoś Kobiety na regionalnej scenie politycznej Marta Majorek Kobiety w kampaniach społecznych Unii Europejskiej Joanna Bierówka Czy Internet poszerza zakres wpływu kobiet, czy zakres wpływu na kobiety? Marta du Vall Współczesne Polki - trudność w wyborze ról Ewa Szczepankiewicz Ewolucja statusu prawnego kobiety muzułmańskiej na przykładzie państw Maghrebu Dominika Sozańska Stanowisko Kościoła katolickiego wobec działalności politycznej kobiet Ewa Hyży "Demokracja troski". Feministyczna etyka w zglobalizowanym świecie Część II Społeczniczka, ofiara, bestia - wizerunki kobiet w polityce Janusz Fałowski Kobiety w Sejmie Śląskim - sylwetka poselska Janiny Omańkowskiej(1859-1927) Agnieszka Walecka-Rynduch Dziewczyny z bronią, czyli rzecz o kobiecym obliczu terroryzmu na przykładzie działalności społeczno-politycznej Ulrike Meinhof Anna Frątczak Intelektualistka jako wróg narodu. Uwagi o esejach Dubravki Ugreśić Mateusz Wiliński Frau Erika Steinbach. Polityczny fenomen działalności przewodniczącej Związku Wypędzonych oraz jego postrzeganie w Polsce Aneks Władysław Masiarz Kobiety w parlamentach II Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939
Okładka książki Pedagogiczne wsparcie dzieci uzdolnionych w szkołach Polski i Ukrainy

36,90 zł 27,12 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka na tle innych publikacji z obszaru pedagogiki zdolności wyróżnia się walorami poznawczymi - sprzyja recepcji doświadczeń teoretyków i praktyków z Ukrainy w Polsce. […] Konstrukcja książki odzwierciedla złożoność i uwzględnia wielość praktyk w obszarze pedagogiki zdolności. Zgromadzony materiał obejmuje zagadnienia teoretyczne, praktyczne oraz empiryczne. […] Potencjalnymi odbiorcami i czytelnikami będą zarówno teoretycy, jak i praktycy pracujący z uczniami zdolnymi. Z recenzji wydawniczej dr hab. Teresy Gizy
Opakowanie Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu

39,90 zł 29,32 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Problematyka przedsiębiorczości jest szeroko opisywana w literaturze przedmiotu. W szczególności wiele miejsca poświęca się rozważaniom dotyczącym przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej oraz motywom działań przedsiębiorczych. Zwraca się uwagę na przedsiębiorczość nie tylko w sektorze biznesu, ale także w sektorach społecznym i publicznym. Podkreśla się przy tym znaczenie zarówno kompetencji przedsiębiorczych poszczególnych pracowników, jak i kompetencji menedżerskich związanych z działaniami o charakterze przedsiębiorczym. Wskazuje się na przejawy działań przedsiębiorczych w organizacjach, nawiązując do współczesnych koncepcji zarządzania, oraz teorii przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość w literaturze przedmiotu odnoszona jest do zjawisk występujących na globalnym rynku, rozważania nad nią obejmują zagadnienia przedsiębiorczości międzynarodowej. Sporo uwagi poświęca się przedsiębiorczym modelom biznesu. Współczesny biznes rozpatruje konieczność tworzenia strumienia wartości dla klientów, którzy przyczyniają się do kreowania wartości dla właścicieli. Jednak coraz częściej analizuje się konieczność tworzenia wartości dla wszystkich interesariuszy. Ważny nurt związany z przedsiębiorczością dotyczy zagadnień rozwoju regionalnego i lokalnego. W szczególności rozpatruje się koncepcje tego rozwoju, mając na uwadze tworzenie środowisk przedsiębiorczości, w powiązaniu z tworzeniem kapitału społecznego. Do niektórych z tych problemów odniesiono się w niniejszej monografii. Wprowadzenie (Andrzej Chodyński)
Opakowanie Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej

49,80 zł 36,60 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Prezentowana Czytelnikowi książka Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej, redagowana przez Joannę Aksman i Jolantę Pułkę, stanowi próbę refleksji nad kondycją edukacji i nauczyciela w kontekście wyzwań, jakie niesie za sobą fenomen po-nowoczesności. Książka wpisuje się w niezmiernie ważny dyskurs dotyczący współczesnych wyzwań i zagrożeń wynikających z cech ponowoczesności dla systemu edukacji i jego podmiotów. Przedstawianymi treściami ogarnia podstawowe kwestie związane z fenomenem ponowoczesności, znajdującym swe odzwierciedlenie w wychowaniu i edukacji, odnosi się do globalnych trendów, egzemplifikowanych przez lokalne problemy edukacyjne, by znaleźć swe uszczegółowienie w aspektach kształcenia nauczycieli w czasach ponowoczesnych. Analizując wyzwania i zagrożenia wynikające z cech ponowoczesności dla procesów edukacyjnych, zwykle konstatujemy, iż stanowią one egzemplifika-cję chaosu wynikającego z przypadkowych i chwilowych interakcji, w które wchodzi człowiek w toku swojego życia, ale jak twierdzi Zygmunt Bauman - w dyskursie o ponowoczesności ostatecznie nie tyle idzie o naturę świata i w efekcie o jej zmianę, gdyż „to nie świat stał się pluralistyczny, tylko my otworzyliśmy oczy na nieuchronność jego odwiecznego pluralizmu"2, ile o uwzględnienie natury świata w działaniach, także edukacyjnych.
Opakowanie Otępienie czołowo-skroniowe Ujęcie interdyscyplinarne

69,90 zł 51,37 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Monografia stanowi unikatową pozycję na polskim rynku wydawniczym w zakresie problematyki otępienia, zwanego jeszcze niedawno otępieniem starczym. Wybrane przez redaktorów prace poruszają w zasadzie wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z otępieniem czołowo-skroniowym (FTD), od neuroanatomii płatów czołowych, poprzez opisy wszystkich ważniejszych zespołów wchodzących w skład otępienia czołowo-skroniowego oraz uwzględnienie wariantów behawioralnych i językowych tego otępienia, aż do psychologii sądowej, która musi radzić sobie z problemami prawnymi związanymi z zachowaniem społecznym tych osób. SPIS TREŚCI Maria Pąchalska, Leszek Bidzan Wprowadzenie Joanna M. MoryŚ, Janusz MoryŚ Anatomia płatów czołowych i skroniowych Leszek Bidzan Kryteria diagnostyczne otępienia czołowo-skroniowego Izabela Herman-Sucharska, Andrzej Urbanik Problematyka neuroobrazowania w otępieniu czołowo-skroniowym Piotr Lass, Jarosław Sławek Czynnościowe obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego w otępieniu czołowo-skroniowym Tomasz Gabryelewicz Epidemiologia otępienia czołowo- skroniowego Bożydar L.J. Kaczmarek Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń płatów czołowych Maria Pąchalska Behawioralny wariant otępienia czołowo-skroniowego (bvftd) Michał Harciarek Językowy wariant otępienia czołowo-skroniowego (lvftd) Walenty M. Nyka Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) Henryk Olszewski, Waldemar Tłokiński, Beata Łukaszewska Otępienie czołowo-skroniowe – rzadziej spotykane warianty Ewa Narożańska, Emilia J. Sitek, Jarosław Sławek Otępienie czołowo-skroniowe z parkinsonizmem sprzężone z chromosomem 17 (ftdp-17) – perspektywa neurologiczna i neuropsychologiczna Aleksandra Zawadzka, Krzysztof Zabłocki, Jerzy Leszek Otępienie czołowo-skroniowe: zaburzenia psychiczne – rozpoznanie, możliwości oddziaływań terapeutycznych Beata Ledwoch Neuropsychologiczno-sądowa ekspertyza w opiniowaniu osób z otępieniem czołowo-skroniowym Mariola Bidzan, Anna Rasmus, Katarzyna Guzińska Pomoc rodzinie chorego z otępieniem czołowo-skroniowym
Opakowanie Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym

59,85 zł 43,98 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Część I Marta Majorek Droga do powstania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Marta du Vall Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w świetle polskiego prawa i statystyk Justyna Wojniak Edukacja dla eliminowania przemocy – polityka edukacyjna Rady Europy w świetle Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Część II Dariusz Baran Echa konwencji Rady Europy w najważniejszych polskich mediach prasowych i internetowych Katarzyna Pokorna-Ignatowicz „Ideologia gender” i Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w polskich mediach katolickich Anna Frątczak Środowiska feministyczne i organizacje pozarządowe wobec kontestacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Contents Anna Frątczak Introduction Part I Marta Majorek Th e route to creating the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Marta du Vall Th e Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence in the light of the Polish legal regulations and statistical values Justyna Wojniak Education for elimination of violence – educational policy of the Council of Europe in the light of the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Part II Dariusz Baran Echoes of the CE Convention in most noteworthy Polish press and the Internet media Katarzyna Pokorna-Ignatowicz “Gender ideology” and the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence in Polish Catholic media Anna Frątczak Feminist community and nongovernmental organisations towards contestation concerning the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
Okładka książki Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym

45,00 zł 33,07 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Bohaterkami tej książki są dwa łacińskie słowa: communitas i societas – one stanowią jej ramy konceptualne i w nich zakodowana jest jej zawartość. Inne istotne pytanie związane z pierwszym, to na ile communitas oparta na relacjach wzajemnościowych i postawach prospołecznych – kulturze i ekonomii daru – się obroniła, czy też została tak dalece skolonizowana przez societas, że sama stała się ofiarą i przestała dostarczać drugiej zasobów niezbędnych dla jej przetrwania. I czy nie to właśnie stało się głównym źródłem kryzysu, bo jakkolwiek na samej, nawet posttradycyjnej, communitas nie można budować nowoczesnego rozwoju – nigdzie się to nie udało – to bez niej nie poradzi sobie sama struktura nowoczesna, czy późnonowoczesna. prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek
Okładka książki Odczytywanie współczesności

50,00 zł 37,72 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka stawia nas w centrum zagadnień niesłychanie ważnych, a kto wie, czy nie takich, które zadecydują o losach ludzkości. Wśród nich znajduje się samopoznanie człowieka, pragnienie zdobycia o sobie, o cywilizacji, którą stworzył, jasnej wiedzy i możliwie trafnej diagnozy co do szczebla rozwoju, na którym się znalazł, a na którym proste stosowanie się do nakazów własnej sprzeczności nie może już obiektywnie zapewnić ludzkości wystarczającego poczucia wewnętrznej pewności siebie. Z recenzji prof. zw. dr hab. Józefa Bańki
Opakowanie Zarządzanie podmiotami leczniczymi

55,00 zł 40,42 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Tematyka prezentowanej monografi i obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem szpitalami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Praca napisana została przez zespół ekspertów i praktyków. Uwzględniono w niej najnowszy stan prawny, który uległ w ostatnim czasie dużym zmianom. Ponadto, w sposób szczegółowy i nowatorski, zwrócono uwagę na zagadnienia poprawy bezpieczeństwa pacjentów przez stosowanie procedur zmniejszających ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz sposoby ubezpieczania tego ryzyka i kompensacji ewentualnych szkód. W części pierwszej, "Zarządzanie i przekształcenia oraz bezpieczeństwo systemowe w podmiotach leczniczych", przedstawione zostały między innymi takie zagadnienia, jak: organizacja podmiotu leczniczego i jego przedsiębiorstw, kwalifi kacje kadry zarządzającej, zarządzanie personelem i budowanie ładu korporacyjnego. Omówiono tematy związane z planowaniem i przekształceniami, w tym wyceną spółek podmiotów leczniczych, oraz z zarządzaniem bezpieczeństwem informacyjnym i ochroną danych osobowych. Zostało omówione ryzyko wynikające z prowadzenia i udostępniania dokumentacji elektronicznej pacjenta oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa farmakoterapii w szpitalach. W części drugiej, "Zapewnienie jakości usług oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu", przedstawiono kwestie związane z występowaniem ryzyka w podmiotach leczniczych, w tym zakres ryzyka i odpowiedzialności podmiotu leczniczego i osoby zarządzającej SPZOZ i spółką oraz sposoby ubezpieczenia ryzyka. Przedstawiono nowatorskie możliwości ograniczania ryzyka w tym zakresie przez stosowanie systemów oceny jakości, budowanie polityki compliance oraz procedur i rozwiązań zmniejszających ryzyko zdarzeń niepożądanych i zapewniających stałą poprawę jakości. Szczegółowo opisano zagadnienia odpowiedzialności cywilnej i karnej podmiotów leczniczych. Po raz pierwszy w Polsce przedstawiono europejskie rozwiązania i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu, mające na celu zmniejszenie liczby błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych przez stosowanie systemów klinicznego zarządzania ryzykiem i jakością.
Okładka książki Zachód i Islam

42,76 zł 31,42 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

W ostatnich latach, a zwłaszcza po 11 września 2001 r., w świecie zachodnim pojawia się coraz więcej głosów mówiących o nieuchronnym konflikcie między Zachodem a światem islamu. Uznano, że wydarzenie 11 września jest symbolicznym początkiem wojny obu światów. Katarzyna Brataniec nawiązuje do dotychczasowego zachodniego dorobku w zakresie problematyki stosunków między obiema cywilizacjami. [...] Skupia się przede wszystkim na wymiarze społecznych i kulturowych uwarunkowań konfliktów. Nie wdaje się w dywagacje na temat religii czy specyfiki arabskiego myślenia [...] Najważniejsze jednak są dla niej procesy społeczne, które umieszcza na szerokim tle historycznym. Autorka śledzi dzieje kontaktów Zachodu z islamem od czasów najdawniejszych po współczesność, od wojen krzyżowych po interwencję amerykańską w Iraku. Pragnie ustalić, czy rzeczywiście taka konfrontacja jest dla islamu i Zachodu nieunikniona, czy może da się jej uniknąć. A jeśli da się jej uniknąć, to w jaki sposób? Czy możliwy jest dialog z kulturą islamu? Stara się również wyjaśnić, jakie czynniki spowodowały pojawienie się tej konfrontacji. [...] Nie formułuje pochopnych opinii na podstawie przypadkowych zdarzeń, lecz sięga do korzeni, do analizy procesu historycznego, przez co unika uproszczeń tak częstych w wypowiedziach osób nieznających kultury arabskiej i muzułmańskiej. Nie daje się zwieść owym powierzchownym opiniom, nie podbudowanym żadną głębszą analizą społeczno-kulturową.
Okładka książki Tożsamość czyli świadomość redivivus

39,00 zł 34,11 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Książka sytuuje się w obszarze trudnych dociekań metateoretycznych, których oś ogniskującą stanowią zagadnienia związane z pojęciem świadomości w teorii socjologicznej. W istocie tekst w znacznym stopniu dotyczy ewolucji modelu działającego podmiotu, koncepcji działania, jego determinant, form i funkcji świadomości jednostkowej oraz erozji "przesocjalizowanych" modeli aktora społecznego. Ściślej rzecz traktując, czytelnik uzyskuje bardzo obszerną odpowiedź na pytanie: jak w teorii socjologicznej zmienia się udział czynnika świadomościowego w procesach konstytuowania rzeczywistości społecznej.
Opakowanie Prostytucja

39,90 zł 29,32 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Tom dotyka problematyki, która wciąż w polskich naukach o zdrowiu, medycznych, społecznych i humanistycznych jest terra incognita - prostytucja. Jest to wieloaspektowe studium owego zjawiska, składające się z trzynastu artykułów naukowych. Zaprezentowany wybór tekstów pozwala na lepsze zrozumienie, czym w istocie jest prostytucja.
Opakowanie Rodzina w zdrowiu i chorobie

36,90 zł 27,12 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Niniejsza monografia obejmuje 12 rozdziałów polskich i słowackich autorów. Zwrócili oni przede wszystkim uwagę na związek między rodziną a stanem zdrowia jej członków. Publikacja obejmuje artykuły poglądowe i badawcze, napisane w języku polskim i słowackim. Autorami prac są lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, biolodzy oraz psycholodzy prowadzący działalność naukową, dydaktyczną, a pracujący w różnych jednostkach systemu opieki zdrowotnej. Tematyka prac jest bardzo zróżnicowana, ale w większości dotyczy problemów ludzi przewlekle chorych, których schorzenia są najczęściej nieuleczalne. Zagadnieniem podstawowym dla tej grupy chorych jest właściwa opieka, którą sprawuje albo rodzina, albo placówki ochrony zdrowia. ze wstępu
Opakowanie Rodzina w zdrowiu i chorobie

36,90 zł 27,12 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Monografia, złożona z 12 artykułów o zróżnicowanej tematyce, przedstawia problemy występujące u chorych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Z jednej strony omawia problematykę wyraźnie osadzoną w naukach społecznych, głównie socjologii rodziny, psychologii, pedagogiki. Z drugiej strony odwołuje się do nauk medycznych, poruszając kwestie zdrowia i choroby w kontekście wpływu czynników środowiskowych na zdrowie. Szczególnie ważne są problemy dzieci niepełnosprawnych oraz żyjących w rodzinach patologicznych. czy też edukacji rodziców w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Autorzy zwracją uwagę na wpływ więzi rodzinnych i wsparcia społecznego na funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby przewlekłej. ze wstepu
Okładka książki Zabójca z motywów seksulanych

39,90 zł 29,32 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Metoda kazuistyczna, opierająca się na studium przypadku pozwala testować teorie wyprowadzone z badań zbiorów podobnych przypadków. Takie założenie przyświeca tej pracy. Kazus Joachima Knychały do takiego celu nadaje się znakomicie z kilku powodów. Ten tak dobrze poznany przypadek znakomicie nadaje się do przetestowania wiedzy teoretycznej na temat seryjnych zabójstw z motywów seksualnych.
Opakowanie Media a Polacy

44,90 zł 33,00 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Teksty składające się na niniejszą książkę zostały poświęcone relacjom między życiem społecznym w Polsce a mediami, które odzwierciedlają i uczestniczą w jego współkierowaniu. Autorzy skupiają się na aktualnych zależnościach między mediami a społeczeństwem, jednak przywołują także wydarzenia historyczne i omawiają ich wpływ na współczesność.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj