KATEGORIE [rozwiń]

Marjan Ogorevc

Okładka książki Współczesna bioterapia

56,00 zł 30,79 zł


Kiedy kilka lat temu autor założył szkołę dla bioterapeutów książka Współczesna bioterapia w swoim zamyśle pisana była jako podręcznik dla jej słuchaczy. Z czasem okazało się jednak, że równie chętnie sięgają po nią osoby zajmujące się innymi formami leczenia alternatywnego, a także osoby pragnące zrozumieć nie tylko stan swojego zdrowia, ale również przyczyny powodujące niezadowolenie z jakości prowadzonego życia. Celem niniejszej książki nie jest opisanie różnych form technik stosowanych w trakcie leczenia energiami, ale ukazanie i połączenie komponentów składających się na nasze życie uczuciowe, mentalne i duchowe, które wywierają ogromny wpływ na stan ludzkiego zdrowia fizycznego. Uświadomienie sobie tego pozwala zrozumieć, dlaczego wciąż od nowa wikłamy się w sytuacje, które uważamy jako krzywdzące i niesprawiedliwe... Niniejsza pozycja stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w pracy wykwalifikowanego terapeuty, jak i dobrą podstawę dla każdego bioterapeuty, który dopiero stawia pierwsze kroki. Została ona napisana w formie przewodnika, pomagającego terapeucie ukształtować i rozwinąć odpowiednie cechy, które niezbędne są do etycznego prowadzenia terapii. Pozycja ta będzie korzystna również dla osób korzystających z usług bioterapeutów, bowiem właściwe rozumienie tego, co dzieje się w trakcie leczenia, może pomóc w uzyskaniu lepszych efektów. Marjan Ogorevc ur. się w 1954 roku i od 15 lat praktykuje i doskonali metody medycyny alternatywnej. Świadome podążanie tą drogą rozpoczął od praktykowania jogi, która doprowadziła go do reiki. Dalej następowały po sobie kolejno: rediestezja, kryształoterapia, tuina, medycyna chińska aż dotarł do metody, która bazuje na odnajdywaniu głębszych pierwotnych przyczyn naszych problemów. Od tego punktu droga do opracowania nowych metod stała się prosta i krótka. Dzisiaj stosuje mało znane metody leczenia energiami, które opisał w swoich książkach: Biorgonomia 2001, Diagnostyka karmiczna 2003 i Integralna biorgonomia 2004. Podstawy swoich badań opierał na doświadczeniach psychiatrów Reicha i Janova, rosyjskiego uzdrowiciela Łazariewa, biorgonomistów Feinberg i Rosena, oraz innych. Diagnostyka karmiczna to uświadamianie traumatycznych przeżyć, które można odnaleźć (odczytać) w polu informacyjno-energetycznym człowieka. Integralna biorgonomia – uzupełniał ją wspólnie ze swoimi współpracownikami bazuje na istnieniu komplementarnych energii, czyli traktuje człowieka jako część całości – wszechświata, co powoduje, że staje się nadbudową klasycznych form leczenia energiami.
Okładka książki Medycyna alternatywna w sporcie

37,00 zł 20,35 zł


Książka znanego bioterapeuty Marjana Ogorevca pisana była z myślą zarówno o wysokiej klasy zawodnikach, jak i ludziach, którzy sportem zajmują się tylko w ramach rekreacji. Niemal każdej osobie uprawiającej jakąkolwiek dziedzinę sportu zdarzyło się kiedyś doznać niewielkich obrażeń ciała, ulec kontuzji czy zachorować na skutek własnej nieuwagi, przemęczenia, niezbyt dobrego opanowania techniki danej dziedziny sportu, niewystarczającego przygotowania, zbyt wielkiej chęci zwycięstwa lub z powodu nieszczęśliwego splotu okoliczności. W książce znajdziemy wskazówki dotyczące leczenia kontuzji metodami innymi od tych, które oferuje medycyna konwencjonalna. Autor pokazuje nam, w jaki sposób można zwiększyć swoje możliwości, a równocześnie skłania do refleksji nad tym, jak poprawić wyniki za pomocą pracy wewnętrznej i duchowego wzrostu oraz uwidacznia działanie idące w przeciwnym kierunku, czyli w jaki sposób uprawianie sportu może się przyczynić do rozwoju duchowego człowieka. Nadchodzi czas, kiedy środki farmakologiczne stosowane dotychczas w celu poprawy wydolności i wyników sportowych zawodnika nie będą więcej zagrażały jego zdrowiu. Niniejsza książka stanowi jeden w pierwszych kroków na drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu. Praca terapeutyczna Marjana Ogorevca, w której łączy i wykorzystuje kilka różnych metod jest w niewielkim stopniu znana nie tylko w Słowenii, ale nawet w świecie. Na ten temat pisał w swoich poprzednich książkach: Biorgonomia (2001), Diagnostyka karmiczna (2003), Integralna biorgonomia (2005). W 2007 roku opisał swoje duchowe wspomnienia z podróży w książce Wśród syberyjskich Szamanów oraz ponownie opracował i wydał w uzupełnionej formie książkę Diagnostyka karmiczna oraz bezpieczna ingerencja w biopole człowieka. W ramach pracy stworzonego przez siebie Centrum alternatywnych metod leczenia ENOST, prowadzi szkołę dla bioterapeutów obejmującą swoim programem wszystkie zagadnienia i dziedziny niezbędne do zdobycia dyplomu zawodowego bioenergoterapeuty.
Okładka książki Diagnostyka karmiczna

40,00 zł 22,27 zł


Bezpieczna ingerencja w biopole człowieka Diagnostyka karmiczna nie jest znaną ani rozpowszechnioną w świecie metodą diagnozowania i leczenia, gdyż wymaga od stosującego ją terapeuty specjalnych zdolności wchodzenia w energetyczno-informacyjne pole człowieka. To, co wiąże się z taką ingerencją, co wówczas dzieje się w nas i naszym biopolu, jakie niesie niebezpieczeństwa i skutki zarówno dla terapeuty, jak i pacjenta, stanowi treść i przesłanie niniejszej książki. Kiedy ukazała się po raz pierwszy na rynku czytelniczym (w Słowenii) przed czterema laty była wydarzeniem rewolucyjnym. Spowodowała zmianę sposobu myślenia, rozumienia oraz podejścia do własnego zdrowia i leczenia wśród wielu czytelników. Drugie wydanie zostało uzupełnione o nowe doświadczenia autora oraz przeświadczenie, że diagnostyka karmiczna nie jest już czymś nieznanym. Przyczyniły się do tego nowe książki tego samego autora takie jak: Integralna biorgonomia (2004), Samoleczenie za pomocą diagnostyki karmicznej (2005), Wśród syberyjskich szamanów (2007) i Medycyna alternatywna w sporcie (2008). Wszystkie one niosą przesłanie, że diagnostyka karmiczna jest nie tylko sposobem diagnozowania oraz leczenia, ale przede wszystkim jest sposobem życia. Jest poszukiwaniem miłości do wszystkiego, co nas otacza, i wszystkich, nawet wówczas, gdy nie przychodzi to łatwo. Marjan Ogorevc urodził się w 1954 roku i od niemal dwudziestu lat zajmuje się dziedziną medycyny alternatywnej i komplementarnej. W tym czasie wypróbował wiele ścieżek prowadzących przez niewidoczne dla oka płaszczyzny ludzkiego biopola. Przed laty zapoznał się z nieznaną dotychczas w świecie metodą diagnozowania i leczenia na podstawie karmy, opracowaną przez rosyjskiego bioenergoterapeutę S.N. Łazariewa. Przekonał się, że chcąc pozostać zdrowym powinniśmy podjąć nieustanną i cierpliwą pracę nad samym sobą – oczyszczanie skutków traumatycznych przeżyć zarówno aktualnych, jak i tych z przeszłości, a także spuścizny po naszych przodkach. Praca ta to nieustanny proces, a częstokroć jedyny sposób, aby człowiek wyleczył się z ciężkiej lub nawracającej choroby.   Fragment książki WPROWADZENIE       Cieszy mnie, że Diagnostyka karmiczna zaledwie po kilku latach została wyprzedana i wznowiona. Drugie wydanie daje autorowi możliwość wprowadzenia poprawek oraz wyjaśnienia i uzupełnienia pewnych kwestii, na które zwrócili uwagę także moi czytelnicy. Jednak co ważniejsze, w ciągu tych lat, dzięki praktyce terapeutycznej, prowadzeniu kursów oraz szkoły dla bioenergoterapeutów, wzbogaciłem się o nowe doświadczenia, o które uzupełniłem niniejsze wydanie.       Na rynku czytelniczym książka wywołała burzliwe reakcje zarówno wśród terapeutów, do których głównie była skierowana, jak i wśród pozostałych czytelników. Szczególnie zaś rozdziały mówiące o szkodliwości leczenia energetycznego, usuwającego jedynie symptomy choroby. Po przeczytaniu jej wielu terapeutów zweryfikowało swoją dotychczasową działalność i zwróciło się do mnie o radę i pomoc, sądząc, że *ch własne problemy zdrowotne mogą być spowodowane tą właśnie Przyczyną. Najczęściej kwalifikacje do pracy z energiami są zdobywane podczas krótkich kursów, na których uczestnicy nie zostają uprzedzeni niebezpieczeństwach, na jakie narażony jest pracujący z energiami terapeuta. Z powodu dużego popytu na rynku (zbyt duża ilość osób przyjmowanych na kursy, brak selekcji, korzyści finansowe), warunkują-3 tego typu system zdobywania kwalifikacji, organizatorzy niejednokrotnic zapominają, że dbałość o własne zdrowie stanowi nieodłączną część pracy terapeuty.       Najbardziej jednak cieszy mnie fakt, że pacjenci, szukając głębszego wyjaśnienia swoich problemów, stawiają coraz wyższe wymagania, zmuszając tym samym do zmiany sposobu prowadzenia terapii. Dzięki temu wielu włączyło do swojej praktyki zdobytą w tej książce wiedzę. Niestety, wciąż jeszcze istnieje spora grupa uzdrowicieli mająca problemy z własnym zdrowiem z powodu niewłaściwie prowadzonych terapii, szczególnie terapii grupowych, do których nie zostali przygotowani. Dlatego przygotowując drugie wydanie Diagnostyki karmicznej, miałem na myśli pacjentów poddających się tego typu terapiom, a przede wszystkim tych czytelników, którzy własne zdrowie biorą w swoje ręce i ponoszą za nie odpowiedzialność.       Myślą przewodnią książki jest uniwersalne prawo wszechświata, według którego samoregulacja biopola porządkuje na równi świat ducha i materii. O tym właśnie, jak i o prawie karmy piszę w sposób, w jaki je rozumiem, na podstawie własnego doświadczenia w pracy terapeutycznej. W tym miejscu pragnę podkreślić, że moim nauczycielem był rosyjski uzdrowiciel, autor metody diagnostyki karmicznej Sier-giej Nikołajewicz Łazariew. To, co stanowi treść niniejszej książki, jest niezwykłe nie tylko dla osób z kręgów naukowych, ale również dla ludzi zajmujących się leczeniem energiami. Niektórzy z nich - mam na myśli absolwentów medycyny uniwersyteckiej - mogą sobie zadawać pytanie o kompleksowość, może nawet wiarygodność zdobytego wykształcenia, to samo jednak może dotyczyć terapeutów bazujących jedynie na wiadomościach medycyny alternatywnej.       Wszyscy, którzy interesują się uzdrawianiem, na próżno będą szukać tu zasad ingerencji w biopole człowieka. Tej wiedzy po prostu nie można nauczyć się z książki, nie szkodząc sobie i innym. Dlatego informuję w niej jedynie, że istnieją bezpieczne sposoby korygowania pól informacyjno-energetycznych. Pełną zaś wiedzę posiąść mogą jedynie osoby systematycznie i świadomie rozwijające swój potencjał duchowy, zdolności uzdrowicielskie oraz zachowujące się na co dzień zgodnie z zasadami etyki, co jest niezbędne w pracy dobrego bioenergoterapeuty.       Wielu czytelników opowiadało mi o nieprawdopodobnych przeżyciach po przeczytaniu tej książki: zauważali reakcję ciała, doznawali wstrząsów emocjonalnych i załamań, ożywały traumatyczne wspomnienia, dawno zapomniane przykre doświadczenia... Dlatego proponuję, aby przed rozpoczęciem lektury przygotować dla siebie spokojne miejsce oraz zdać sobie sprawę z aktualnego stanu emocjonalnego i ewentualnych problemów psychicznych. Ponieważ nieuświadomione problemy czy też kurczowe trzymanie się przesądów, stereotypów, głębokie przywiązanie do dogmatów religijnych może spowodować niespodziewane reakcje i odrzucanie tej wiedzy. Co również jest dowodem na to, jak wiele nieuświadomionego znajduje się w ludzkiej psychice i wypływa na powierzchnię przy lada okazji. Tego typu reakcje mogą nam pomóc uświadomić sobie, czy przeżyte w przeszłości tego typu doświadczenia są powodem naszych obecnych kłopotów.       Czytania tej książki nie polecam w momentach przeżywania silnych negatywnych uczuć, takich jak obraza, rozdrażnienie, pretensje do kogokolwiek lub czegokolwiek, ponieważ mogą spowodować powstanie lub uwolnienie szkodliwych wzorców w podświadomości i wywołać nawet nieprzyjemne symptomy choroby. Równocześnie musimy zdać sobie sprawę, że wszystkie nieoczekiwane czy nieprzyjemne doznania, które zaczynamy sobie uświadamiać, tkwią w nas i podczas lektury zostały po prostu uwolnione.       Mogę powiedzieć, że lektura tej książki powoduje jakby zapalenie lampy pozwalające w jej świetle przyjrzeć się naszemu wnętrzu. Dzięki temu zyskujemy doskonałą okazję do rozwiązania problemów. Decyzja :o do jej kontynuacji należy do nas, a wraz z nią przejmujemy odpowiedzialność za wynikające z tego skutki. Po kilku latach od pierwszego wydania książki uświadomiłem sobie, że wiele osób, które książkę odło-zyfy, nie przeczytawszy jej, nie zrobiłoby tego, gdyby zastosowały się do wyżej wymienionych zaleceń. Powodem takiej decyzji może być to, że iają siebie wyżej od innych i są głęboko przekonane o swoich racjach.   Diagnostyka karmiczna Spis treści Przedmowa do drugiego wydania Książce w drogę Wprowadzenie Jak zostałem bioenergoterapeutą Siergiej Nikołajewicz Łazariew Człowiek jako struktura informacyjno-energetyczna Samoregulacja biopola Karma Przenoszenie informacji z rodziców na dzieci Wpływ kultury i sztuki Dlaczego chorujemy Szkodliwe programy w podświadomości Ludzkie wartości i uzależnienia O satanizmie Związek między charakterem, przeznaczeniem i chorobą Choroby zwierząt domowych Diagnostyka przedmiotów i urządzeń technicznych Możliwości i sposoby wprowadzania zmian w biopolu człowieka Co możemy zrobić sami Zamiast zakończenia Bibliografia
Okładka książki Samoleczenie metodą diagnostyki karmicznej

49,00 zł 26,95 zł

Artykuł chwilowo niedostępny

Trudno byłoby za pomocą leków usunąć wszystkie obrazy, zniewagi, gniew, czy przepędzić lęki. W książce zostały opisane techniki i sposoby stanowiące swego rodzaju skróty, za pomocą których możemy dotrzeć do samych siebie. Autor pomaga nam i pokazuje, jak je odnaleźć. Przeszkody na drodze poznania samego siebie są po to, aby je pokonać i czegoś się nauczyć. A ból jest zazwyczaj symptomem niezadowolenia ciała ze stanu, w jakim znajduje się człowiek lub zmian, jakie w nim zachodzą. Pracując nad sobą w końcu udaje nam się zauważyć, że staliśmy się innymi ludźmi, że jesteśmy tacy, jak o to zabiegaliśmy i staraliśmy się przez całe życie. Jestem inny, jestem kochany i szanowany – i wciąż jestem sobą, to JA. Ivica Flis Smaka, dr n.med. Traumatolog narządów ruchu i rehabilitacji Czy to możliwe, abyśmy za pomocą myśli, uczuć czy zachowania mogli wpływać na los naszych dzieci? Czy to możliwe, że za nasze dzisiejsze kłopoty w jakiejś mierze winni są nasi przodkowie? Czy rzeczywiście jest możliwe, że kiedy chcemy w niewłaściwy sposób pomóc komuś wrócić do zdrowia, możemy przypłacić to chorobą? W tym kontekście sens życia jest ściśle powiązany z wymiarem wyższym (Bogiem) i naszym stosunkiem do wszystkich istot żywych. Tak więc im bardziej w myślach i czynach służymy celowi nadrzędnemu – uniwersum, tym więcej sensu nabiera nasze życie i jesteśmy bliżej Boga. W tym punkcie wyjaśnienia Ogorevca dotyczące funkcjonowania świata spotykają się z wykładnią wszystkich wielkich religii mówiących o tym, że nie powinniśmy stawiać siebie na pierwszym miejscu („ostatni będą pierwszymi”) jak i o potrzebie życia w harmonii z Bogiem (wszechświatem). Tadej Pretner Marjan Ogorevc ur. się w 1954 roku i od 15 lat praktykuje i doskonali metody medycyny alternatywnej. Świadome podążanie tą drogą rozpoczął od praktykowania jogi, która doprowadziła go do reiki. Dalej następowały po sobie kolejno: rediestezja, kryształoterapia, tuina, medycyna chińska, aż dotarł do metody, która bazuje na odnajdywaniu głębszych pierwotnych przyczyn naszych problemów. Od tego punktu droga do opracowania nowych metod stała się prosta i krótka. Dzisiaj stosuje mało znane metody leczenia energiami, które opisał w swoich książkach: Biorgonomia (2001), Diagnostyka karmiczna (2003) i Integralna biorgonomia (2004). Podstawy swoich badań opierał na doświadczeniach psychiatrów Reicha i Janova, rosyjskiego uzdrowiciela Łazariewa, biorgonomistów Feinberg i Rosena, oraz innych. Diagnostyka karmiczna to uświadamianie traumatycznych przeżyć, które można odnaleźć (odczytać) w polu informacyjno-energetycznym człowieka. Integralna biorgonomia – uzupełniał ją wspólnie ze swoimi współpracownikami – bazuje na istnieniu komplementarnych energii, czyli traktuje człowieka jako część całości wszechświata, co powoduje, że staje się nadbudową klasycznych form leczenia energiami. Mieszka i pracuje w Brežicach, gdzie prowadzi centrum rozwoju alternatywnych metod leczenia ENOST, którego priorytetem jest kształcenie bioenergoterapeutów metodą integralnej biorgonomii. Jako były lekkoatleta i trener ekipy w rzucie młotem współpracuje z reprezentacjami lekkoatletycznymi kraju jako fizjoterapeuta i bioterapeuta i często towarzyszy im na ważnych imprezach sportowych.
  • Poprzednia

    • 1
  • Następna

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj