Dobre Książki

Wprowadzenie do antropologii filozoficzne

54,25 zł 39,87 zł


Książka jest wprowadzeniem do antropologii filozoficznej z określonej perspektywy – z fenomenologiczno-personalistycznego punktu widzenia i ma charakter eseistyczny. Rozważania są mocno osadzone na doświadczeniu, na przeżyciach. Sofokles napisał: „Wiele jest niesamowitych rzeczy, lecz nie ma nic bardziej niesamowitego niż człowiek”. Opierając się na tym przekonaniu i zdając sobie sprawę z kryzysu człowieczeństwa, jakiego jesteśmy świadkami, Jan Galarowicz stara się zrozumieć człowieka i jego egzystencjalne problemy, m. in. lęk i cierpienie oraz miłość, sens życia i szczęście. Książka jest wprowadzeniem do antropologii filozoficznej z określonej perspektywy – z fenomenologiczno-personalistycznego punktu widzenia i ma charakter eseistyczny. Rozważania są mocno osadzone na doświadczeniu, na przeżyciach. Autor nawiązuje przede wszystkim do Krakowskiej Szkoły Antropologicznej (Ingardena, Wojtyły, Kępińskiego, Stróżewskiego, Tischnera i Grygiela). Praca jest napisana „stylem Tatarkiewicza” – jasno, prosto i przystępnie. Dzięki temu mogą z niej korzystać nie tylko wykładowcy i studenci kierunków humanistycznych i społecznych oraz wychowawcy i psychoterapeuci, ale również wszyscy, którzy pragną lepiej i głębiej zrozumieć człowieka i jego egzystencjalne problemy. Jan Galarowicz (ur.1949) – krakowski filozof, nauczyciel akademicki i popularyzator filozofii – zajmuje się problematyką z zakresu antropologii filozoficznej, filozofii wartości i etyki. Jest uczniem prof. Władysława Stróżewskiego i ks. prof. Józefa Tischnera; inspiruje się przede wszystkim fenomenologią, personalizmem i filozoficzną myślą religijną. Autor dwudziestu książek; w ostatnich latach opublikował Nowy elementarz etyczny i Powrót do wartości, Kochać naprawdę, Zrozumieć człowieka cierpiącego, Odnaleźć sens w cierpieniu i Szczęście na manowcach: liberalizm – hedonizm – selfizm oraz Martin Heidegger: genialny myśliciel czy szaman?, Karol Wojtyła. Myśl o człowieku, Ks. Józef Tischner i Wojtyła – Tischner: kapłaństwo i myślenie.
Wojtyła-Tischner: kapłaństwo i myślenie

38,50 zł 28,29 zł


Katolicyzm w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach XX i na początku XXI wieku został ukształtowany przez wiele elementów, w tym przez polskich duszpasterzy, nadwiślańską duchowość oraz filozoficzne i teologiczne style myślenia. Na intelektualne oblicze i kształt tego katolicyzmu wywarli szczególnie silny wpływ dwaj duszpasterze i zarazem myśliciele: kard. Karol Wojtyła / Jan Paweł II oraz ks. prof. Józef Tischner. Rozprawka jest pierwszą, wprawdzie tylko eseistyczną i popularną, próbą porównania tych kapłanów i myślicieli. Moje rozważania wyznaczają przede wszystkim następujące pytania: Jaki model kapłaństwa i jaki sposób duszpasterzowania wszczepiały polskiemu katolicyzmowi te wybitne osobowości? Jaki rodzaj duchowości był im bliski? Jaki styl myślenia i filozofowania był wpisany w ich działalność? Czy to były identyczne modele kapłaństwa, takie same sposoby duszpasterzowania i jeden rodzaj duchowości? Czy w ten sam sposób pojmowali rolę myślenia, filozofowania w chrześcijaństwie i w pracy duszpasterskiej? Czy to było takie samo myślenie i taka sama filozofia? fragment Wstępu autora
Pergamonia

42,00 zł 30,87 zł


Pergamonia to jedna wielka rozmowa człowieka z człowiekiem. Rozmowa, w której chodzi o prawdziwe odczucia, a nie wydumane nazwy odczuć; o żywe prawdy, a nie martwe formułki, bez wewnętrznej treści. To rozmowa, w której człowiek słucha i słyszy człowieka; jest słuchany i słyszany.
Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce

40,95 zł 35,63 zł


Przedsiębiorczość rodzinna to ważny element każdej gospodarki, nierzadko wręcz dominujący. Publikacja przybliża skalę i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej dla gospodarki polskiej. Zamieszczone analizy mogą być pomocne dla sformułowania skutecznej polityki w zakresie wspierania tego rodzaju przedsiębiorczości na szczeblu centralnym oraz na poziomie poszczególnych województw (regionów).
Bóg dla wymagających AGORA

29,99 zł 22,04 zł


Bóg dla wymagających to kalendarz, jakiego nie było. Trochę katechizm, trochę modlitewnik. Tak samo aktualny w roku 2012 jak i 2112, na co dzień i od święta. Jan Turnau, teolog i publicysta Gazety Wyborczej, pisze o religii żywo i bez namaszczenia. To jest religia dla ludzi – także dla tych, którzy z religią nie mają nic wspólnego i niewiele o niej wiedzą. Turnau wydobywa z ksiąg świętych i tradycji chrześcijańskiej mądrość przydatną wszystkim: chrześcijanom, agnostykom i ateistom. Czyni to z dużym ładunkiem ironii i autoironii, dowcipnie i z uroczym poczuciem humoru. Religia tej książki to wiara, nadzieja i miłość. To zaproszenie do namysłu i dialogu.
Przygody Odyseusza

24,90 zł 21,79 zł


Przygody Odyseusza i zawarta w tym tomie Wojna trojańska – utwory napisane specjalnie dla młodzieży na podstawie Iliady i Odysei Homera – stanowią przykład doskonałej popularyzacji arcydzieł literatury klasycznej.
Skarby kartografii

89,00 zł 65,41 zł


Kartografią – czyli nauką o metodach wykonywania map, a także sztuką ich kreślenia ludzie zajmują się od najdawniejszych czasów. Autor prezentuje pierwsze mapy świata greckiego, mapy średniowiecznej Europy oraz XIV-wieczne portolany – cenne pierwowzory map morskich. Omawia też niderlandzką szkołę kartografii. Specjalne rozdziały poświęca Polsce – prezentuje mapy, ryciny, plany od najdawniejszych aż po wiek XX.
Po śmierci Boga Eseje eschatologiczne

29,00 zł 21,31 zł


Problematykę esejów zebranych w przedstawionym tomie łączy kluczowe wydarzenie tak zwanej „śmierci Boga”. Obecne w tytule nawiązanie do Nietzscheańskiej frazy Gott ist tot nie wynika bynajmniej z zamiaru posłużenia się zapożyczoną figurą stylistyczną. Idea Boga oraz odniesienie do Absolutu organizowały od podstaw tożsamość i świadomość Europy, wyznaczając tok i sens dziejów Zachodu. Znajdowało to bezpośredni wyraz w refleksji filozoficznej i teologicznej, począwszy od pierwszych apologetów chrześcijańskich, przez filozofów i teologów średniowiecza, myślicieli nowożytnych, reprezentantów współczesnej teologii „śmierci Boga”, po przedstawicieli postmodernistycznej, nomadycznej a-teologii. W tym kontekście wydarzenie „zniknięcia” Boga z horyzontu ideowego Europy pozostaje wyzwaniem domagającym się zrozumienia, a zarazem - o czym przekonują bohaterowie prowadzonych rozważań — zobowiązuje do podejmowanej ciągle i na nowo wielorakiej jego interpretacji.
Miasta Kościołów Apokalipsy

14,00 zł 12,53 zł


Szlakami Azji Mniejszej przemierzali handlowcy, ale nierzadko również i potężne armie. W I w. po Chr. podążali nimi pierwsi chrześcijanie niosąc Dobrą Nowinę o zbawieniu świata, starając się kształtować nowy styl życia oparty na Ewangelii. Ich wiara została poddana próbie w konfrontacji z religijnością grecko-rzymską oraz w zmaganiu się z propagowanym na Wschodzie kultem cesarskim. Autor zaprasza do wyruszenia szlakami zmagań duchowych pierwszych chrześcijan. Swoją wędrówkę rozpoczyna od Patmos, gdzie Jan doświadczył mistycznego spotkania z głosem Boga. Następnie kieruje się do wspólnot w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei i pokazuje ich życie codzienne. W tym kontekście próbuje odczytać orędzie teologiczne listów skierowane do siedmiu Kościołów, pragnąc pozostać wierny zachęcie: „Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska” (Ap 1, 3).
Taka jest moja wiara - Audiobook

25,00 zł 21,87 zł


Wyznania poety i kaznodziei, dla którego wiara w Boga i Bogu była istotą życia. Są także przekazem żywej wiary w świetle rozważanych fragmentów Ewangelii. Przynoszą refleksje skupione wokół dwóch kluczowych pytań: Czym jest wiara? Kim Jezus jest dla mnie? Czyta Anna Dymna
Zamierzone i niezamierzone w sztuce

21,00 zł 18,37 zł


Wielki Mukařovský po polsku! Tych przekładów nie ma wiele (pierwszy ukazał się w roku 1966). Wydany esej z dziedziny estetyki przetłumaczyła doktorantka UW, Aneta Daszuta. Przełożyła i opatrzyła obszernym komentarzem, w którym pisze m. in.: „Refleksja Mukařovskiego dotycząca dzieła sztuki, jego szczególnej natury i mechanizmów jego oddziaływania, wbrew temu, co w Polsce kojarzy się ze strukturalizmem, nie ograniczała się (…) do jednoznacznych definicji funkcji estetycznej, znaku czy struktury”.
Psychologia temperamentu

74,00 zł 62,90 zł


Innowacyjny, obszerny i wszechstronny podręcznik psychologii temperamentu. Autor, psycholog polski o międzynarodowej sławie, przedstawił w nim we własny, nietuzinkowy metodę najnowszy dorobek światowy z tej dziedziny psychologii. Książka omawia rozmaite koncepcje temperamentu w perspektywie historycznej Oraz współczesnej, zagadnienia fizjologiczne, biochemiczne i genetyczne temperamentu, a także problemy metodologiczne badania temperamentu. Praca przeznaczona jest dla studentów psychologii i dziedzin pokrewnych, doktorantów oraz dodatkowo zainteresowanych tematem teoretyków i badaczy. Książka wydana została równocześnie w wersji angielskojęzycznej poprzez wydawnictwo Plenum Press. Pozycja została wyróżniona w 2000 roku Nagrodą Fundacji na rzecz Edukacji Polskiej.  Psychologia temperamentu Spis treści:   Przedmowa Rozdział 1. Dzieje badań nad temperamentem i sposoby rozumienia tego konstruktu teoretycznego 1.1. Temperament z perspektywy historycznej 1.1.1. Podejście spekulatywne 1.1.2. Początek badań empirycznych nad temperamentem 1.1.3. Konstytucjonalne typologie temperamentu 1.2. Pojecie temperamentu 1.2.1. Temperament jako pojęcie ograniczone do sfery emocjonalnej 1.2.2. Temperament jako styl zachowania 1.2.3. Definicje temperamentu wywodzące się z orientacji biologicznej . 1.2.4. Czym jest temperament: Uwagi końcowe 1.3. Temperament a osobowość 1.3.1. Temperament: Składnik czy synonim osobowości 1.3.2. Różnice między pojęciem temperamentu a pojęciem osobowości ujmowanej odmiennie niż w teorii cech 1.3.3. Temperament a wielka piątka czynników osobowości Rozdział 2. Pionierzy współczesnych badań nad temperamentem 2.1. Wprowadzenie 2.2. Biologiczna teoria PEN Eysencka 2.2.1. Źródła teorii PEN 2.2.2. Wymiary i struktura temperamentu 2.2.3. Biologiczne uwarunkowania PEN 2.2.4. Procedury diagnozowania PEN 2.2.5. Eysenckowskie superczynniki a poziom funkcjonowania i zachowanie społeczne 2.2.6. Uwagi krytyczne 2.3. Typologia neopawłowowska: Tiepłow i jego szkoła 2.3.1. Źródła orientacji Tiepłowa w badaniach nad właściwościami układu nerwowego człowieka 2.3.2. Pojęcie i postulowana struktura temperamentu 2.3.3. Badanie właściwości układu nerwowego 2.3.4. Metody diagnozy cech układu nerwowego 2.3.5. Cechy układu nerwowego a zachowanie 2.3.6. Uwagi krytyczne 2.4. Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Chess 2.4.1. Geneza interakcyjnej teorii temperamentu 2.4.2. NYLS jako źródło i potwierdzenie interakcyjnej teorii temperamentu 2.4.3. Metody pomiaru temperamentu stosowane przez Thomasa i Chess 2.4.4. Temperament a zaburzenia zachowania 2.4.5. Uwagi krytyczne Rozdział 3. Współczesne teorie temperamentu 3.1. Teorie temperamentu zorientowane na dziecko 3.1.1. Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu Bussa i Plomina 3.1.2. Rozwojowy model temperamentu: Rothbart i Derryberry 3.1.3. Emocjonalna teoria temperamentu Goldsmitha i Camposa 3.1.4. Kagana teoria temperamentu zahamowanego i niezahamowanego 3.2. Teorie temperamentu zorientowane na człowieka dorosłego 3.2.1. Przyjemność — aktywowalność — dominacja: Model temperamentu Mehrabiana 3.2.2. Neuropsychologiczny model temperamentu Graya 3.2.3. Biologiczna teoria poszukiwania doznań Zuckermana 3.2.4. Teoria temperamentu Rusałowa oparta na koncepcji systemów funkcjonalnych 3.2.5. Regulacyjna teoria temperamentu Strelaua Rozdział 4. Korelaty fizjologiczne i biochemiczne temperamentu 4.1. Wprowadzenie 4.2. Struktura, fizjologia i biochemia układu nerwowego w odniesieniu do cech temperamentu 4.2.1. Komórka nerwowa 4.2.2. Autonomiczny układ nerwowy 4.2.3. Ośrodkowy układ nerwowy 4.2.4. Uwagi końcowe 4.3. Korelaty psychofizjologiczne temperamentu 4.3.1. Fizjologiczne korelaty temperamentu w zakresie aktywacji autonomicznej 4.3.2. Korelaty fizjologiczne temperamentu odnoszące się do aktywacji korowej 4.4. Korelaty biochemiczne temperamentu 4.4. l. Kortyzol — najpopularniejszy hormon wśród badaczy temperamentu 4.4.2. Neuroprzekaźniki i ich enzymy 4.4.3. Uwagi ogólne Rozdział 5. Badania nad temperamentem w ujęciu genetyki zachowania 5.1. Teoretyczne problemy genetyki zachowania w odniesieniu do badań nad temperamentem człowieka 5.1.1. Współczynnik odziedziczalności jako wskaźnik wkładu czynników genetycznych w powstawanie różnic indywidualnych w charakterystykach zachowania 5.1.2. Wybrane metody genetyki zachowania stosowane w badaniach tem-peramentalnych 5.1.3. Związki między genami a środowiskiem i genetyczna regulacja rozwoju 5.2. Genetyka zachowania w zastosowaniu do badań nad temperamentem: Wybrane wyniki empiryczne 5.2.1. Pierwszy etap poszukiwań genetycznych uwarunkowań różnic indywidualnych w cechach temperamentu: Badania na zwierzętach 5.2.2. Ekstrawersja i neurotyczność: Dwie najczęściej badane przez genetyków zachowania cechy temperamentu 5.2.3. Odziedziczalność wybranych cech temperamentalnych 5.2.4. Zmiany rozwojowe we wpływie genów i środowiska na różnice indywidualne w temperamencie 5.2.5. Od genetyki ilościowej do genetyki molekularnej 5.2.6. Uwagi końcowe Rozdział 6. Metody badania temperamentu: Zagadnienia diagnostyczne i metodologiczne 6.1. Metody pomiaru temperamentu 6.1.1. Ocena temperamentu na podstawie danych pochodzących z obserwacji 6. l .2. Psychofizyczne i psychofizjologiczne wskaźniki cech temperamentalnych 6.1.3. Wywiad jako źródło informacji na temat temperamentu 6.2. Kwestionariusze temperamentu 6.2.1. Kwestionariuszowe badanie temperamentu niemowląt i dzieci 6.2.2. Kwestionariusze temperamentu dla młodzieży i dorosłych 6.2.3. Strategie konstruowania kwestionariuszy temperamentu oraz cechy mierzone przez te narzędzia 6.3. Wybrane zagadnienia diagnozy temperamentu 6.3.1. Wieloaspektowe podejście do diagnozy temperamentu 6.3.2. Trafność teoretyczna kwestionariuszy temperamentu oceniana na podstawie wskaźników psychofizjologicznych i psychofizycznych 6.3.3. Diagnoza temperamentu w ujęciu międzykulturowym Rozdział 7. Funkcjonalne znaczenie temperamentu .1. Pojecie temperamentu trudnego .2. Temperament a dobroć dopasowania .3. Temperament trudny a zaburzenia psychiczne .4. Temperament trudny a poziom przystosowania .5. Przejawy temperamentu trudnego w grupach klinicznych .6. Temperament a nauka szkolna 7.1. Wpływ temperamentu na zachowanie i przystosowanie dziecka w nie sprzyjających warunkach 7.2. Temperament jako moderator zjawisk związanych ze stresem 7.2.1. Rozumienie zjawisk stresu 7.2.2. Temperament a stres: Hipotezy i dane empiryczne 7.2.3. Temperament jako czynnik moderujący skutki stresu: Temperamentalny czynnik ryzyka 7.2.4. Uwagi końcowe Bibliografia Wykaz najważniejszych skrótów Indeks nazwisk Indeks rzeczowy
Żywienie optymalne

31,50 zł 27,40 zł


Autorska dieta autora. Omawia on sposób, w jaki rekomendowany przez niego sposób żywienia wpływa na ludzi zdrowych i dlaczego tą dietą można wyleczyć się z cukrzycy. Odnajdziemy tu jadłospisy, tabele wartości odżywczych i przepisy kulinarne.
Logika i inne sprawy

59,90 zł 44,02 zł


Niniejszy zbiór zawiera wybór moich artykułów opublikowanych w latach 2004–2015. Przeważają w nim prace dotyczące logiki w szerokim tego słowa znaczeniu, tj. semantyki, logiki formalnej i metodologii nauk. Aby jednak pokazać, że filozof analityczny żyje nie tylko tym, co logiczne, zamieściłem też szkice o Domu Kereta, ontologii ii metodologii krasnoludków (to żaden żart), Brunonie Schulzu i filozoficznych podstawach naszego stosunku do zwierząt. Jan Woleński Jan Woleński - filozof analityczny, logik, epistemolog i filozof prawa, emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Institut Internationale de Philosophie, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor oraz współautor 1700 publikacji, w tym 600 artykułów naukowych i 25 książek, m.in. Historico-Philosophical Essays vol. I (CCPress, 2012), Jan Woleński. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć (CCPress 2014).
Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów

39,90 zł 29,32 zł


Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu – ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego. Jan Grosfeld, profesor nauk społecznych, zajmując się żydowskimi wpływami na kształt cywilizacji europejskiej, wskazuje na ścisły związek chrześcijaństwa z tradycją judaistyczną. Na tytułowe pytanie: „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?” autor odpowiada nie tylko z wnikliwością wytrawnego badacza, ale również z troską Europejczyka, myślącego o bezpieczeństwie i trwałości fundamentów naszej cywilizacji. Książka Jana Grosfelda ukazuje się w serii „Wyobraźnia Dialogu”, która jest odpowiedzią na widoczną w naszym stuleciu potrzebę rozwoju sztuki myślenia dialogicznego. Dialog wyrasta z przekonania, że każda religia i kultura jest inspiracją do zastanowienia się nad tajemnicą świata, w szczególności nad różnorodnością dróg i doświadczeń człowieka.
Z Maryją do Jezusa

8,90 zł 7,96 zł


Specjalnie dla dzieci, napisane wierszem tajemnice różańcowe w pięknym, kolorowym wydaniu. Książeczka zawiera pouczające wiersze z morałem, łatwe i zrozumiałe dla najmłodszych Czytelników.
Kościół Cię nie ogarnie - Twardowski Jan wyd.II

34,90 zł 25,65 zł


Nowe wydanie wyboru komentarzy księdza Jana Twardowskiego (1915-2006) do niedzielnych i świątecznych czytań z Ewangelii lat liturgicznych A, B, C. Podobnie jak w zbiorze Wszędy pełno Ciebie (Poznań 2011) – proste i zwięzłe, oszczędne w słowach, jak aforyzmy, pełne odwołań do spraw powszednich „kazania najkrótsze” przynoszą tak typowy dla ks. Twardowskiego uśmiech oraz prowokujące do przemyśleń spostrzeżenia i pytania. Są stale aktualnym przewodnikiem na drodze do wiary głębszej i dojrzalszej. Wydanie zostało uzupełnione o refleksje na dni nie uwzględnione we wcześniejszej edycji.
Orędzie Niepokalanej. Historia objawień fatimskich

20,60 zł 18,02 zł


Książka przybliża Czytelnikom przebieg wypadków w Cova da Ira w 1917 roku oraz treść Orędzia Maryjnego ogłoszonego przez Maryję w Fatimie. Publikacja poświęcona jest szeroko dyskutowanym zagadnieniom objawienia maryjnego. Skąd bierze się tak duże zainteresowanie tymi wydarzeniami? Publikacja uzupełniona przez wydawcę o fakty, dokumenty i przemówienia pomoże w zrozumieniu największych tajemnic fatimskich i jednej z największych tajemnic Kościoła.
Zasady religii chrześcijańskiej

15,00 zł 13,42 zł


(Institutio Christianae Religionis) – dzieło słynnego reformatora Jana Kalwina, które wywarło niebagatelny wpływ na kształt teologii protestanckiej, dając jej solidne podstawy i tworząc jasny przekaz oparty na Słowie Bożym. Omawiane zagadnienia są ujęte w poprzedzone wstępem sekcje tematyczne, by w sposób systematyczny wprowadzać czytelnika w następujące po sobie tematy misternie ułożonego wykładu. NATURA LUDZKA. UŚWIĘCENIE. Dwa wykłady francuskiego Reformatora łączy temat dogłębnego zepsucia ludzkiej natury i nieodzowności Bożej łaski w dziele nawrócenia i wytrwania w wierze. Autor w niezwykle klarowny sposób objaśnia, jakie mechanizmy kryją się za dobrym, a jakie za złym czynem człowieka. Wywodom towarzyszą liczne odwołania do fragmentów Pisma Świętego, a także dzieł Augustyna i innych pisarzy wczesnochrześcijańskich.
Z PRL-u do Polski. Osiemdziesiątka Pana Janka

50,00 zł 36,74 zł


Autobiografia artystyczna artysty kabaretowego Jana Pietrzaka wydana z okazji jego 80. urodzin. Zawiera ułożone chronologicznie teksty felietonów i piosenek, ilustrowane rysunkami i zdjęciami.

Promocje

Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka