KATEGORIE [rozwiń]

Simonis Damien

Okładka książki Wakacje w wielkim mieście. Barcelona

36,90 zł 25,44 zł


Wycieczki poza utarte szlaki Rady bywalców Najważniejsze atrakcje Nowe wydanie Nikt nie zna świata lepiej niż my Spędź urlop w Barcelonie! Rozsmakuj się w tapas, naucz się tańczyć flamenco, poznaj sekrety katalońskiej secesji i podążaj śladami młodego Picassa. Odwiedź takie miejsca, jak rzymska Barcelona, La Rambla i kwartał pełen secesyjnych rezydencji. Poznaj mniej uczęszczane atrakcje, jak Colonia Güell, Museu Egipci de Barcelona i Palau Baró de Quadras. MAR¬SZRU¬TY ? po¬mo¬gą za¬pla¬no¬wać po¬byt ade¬kwat¬nie do po¬sia¬da¬ne¬go cza¬su i za¬in¬te¬re¬so-wań. NIE¬ZWY¬KŁE DO¬ŚWIAD¬CZE¬NIA ? od by¬wa¬nia w naj¬lep¬szych bar¬ce¬loń¬skich ba¬rach czy obejrzenia me¬czu na Camp Nou po po¬zna¬wa¬nie se¬kre¬tów ka¬ta¬loń¬skiej se¬ce¬sji, tro¬pie¬nie śla¬dów mło¬de¬go Pi¬cas¬sa i udział w kar¬na¬wa¬ło¬wych sza¬leń¬stwach w Sit¬ges. RA¬DY BY¬WAL¬CÓW ? od fo¬to¬gra¬fi¬ków, po¬dróż¬ni¬ków i dzien¬ni¬ka¬rzy Na¬tio¬nal Geo¬gra¬phic po ro¬dzi-mych znaw¬ców roz¬ma¬itych za¬gad¬nień, do¬ty¬czą¬ce ulu¬bio¬nych miejsc, za¬sad po¬stę¬po¬wa¬nia i wie¬lu in¬nych kwe¬stii. TRA¬SY 5 WY¬CIE¬CZEK PIE¬SZYCH I SA¬MO¬CHO¬DO¬WYCH ? opa¬trzo¬ne ma¬pa¬mi i pla¬na¬mi ta¬kich miejsc, jak rzym¬ska Bar¬ce¬lo¬na, La Ram¬bla i kwar¬tał pe¬łen se¬ce¬syj¬nych re¬zy¬den¬cji. PRO¬PO¬ZY¬CJE MNIEJ RU¬TY¬NO¬WYCH SZLA¬KÓW ? w tym po Colonia Güell, win¬ni¬cach re¬gio¬nu Pe¬nedes i do Mu¬seu Egip¬ci de Bar¬ce¬lo¬na. LI¬STĘ TE¬GO, CZE¬GO PO¬MI¬NĄĆ NIE WOL¬NO ? w każ¬dym regionie omó¬wio¬nym w prze¬wod¬ni¬ku, a tak¬że przy tra¬sie każ¬dej wy¬ciecz¬ki pie¬szej bądź samochodowej. WSPANIAŁE ZDJʬCIA, GRA¬FI¬KI, PLA¬NY I MA¬PY ? uła¬twią pod¬ję¬cie de¬cy¬zji, po¬ru¬sza¬nie się i grun¬tow¬ne po¬zna¬nie każ¬de¬go miej¬sca.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj